A Budapesti Ref. Theol. Akadémia Baráti Szövetségének Kiadványai
2. szám
Felelős kiadó: Dr. Csekey Sándor
Sylvester Rt., Budapest.
Felelős vezető: Schlitt Henrik.

LELKI HÓDOLÁS

avagy
az igaz keresztyénhez illő

BUZGÓ IMÁDSÁGOK,

melyekkel
mintegy parancsolat szerint való bizonyos adóval, az ő Urának s Istenének behódolni tartozik,
melyet már azelőtt maga gyakorlására (in privato) elkészítvén,
most némely hozzátartozóinak kivánságokra, és másoknak is hasznokra,
ahhoz alkalmaztatott

Istenes
ÚJ ÉNEKEKKEL
kiadott

RÁDAY PÁL,

a Magyar Koronának (Tit. 4. Part. I.Op. Decr. Tripart.)
és ama hervadhatatlannak (I. Pét. 5:4.)
egyik méltatlan tagja.

DEBRECZENBEN,
Nyomtat.: Miskolczi Ferencz által,
1715. esztendőben.

Ráday Pál Lelki Hódolása új kiadásának gondolata abban az ünnepi hangulatban született meg, amely szeretett püspökünk,

Ravasz László

püspöki szolgálatának húszéves évfordulója alkalmával betöltötte a magyar reformátusok lelkét. Hálát adunk Istennek, hogy e gondolatot Püspök Urunknak hatvanadik születésnapján valóra válthattuk.

Budapest, 1942. szeptember 29-én.
A Budapesti Ref. Theol. Akadémia   
Baráti Szövetsége.     

ELŐSZÓ

A lelki élet evangéliomi erejének, valóságának és szépségének fénylő bizonysága az ima és ének. Ahol imádkozik és énekel az emberi szív, ott élő forrás a hit, Istennel való személyes, lelki közösség a vallás, megtartó és átalakító erő a keresztyénség. Az egyház virágzását sem a külső ceremóniák megtartása, a szertartások fénye, az anyagi javakban való bővölködés, vagy tagjainak nagy száma mutatja, hanem az Isten előtt meghódolt lelkek Íráson alapuló tiszta hite és tiszta élete. Ez a hit és élet vallástételben keresi és találja meg boldog megnyilatkozását.

{IX}

Vallástétel ez a kis könyv is, melynek különös jelentőségét szerzőjének történelmi neve, sokoldalú működése, az egyházi és nemzeti életben elfoglalt vezető szerepe adja meg. Írója nem volt lelkipásztor vagy theologus a külső elhivatás mértéke szerint. Bizonysága ez annak az evangéliomi igazságnak, hogy Isten dicsőítése és magasztalása "dicséretekkel és lelki énekekkel" (Kol. 3,16), a könyörgés és hálaadás nem csupán "papi mesterség". Minden keresztyén ember kiváltságos joga és kötelessége ez.

A Lelki Hódolás írója, Ráday Pál (1677-1733), a XVIII. század egyik legkiválóbb magyarja, II. Rákóczi Ferenc éleseszű diplomatája, a Ráday Könyvtár megalapítója, a Recrudescunt kezdetű nevezetes manifesztum és több más munka ismert írója. Államférfi, tudós és költő. Az imádkozó magyar nagyszerű típusa. Élete és sokoldalú munkássága elválaszthatatlan a magyar ref. egyház XVIII. századi történelmé-

{X}

től. Isten házának oszlopa volt ő, aki a megpróbáltatás legsúlyosabb éveiben hitének égő fáklyájával hordozta Isten dicsőségének terhét. Mint egyetemes egyházunk főkurátorához, hozzá siettek különféle kéréseikkel és panaszaikkal az üldözött egyházak vezetői. Költséget és fáradságot nem kímélve, személyesen járt el az illetékes fórumok előtt, közvetített, tanácsot adott, felterjesztést írt.

Fáradhatatlan volt a szolgálatban. Igazi nagysága, küldetésének legszentebb titka és csodálatos‚ értelme az örökkévalóság fényében ragyog fel. Minden sokoldalú tevékenységénél és tudományánál szentebb és drágább előttünk belső, lelki emberének mélysége és gazdagsága. Odatartozott azok közé, akik Isten Igéjén nőttek fel s boldogan tapasztalták a Lélek irányítását és vezérlését. Meghódolt az ő Ura és Istene előtt, s azt akarta, hogy magyar testvérei is Istent ismerjék el egyetlen Uruknak és Királyuknak. Ne csak külsőleg, külső

{XI}

ünnepléssel, ceremóniák vagy szertartások megtartásával, hanem lélekben, lelki meghódolással. Naponként olvasta Isten Igéjét. Jól ismerte egyházunk tanítását, megírta "A theologia magyarázatát". Kortársai arról tesznek bizonyságot, hogy sokszor látták őt egész nap, sőt egész éjjel imádságba és elmélkedésbe merülni. Imádkozott házanépével, tanított és buzdított másokat is imádkozni. Az előkelő református magyar nemes a magyarság és ref. keresztyénség Isten által rendelt örök szövetségének, egymásratalálásának, elválaszthatatlan közösségének nagyszerű példáját ragyogtatja fel előttünk. Hirdette és megvalóshotta azt az igazságot, hogy a "magyar korona" tagja ama "hervadhatatlan" koronának (I. Pét. 5,4) is tagja lehet. A magyar koronához való tartozást megnemesíti, megszenteli, örökkévaló célokkal tölti meg a hit és üdvösség bizonyossága, a hervadhatatlan korona hordozása. A református ember

{XII}

csak Isten előtt meghódolt szívvel szolgálhatja igazán nemzetét. Az egész embernek, szívnek, értelemnek, léleknek meg kell hódolni az Isten előtt. Ezért adja ki Lelki Hódolását, mely ref. hitünknek nagyszerű bizonyságtétele, s négyszázéves vallási és építő irodalmunknak egyik legértékesebb kincse. A XVIII. század hívő reformátusai méltán nevezték e munkát aureus libellus-nak, kisded arany könyvecskének, melynek csak a XVIII. században mintegy tizenegy kiadása jelent meg, de amelyből ma már alig található egy-két példány.

A Lelki Hódolás igazi értékét nem az irodalmi, hanem a vallási és theologiai szempontok döntik el. Megvan az előbbinek is sokféle jelentősége, de végül is amilyen közel áll Isten kijelentett Igéjéhez, az élő Krisztushoz, olyan mértékben felel meg annak a célnak, amit az imádságos es énekes irodalom minden művétől megkívánhatunk. A

{XIII}

külső formák, címek, témák, gondolatok és kifejezések egyéb imádságos- és énekes-könyvek hatására mutathatnak; írója kétségtelenül kora nyelvén és divatos stílusa szerint ír, de a közös forras minden hasonló munkánál a Szentírás, Isten Igéje. A Szentlélek Isten indítja imádkozásra a hívő lelkeket az Ige alapján. Ő teszi alkalmassá választottjait szent nevének imádására. A Szentlélek Isten indítására imádkozik Ráday Pál, úgy, ahogyan csak hívő református ember könyöröghet az élő Istenhez. Így vegyük énekeit is. "Lelki Hódolás ez is, amelyekkel meghódol az ő Urának és Istenének. Imáiban és énekeiben az "új ember kiált", a Krisztus által újjászületett lélek dicsőíti az Urat, esedezik kegyelméért bűneinek megvallásával, harcol a test, világ és Sátán kísértései ellen Krisztus hadnagysága alatt, vagy hálát ad a kegyelmi ajándékok megnyeréséért. Imái és énekei alapján felépíthetjük hitünket,

{XIV}

theologiánkat, egész vallásunkat. Az Ige fényében ragyognak fel előttünk hitünk igazságai. Hiszi és vallja mindazt, amit Isten az Anyaszentegyháznak kijelentett. A Szentháromság egy örök és igaz Isten, teremtő és mindenható Úr, kezdet és vég, a természet, kegyelem és dicsőség fő szerző oka, élet és halál szabados Ura. Hiszi, hogy őt Isten választotta el az igaz hitre, s e hit alapja Krisztus vérének egyszeri, tökéletes, szent áldozata, amellyel Isten megváltotta s a kegyelem életével megajándékozta őt. Micsoda melegség, forró szeretet, közvetlen, személyes kapcsolat árad szavaiból, amikor Krisztusról, az ő Megváltójáról ír! Krisztus az ő Világossága, Idvezítője, Királya, Mátkája, édes Ura, megváltó Istene. Egy szív, egy lélek, egy test kíván lenni Ő vele. Őt kívánja szeretni mindenek felett, az Ő szeretetében akar élni s az Ő szeretetéért szeretetből meghalni, hogy részese lehessen az örök életnek. Hirdeti,

{XV}

hogy az egész élet Isten ajándéka, s Isten elfogyhatatlan buzgó szerelme az ő örök életre való elválasztása. (*) Ezért boldogan felajánlja testét áldozatul, szívét templomul, életét szolgálatul az élő Istennek.

Nagy hálával, "lelki adóval" tartozunk mi is Istenünknek, hogy magyar szívből így fakasztotta fel a könyörgés, hálaadás és dicsőítés szavát, mint azt Ráday Pál imáiban és énekeiben láthatjuk. Ki tudná megmondani, hány magyar szív hódolt meg az Úr előtt, s lett alázatosabb és hittel teljesebb a Lelki Hódolás hatása alatt? Hányan álltak meg az üldöztetések idején, hányan lettek hűek hitükhöz és egyházukhoz? "Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg." (1. Kor. 2,14) A hitet csak a hit foghatja meg, az Isten iránti hála, dicsőítés és magasztalás szavát csak az Istent szerető szív

(*) Kiválasztása.

{XVI}

értheti meg. Olvassuk Ráday Pál imáit és énekeit, s az emberi formákon, a kor megszokott kifejezésein s a külső hatásokon túl arra gondolunk; milyen szép a mi hitünk, mennyi erő és méltóság sugárzik belőle, milyen hatalmas és kegyelmes az Úr, a mi Istenünk, aki így szólaltatta meg egyik alázatos és hűséges gyermekét.

A Budapesti Ref. Theol. Akadémia Baráti Szövetsége örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy a Lelki Hódolás kiadásával erősítse és növelje az imádkozó magyar életet, s Isten iránti hálájának ezúton is kifejezést adjon azért a férfiúért, akinek a nevét az Akadémia két intézménye is hordozza: a Ráday Könyvtár és a Ráday Kollégium. Nem tudományos, hanem gyakorlati, építő szempontok vezettek bennünket a meglévő, legrégibb, 1715-ös debreceni kiadás szövegének közlésénél. Amennyiben az érthetőség rovására nem ment, ragaszkodtunk az eredeti szöveghez.

{XVII}

Isten előtt meghódolt szívekre van szüksége ma is a magyar életnek e nagy világégés között, az új jövendő félelmetes harcaiban. Ha lesznek magyar lelkek, akiket megragad, imádságra indít vagy könyörgéseikben erősít e kis könyv, és ha többen lesznek magyar földön azok, akik meghódolnak tiszta szívvel az Úr előtt, Szövetségünk elérte célját.

Budapest, 1942. szeptember 29-én.
Dr. Csekey Sándor

{XVIII}

Adjátok meg, ami az Istené - az Istennek, ami a császáré - a császárnak.
Máté 22,21.

A KEGYES OLVASÓNAK,
az isteni kegyességre igaz meghódolt lelket!

Csudálod, nem kétlem, hogy amidőn a megesmért authornak más külső nagy dolgokban forgolódó pennájától, egyéb munkát reménlenél és várnál, ezen, mintegy hivatalon kívül tett és belső egyházi embert illető kis írást terjesztem szemed eleibe. Mindazáltal, mivel ezt az egyet ítéltem lenni szükséges dolognak és azáltal a jobb részt kívánom választani (Luk. 10,42), úgy hiszem, ment leszek előtted, kivált, ha az Úr Istennek hazánkon mostani öszvecsoportozott ítéleti között, először az Isten-

{1}

nek országát és ennek igazságát más dolgok felett keresni, velem együtt jobbnak és hasznosabbnak lenni bizonyosan elhiszed. (Máté 6,33). De ennek felette netalántán azt is mondhatod, hogy annyi sok rendbéli Imádságos Könyvek között ennek kibocsáttatása mind szükségtelen, mind pedig csak az authornak kérkedékenységére való. Mindazáltal, kérlek tudd meg (amit a könyv titulusa alatt is feljegyeztettem) ezen elkészített imádságoknak módjával már tíz esztendőktől fogva gyakorlottam magamat; és Idvezítőnknek parancsolatja szerint, csak magam titkos házamban imádtam az én Istenemet. (Mát. 6,6) Mindazáltal meggyőzettetvén némely atyámfiainak kérések által, annyival inkább bátorkodtam közfényre kiterjeszeni, amennyiben ama sz. parancsolatnak, mely a mi cselekedeteinket mások előtt az Úr Istennek dicsőítésére világoskodni kívánja, eleget tenni lelki hódolásomnak tartottam. Melyre nézve, kö-

{2}

vetkeztetésképen könnyen megszabadulhatok a mások ítéleteitől is, kivált, ha mind a szent Írás szavai szerint elgondolod, mind pedig magadban is érzed, hogy a Szent Lélek Úr Isten kibeszélhetetlen fohászkodásokat (Róm. 8,26) szokott indítani az ő híveiben, melyek ámbár mindazon egy célra fussanak, de a fohászkodásoknak s könyörgéseknek különb-különb hathatósága, rendi és módja szerint, különb-különb új munkákat nemzenek, és ezután is megszűnés nélkül nemzeni fognak; amelyekből én is bízvást elmondom Salamonnal (Préd. 12,14), hogy a könyvek írásának soha vége nem lészen.

Ne csudáld tehát, hogy ily okokra nézve én is ezen kis együgyű munkát köznyomtatasra kiadtam és Lelki Hódolásnak neveztem; mert úgy tetszik, (ha jól elgondolom), hogy a kegyességnek egész munkáit is hathatósabb szóval kirajzolhatni alig lehetne; annyival inkább az imádságokat, amelyek igaz,

{3}

tiszta, megtörődött szívet és lelket kívánnak (Zsolt. 51,19), mert ugyanis, micsoda egyéb a megtörődött szív? - hanem amely tiszta lelki meghódolással tiszteli az Úr Istent lélekben és igazságban; (Ján. 4,23) aki előtt kedves áldozat a töredelmes lélek, és akinek minden parancsolati csupán csak töredelmes meghódolt szívet kívánnak mitőlünk. (Mát. 22,37) De másként is, mivel ezen XIV. rendbeli Könyörgések olyak, amelyekkel minden igaz keresztyén ember az ő Istenének magát igaz lélekkel beajánlani tartozik, Lelki Hódolásnak méltán nevezhetem; és ezen imádkozásnak módját másoknak is magok gyakorlására nem ok nélkül javallhatom; mindazáltal nem oly szándékkal, hogy ezzel valakit a könyörgésnek más szokott renditől és útjától elhúzzak, és ennek követésére, mint tartozó köteles officiumra szorítsak; hanem hogy más akármely rendbéli imádságoknak is ugyanezen célját és végét lenni meg-

{4}

mutassam; amely veleje lévén a többinek, kiki minden szükségeit az Úr Istennek mind bemutathatja, mind pedig igaz hűségét ő Szent Felségéhez ezen Lelki Hódolásnak tartozó szent Adajával (*) megbizonyíthatja.

Vedd kedvesen tőlem tehát ezen egynéhány Imádságbeli Elmélkedéseket; és azokkal akár hetenként a reggeli és estvéli könyörgések mellett, akár amint sorsodhoz képest szükségesebb, élj lelked javára hasznosan; és egyszersmind kedveljed az ahhoz alkalmaztatott Új Énekeket is; azért is, amidőn azokat atyafiúi szent szeretetedbe ajánlom, egyszersmind tudományt teszek, hogyha kinek másként tetszik is, én nyugodt lélekkel maradok; mivelhogy a kegyesség mindenre hasznos, melynek ígéreti vagyon e világon, és a más világon való megajándékozással; (I. Tim. 4,8) és az én Lelki Hódolásomnak Adaját az áldozatoknál kedvesebben veszi; (Zsolt. 51,18, I. Sámuel 15,22) és mind e

(*) Adójával.

{5}

világi életben drágalátos áldásaival, mind a másikban (melynek legalsóbb grádicsú sorsával is örömest megelégszem), lelkemnek megboldogításával kegyelmezen megjutalmaztatja, melyet tenéked is teljes szíve szerint kíván:

az author
RÁDAI PÁL.

A LELKI HÓDOLÁSNAK
mutató táblácskája.

A LELKI HÓDOLÁSHOZ alkalmaztatott
ISTENES ÚJ ÉNEKEKNEK lajstroma.

ANNAK
ELSŐ
ADAJA.

Az igaz Istennek imádása 7

Az Atya Istennek imádása 9

A Fiú Istennek imádása 12

A Szentlélek Istennek imádása 14

Az igaz Istennek imádásáról 107
Az Atya Istennek dicséretiről 152
A Fiú Istennek dicséretiról 154
Más, azonról, mely a Szent Bernárd
Doktor énekéhez alkalmaztatott
156
A Szent Lélek Istennek dicséretiről 163
Szép dicséret a JÉZUS nevéről 172
Más, azonról 177
Szent Bernárd Doktor Éneke 180

II. Adaja. Az igaz hit 17

Az igaz hitről 109

III. Adaja. Az erős reménység 22

A reménységről 112

IV. Adaja. A hű szeretet 26

A szeretetről 116

V. Adaja. Az isteni félelem 30

Az isteni félelemről 119

VI. Adaja. Embernek maga megtagadása
és Istenre való támaszkodása
33

Az embernek maga megtagadásáról 123

VII. Adaja. Az Ördög, világ és test ellen való harc 37

VIII. Adaja. A békességes tűrés és keresztviselés 43

A keresztviselésről és békességes tűrésről 127

IX. Adaja. Az Isten útaiban való járás,
mely a Krisztus követése
47

Az Istenre való támaszkodásról 130

X. Adaja. A háladatosság 53

A háládatosságról 133

XI. Adaja. A bűnbocsánatért való töredelmesség 59

A bűnbocsánatért való töredelmességről 137
Más azonról 144

XII. Adaja. A halálra való készülgetés 70

A halálra való készülgetésről 148

XIII. Adaja. A köz minden jóért való
könyörgés és esedezés
78
Ezen Lelki Adóhoz tartozandó a
szüntelen való fohászkodás 87

XIV. Adaja. Az Istennek dicsőítése 89
Más rövid, azonról 97

Az Istennek dicsőítéséről és dicséretiről 150

Reggeli imádság 98
Estvéli imádság 103

Reggeli ének 165
Estvéli ének 169

A LELKI HÓDOLÁSNAK
ELSŐ ADAJA

AZ IGAZ ISTENNEK IMÁDÁSA

A te Uradat Istenedet imádjad, és csak őt szolgáljad.
Máté 4,10.

A Szent Háromság egy örök Istennek imádása.

Imádlak óh örökké imádandó teljes Szent Háromság, Jehova Szent Isten, én Istenem!

Imádlak óh egyetlen egy isteni állatnak (*) egy örök Istensége, Atya, Fiú, Szent Lélek; egy igaz Isten, örök Isten,

(*) Lényegnek.

{7}

nagy Isten, mindenható Isten, bölcs Isten, irgalmas Isten, teremtő idvezítő és megszentelő Isten, én Istenem!

Kinek széke az ég, és lábainak zsámolya a föld; ki előtt ezernyi ezeren állanak, és akinek tíz, száz, ezeren szolgálnak; kinek országlása mennyen es földön mindörökké.

Imádlak Uram Tégedet, ily dicsőséges Istent, ily nagy Istent, ily jó Istent, lelki alázatossággal, lelki hódolással és lelki igazsággal.

Imádlak Uram, mint mennyei nagy Felséget és egyetlen egy Uramat! Imádlak, mint első kezdetemet, és utolsó végemet! Imádlak, mint a természetnek, a kegyelemnek és a dicsőségnek fő szerző okát! Imádlak, mint az életnek és a halálnak Urát! Sőt:

Meghódolok Uram tenéked alázatos leborulással, és feláldozom magamat az igaz imádásnak azon egyességében, mellyel imádtak Tégedet e földön minden szentek, és örökké imádnak az egekben:

{8}

Szent, Szent, Szent az Isten, a Seregeknek Ura Istene, teljes a menny és a föld az ő dicsőségével. Szent az Atya Isten, szent a Fiú Isten, Szent a Szent Lélek Isten! Őtőle, őbenne, őáltala vannak mindenek; őnéki légyen áldás, tisztesség és dicsőség, mindörökké. Ámen.

Az Atya Istennek imádása.

Imádlak, óh Atya Úr Isten, örökkévaló Fiú Istennek örökkévaló szent Atyja! Imádlak, óh minden testnek teremtője, éltetője és bölcs gondviselő édes Atyja! Imádlak, óh minden jónak elfogyhatatlan kútfeje, és minden könyörületességnek Atyja, nékem is én Istenem, és a Jézus Krisztusban szerelmes szent Atyám!

Imádlak Uram! és meghódolok atyai Szent tetszésednek, atyai igazgatásodnak és atyai vessződnek, fiúi szelíd engedelemmel, igaz hívséggel, és lelkem-

{9}

nek minden tőled parancsolt adajával. Méltatlan vagyok Ugyan, jól ismerem, hogy ily névvel csak megszólítsalak is; ki nem édes atyai szeretetedet és jóvoltodat, hanem mostoha, sanyargató kezedet érdemlettem: méltó vagy Te mindazáltal, hogy ily névvel tiszteljelek és imádjalak. Mert ugyanis:

Te vagy Uram az az édes Atya, ki csupa ingyen való jó kedvedből fiakat fogadtál magadnak, a Te egyetlenegy szerelmes szent Fiadban, és örvendeztető drágalátos biztatásaiddal erősíted őket, amidőn atyai szerelmed felől azt mondod: Vajjon elfelejtkezhetik-é az az anya az ő méhének gyümölcséről? de ha szintén elfelejtkezhetnék is, én tégedet el nem felejtelek: Ímé az én tenyeremre írtalak fel tégedet. - De:

Óh Uram! hogyhogy nevezzelek én Atyámnak, ha engemet is fiaddá nem fogadsz? hogy leszesz Te könyörülő, ha én nyavalyás nem leszek? Annakokáért, óh szerelmes Atyám! mivel az én fiú-

{10}

ságom is tészen Tégedet Atyának, és a nyomorultakra nézve neveztetel könyörülőnek, tedd bizonyossá énbennem a Te drága Nevedet.

Légy Uram szerető édes Atyám, és a fiúságnak Lelkéból ne rekessz ki. Légy jó gondviselő Atyám, és szükségeimben segélj fel. Légy irgalmas s kegyes Atyám, és a kísértetek (*) közt ne hagyj el.

Ne hagyj el édes Atyám, kivált akkor, midőn a halállal együtt minden nyavalyák reám tódulnak, s midőn mar a halálnak kapuján leendek is, ápolgass a Te Atyai szent kezeddel és adj erőt arra, hogy több istenes fohászkodásaim közt tökéletes hódolt szívvel és igaz hittel szólíthassalak meg Atyámnak azon imádással, melyre a Te öröktől fogva való szerelmes szent Fiad, az Úr Jézus tanított: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben...

(*) Kísértések.

{11}

A Fiú Istennek imádása.

Óh irgalmas Atyának könyörülő kegyelmes Fia, áldott Úr Jézus! Istenről való Isten, Világosságtól való Világosság, én Királyom, én Idvezítőm, én Mátkám, én egyetlenegy Közbenjáróm, én Uram és én Istenem! Kinek Nevére meghajol mennyeieknek, földieknek és a föld alatt valóknak térde.

Meghajtom Uram, testi s lelki térdeimet a te szent Nevednek, és meghódolok a te királyi pálcádnak lelki alázatossággal tartozó félelemmel és hűséges vitézkedéssel.

Meghódolok Uram idvezítő kegyelmednek, közbenjárói könyörületességednek és atyafiúi szerelmedhek, teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmből, igaz tisztelettel és szerelemmel.

Imádlak, óh imádandó drága és gyönyörűséges Név, Jézus, Isten és Ember, egyetlenegy reményem! Ki, hogy annyival inkább könyörületességedet meg-

{12}

mutathatnád, nyavalyássá lettél, és a mi nyavalyásságunkat születéseddel magadra vállaltad, életedben megkóstoltad és haláloddal elvégezted.

Imádlak, óh júdabéli győzedelmes Oroszlán! Ki a Sátánt lábaid alá tapodtad, a halál fúlánkját elvetted, és a pokolnak kapuját megrontottad.

Imádlak, óh fényes Hajnali Csillag! Ki megvilágosítasz minden e világra jövő embert és a sötétség közt is fényeskedel.

Imádlak Uram! és nagy alázatossággal minden kegyelmességidért kérlek, világoskodjál az én szívemben is a te igaz ismereteddel; mosd el lelkemnek szennyét piros véreddel; gazdagítsd szegény sorsomat nagykincsű érdemeddel; és végre tedd édessé életemnek utolsó nyavalyáját, a halált, a te halálodnak vidámító emlékezetivel.

Óh Uram Jézus, Istennek ama szelíd Báránya! Ki elvetted a világnak bűneit! Méltó vagy, hogy minden teremtett ál-

{13}

lat (*) imádja a te szent Nevedet! Méltó vagy, hogy az én nyelvem is fennszóval minden szentjeiddel imádjon, amaz énekekben: Méltó ama megöletett Bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcseséget és hatalmat, tisztességet, dicsőséget és Áldást, Ámen.

A Szent Lélek Istennek imádása.

Óh áldott Szent Lélek Úr Isten, én Istenem! Óh minden jóknak kezdete, és a szent szeretetnek Istene, aki által lehelek, akiben remélek és akihez bátran fohászkodhatom!

Meghódolok, Uram, isteni Felségednek minden tehetségimmel, mert mindazok csupa a te ajándékid és kegyelmed. Meghódolok szent Nevednek igaz imádásával, mert Te vagy a buzgó fohászkodásoknak Lelke, Ki engem könyörgésre indítasz. Meghódolok nagy örömmel és készséggel, mert Te vagy a vi-

(*) Lény.

{14}

gasztalásnak Lelke, Ki engem megújítasz. Meghódolok értelmemmel és minden elmémmel, mert Te vagy az igazságnak Lelke, Ki engemet tanítasz.

Meghódolok, óh én lelkemnek Kedves Vendége, hogy nálam maradj mindvégig. Meghódolok, óh örök örökségnek Záloga, hogy mustárnyi hitemet megerősítsed. Meghódolok, óh isteni Kenet, hogy bús lelkem-esméretit az örömnek olajával keserűségeimben megvidámítsad.

Óh, szeretetnek Istene, akinek szeretni és vigasztalni tulajdonod, harmatozz e Te drága kegyelmeiddel az én szívembe, és mivel nincs azok nélkül semmi olyan énbennem, mely szeretetet érdemelne, - de sok ellenben, amely segedelmet kíván és óhajt; tégy alkalmatossá a Te szent Nevednek imádására, és az én lelkem idvességének kimunkálódására; amely végre, kiváltképpen az én lelkemnek szennyét (mely a Te hozzám való szeretetednek akadálya), a Te kegyelmednek forrásával mosd el. Elmém-

{15}

nek vakságát és tudatlanságát, a hitnek és bölcseségnek világával oszlasd el. Indulatimnak tunyaságát, isteni erődnek hatalmával frissítsd meg. És midőn az az utolsó szükség megkörnyékez, midőn érzékenységim (*) a szolgálattól megszűnnek, midőn elmém és lelkem megháborodik, ne állj el, óh egyetlenegy Vígasságom én mellőlem! Sőt inkább szólj örömet és békességet az én lelkemnek, és légy oly tanító Mestere, hogy utolsó eloszlásával is Tebenned reméljen és imádjon Tégedet az Atya és Fiú Istennel az egekben is mindörökké. Ámen.

(*) Érzékszerveim.

{16}

A LELKI HÓDOLÁSNAK
II-IK ADAJA.

AZ IGAZ HIT.

Ne légy hitetlen, hanem hívő.
Ján. evang. 20,27.
Az igaz ember hitből él.
Zsid. 10,38.

Óh igazságnak Istene! Nagy hálaadással áldozom meg Szent Felségednek az én hitemnek gyümölcsét, és ezen Te szent ajándékoddal, mintegy kölcsönös adóssággal tisztelem a Te szent Nevedet, elhivén állhatatosképpen mindazokat, melyeket a Te szent Igéd által a Te Anyaszentegyházadnak kihirdettettél.

Meghódolok Uram szent Istenségednek mindazokban, valamelyeket Szent termeszetedről, szent rendeléseidről és magam alkalmaztatásáról tudtomra adtál; Sőt valamint a szent keresztségben Tenéked felfogadtam, úgy most is újon-

{17}

nan zászlód alá esküszöm a keresztyéni Hitnek Ágazatiban; és azok által igaz szívvel s lélekkel, és állhatatos reménységgel Hozzád kapcsolom magamat, mondván: Hiszek egy Istenben...

Ímé azért meghódol Uram az én értelmem szent akaratodnak, és az én hitem az olyatén dolgokat is megfogja, amelyekre az elme magától nem érkezhetik.

Hiszek és esmérlek Uram Szent Háromságnak lenni az egyességben és szent egyességnek a Szent Háromságban. Hiszlek és esmérlek Uram Istennek és egyszersmind Embernek; Teremtőmnek és Gondviselőmnek; Megtartómnak és Megigazítómnak; Közbenjárómnak és egyetlenegy Szószólómnak; Megszentelőmnek és Vígasztalómnak.

Hiszlek és esmérlek Uram oly véghetetlen bölcsnek, ki előtt nincs semmi elrejtve; Oly hatalmasnak, ki mindeneket megcselekedhetsz; oly jónak, ki minden áldomásit az övéivel közli; oly ir-

{18}

galmasnak, ki a töredelmes szívűeknek megkegyelmezel; oly igazságos Bírónak, ki a megátalkodott bűnöst megbünteted; oly igaznak, ki az ő ígéreteit beteljesíti. Hiszlek és esmérlek mindazon jók kiosztogatójának, amelyekkel most bírok, és amelyeket jövendőre is remélek.

Hiszem, óh könyörülő Atya Úr Isten, hogy úgy szeretted e világot, hogy egyetlen egyszülött Fiadat adnád (*), hogy valaki őbenne hinne (*), el ne vesszen, hanem örök élete légyen. Hiszem pedig, hogy ezen hitre öröktől elválasztottál (**) engemet.

Hiszem, óh szerelmes Úr Jézus Krisztus, hogy nincsen és nem is adatott más név az ég alatt, mely által kellene üdvözülnünk, hanem a te Jézusi Szent neved. Hiszem pedig, hogy valamint ezen hitet a Te szent vérednek egyszeri szent áldozatja elvégezte, úgy az én lelkemben is naponként erősíti.

Hiszem, óh áldott Szent Lélek Úr Isten, hogy Te teszesz bizonyságot a mi

(*) A feltételes szerkezet egy latin szólásmód fordítása: Isten cselekedetének célra irányulását fejezi ki. Ma kijelentő módban használjuk.
(**) Kiválasztottál.

{19}

lelkeinkben arról, hogy mi Istennek fiai vagyunk. Hiszem pedig, hogy ezen hitre elhívtál és elpecsételtél engemet. De:

Óh Uram! földi cserépedényben hordozom én ezt a drága kincset, amelyet naponként a sátán rostálással ostromol; a világ hitvány gyönyörködtetéssel fogyaszt; és az én tulajdon testem hízelkedő gyarlósággal erőtlenít. Mindazáltal, elhivén, hogy igaz ígéreted szerint a megrepedezett nádat el nem rontod, és a füstölgő gyertyabelet el nem oltod; alázatos buzgósággal kérlek, neveld énbennem teljes megérésre és gyümölcsözésre az én mustármagnyi hitemet, hogy a Te szent ígéretednek kételkedés nélkül higgyek; a Te elfogyhatatlan könyörületességedben mindenkor erősen bízzam; a Te mindenhatóságodra, mint megmozdulhatatlan kősziklára bátor szívvel támaszkodjam, és ezáltal az én hitemnek céljára, a boldog üdvösségre juthassak. Annakokáért:

Meghódolok szent Felségednek ezen

{20}

Te szent ajándékoddal, és az örök életre beszentelem magamat a Te örökséged közé, hitemnek lelkemben bemetszett ily címerével:

Hiszem, az Atyának hogy csupa kegyelme
Idvezít; mert esmért öröktől szerelme.
Hiszem, az Úr Jézus lelkem főbb védelme,
Mert ő szent érdeme teljes segedelme.
Hiszem, hogy Szent Lélek munkája, hogy hiszek,
Adjad, hogy e hitben kegyesen élhessek,
Ily testámentomot végórán tehessek,
Ez hitem címere, s azért Uram tessek.

Deákul:

Credo, mea est Jesus certissima causa salutis:
Nil mereor; meritum sat mihi Christe tuum.

{21}

Credo, Patris quod sit purissima gratia: namque
Novit ab aeterno me Deus esse suum.
Spiritus almus ad haec, quia credo credere posse:
Jesu! daque pie vivere, sicque mori.

A LELKI HÓDOLÁSNAK
III-IK ADAJA.

AZ ERŐS REMÉNYSÉG.

Bízzál Izráel az Úrban mostantól fogva mindörökké.
Zsolt. 131,3.
A reménység meg nem szégyenít.
Róm. 5,5.

Óh hűségnek Istene! Járulok Tehozzád a Te ígéreteiddel megerősíttetvén, és amely reménységet jóvoltodból vettem, azt nagy bizodalommal szükségemnek idején elődbe terjesztem, és soha meg nem szégyeníttetem.

{22}

Ígérted, óh hűséges Úr a Tehozzád megtérőkhöz bűnt bocsátó engedelmedet, az esedezőknek könyörületességedet, az állhatatosoknak dicsőítésedet.

Ígérted a kétséges kimenetelű állapotokban szentséges tanácsodat, a nyomorúságokban vígasztalásodat és a veszedelmekben mindenkori segedelmedet.

Ímé azért reménységemnek kebelébe beveszem teljes szívemből a Te ígéreteidet, és ámbár kísértsen a sátán, hízelkedjék a világ, rettentsen a halál, és minden éltető állatok (*) ellenem összeesküdjenek: nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy.

Mit féljek ugyanis, amidőn Te oltalmazol? Mit ne reméljek a Mindenhatóságtól, akinél semmi lehetetlen? A fő Bölcseségtől, akinél minden tudva? a fő Jóságtól, akinél kész áldás.

Mit szomorkodjam, ha szintén (**) megfogyatkozom is erőmben a betegség által, a vígasztalásokban a nyomorúságok által, tápláltatásornban a szegénység ál-

(*) A természet elemei.
(**) Azaz: "még ha megfogyatkozom is."

{23}

tal, emberek segítségében az elhagyattatás által? Ha Tebenned meg nem fogyatkozom, Akinél egyedül feltalálok mindent.

Mit ne várjak attól, aki maga Fiát adta érettem? Mit csüggedjen reménységem abban, Aki ígéretit vérrel pecsételte és érettem testét zálogul adta.

Óh reménységemnek Istene! reménylem bűnöm bocsánatát, amelyért esedezik a Te szerelmes Fiadnak ártatlan Szent vére; reménylem az örök életet, amelyért az életnek Ura adta maga életét.

Óh édes Jézusom, lelkemnek egyedülvaló reménye! Oly nagy a Te jóságod, hogy ámbár bűnös legyek, de Tebenned reménylek; oly nagy a Te kegyességed, hogy ámbár háládatlan legyek, de csak Tebenned bízom; oly nagy a Te könyörületességed, hogy amennyivel inkább szűkölködöm anélkül, azt annál bátrabban reménylem és elvárom.

Ámbár azért adós le-

{24}

gyek, de Te kezesem vagy; ámbár háládatlan legyek, de a Te kegyelmed felülmúlja az én háládatlanságomat; ámbár méltatlan legyek, de a Te érdemed elég az én méltatlanságonmak.

Légy ezért, Óh Atya Úr Isten az én reménységemnek vasmacskája (*), hogy minden keresztviseléseknek habjai közt mozdulhatatlanul megállhassak.

Légy, Óh Fiú Úr Isten az én reménységemnek magas tornya, hogy a bűn és a kárhozat ellen, a Te szent érdemed által, mind az égig felemelkedhessem.

Légy, óh Szent Lélek Úr Isten az én reménységemnek lelki fegyvere, hogy a Te drága kegyelmeid által a Sátánt, világot és a testet meggyőzhessem. (**)

Ne csüggedj el tehát, óh én lelkem! Sőt erősen remélj az Úrban, aki minden reménységidet beteljesíti az örök életnek megadásával, melyet minden őbenne igazán reménylőknek készített és néked is megád ama nagy napon. Óh Uram! Tebenned bízom, ne szégyenüljek meg soha örökké, Amen.

(*) Zsid. 6,19.
(**) Legyőzhessem.

{25}

A LELKI HÓDOLÁSNAK
IV-IK ADAJA.

A HŰ SZERETET.

Szeressed a te Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Mát. 22,37.

Óh minden jóságnak Istene! Mily nagy szeretetre vagy méltó, aki énáltalam kívánsz szerettetni, és az én szeretetemmel engemet boldogítani.

Szeretlek azért, óh legfőbb Szeretet, minden erőmből és teljes szívemből; akinek minden tulajdonsági szerelmetesek; kinek természete azon jóság; kinek esméreti bölcseség; kinek akarata kedvesség; kinek élete boldogság; kinek lakóhelye véghetetlenség; kinek ideje örökkévalóság.

Óh mily szerelmetes vagy én Istenem, ki magadnak kiválasztottál engemet! Óh mily szerelmetes Teremtő vagy, ki

{26}

a Te képedre teremtettél engemet! Óh mily szerelmetes Gondviselő vagy, ki énvelem és énérettem megtartasz mindeneket! Óh mily szerelmetes Idvezítő vagy, ki saját véreddel megváltottál engemet! Óh mily szerelmetes Megszentelő vagy, ki a kegyelemnek életével megajándékoztál engemet! Óh mily szerelmetes megtartó vagy, ki sokszori veszedelmekből kiszabadítottál engemet! Óh mily szerelmetes Király vagy, ki országodban részessé teszesz engemet! Óh mily szerelmetes Úr vagy, ki szolgádat uralkodásra emeled! Óh mily szerelmetes Atya vagy, ki a tékozló fiat kegyelmedbe annyiszor veszed! Óh mily szerelmetes Vőlegény vagy, aki oly rút és sokszori elválás után magadhoz visszaveszesz! Óh mily szerelmetes Bíró vagy, ki méltó büntetésemet halasztván, csupa szerelmedből megtérésemre várakozol!

Óh Szent Isten! Mily nagy a Te szerelmed, ki énérettem szerelmes Fiadat

{27}

halálra adtad! Mily kibeszélhetetlen a Te szerelmed, ki nékem, bűnösnek a mennyeknek kapuját felnyitottad! Mily buzgó a Te szerelmed, mely mint kétélű tőr, általjárja szívemet! Mily magas, mily mély, és mily széles a Te szerelmed, mely valamint öröktől kezdetett, úgy örökké végig megmarad.

Szeretlek azért, óh én szerelmem, én édességem, én örömem, oly szerelmetes, és engem szerető Istenemet! És meghódolok egész szeretetemmel a Te szent szerelmednek, kérvén a Te én hozzámvaló szeretetedért, szeretetből tégedet, hogy valamelyeket (*) szeretetedből teremtettél, legyenek az én szeretetemnek elősegéllői; valamelyeket a testnek én érettem való felvételével szeretetedből szenvedtél és cselekedtél, legyenek az én szeretetemnek felindítói; valamelyeket a hívőknek szeretetedből a mennyégben készítettél, legyenek az én szeretetemnek táplálói.

Óh Szent Lélek Isten! Ajándékozz

{28}

meg felebarátom iránt is az igaz szeretetnek drága gyümölcseivel, hogy valamint Szent Pálnak előszámlálása szerint: - A szeretet tűrő, kegyes, a szeretet nem irígykedik; a szeretet nem cselekszik álnokul; nem fuvalkodik fel; nem cselekszik éktelenül; nem keresi csak ő hasznát; nem gerjed hamar haragra; nem gondol gonoszt; nem örül a hamisságnak, örül pedig az igazságnak; mindeneket elszenved; mindeneket hiszen; mindeneket remél; a szeretet soha el nem fogy: - Így a Te kegyelmed által én bennem is ezen te megbecsülhetetlen ajándékaid, mint annyi drága tündöklö kövek, a jóságos cselekedetek által világoskodjanak - és egyszóval:

Óh Uram Jézus! Tölts be egészen engemet oly szeretetnek Lelkével, hogy egy szív, egy lélek, egy test lévén Te veled mindenkor, mindenek felett szeresselek, a Te szeretetedben éljek, és a Te szeretetedétt, szeretetből végre meghaljak, Ámen.

(*) Azaz: "Amiket csak..."

{29}

A LELKI HÓDOLÁSNAK
V-IK ADAJA.

AZ ISTENI FÉLELEM

A dolognak summája ez: Az Istent féljed.
Préd. 12,15.

Esmérem, óh Uraknak Ura, nagy Isten, Szent Nevednek nagyságát! Tisztelem lelki s testi térdhajlással királyi nagy méltóságodat! Félem és rettegem szolgai engedelemmel felséges uralkodásodat!

Félem és rettegem Uram mindenható erődet, hogy amint semmiből teremtett, hatalmas védelme alatt minden gonosz ellen megtartson. Félem és rettegem véghetetlen irgalmasságodat, hogy az, amint öröktől fogva szeretett, rajtam vég nélkül maradjon, és bűneimért igazságra ne forduljon. Félem és tisztelem bölcseségedet, hogy az, mint üdvösségemnek munkáját el-

{30}

rendelte, annak útjára és szent esméretire tanítson.

Meghódolok Uram tartozó (*) félelemmel a te szent parancsolatidnak, mert tiszták és szívet vigasztalnak; szent törvényeidnek, mert nagy jósággal teljesek és lelkeket térítenek; szent ígéreteidnek, mert soha meg nem csalnak.

Óh minden kegyelemnek Istene! Mivel az igaz bölcseségnek kezdete a te szent Nevednek félelme, plántáld be nagy mélyen az én szívembe ezen tiszta bölcseséget, hogy legyen egész életemnek vezére; és öntözzed Szent Lelked által kegyelmeidnek harmatjával, hogy a hitben, reménységben és szeretetben növekedvén, minden jóságos cselekedetnek bő gyümölcsét hozhassam. Annakokáért:

Óh én Uram és én Istenem! Hódoltasd szívemet a te szent félelmed alá, mely az én lelkemnek legyen tanító mestere, szívemnek korm~ nya, elmémnek iskolája, gondolataimnak kalauza,

(*) Tartozásul járó.

{31}

indulataimnak mértéke, kívánságaimnak zabolája, szememnek lámpása és minden dolgaimnak hopmestere. (*)

Adjad, én Istenem, hogy a Te félelmed naponként s óránként igazgasson az én halálomnak emlékezetire, hogy megesmérvén annak bizonyos és bizonytalan voltát, magamat arra mindenkor jó lelkiesmérettel készen tarthassam. Igazgasson a rettentő utolsó ítéletnek meggondolására, hogy annak felséges méltóságát és a gonoszokra kimenő szomorú szentenciának iszonyúságát elmémben forgatván, a bűnnek cselekeditől elirtózzam. Igazgasson az örök életnek lelki szemlélésére, hogy annak kibeszélhetetlen boldogságáról elmélkedvén, elnyerésére szüntelen vágyódjam, és attól kirekesztetni pokolbeli legnagyobb kínnak tartsam. És a végre (**):

Adjad Uram, hogy ezen adóról szüntelen meghódolhassak Felségednek, hogy amidőn a Te isteni tiszteletedben restelkedem, a Te félelmed megfrissítsen; ami-

(*) Intézője, szervezője.
(**) Evégett.

{32}

dőn a bűn édesget, eltaszhson; midőn a Sátán ostromol, megbátorítson; midőn a test bujálkodik, megszelidítsen; midőn az inség nyomorgat, megerősitsen; midőn a félelem rettent, megúji'tson; midőn a halál szorongat, megelevenítsen es végre a Te uralkodásodnak örökség szerint való országába bevezéreljen, Ámen.

A LELKI HÓDOLÁSNAK
VI-IK ADAJA.

EMBERNEK MAGA MEGTAGADÁSA ÉS ISTENRE VALÓ TÁMASZKODÁSA.

Valaki akar engemet követni, tagadja meg magát.
Luk. 9,23.

Óh felséges Isten! Egyetlenegy és legfőbb jóm, egész én egyedülvaló drágalátos kincsem, akiben minden kívánsá-

{33}

gim megnyugosznak, aki által minden óhajtásim beteljesíttetnek!

Vajha énbennem teljesedjék be ama Te mondásod: Ahol a kincs, ott a szív! Óh vajha az én szívem Tenálad légyen és maradjon; és Te kívülötted, hanemha Teéretted, semmit se kívánjon!

Íme Uram óh mennyei kincses tárház, áldott Úr Jézus! Meghódol az én Szívem Tenéked, akiben minden jóságnak, minden bölcseségnek, erőnek, kegyelemnek, örömnek és gazdag áldásoknak kincsei elrejtve vannak; de ellenben megtagadom a sok gonoszságnak mammonát, melyet a Sátán, a világ és a test az én szívemben összegyűjtött.

Engedd azért, hogy meg ne szomorodjam amaz ifjúval (*), midőn ezen veszedelmes kincstől megválok, amelyeket örömmel visszaosztogatok a világnak.

Bánom és szánom, hogy visszaéltem lelkemmel, mely a Te képed; értelmemmel, mely a Te akaratod tükre; elmémmel, mely jóvoltodnak bizonysága; min-

(*) Hozzá hasonlóan.

{34}

den indulatimmal, amelyek parancsolatidnak szolgáló eszközei.

Eléggé voltam, Uram, magamé, holott tiednek kellett volna lennem; eléggé éltem magamnak, ki Tehozzád köteles voltam; eléggé bosszantottalak, ki magámnak kedveztem.

Óh veszedelmes és hitvány uraság! (*) Mert amennyivel inkább tápláltam testi indulatimat, annál inkább megvesztenek (**), és majd magamat is egészen elvesztettenek. Annakokáért:

Megtagadom magamat, hogy Téged megtartsalak; visszamondok (***) mindenemnek, hogy Téged megtaláljalak; Hozzád avatom magamat, hogy örökké Tiéd legyek. És végre:

Óh Uram! Vetkeztess le természetemnek minden óságából, hogy a megrögzött szokástól kiüresedjen; öldököld meg hajlandóságát, hogy a pokolbéli széles útnak járása fel ne elevenedjen; sanyargasd meg testiségét, hogy az újjászüle-

(*) Birtokosság, a magunknak élés.
(**) Megvesztek, megromlottak.
(***) Ellentmondok.

{35}

tésnek emberségére meglelkesedjen. És így:

Visszaajánlom, Uram, az én testemet az áldozatra, szívemet templomul; életemet a szolgálatra, és minden tehetségimet a Te jó tetszésednek engedelmességére; sőt ugyan kiűzöm magamat is magamból, hogy mentül közelebb (*) távozom magamtól, annál közelebb juthassak Tehozzád, ki soha meg nem tagadod azt, aki Teéretted magát megtagadja. Annakokáért:

Bírj Uram én velem, mint Te sajátoddal; és valamit külsőképpen is én rólam öröktől fogva elvégeztél, azt idejében vidd véghez. Akarod egészségemet vagy betegségemet, mind a kettőt Néked szentelem; akarod gazdagságomat vagy szegénységemet, boldogságomat vagy nyomorúságomat, életemet vagy halálomat: mindezeket, Uram, testestől s lelkestől a Te birodalmadba ajánlom, egyedül azt kérvén, hogy semmi se tessék nékem, ami Tenéked

(*) Elírás, helyesen nyilván: "messzebb."

{36}

nem tetszik; és mindenek utálatban legyenek előttem, amelyek szent kedved ellen vannak.

Segíts mindezekre, óh áldott Úr Jézus, ki az igaz megtagadásnak eleven példája vagy; és Te óh Szent Lélek Úr Isten, az újjászületésnek bő osztogatója, vidd véghez, hogy a szeretet, öröm, békesség, kegyelmesség, jóság, hit, kegyesség, mértékletesség, alázatosság, magam sorsával való megelégedés, és a léleknek más több drága gyümölcsei uralkodjanak én bennem mindvégig, Ámen.

A LELKI HÓDOLÁSNAK
VII-IK ADAJA.

AZ ÖRDÖG, VILÁG ÉS TEST ELLEN VALÓ HARC.

A hit által való nemes harcot harcold meg.
I. Tim. 6,12.

Felvettem Tetőled a zsoldot, Óh én győzedelmes Hadvezérem, Szent Isten!

{37}

Midőn keresztségemben zászlód alá esküdtem, és ugyanakkor elpecsételtél Te is engemet magadnak, hogy a Te szent országodnak ellenségi ellen harcoljak.

Megelégedtem a Te velem közölt drága kegyelmeidnek és számtalan jótéteményidnek zsoldjával; ahonnan esmervén hozzád való szoros kötelességemet, bátran megyek a te Hadnagyságod alatt próbára.

Jól látom, hogy körülvett engemet ellenségemnek tábora mindenfelől. Agyarkodik a Sátán, mint síró-rívó oroszlán, hogy éh torkával benyelhessen. Villog a világ előttem maga fényével, hogy megvakítván pokolra vezessen. Ólálkodik a test, hogy kívánságának maszlagával megétessen.

Óh, Uram, sok és különb-különbféle ezeknek fegyverük és hadakozásuknak módja. Mert ha mily okos vigyázásimat látja, a tunyaságnak párnájára ültet, hogy azon hivalkodjam. Ha lelki fegyverkezésemet tapasztalja, világosságnak

{38}

angyalává változik, hogy barátságnak színe alatt sámsoni erőmnek haját elnyírja. Ha isteni Igédnek tiszta búzáját szemléli szívemben, éjjel is konkolyt hint, hogy azt megfojtsa. Ha egyességben élek, háborúra ingerel. Ha sorsommal megelégszem, mammonra igazít. Ha alázatosságban járok, pompára késztet. És egyszóval, ha a kegyességnek szoros útjait gyakorlom, felnyitja ama széles kaput a testnek minden kívánságira, szemnek bujálkodásira, és az életnek kevélységére, hogy hatalma alá hódítson. Sőt ugyan (*):

Szövetséget vetettek én ellenem az én ellenségim. Mert ha egyik erejében megfogyatkozik, előáll a másik az új segítséggel. Előáll a békétlenség, midőn a kevélységnek szarvát letöröm. Előáll az irígység, midőn a magános szeretetet megfojtom. Előáll és kiújul a fösvénység, midőn a tékozlást mértékre vonszom, és amint a hógolyóbis a hengergetéssel, úgy növekedik az egyrendbéli

(*) Igencsak.

{39}

kívánság a más gonoszabb kívánságnak nemzésével ellenem.

Íme én magam, magammal harcolni kényszeríttetem. De Óh, Uram, előveszem a Te tőled tanult harcolásnak reguláit és módját, csak a Te vezérlő szent Igéddel biztass engemet. S azért is:

Ellene állok a Sátánnak, és elfut előlem. Felfegyverkezem a hitnek pajzsába, és minden reám lőtt nyilait visszaverem. Felkötöm a lelki fegyvert, és szívembe öntött kárhozatos sugallásit általöldöklöm. Felöltözöm az igazságnak mellvasába, és a testi gyönyörűségre indító hamis hitegetésit megcáfolom.

Ámbár azt kiáltsa a Sátán a világnak kincséről, hogy mindazokat nékem adja; azt felelem: Mi haszna, ha mind e világot elnyerném is, ha lelkemet elvesztem. Bár a világ a maga dicsőségével kínáljon, azt izenem: Elvész a világ minden ő dicsőségével. Bár a test maga gyönyörködtetésivel bátorítson, mondván: Együnk és igyunk, maholnap meg-

{40}

halunk; azzal cáfolom meg: Hátha örökké meghalunk? Bár a halál ellenem álljon; azt kérdem: Hol vagyon halál a te fullánkod? Bár rajtam rohanjanak minden bűneim; azzal verem vissza: Nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, kik az Úr Jézusban vannak.

Óh édes Bajnokom, Úr Jézus! Add kezembe a Te szent érdemednek fegyverét, ér én győzedelmesen viaskodhatom: a kevélység ellen a Te szent szelídségeddel; a telhetetlenség ellen a Te szegénységeddel; az irigység ellen a Te buzgó szereteteddel; a bujaság ellen a Te szenvedéseddel; a világi öröm ellen a Te könnyhullatásiddal; a keresztek ellen a Te biztatásiddal; ér minden bűneim ellen a Te drága piros vérednek örök életet érdemlő cseppjeivel. Nem félek, Uram Jézus a te Hadnagyságod alatt a Sátántól, mert annak fejét megtörted; a világtól, mert azt meggyőzted; a testtől, mert azt lelkem alá hódítottad.

{41}

Mivel pedig nem is akarok frigyet tartani a Sátánnal, ki eleitől fogva hazug volt; a világgal, ki már gyakorta megcsalt; a testtel, kit úgyis mindenkor gyanúságban tartok: alázatos szívből kérlek, óh egyetlenegy segítségem, én oltalmam, én kősziklám, én magas tornyom: adj vigyázó szemeket, hogy utánam hányt leseit elkerülhessem; adj bátor, vitézlő szívet, hogy a viaskodásban meg ne félemeljem; adj segítő erőt, hogy tántorodásomban el ne essem; adjad Uram, és nyújtsad a te kegyelmedet, hogy ellenségim ellen mind vérig (*) s mind végig jelesen harcolhassak, pályámat megfuthassam, hitemet megtarthassam és vitézkedésem után a győzedelemnek koronáját elnyerhessem.

Ámen.

(*) Zsid. 12,4. A görög eredeti szövegben "vérig" szerepel, a "végig" az 1908-as Károli-revízió sajtóhibája.

{42}

A LELKI HÓDOLÁSNAK
VIII-IK ADAJA.

A BÉKESSÉGES TŰRÉS ÉS KERESZTVISELÉS.

Valaki engemet akar követni, mindennap vegye fel az ő keresztjét, másként nem lehet az én tanítványom.
Luk. 9,23; Ján. 14,27.

Nem úgy, édes Atyám, amint én akarom, hanem amint Te akarod. Ha a jót elvettem Te tőled, miért ne vegyem a gonoszt is? Ha az örök életre vágyódom, miért ne járjak a szoros úton is? Ha az egészséget kedvelem, miért ne igyam olykor keserű italt is?

Óh mennyiszer futottam a szenvedéstől, hogy a vétkezésnek időt nyerjek, kívánságimnak eleget tegyek, a világnak tessek, és magam kedvére éljek! Óh mennyiszer futottam Atyai vessződ

{43}

előtt! amely, mennél gyengébben sújtott, annál kényesebben békétlenkedtem.

Óh nagy irgalmú szent Atyám! Ha a verés közben megcsókolja a gyermek az ő anyjának kezét; mennyivel inkább én a te isteni látogatásodnak jómra hajlongó vesszejét? Nem akarok én fattyú lenni: mert akit Te szeretsz, megdorgálod; akit fiadnak fogadsz, megostorozod.

Íme azért meghódolok fiúi engedelemmel a Te Atyai ostorozásodnak, és felvévén magam keresztjét, minden reám mért próbálásidnak alávetem magamat. Ámbár szomoríts, keseríts, szégyeníts, nyomorgass és nyavalyákkal kínozz, eltűröm és elszenvedem a Te kegyelmed által.

Miért ne szenvedjem el a kísértetet? Holott hű vagy Te, ki nem engedsz feljebb kísértetni, amint elszenvedhetem. Miért ne szenvedjem el a nyomorúságokat? Holott a nyomorúság békességes tűrést nemz; a békességes tűrés megkí-

{44}

sértést; (*) a kísértés reménységet, a reménység pedig meg nem csal. Miért ne szenvedjem el a szükséget? Holott Te, mint régen Illésnek, találsz hollót és özvegyet, ki abból felsegítsen. Miért ne szenvedjem el a kárvallásokat? Holott Te amit Jóbtól elvettél, azután bőven visszaadtad. Miért ne szenvedjem el a betegséget? Holott Lázár is az volt, kit a Jézus szeretett. Miért ne szenvedjem el a gyalázatokat? Holott Te elszenvedted; s nem nagyobb pedig a tanítvány az Ő mesterénél.

Juttasd eszembe, édes jó Mesterem, hogy Te az én gonosz cselekedetimért büntetést szenvedtél; az én kevélységemért megalázódtál; az én gyönyörködtetésimért megszomoríttattál; az én életemért meghaltál, és most is elszenvedsz engemet, ily háládatlan bűnöst, ily fertelmest, és kegyesen várakozol, míglen hozzád megtérek.

Juttasd eszembe a keserűségben, hogy akik könnyhullatással vetnek, örömmel

(*) Megpróbáltatást, kipróbáltságot.

{45}

aratnak; a bú s bánat közt, hogy ami a testnek keserű, a léleknek nádméz; a nyomorúságok háborúiban, hogy a szélvész utén szép verőfény támad; a bosszúság szenvedésben, hogy Te igaz Bíró vagy; a halál félelmében, hogy az énnékem nyereségem. És e végre:

Adjad, én Istenem, az igazi békességes tűrésnek lelkét énbelém, mely szívemet megoltalmazza, hitemet erősítse, reménységemet nevelje és a jóságos cselekedeteket énbennem naponként tökéletességre vigye.

Adjad Uram, hogy a Te ostorozásid alatt ne zúgolódjam; keresztviselésimet szent akaratodnak tulajdonítsam; gonosztevőimet ne szidalmazzam; a szidalmazásokat elhallgassam; felebarátom erőtlenségét csendesen eltűrjem; és magamat minden nagyobb büntetésidre méltónak lenni ítéljem.

Óh Szent Lélek Isten! Te legfőbb Orvosa minden szenvedőknek, kend az én lelkemre a Te szent vigasztalásodnak

{46}

drága olaját, és add hozzá ama próbált gyönyörűséges recipét [ígérettételt]: Elég tenéked ezz én kegyelmem. Amen.

A LELKI HÓDOLÁSNAK
IX-IK ADAJA.

AZ ISTEN UTAIBAN VALÓ JÁRÁS,
MELY A KRISZTUS KÖVETÉSE.

Aki nékem szolgál, engem kövessen.
Ján. 12,26.

Óh mily boldog, aki a bűnösök útján meg nem áll, hanem az Úr törvényében vagyon az ő gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal! Kívánatosabb az a finom aranynál, sőt édesebb a méznél és még a lépesméznél is.

Vajha Uram, esmérjem és kóstoljam meg én is a utaidnak szerelmetességét!

{47}

Mert a Te ösvényeid kövérséggel (*) csepegnek. Mutasd meg, Uram, a Te utaidat énnékem, és a Te ösvényidre taníts meg engemet. Igazgassad lépésimet azokban, hogy ki ne hágjanak az én lábaim. Világosítsd a Te orcádat én rajtam, és én el nem térek Te tőled.

Óh Atya Istennek kimetszett Bélyege, és világoskodó orcájú Úr Jézus! Te vagy amaz igaz út, az igazság, az élet, ki nélkül senki nem mehet az Atyához; ki nélkül sötétségben jár minden; ki nélkül a tudatlanságnak tekervényes ösvényein fetreng akárki. Te vagy az igazságnak fényeskedő Napja, kinek feltámadásával minden más világoskodások eltűnnek, és akinek fényénél láthatja egyedül kiki Istennek azon utait, amelyeken tégedet követhessen.

Követlek Tégedet, mint a hold a napot, hogy a te kegyelmednek sugárival fényeskedjem. Követlek, mint árnyék a testet, hogy valahová fordulsz, lábaid nyomát szűntelen keressem. Kö-

(*) Dúsan, olajjal, tejjel-mézzel.

{48}

vetlek, mint a napkeleti bölcsek a Te csillagodat, hogy előttem menj, míglen megállj az én szívemben, ahol Tégedet találjalak. Követlek, mint fiú az ő atyját, mert ha atyám és anyám elhágy is engemet, de Te felveszesz engemet.

Te vagy az én Mátkám, és én jegyesed vagyok: vonj engemet magadhoz, és Te utánad futok. Örvendezek és vigadok Te benned, mert a Te szerelmeid jobbak a bornál. Te vagy az én Pásztorom és én juhocskád vagyok. Elől megyen a pásztor és a juhok követik őt, mert az ő szavát esmérik. Követlek én is, édes hű Pásztorom, mert Te gyönyörűséges helyen legeltetsz engemet, és az igazságnak ösvényin viselsz engemet. Te vagy az én Orvosom és én páciensed [beteged] vagyok. Nem szűkölködnek az egészségesek orvos nélkül (*), én pedig beteg megelégszem, ha távol, messzünen követhetlek is tégedet, mert bár csak irgalmadnak perémjét (**) illethetem is, meggyógyulok. Te vagy az én

(*) Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra.
(**) Peremét, szegélyét. Lásd Luk. 8,44.

{49}

Uram, és a Te szolgád vagyok. Te pedig azt mondottad: Aki engem szolgál, engem kövessen, és ahol én leéndek, ott lészen az én szolgám is. Óh Uram! Segíts engemet, hogy követhesselek, mert nem szolgálhatok, s nem is akarok szolgálni két úrnak.

Te vagy az én Hadi vezérem, Te vagy az én Kalauzom. Te vagy az én Tanítómesterem. Óh Uram, engedd, hogy követhesselek Tégedet a Te parancsolatidban és igazgatásidban, a Te utaidban, a Te életedben és halálodban.

Követhessem a Te örök élet-adó tanításodat az isteni tiszteletben, hogy mindenekfelett először a Te országodat keressem; az imádkozásban, hogy Tégedet lélekben és igazságban tiszteljelek, a jótéteményben, hogy ne tudja a bal kezem, amit a jobb cselekszik; a szelídségben, hogy magamat az elsőségben utolsónak ítéljem; a Te szent Igédnek hallgatásában, hogy azt a szívemnek jó földébe vessem, és kősziklán építsem;

{50}

a szorgalmatosságban, hogy a holnapi napnak dolgait tereád hagyjam; az ítélettételben, hogy a szálkát másnak szemében ne vizsgáljam; a békességes tűrésben, hogy teéretted mindeneket elszenvedjek; az irgalmasságban, hogy a betegeket meglátogassam, az éhezőket megelégítsem, a mezíteleneket megruházzam, (*) a jövevényeket befogadjam és minden szűkölködőknek segítségül legyek.

Te vagy, Uram Jézus, az örök életnek egyetlenegy útja és kapuja, mert az, ki Tégedet követ, kárhozatra nem megyen, hanem már általment a halálról az életre.

Adjad, Uram, hogy követhesselek Péterrel és Te éretted minden világi szorgalmatosságnak hajóját elhagyhassam. Követhesselek Mátéval, és Te is az én szívemnek házában letelepedjél. Követhesselek Andrással, és én örömmel azt mondhassam: Megtaláltam a Messiást. Követhesselek a kananéabeli asz-

(*) Felruházzam.

{51}

szonnyal és mindaddig kiáltsak, mígnem elveszem amaz örvendeztető választ: Legyen tenéked a te kívánságod szerint! Óh mily örömest követnélek olajfáknak hegyére, hogy ott a Te dicsőségedet láthatnám! Óh mily örömest követnélek az öt eszes szűzzel, hogy a mennyegzős palotákba bekísérőd lehetnék.

Nem térek el Uram Te tőled ama széles útra, mely a pokolra vezet, s nem is keresek más kalauzt, mert ha vak vezeti a vakot, mind a ketten egy verembe esnek. Te pedig azt mondottad: Aki követ engemet, nem jár setétségben. És egyszersmind szerelmetesen hívogatsz magadhoz: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, kik megterheltettetek, és találtok nálam a ti lelkeiteknek nyugodalmat. Annakokáért:

Csak Te utánad futok, óh világoskodó lámpás, Úr Jézus, míglen magamnak feltaláljalak. (*) Tégedet követlek a pusztában a sokasággal, hogy a mennyei kenyérrel melegítsd (**) az én lelkemet. Tége-

(*) Megtalállak.
(**) Valószínűleg sajtóhiba "megelégítsd" helyett.

{52}

det követlek a kertben a Te tanítványiddal. hogy a kísértetek közt magam alkalmaztatásáról (*) taníts engemet. Tégedet követlek egész a szenvedésnek helyére Simon Cyreneussal, hogy minden szenvedésidnek drágalátos munkáiról elmélkedhessem. Tégedet követlek a keresztfára egész halálodig, hogy lelkemet szent kezeidbe ajánlhassam, és ama Te drága biztatásodat: Ma velem leszel a Paradicsomban, a latorral elvehessem, Amen.

A LELKI HÓDOLÁSNAK
X-IK ADAJA.

A HÁLADATOSSÁG.

Áldozzál az Istennek hálaadással, és add meg a magasságban lakozó Istennek a te fogadásodat.
Zsolt. 50,14.

Óh minden jóságnak elfogyhatatlan forrás-kútfeje, szent Isten! Tapasztal-

(*) Magaviseletemre.

{53}

tam eleitől fogva a te sok rendbéli irgalmasságidat, és mindenféle mindenkori velem közlött jóvoltodnak meggondolása, háladatosságra kötelezi és hódoltatja az én lelkemet.

Óh vajha az én elmúlt életemet visszahozhatnám, én undok háládatlanságimat életemnek hátramaradott részében eléggé kipótolhatnám! De óh, Uram, orcám pirulásával meg kell nékem vallanom az én kötelességemnek hirtelen elpártolását és Tőled való elidegenedését, s úgy ellenben a Te kegyelmeidnek nagyságát, mélységét, hosszúságát és szélességét.

Megvallom a Te jóvoltodat és az én adósságomat, a Te irgalmasságodnak kiosztogatásában való adakozó szent kezeidet, és a háladatosságban gyakorlott fösvénységemet, a Te könyörületességre való készségedet és a megtérésben való nagy restségemet.

Esmérem, Uram, a Te teremtő isteni erődet, és az én Te általad való léte-

{54}

met, a Te idvezítésedet, és az én veszettségemet, (*) a Te megigazításodat és az én igazságtalanságomat, a Te gondviselésedet, ér az én erőtlensigemet. Óh iszonyú nagy háládatlanság!

Bizonyára egész életem csak a Te ajándékod, és életemnek minden rendi es szempillantási csupán csak a te jótéteményidnek teljességei, és az én háládatlanságimmal rakvák (**) mindenek.

Óh én lelkem, serkenj és buzdulj fel a háladatosságra, öntsd ki egészen magadat az égbe, és az Úr nagy áldásoknak kövér harmatjával visszacsepegtet tégedet, mert ő kegyelmes és könyörülő, hosszú ideig várakozó és nagy jóságú. Annakokáért:

Én felveszem a hálaadásnak poharát, és az Úrnak nevét hirdetem.

Hirdetem, óh felséges Atya Úr Isten szívbéli felmagasztalással a te megfoghatatlan mindenhatóságodat, melynek bizonysága az én csudálatos formáltatásom; a Te elfogyhatatlan buzgó szerel-

(*) Elveszettségemet.
(**) Teli vannak.

{55}

medet, mely az én örök életre való elválasztatásom; a Te atyai gondviselésedet, mely az én szárnyaid alatt való bátorságos maradásom; a Te kibeszélhetetlen irgalmasságodat, mely az én áldásom; a Te kimeríthetetlen bölcseségedet, mely az én (*) a Te esméretedre való oktattatásom.

Óh egyetlenegy reményem, Fiú Úr Isten, Úr Jézus Krisztus! Minden áldást és hálaadást mond az én lelkem Te néked, a Te emberré való létedért, mert ily megüresítéseddel atyafiságos szövetséget kötöttél én velem; a Te e földön való fáradságos járásodért, mert azzal a mennyországnak útjára vezérlettel engemet; a Te sok csudatételedért, mert annak nagyságával hitemben megerősítettél engemet; a Te ártatlan szenvedésedért, mert annak viselésével az örök vigasságot megnyerted énnékem; a Te szent vérednek kiomlásáért, mert annak tisztaságával az én bűneimnek ocsmány szennyét lemostad; a Te szentséges ha-

(*) Énnekem.

{56}

lálodért, mert annak érdemével a halálnak kárhozatát rólam elhárítottad; a Te diadalmas feltámadásodért, mert annak erejével a Sátánt és a poklot megrontottad; a Te méltóságos mennybemeneteledért, mert annak dicsőségével odafenn nékem hajlékot szerzettél; a Te közbenjárói tisztedért, mert annak gyakorlásával az én esedezésimet beteljesítetted; a Te kijelentett jövendőbéli bírói méltóságodért, mert annak örvendetes szentenciája (*) által remélem jobbkezedhez való állásomat; a Te az én üdvösségemért tett minden szent munkáidért, mert hogy arra elkészítenél és megerősítenél, (**) megnyitottad amaz örök életre kibuzgó forrásnak kútfejét, a Te szent véredet, az én elalélt szomjúhozó lelkemnek és a Te szent testednek mennyei kenyerével gyakorta hízlaltad azt.

Óh jóra vezérlő áldott Szent Lélek Úr Isten! Fohászkodjál buzgó hálaadással az én szegény lelkemmel, hogy érdemlett tisztességet tulajdonítson szent

(*) Ítélete.
(**) Elkészíts, megerősíts. Latinos szólásmód.

{57}

Felségednek: mert tévelygéseimnek homályában, vigasztalásom voltál keresztviselésimben, vezérem voltál minden kétséges kimenetelű szorongattatásimban, erősségem voltM a Sátánnak ostromlásiban, megszentelésem voltál tisztátalanságimban, és hogy a kárhozatnak mérge rajtam többé hatalmat ne venne, az újjászületésnek feredője (*) által kitisztogattál és a kgyelemnek minden javaival felruháztál engemet.

Óh Uram! A Te jóságod az égig ér, és az egeknek minden teljességei beteltek azokkal. Áldott legyen az Úr, ki ily csudálatos jóságit közlötte énvelem, és aki az ő ezer irgalmasságival körülvett engemet, mert nem engedte eltántorodni az én lábaimat, és az ő jobb karját felemelte sokszor mellettem. Kiárasztotta az ő áldásinak csatornáit az én fejem felett, és azoknak kövérségével táplált engemet. Gyakorta megszabadította a koporsótól az én életemet és gyászruha helyett örömmel övezett

{58}

be engemet. Betöltötte az én szívemnek jó kívánságit szűntelen, és az ő irgalmasságának kész folyamatával (**) ma is biztat engemet.

Hogyhogy (***) adjam vissza az Úrnak minden jóvoltát? Az én szájam dícséretet mondjon Őneki, és minden test dicsőítse az Ő szent nevét. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó; mert mindörökké megmarad az ő irgalmassága! Ámen.

A LELKI HÓDOLÁSNAK
XI-IK ADAJA.

A BŰNBOCSÁNATÉRT VALÓ TÖREDELMESSÉG.

Térjetek meg: Teremtsetek penitenciához (****) illő gyümölcsöt.
Máté 3,2-8. Az Isten szerint való bánat idvességre való penitenciát szerez.
2. Kor. 7,10.

Óh igaz ítéletű Szent Isten! Hogy-

(*) Fürdője.
(**) Áradatával.
(***) Vajon hogy?
(****) Teremjetek, megbánáshoz.

{59}

hogy merészeljem felemelni Tehozzád az én rút bűnöknek hályoga miatt behomályosult szemeimet? Hogyhogy merészeljem kiterjeszteni az égre az én, a fertelmességnek sárjába bekevert kezeimet? Hogyhogy mozdítsam szólásra a rothadt megveszettségnek mérgétől kisebesült nyelvemet? Holott tiszta vagy Uram Te; tiszta a Te természeted; tiszta a Te igazságod, és én tőlem is tisztaságot és feddhetetlenséget kívánsz, kit eleve Ádámban tisztaságban teremtettél.

Bizonyára (*) megtompul az én elmém, reszket az én szívem, és minden érzékenységim eliszonyodnak, amidőn meggondolom a Te szentséges természetedet, és az én elvesztegetett első képemet; a Te velem közlött irgalmas dajkálkodásodat, és az én háládatlan elpártolásomat; a Te bűnt utáló kemény haragodat, és az én fertelmes vétkekben heverő teljes életemet; a Te rettentő és megemésztő igaz íteleteclet, és az én arra

(*) Bizonyosan.

{60}

való érdemes sorsomat. De:

Óh Uram, könyörülő vagy Te, és a Te irgalmasságodnak sem széle, sem hossza nincs; ki a töredelmes szívet soha meg nem utálod; ki nem fizetsz a mi álnokságink szerint minékünk; ki a mi törvénytelenségünket, mint a napkelet az enyészettől, oly messze veted magadtól; sőt a Te drágalátos biztatásiddal megnyitod a kegyelemnek ajtaját az én szegény, bűnös lelkemnek, amidőn azt mondod: Gondolod-é, hogy énnékem gyönyörűségem vagyon a bűnösnek halálában? Sőt inkább, ha a bűnös megtérend, semmi bűneiről, amelyeket cselekedett, meg nem emlékezem.

Óh örvendeztető áldott evangéliomi hírmondás! Óh kibeszélhetetlen kegyelem! Amely egyszersmind mind elkezdi, mind pedig el is végezi azon nagy jót mibennünk.

Annakokáért, óh elfogyhatatlan irgalmasságú Isten, ímé Tehozzád járulok drága szent ígéreteddel megbátoríttat-

{61}

ván, és Te elődbe kiöntöm az én bús és bánatos szívemnek fájdalmas nyögését; sőt ugyan meghódolok Szent Lelked által bennem elkészített buzgó töredelmességgel Isteni Felségednek, melyre nézve mint egyetlenegy lelki Orvosomnak, bemondom az én lelkemnek megszámlálhatatlan halálos nyavalyáit és sebeit, alázatos szívvel megvallván, hogy én Tégedet, én Teremtőmet, én Idvezítőmet, én Megszentelőmet igazán nem esmértelek, igaz isteni félelemmel nem féltetek, és noha legfőbb Jó vagy - mindazáltal parancsolatod szerint egész erőmből nem szerettelek.

Megvallom, hogy szent Igédnek s ígéretednek gyakorta kételkedéssel hittem, reménységemet a világi dolgokba vetettem; szívemet kevélységgel megfertőztettem; szent akaratod ellen békételenkedtem; isteni tiszeletedben restelkedtem; a Te kegyelmeiddel visszaéltem; a testnek és vérnek engedelmeskedtem; törvényedtől eltévelyedtem; haraggal

{62}

szívemet gyakran mérgesítettem, bosszúállásra felgerjesztettem; felebarátimra irigykedtem; a nyomorultakon nem könyörültem; a keresztyéni barátságot félretettem, és sokszor embertelenkedtem; lelkemet, elmémet és minden érzékenységimet a tisztátalansággal befertőztettem; mértékletességben nem éltem; a rágalmazásra nyelvemet megeresztettem; sokszor hazudni nem szégyenlettem; néha tékozlásra, néha fösvénységre elvetemedtem; a buzgó imádkozásban meghidegültem; a világi gyönyörűségekben gyakran elmerültem; lelkem-esméreti ellen sokszor vétettem; hivatalomnak eleget nem tettem: és egy szóval minden kigondolható rút s ocsmány bűnökkel és fertelmességekkel, szántszándékkal és gyarlóságból, titkon és nyilván a Te felséges Istenségedet teljes életemben a haragra és bosszúállásra magam ellen felingerlettem.

Óh Uram! Ki tudhatná számát az ő sok esetinek? (*) Nincs egészség az én egész

(*) Elesésének.

{63}

testemben, és az én álnokságim fejem felülhaladván, malomkővé nehezedtenek rajtam. Bizonyára minden igazságom olyan, mint a rút vérben fertőztetett ruha: hát mennyivel inkább az én életemnek minden álnokságai? Amelyekért méltán vádolnak az éltető állatok; és megfertőztetésekért (*), az Istennek bosszúállását hívják ellenem: vádol a magam megsebesült lelkiesmérete, ama kis bíró, és mint mardosó féreg faggatja az én belső részeimet; vádol és rettent a Mózesnek átka, mely, mintegy mennykő a Te méltó s kemény haragoddal általhatja és megöli az én lelkemet.

Óh hova fussak a Te tűz módon megemésztő haragos szent orcádnak rettentő színe előtt? Hova hajtsam az oltalomra és segedelem keresésre, szegény bűnös fejemet?

Tehozzád, óh csak Tehozzád folyamodik az én lelkem, Úr Jézus Krisztus! Én egyetlenegy segítségem, én üdvösségem, én szószólóm, én prókátorom, én

(*) Az élettelen dolgok megfertőztetésük miatt az embert vádolják.

{64}

az Atya Istennek haragját szent testednek egyszeri áldozatával megengesztelted és most is ellenségimnek pöri alól megszabadíthatsz; csak Te hozzád ragaszkodom, óh reménységemnek megmozdíthatatlan kősziklája, ki engemet a Te szent sebeidnek hasadékiban elrejthetsz; csak a Te bűnbocsátó Jézusi szent nevedhez kapcsolom magamat, óh gyenge hitemnek erős tornya! ki sok bűneimnek nagy adósságitól feloldozhatsz. Melyre nézve:

Mivel jól tudom a Te irgalmasságidnak elfogyhatatlanságát, hogy valamely órában a bűnös Tehozzád felkiált, meghallgatod őtet: Íme én is leborulok a kegyelemnek széki eleibe, és porig való megalázkodással kérlek, óh Istennek Báránya, ki elveszed e világnak bűneit, áldott Úr Jézus Krisztus! Kérlek Uram nagy töredelmességgel minden Te könyörületességidért; a Te hozzám öröktől fogva való szeretetedért; a Te értem való munkás fáradságodért; a Te

{65}

lelkednek bűneimért való belső szomorúságáért; a Te szent testednek a keresztfán és halálod óráján való kínszenvedésiért és fájdalmiért; a Te sebeidért és ártatlan vérednek bőséggel való kiomlásáért; a Te szent Nevednek szidalmaztatásáért, és a Te életednek s halálodnak minden érdeméért, könyörülvén könyörülj énrajtam! És nézz reám oly irgalmas szemekkel, mint a Tégedet megtagadó Péterre; a Tégedet üldöző Pálra; a vámszedés mellett ülő Mátéra, a Te lábaidnál siránkozó Magdalénára és a keresztfán melletted függő tolvajra.

Óh kegyes Jézus! Méltóztass a bűnbocsánatra, melyet nem érdemlettem. Nyújtsad hozzám kegyelmedet, melyet elvesztegettem. Közöljed könyörületességedet, amelytől nagy messze estem.

Óh édes Megváltóm, emlékezzél a Te szentséges nevedre, és légy nekem Jézusom! Ha nagyok az én bűneim, amelyeket cselekedtem, nagyobb a Te irgalmasságod, amelynek könyörgök; ha

{66}

nagy az én adósságom, nagyobb a Te érdemed.

Vajjon hogyhogy ítélhetsz meg azokért a bűnökért, amelyeket önként magadra vállaltál? Vajjon hogyhogy űzhetsz el magadtól, midőn Hozzád megtérni kívánok; akit, midőn Te tőled eltértem, szeretetedből felkerestél? Vajjon nem könyörülsz-e most rajtam, aki akkor könyörültél, midőn ellenséged volnék? (*) Vajjon nem engedsz-e meg (**) a Tehozzád könyörgőnek, aki a gonosztevőért meghaltál?

Óh Uram Jézus! Kezes voltál énérettem, szabadíts ki tehát az én bűneimnek és a kárhozatnak kemény rabsága alól engemet. Óh édes Közbenjáróm! Magadra vállaltad az én büntetetésemet, ments ki tehát a Te szent Atyádnak érdemlett haragjától engemet.

Óh szerelmes szent Atyám, nézd a Te szerelmes Fiadat; és emlékezzél meg, hogy nem magáért, hanem énérettem és az én bűneimért tette le életét. Igaz vagy

(*) Voltam. (latinizmus)
(**) Vajon nem bocsátasz-e meg?

{67}

Te, Uram és nem kívánsz kétszeri tökéletes elégtételt azokért, amelyeket a Te szent Fiadnak egyszeri áldozata eltörlött. Elég, Uram! az én vétkeimnek elmosására, az Ő szentséges kiomlott vérének csak egy cseppje is, amely másként az egész világ bűneit tisztává tehette.

Vajjon nagyobb mértékben bánthattalak-e meg Tégedet? mintsem Ő megengesztelt? Vajjon többet vétkezett-e az én testem, mintsem az Ő szentséges teste azért szenvedett?

Óh igazán ítélő Bíró, szent Isten! Ha a Te szent igazságod számot kíván venni tőlem az én adósságimért, közbevetem a Te szerelmes Fiadnak azokat felülmúló drága kincseit; ha Ő kevesebbet cselekedett énérettem, mintsem én Te ellened vétettem, ámbár láss törvényt reám. De, óh igazságnak Istene, nem véthetek én annyit ellened, mint amennyire Ő megengesztelt; nem érdemlek én annyit,

{68}

mint amennyit Ő énnékem az Ő szenvedése által nyert.

Íme azért a Te szerelmes egyetlenegy Fiadban leteszem az én adósságomnak díját, az Ő drágalátos szent vérét; és valaminthogy Ő az ellenem való kézírást a keresztfán eltörlötte, úgy én is lelkemnek megigazulására, és végre az örök életnek elnyerésére, a Te kegyelmességednek bő adakozása, és az Ő Bíróságának igaz ítélettétele szerint, a szabad levelet is ingyen számomra reménylem és elvárom most, ily írással: Bízzál, fiam, megbocsáttattanak néked a te bűneid! Amaz nagy napon pedig, oly vidámító szentenciával: Jöjj be az Úr örömébe. Ámen.

{69}

A LELKI HÓDOLÁSNAK
XII-IK ADAJA.

A HALÁLRA VALÓ KÉSZÜLGETÉS.

Ha sok esztendeig él is az ember, és mindazokban örvendez is; mindazáltal megemlékezzél a sötétségnek (azaz, a halálnak) napjáról.
Préd. 11,8.

Elvégeztetett, hogy minden ember egyszer meghaljon. Óh irtóztató, de egyszersmind megörvendeztető szentencia! Óh szomorító, de egyrészről vigasztaló hírmondás!

Vajjon nem jobb-e a Kanaán a sovány Egyiptomnál? A szabadság a szolgálatnál? A nyugodalom a fáradtságnál és minden jó a sok gonosznál?

Óh Uram, juttasd eszembe énnékem az én nyavalyás sorsomat, mert íme én csak egy nyomorult állat (*) vagyok, kinek élete

(*) Az eddigi szóhasználattal összhangban: "teremtmény."

{70}

teljes minden gonosz változásoknak nagy sűrűségével, amelyeknek kezdetit alig vehetem észre, végit fel nem találom.

Jajgatással jöttem e világra; sok nyomorúsággal nevelkedtem; és míg mostani állapotomra jutottam, óh mennyi kedvetlenségeken és keresztviseléseken kellett általesnem! Néha jó szerencse izgatott; gyakrabban a szerencsétlenség kesergetett; sokszor a félelem rettegtetett; olykor a nyughatatlanság fárasztott; a bú s bánat fonnyasztott; a harag faggatott; a bosszú mardosott; az irígység furdalt; a sok gond emésztett; a betegség sanyargatott. És bizony méltán mondhatom a királyi prófétával: Ha midőn legjobb volt is életem, merő azon fáradtság és munka volt.

Hát mit mondjak lelki nyavalyásságimról? Íme én bűnös magból származtam, és az én anyám bűnben melegített engemet; magam saját testem háborgat engemet, és az ő kívánságainak hálójába

{71}

kerítgeti lelkemet; a világ csalván megcsal, és naponként hiábavalósággal bágyasztja életemet; a Sátán hátul incselkedik és minden gonoszra ösztönöz engemet.

Óh! Ki szabadít meg engemet a testnek tömlöcéből?

Csak Tehozzád futok, óh örökké áldandó teljes Szent Háromság, én Istenem! Mert valamint szintén minden forrásvizek visszafolynak a tengerre, ahonnan származtanak, úgyszintén az én lelkem is visszasiet az ő eredetire, hogy nyugodalmat nyerjen. Taníts meg engemet annak meggondolására, hogy én Teelőtted vendég és zarándok vagyok, amiképen minden én atyáim; és hogy nincsen itten semmi maradandó városom, hanem jövendőt (*) kell várnom.

Óh szerelmes Atya Úr Isten! jelentsd meg énnékem az én végemet, hogy tudhassam eszességgel kormányozni az én életemet; és plántáld be az én szívembe ama mennyei szent városnak az ő sze-

(*) Eljövendő várost.

{72}

retetét, hogy szüntelen való gondolkodásimban csak oda vágyódjam és kívánkozzam, ahol semmi fáradtság, semmi munka, semmi nyavalya, semmi bú nem uralkodik; hol a szentek sem nem éheznek, sem nem szomjúhoznak, sem semmi hévség nem bágyasztja többé őket, ahol letörölsz minden könnyhullatást az ő szemekről; ahol csupa öröm, minden jó, tiszta szépség és egész dicsőség találtatik, ahol Isten minden mindenekben; ahol a Bárány, ki a széknek közepén vagyon, legelteti a szenteket és az élő víznek forrásira viszi őket.

Óh Uram Jézus! Te vagy az a szelíd Bárány; Te vagy az az igaz élő Kútfő, akiből minden drága kegyelemnck vizei kiáradnak, ér aki azokban iszik, meg nem szomjúhozik örökké. Óh halálnak Ura és életnek dicsőséges Fejedelme! engedd meg, hogy valamiképen kívánkozik a szarvas a folyóvizekre, akképen óhajtozzon az én lelkem is Tehozzád, élő Istenhez.

{73}

Legnagyobb öröme vagyon a mátkának a vőlegénynél. Óh Uram Jézus! Te vagy az én Vőlegényem; kóstoltasd meg a Te szerelmedet, az örök életnek ízét énvelem, hadd mondhassam szent Pállal: Kívánok eloszolni és a Krisztussal élni! Kóstoltasd meg Uram velem Magadat, hadd esmérjem meg, hogy csak Te vagy az én nyugodalmam, az én örömem, az én életem, az én örökségem, az én ékességem, az én gyönyörűségem, az én dicsőségem, az én egész kincsem, és az én minden kívánságom, akiben az én szívem egészen megnyugszik, akiben az én kedvem betelik, és akiben mint főben mindvégig megmaradni kívánok.

Óh áldott Szent Lélek Úr Isten! Egyetlenegy vígasztalója az én lelkemnek, bátoríts engemet a Te szent malasztoddal (*), amely bennem a halál félelmét naponkint kisebbítse, a világnak szeretetét szívemből kiűzze, a hosszú életnek kívánását lecsendesítse, és az én

(*) Kegyelmeddel.

{74}

lelkemet az örök életnek óhajtására inkább-inkább készítse.

Óh Uram! Vezérelj által engemet e siralmas bujdosásnak pusztájáról a mennyei Kanaánra; a bűnnek fogságából az igaz nemesi szabadságra; a nyughatatlan életből a boldog nyugodalomra, hogy valamint a Nóé galambja nem talált másutt nyugodalmat magának, hanem csak az ő bárkájában, így az én lelkem is e nyomorúságos életnek vízözöniben csak a mennyei bárkába Tehozzád kívánkozzon, és evégre, minek-előtte eljő az én életemnek utolsó vége, gyógyítsd meg az én bűn miatt megsebesült lelkemet, a Te bűnbocsátó kegyelmeidnek vidámító olajával; és fegyverkeztesd fel a hitnek pajzsával és az idvességnek sisakjával, minden szorongattatási ellen, hogy az én végső órámon is ily fohászkodásokkal dicsőítselek, az Atya és Fiú Istennel Tégedet, és az én lelkemet szent kezeidbe ajánlhassam, mondván:

{75}

Óh áldandó Szent Háromság!
Nyögésemre figyelmezz.
Jövel siess főbb boldogság,
Én Istenem! kegyelmezz.
Óh Uram! Uram ne hagyj,
Mert reményem csak Te vagy.
Ím körülvett már az ínség,
S minden bűnöm rám tódult,
Szorongat a végső szükség,
Fetrengek mint egy bódult.
Óh szerelmes Szent Atyám!
Légy nékem erős Bástyám.
Ölelgess szent szerelmeddel,
Örök szövetségedből,
Takargass be védelmeddel,
S adj részt örökségedből:
Nézz régi irgalmadra,
S egyetlenegy Fiadra.
Óh egyetlenegy Segítőm,
Uram Jézus irgalmazz!
Légy velem én Idvezítőm,
S a gonosztól oltalmazz,
Hiszen Te értem jöttél,
S értem is vért öntöttél.

{76}

Gyógyítsd lelkem betegségét
Véres verejtékeddel,
A halálnak édességét
Újítsd drága véreddel.
Mert csak az lelkem bére,
Más érdem álljon félre.
Óh Isten Báránya, kedvezz!
Mert most van az óra.
Mondd lelkemnek: Légyen idvez,
S dolga forduljon jóra.
Óh Úr Jézus könyörülj,
S könyvedből ki ne törülj!
Óh vigasztaló Szent Lélek!
Jövel segítségemre,
És míg itt mozgok és élek;
Készíts idvességemre.
Tartsd meg bennem a hitet,
Mit kegyelmed készített.
Bátoríts a halál ellen,
És ha már elaluszom,
Hogy a Sátán el ne nyeljen,
Te légy Jézus végső szóm.
Maradj velem mindvégig,
Kísértess be az égig.

{77}

Óh Úr Jézus légy Jézusom!
Légy irgalmas lelkemnek,
Óh vedd hozzád, egy Orvosom,
Míg megadod testemnek.
Óh Jézus tőlem ne fuss,
Óh jövel Uram Jézus!

A LELKI HÓDOLÁSNAK
XIII-IK ADAJA.

A KÖZ (*) MINDEN JÓÉRT VALÓ KÖNYÖRGÉS ÉS ESEDEZÉS

Kérjetek és megadatik tinéktek.
Máté 7,7.
Intlek azért mindeneknek előtte, hogy legyenek könyörgések minden emberekért.
I. Tim. 2,1.

Óh minden irgalmassággal bővelkedő, minden jótéteményekkel gazdag, minden segítségre hatalmas és a hitből ki-

(*) Közös.

{78}

folyó könyörgéseknek s kéréseknek meghallgatására s beteljesítésére mindenkor kész és könyörülő szent Isten! Akitől származik egyedül minden jó és tökéletes ajándék; akiben vagyok, élek és mozgok; és akinek igazgatása, segedelme és áldása nélkül semmire nem mehetek:

Tehozzád járulok, ily Jó és kegyelmes Istenemhez, mint minden jótéteményeknek elfogyhatatlan Kútfejéhez, és bemutatom Felségednek minden szükségeimet, szívemnek teljes kívánságival; semmit sem kételkedvén, hogy ama vigasztaló szent ígéreted szerint: Minekelőtte engem hívnának, meghallgatom őket; minekelőtte szólnának, megfelelek nékik: Valamit kértek az én Atyámtól az én nevemben, megadja tinéktek; - figyelmes leszesz az én könyörgésemnek szavára, és a Te irgalmasságidnak folyamatát az én szükségeim szerint kiárasztod énreám.

Uram! Az én beszédemet vedd füle-

{79}

idbe; értsd meg az én gondolataimat; figyelmezzél az én kiáltásomnak szavára, én Királyom és én Istenem! mert én Tenéked könyörgök.

Tenéked könyörgök, óh áldandó teljes Szent Háromság egy örök Isten! alázatos lélekkel, hogy mindenekelőtte tégy alkalmassá engemet, a bölcs buzgólkodó könyörgésre, és a Te szent nevednek igaz hitből származott segítségül való hívására. Amely végre: (*) világosíts meg engemet, a Te Szent Lelked és beszéded által, hogy igazán megesmérhesselek; fojtsd meg az én szívemben a született bátorságot, hogy fiúi félelemmel féljelek; gyújtsd fel az igaz hitnek világát énbennem, hogy Te néked azáltal éljek; gerjeszd fel a Te szerelmedet, hogy mindenekfelett csak Tégedet szeresselek; erősítsd meg az én bizodalmamat, hogy teljes életemben csak Te benned reményljek.

Adjad, Uram nékem a Te Szent Lelkedet, melynek különb-különb malaszt-

(*) És evégett.

{80}

jai és ajándéki szerint, az igazságnak Lelke az én tudatlanságimban tanítson; a vígasztalásnak Lelke szomorúságimban és keresztviselésimben megörvendeztessen; az újjászülésnek Lelke az új életre megújítson; az Isten Fiává való fogadásnak Lelke a fiúságban megerősítsen; és a buzgó könyörgésnek Lelke Tehozzád szüntelen fohászkodjon, szent nevednek dícséretire felindítson, és mindörökké énvelem maradjon.

Óh Uram! Adj az én szívembe alázatosságot és a kevélységet gyomláld ki; adj békességes tűrő lelket és a haragot s zúgolódást szívemből űzd ki; adj adakozó kezeket és a fösvénységtől oltalmazz meg.

Adj könyörületességre hajlandó szívet, hogy a nyomorultakat segítsem, adj egyességben gyönyörködő lelket, hogy senkit meg ne háborítsak; adj magam sorsával való megelégedést, hogy senkinek jó állapotját ne irigyeljem; adj mértékletes és józan életet, adj igazmondó

{81}

és rágalmazás nélkül való nyelvet, adj ártatlan kezeket, adj tiszta és minden fertelem nélkül való szívet, adj jó lelkiesméretet, és közöljed méltatlan szolgáddal a Te drága kegyelmeidet.

Adj, Uram nékem ez életben békességes csendességet; adj friss, állandó egészséget, adj minden szükségeimben segítséget.

Óh Uram közel vagy Te mindazokhoz, akik Tégedet valóban segítségül hívnak, és akik csak Te rád néznek, soha azoknak orcájok meg nem szégyenül. Annakokáért:

Ha az életre tartozó dolgok nélkül szűkölködöm, nyisd meg a Te áldott szent kezeidet az én szükségeimnek betöltésére. Ha másoknak segítségétől elhagyattatom, Te vedd fel egyedül az én pártomat, ügyefogyott (*) dolgomnak előmozdítására. Ha az én lelki ellenségimtől ostromoltatom, fegyverkeztess fel a Te megerősítő Szent Lelkeddel, az ő színes (**) csalárdságinak és vakmerő dühös-

(*) Védtelen.
(**) Színlelő.

{82}

ségeknek diadalmas meggyőzésére. Ha a veszedelmek között kétséges elmével habozom, áldj meg bátor szívvel és eleve való segítséggel, a reámrohanó gonosztól való kimenekedésre. Ha nyavalyákban fetrengek, parancsolj orvosló eszközökről azoknak eloszlatására. Ha hitemben gyengélkedem, erősíts meg annak állhatatos megtartására.

Óh minden áldásoknak kiosztogató bő Sáfára, szent Isten! Adjad, hogy az én hivatalos munkáimban legyek előmeneteles; az én szándékimban boldog, az én utaimban szerencsés, az én elmélkedésimben friss, az én házamnak s jószágimnak igazgatásában rendes, az én erkölcsimben csendes, az én társalkodásomban nyájas, az én magam viselésében kedves, és minden dolgaimban mindeneknek felette a Te dicsőségednek terjesztésében, hű és szorgalmatos.

Óh Uram! Mindeneknek szemeik csak Tereád néznek, és Te adsz azoknak eledelt alkalmatos időben. Hallgasd meg

{83}

azért a Te szent áldásodból az eget, hogy az hallgassa meg a földet, a föld hallgassa meg a búzát és a mustot, és azok hallgassanak meg énvelem együtt mindeneket. Ezeknek felette:

Óh mindenre elégséges nagy Úr Isten, ki a közönséges jóért és minden rendekért való esedezésnek gyakorlását is parancsoltad, és engemet a szenteknek egyezségében kegyelmesen beplántáltál, alázatos szívvel és erős hittel esedezem szent Felségednek, a Te e Világon vitézkedő Anyaszentegyházadért, hogy azt a Te Szent Lelkeddel bírjad és igazgassad; abba betett mennyei kincsedet, a Te evangéliomi szent Igédnek kihirdettetését, tiszta igazságban híveidnek idvességekre megtartsad; és a Sátánnak s annak tagjainak kemény üldözésektől hatalmasan oltalmazzad. Esedezem a zsidókért és a Te szent esméreteden kívül levő pogány népekért, hogy őket a Te pásztorságodnak aklába összegyüjtsed. Esedezem a Te nyájadnak legeltető

{84}

pásztoraiért, hogy őket a lelki aratásra elfogyhatatlanul kiküldvén, a kegyes, hathatós tanításra kegyelmeiddel felruházzad. Esedezem az iskoláknak virágzó állapotjokért, hogy azokban az ifjakat a Te szent nevednek dicsőségére és a külső társaságnak hasznára, mint palántákat neveljed. Esedezem minden keresztyén hatalmasságokért, hogy azoknak szíveket az isteni félelemre, az igazságnak kiszolgáltatására és a Te népednek rendes és bölcs törvények által való igazgatására, vezéreljed. Esedezem a közönséges gyülekezeteknek állandó szép rendtartásáért, hogy az alsók a felsőbbekhez szófogadók, a szolgák az urakhoz hívek, az urak az alattok lévőkhöz jóakaratúak, a házasok egymás között tökéletes szívűek, a fiak az atyákhoz engedelmesek, és az atyafiak egymás között egyesek (*) legyenek.

Óh Uram én a Te atyai dajkálkodásodra bízom, és irgalmasságodba ajánlom mindazokat, kik szükségeknek ne-

(*) Egyetértők.

{85}

mek szerint különb-különb áldásidat és ajándékidat igaz szívből óhajtják. És nevezet szerint: (*) Támogasd Uram a lelki kísértetben küszködőket a Te mennyei hathatós erőddel. Vidámítsd a szomorú szívűeket a belső örömnek megújításával. Gyógyítsad a betegeket ápolgató kezednek orvoslásával. Szabadítsd ki a méltatlan foglyokat (**) hatalmas karod által. Erősítsd az igazság mellett üldözést szenvedőket győzedelmeskedő kegyelmidnek malasztjával. Vedd fel ügyöket az elhagyatott özvegyeknek, tápláld az árvákat, segítsd a nehézkeseket, (***) áldd meg a meddőket, elégítsd meg az éhezőket, ruházd fel a mezíteleneket. És végre, akik az elkerülhetetlen halálnak révére, vagy egy, vagy más módon jutának, készítsd el a csendes kimúlásra az igaz hit által, és kísértesd be az örök életnek szent rendelésed szerint való bírására.

Óh Uram és én Istenem! Teelőtted vagyon most minden én kívánságom, és

(*) Megnevezve.
(**) A méltatlanul bebörtönzötteket.
(***) Várandós asszonyokat.

{86}

az én nyögésem Te előtted el nem rejtetett. Hallgass meg engemet Uram, mert jó a Te kegyelmességed. A Te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints énreám, és minden én kívánságimnak beteljesítésére, engedjed summa szerint, hogy én is ez életben pályámat megfutván, repeső indulattal óhajtsam csendes eloszlatásomat; megcsalhatatlan reménységgel várjam a végső napon való feltámadásomat és megigazulásomat; és utoljára elnyerjem az örök életben elkészített boldogulásomat, ahol színről-színre szemlélvén Felségedet, áldhassam a többi szentekkel együtt mindörökkön örökké. Ámen.

Ezen Lelki Adóhoz tartozandó
a szüntelen való
FOHÁSZKODÁS

Óh Irgalmas Isten!
Buzgó nyögésemben
Füledet szómhoz hajtsad.

{87}

Óh igen jó Isten!
Minden szükségemben
Áldásod szaporítsad.
Óh hatalmas Isten!
Keserűségemben
Szívemet vidámítsad.
Óh nagy és Szent Isten!
Minden félelemben,
Elmémet bátorítsad.
Óh élő Úr Isten!
Betegülésemben
Fájdalmimat gyógyítsad.
Óh örök Úr Isten!
A veszedelmekben
Segedelmedet nyújtsad.
Óh igaz Úr Isten!
Kételkedésemben
Hitemet gyámolítsad.
Óh áldott Úr Isten!
A rossz testiségben
Lelkem hozzád hódítsad.
Óh erős Úr Isten!
A világ fényében
Szemem világosítsad.

{88}

Óh teremtő Isten!
A kísértetekben
A Sátánt elfordítsad.
Óh megváltó Isten!
Sok vétkezésimben
Irgalmad bizonyítsad.
Óh szentelő Isten!
Erőtlenségimben
Kegyelmedet újítsad.
Óh kegyelmes Isten!
Éltem végzésében
Lelkemet boldogítsad.

A LELKI HÓDOLÁSNAK
XIV-IK ADAJA.

AZ ISTENNEK DICSÉRETE ÉS DICSŐÍTÉSE.

Minden lélek dícsérje az Istent!
Zsolt. 150,6., 135., 136., 147., 148., 149. stb.

Jó dolog az Urat tisztelni, és a Te nevednek éneket mondani, felséges Isten,

{89}

hirdetni minden napon a Te kegyelmességedet és a Te igazmondásodat minden éjjel. Az egek hirdetik a Te dicsőségedet, és a Te kezeidnek munkáját kijelenti ama kiterjesztett erősség. (*)

Óh mi Urunk és mi Istenünk, mily igen csudálatos és dicsőséges a Te neved az egész földön, ki a Te dicsőségedet az egeknek felette magasztalod, és a csecsszopóknak szájok által erősíted meg a Te hatalmadat. Tiéd Uram a dícséret a Sionban, és csak Tenéked adják a fogadást; ott mégyen tehozzád minden test, minden népek, akiket teremtettél, eljönnek és a Te orcádat imádják, dicsőséget adván a Te nevednek.

Óh dicsőségnek Királya és seregeknek Ura, szent Isten! Én erősségem, én kősziklám, én váram, én szabadítóm, én pajzsom, én szabadításomnak szarva, (**) én felmagasztalásom és én Istenem!

Meghódol az én lelkem is a Te felséges nevednek dicsőítésére, és ama Te szív szerint való kedves szolgáddal, a Szent

(*) Az égboltozat.
(**) Hatalma, ereje.

{90}

Dávid király prófétával, dícséri teljes erejéből a Te csudatételidnek és irgalmasságidnak számlálhatatlan voltát.

Áldjad én lelkem az Urat és minden belső részeim az Ő szent nevét! Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jóteteményiről, ki megkegyelmez minden bűneidnek; ki meggyógyítja minden te betegségedet, megszabadítja a koporsóból a te életedet, ki megkoronáz téged kegyelmességével és irgalmasságával.

Óh Uram! Nagy és igen dícséretes Isten vagy Te, és tisztelendő minden Isteneknek felette, mert a pogányoknak minden istenei bálványok, de Te az eget teremtetted, a Te beszéded által lettek azok és a Te szádnak Lelkével (*) minden seregi. Dicsőség és szépség vagyon Te előtted, erősség és méltóság a Te szent hajlékodban. Tiéd a föld és minden ő teljessége, a földnek kereksége és annak minden lakosa. Te erősíted meg azt, hogy meg ne induljon, és dicsőséget

(*) Leheletével.

{91}

öltöztél magadra. Allandó a Te széked: öröktől fogva vagy Te. Elvesznek az egek, de Te megmaradsz, megavulnak azok, mint a ruha, Te pedig ugyanazon vagy, és a Te esztendeid el nem fogynak. Te voltál, Uram hajlékom minden időben, minekelőtte a hegyek volnának és formáltatnék a föld és a világ, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten!

Kicsoda lehet Uram Tehozzád hasonló? Ki uralkodol a tengernek kevélységén, és amidőn az ő habjai felemelked nek, Te enyhíted meg azokat. Tenéked a Te karod hatalmas, erős a Te kezed, és felmagasztaltatott a Te jobbkezed.

Az igazság és az ítélet a te székednek helye, a kegyelem és a tökéletesség jár a Te orcád előtt, a Te haragod előtt reszket a föld, és a hegyeknek fundamentomi megháborodnak. A Te szavad hatalmas és dicsőséges, letöri a Libánonnak cédrusit, előhívja búsulásában (*) a pogányokat; megrontod a hitetleneket vasvessződdel, és mintegy cserepet meg-

(*) Bőszült haragjában.

{92}

töröd őket. Uralkodol Te, akármint dühösködjenek a népek, és a Cherubokon ülsz, akármint tétovázzon (*) a föld. Te vagy a Te szerelmes városodnak közepette, annakokáért meg nem indul, mert hajnal felé megsegíted azt.

Óh Isten! Igen becsületes a Te irgalmasságod, azért az embereknek fiai a Te szárnyaidnak árnyékában bíznak, és Te megelégíted őket házadnak kövérivel és a Te gyönyörűségednek folyó-vizével megitatod, mert nálad vagyon az életnek kútfeje, és a Te világosságod által látunk világosságot.

Dícsérjétek az Urat minden ő hívei! Dícsérjétek az ő szentségének emlékezetét! Vigadjatok és örvendezzetek mindnyájan az Úrban, mert igaz az Úrnak beszéde és pajzs minden Őbenne hívőknek; tiszta, mint a kohóban megpróbáltatott és hétszer megtisztíttatott arany; az Ő tanácsa örökké megmarad, és az Ő szívének gondolati nemzetségről-nemzetségre. Szereti az igazságot és az íté-

(*) Inogjon, ide-oda mozogjon.

{93}

letet. Törvényt mond a népeknek tökéletességben, és lészen a nyomorultaknak felmagasztaltatásuk.

Óh Uram! Mindörökké éneklem a Te kegyelmességedet, és a Te igazságodat hirdetem az én számmal, mert azt mondom, hogy a Te irgalmasságod mindörökké megmarad. Jó és kegyelmes vagy Uram Te, és sok irgalmasságú, hajlandó a kegyelemre és késedelmes a haragra, ki meggyógyítod a töredelmes szívűeket, és bekötözöd azoknak fájdalmokat; felemeled a szegényt a porból és a fejedelmek közé ülteted; azt cselekszed, hogy aki meddő vala a házban, nagy örömmel magzatoknak anyja légyen; eledelt adsz az éhezőknek, és megszabadítod a foglyokat; a vakokat megvilágosítod és felemeled az elesetteket; megoltalmazod a jövevényeket és az árvákkal együtt az özvegyeket táplálod.

Kóstoljátok és lássátok minden népek, mily igen jó az Úr! Boldog az em-

{94}

ber, aki Őbenne bízik. Az oroszlánoknak kölykei megéheznek; de akik az Urat keresik, semmi jó nélkül nem szűkölködnek, mert ő megékesíti az esztendőt az ő jóvoltából, és az ő ösvényi kövérséggel csepegnek.

Dícsérjétek tehát az Urat minden szentek, mert jó, mert mindörökké megmarad az Ő irgalmassága. Kicsoda mondhatná ki az Úrnak erejét, és kicsoda jelenthetné ki az Ő dícséretét? Örüljenek az egek, örvendezzen a föld, zengjen a tenger és minden benne valók.

Magasztaltassál fel az egeknek felette, Isten, mert a Te kegyelmességed jobb az életnél. Mint kövérséggel, (*) úgy beteljesedik az én nyelvem, mikor víg új énekkel dícsér Tégedet.

Te vagy Uram! az én világosságom; s kitől féljek? Ha ezeren elesnének is mellőlem egyfelől és tízezeren jobbkéz felől, mindazáltal a veszedelem hozzám nem közelgethet. Te vagy az én életemnek öröksége: s kitől rettegjek? Te vagy

(*) Laktató eledellel.

{95}

az én örökségemnek része, és Te tartod az én részemet: az én sorsom (*) esett nékem kies helyen. Nyilván szép örökség jutott nékem. Áldom az Urat, ki énnékem tanácsot adott, hogy még éjjel is tanítsanak engemet az én belső részeim. Te tanítasz engemet az életnek ösvényire. Elégséges öröm vagyon Teelőtted, és gyönyörűségek vannak a Te jobbod felől mindenkor.

Óh Uram! Áldalak Tégedet minden időben, mindenkor a Te dícséreted az én számban lészen. Tebenned dicsekedik az én lelkem, mert elhatalmazott rajtam a Te irgalmasságod. Áldjátok az Urat, Ő angyali! Áldjátok az Urat, minden Ő seregi, minden Ő szolgái! Áldjátok az Urat minden Ő teremtett állati! Minden lélek dícsérje az Istent! Áldjad én lelkem az Urat! Ámen.

(*) Sorsvetéssel kapott osztályrészem.

{96}

MÁS RÖVID AZONRÓL:
Minden imádság után alkalmaztatható.

Áldlak, dícsérlek és felmagasztallak Tégedet, ó örökké imádandó teljes Szent Háromság, egy örök Isten! Dícséret, tisztesség és dicsőség Tenéked minden teremtett állatodtól. Dicsőség az Atyának, ki teremtett engemet. Dicsőség a Fiúnak, ki megváltott engemet. Dicsőség a Szentléleknek, ki megszentelt engemet!

Dicsőség az Atya Istennek, aki megtart engemet az ő hatalma által. Dicsőség a Fiú Istennek, aki vezérel engemet az ő kegyelme által. Dicsőség a Szentlélek Istennek, aki megszentel engemet az Ő szerelme által.

Legyen áldott a teljes Szent Háromság Isten! És felmagasztaltassék az ő szent neve az ő szent angyalitól, és minden szentektől az egekben, és úgy itt e Földön minden teremtésitől, most és mindörökkön örökké. Amen.

{97}

REGGELI IMÁDSÁG.

Óh Te igaz és örökkévaló világosság, jó reggel kereslek Tégedet; éneklek reggel a Te irgalmadról, mert ímé a napnak fényével megvidámítasz engemet; és hogy ez elmúlt éjjel is a halálban el nem alunnám, a Te szent orcádnak világosságát fenntartottad énrajtam.

Óh te igaz és örökkévaló világosság, Úr Jézus Krisztus! Aki az örök éjnek setétségét szent Evangyéliomodnak fénylő sugárival elűzted, és a halálnak árnyékát dicső feltámadásodnak piros hajnalával eltüntetted. Tehozzád hajol és emelkedik, mint a nap után forduló virág, az én szemem és lelkem, és mindeneknek előtte a hálaadásnak füstölgő kedves illatjával tiszteli minden irgalmasságidért a Te felséges nevedet; kiváltképpen pedig, hogy több e világra jövő emberek között megvilágosítottál engemet a Te igaz esméretednek fényeskedésével; megerősítettél hitemben az

{98}

én elválasztatásom (*) felől engemet, az Atya Úr Isten nagy szerelmének kijelentésével; megújítottál az idvességre engemet a Szentlélek Úr Istennek újjászülésével, legeltettél és tápláltál engemet az örök életre a Te szent Igédnek termékenységével; megőriztél az én belső ellenségimtől engemet a Te mennyei kegyelmeidnek erősítésével; megszabadítottál a külső vadászoknak tőritől engemet a Te szárnyaidnak befedezésével; megáldottál szükségeimnek idején engemet a Te bő kezeidnek megelégítésével; elszenvedtél az én gyarlóságaimért engemet irgalmasságod vesszejének kiterjesztésével (**); és ímé e mai napra is az elmúlt éjjeli rettegésből kívánatos (tűrhető) csendességben és egészségben általhoztál engemet teljes jóvoltodnak megesmértetésével.

Óh irgalmasságnak tündöklő Napja! Széleszd el az én lelkemből minden én bűneimnek a külső setétségre behajló homályát; fedezd el ártatlanságodnak kön-

(*) Kiválasztottságom.
(**) Pálcád intésével irgalmasan befogadva engem. (Eszt. 4,11.)

{99}

tösével fertelmességeimnek rút tisztátalanságát; tartóztasd meg kegyelmedből igaz büntetésednek méltán reám jöhető ostorát. Sőt mivel Te vagy az én világosságorn, az én pajzsom es az én bizodalmamnak erős kősziklája, a Te irgalmasságidban remélvén, alázatos meghódolt teljes szívemből kérlek:

Ruházz fel e mai napon, és életemnek minden idejében engemet a Te Szent Lelkednek drága malasztjaival, hogy Tégedet az Atya és Szentlélek Istennel, lélekben és igazságban szolgálhassalak. Rontsd meg a Sátánnak minden hamis ostromlásit, hogy tüzes nyilait lelki felfegyverkezésemmel bátran elolthassam. Verd el tőlem a hízelkedő világnak szemfényvesztő gyönyörűségét, hogy az ő tetszésének követésében meg ne vakíttassam. Öldököld meg a testnek fickándozó vásottságát, hogy a léleknek nemes gyümölcseit kisáfárolni (*) gyakoroljam. És evégre:

Adjad az isteni félelemnek lelkét az

(*) Gyümölcseivel gazdálkodni.

{100}

én szívembe, hogy minden gondolkodásom tiszta legyen, és a bálványozásnak, hitetlenségnek, kevélységnek, irigységnek, álnokságnak és hívságos gyönyörűségeknek fészket ne verjen. Minden szólásom legyen botránkozás nélkül való, és a gyűlölségre, hazugságra, igazságtalanságra, rágalmazásra, hamis esküvésre és hivalkodó trágárságra ki ne fakadjon. Minden cselekedetem legyen feddhetetlen, és a restségtől, fösvénységtől, bosszúállástól, mértékletességtől (*) és a testnek több sok cégéres vétkeitől nagy messze távozzon. Sőt inkább:

Igazgassad értelmemet, akaratomat, és minden szándékimat a Te szent dicsőségednek terjesztésére, amellyel igaz hűségemet szent Felségedhez megbizonyíthassam; igazgassad az én felebarátimnak hasznokra; amelyekkel keresztyéni szeretetemnek s kötelességemnek eleget tehessek; igazgassad az én bűnös lelkem idvességének kimunkálódására,

(*) Sajtóhiba "mértéktelenség" helyett.

{101}

amellyel hitből élve, Te előtted kedves lehessek.

Óh Uram! Csak a Te szentséges kezeidnek birtokába ajánlom én ma és minden időben az én lelkemet, hogy azt a Sátán és bűn ellen kegyelmeddel megoltalmazzad; az én testemet, hogy azt minden gonosztól őrizzed és bátorítsad; az én hitemet és vallásomat, hogy azt gyámolítsad, gyümölcsöztessed és az állhatatosságban végig megtartsad; az én elmémet, hogy azt az igaz bölcseségre a külső dolgaimnak eszes folytatására vezéreljed; az én minden jószágimat, hogy azokat csendességben Járnom engedjed, és minden ártalomtól megoltalmazzad; az én belső s külső munkáimat, hogy szerencsés előmenetellel megkoronázzad; az én kimenésemet és bejövésemet, hogy szent angyalid által minden jóra igazgassad; az én egész életemet és halálomat, hogy mind a kettőt jótetszésednek mértéke szerint bírjad, rendeljed és ama végső célra, amelyre napon-

{102}

kint siet az örök nyugodalomra, az egekbe által juttassad. Ámen.

ESTVÉLI IMÁDSÁG.

Óh Felséges nagyhatalmú és irgalmasságú szent Isten! Nappal az én szómmaI Tehozzád kiáltok, és este is megemlékezem a Te velem közlött sok jótéteményidről, melyekkel mint pajzsoddal, egész életemben, sőt e mai napon is körülvettél engemet.

Áldott legyen a Te szent neved, aki csudálatos dolgokat cselekszel egyedül. Minden nap a Te hatalmadról szólok, és este is a Te dícséreted az én számban lészen, mert ímé atyai szerelmedből meghallgattad az én reggeli fohászkodásomnak szavát, és az estvéli órákra csendes állapotban és tűrhető egészségben általhoztál engemet.

Óh Uram! Nagy a Te irgalmasságod azokhoz, akik Tégedet keresnek, és erős

{103}

torony a Te szent neved minden Te benned bízóknak. Annakokáért:

Valamiképpen (*) a szolgáknak szemei az ő uroknak segítségére néznek: azonképpen az én szemeim Tereád, én Uramra és Istenemre, mert csak onnan felülről várnak egyedül segedelmet. avégre teljes bizodalomban is lévén, alázatos szívből reménykedem szent Felségednek, tartsd fenn tovább is könyörületességedet rajtam, atyai gondviselésednek megújításával. Fedezd el háládatlanságimat, érdemlett büntetésemnek tartóztatásával. Töröld el mai álnokságimat az Úr Jézus érdemének tulajdonításával. Takargass be szent szárnyaiddal, a Sátán ellenem vetett hálójának összerontásával. Szelídítsd meg ellenségimet, lelkem esméretinek hozzád való hajtásával. Önts szívembe bátorságot, az éjjeli rettegtetésnek eloszlatásával. Távoztass el tőlem minden veszedelmet, az ellenem igyekezőknek megzabolázásával. Hagyd meg birodalmam

(*) Amiként.

{104}

ban minden jószágomat, a reám jöhető károknak eltávoztatásával. Vond magadhoz elmémet a tiszta álmodozásnak megajándékozásával. Tartsd épségben testemet a holnapi napnak friss egészségben való látásával. Vedd szent kormányod alá lelkemet a Te Szent Lelkednek igazgatásával.

Óh Uram! Terjeszd ki felettem a Te hatalmas karodat, mert éjjel is lelkemben vigyázok, (*) és csak a Te jótéteményidet várja az én szívem. Uram! Hamarsággal hallgass meg engemet és ne engedd, hogy a nappal kegyetlenkedő dög (**) árthasson énnékem, vagy a délben pusztító döghalál megemészthessen engemet.

Adjad én Istenem, hogy az ágyamban megemlékezzem Terólad, és az én szívem álmodozásában is csak Te veled beszélgessen, hogy így az én lelkem a Te Szent Lelked örömében nyugodjon, az örök életnek ízit megérezhesse, és ha éjjel megpróbáltatik is, a Te szent rendelésednek ösvényén találtassék.

(*) Virrasztok.
(**) Dögvész.

{105}

Íme azért a Te szárnyaid árnyékában elnyugszom és nem félek, csendesen elaluszom és nem rettegek.

Ha a halál árnyékában volnék is, nem félek, mert Te én velem vagy, megvigasztal engem a Te vessződ és botod. (*) Tudom, hogy nem szunnyadozik, aki engemet őriz, nem szunnyadozik, és el sem aluszik az Izráelnek Pásztora. De, óh Uram, méltatlan vagyok ama századossal (**) arra, hogy te énhozzám jöjj, az én segedelmemre. Micsoda az ember, hogy megemlékezel őróla? Parancsolj a Te szent angyalidnak én felőlem, és véghezmegyen minden Te szent akaratod az én jómra.

Óh Uram! Világosítsd meg az én szemeimet, hogy soha el ne aludjam a halálban. Amen.

(*) Pásztorbotod.
(**) Ugyanúgy, mint ama százados.

{106}

A LELKI HÓDOLÁSHOZ
alkalmaztatott
ISTENES
ÚJ ÉNEKEK.

Énekeljetek az Úrnak új éneket!
Zsolt. 149,1.

AZ IGAZ ISTENNEK IMÁDÁSÁRÓL.

Nóta: Óh, felséges Úr, mi kegyes Istenünk.
Avagy: Dícsérd az Istent mostan óh én Lelkem!

Meghódol lelkem tenéked nagy Felség,
Szentháromságban ki vagy egy Istenség.
Csak Téged illet minden tisztesség,
Mert Téged ural (*) az egész föld s ég.

(*) Urának vall.

{107}

2. Imád a nagy ég ő teljességével,
Mondván: Szent, szent, szent az Úr felségével!
Teljes a föld s ég dicsőségével, Seregek Ura erősségével!

3. Imád a földnek kiterjedt nagysága,
A királyoknak nagy hatalmassága;
A sok népeknek minden országa,
Roppant táborok sűrű sokasága.

4. Imád Téged a nap fényessége,
Az éjszakának titkos setétsége,
Imád a holdnak ő teljessége;
A csillagoknak szép ékessége.

5. Imád a tenger s a vizek folyása,
A sok hegyeknek magas fennállása,
Minden szeleknek széjjel oszlása
S a madaraknak ékes szólása.

6. Imád Téged mindenféle állat,
Valamely a földön és a föld alatt
Mozog, csúsz, mász és járhat vagy állhat,
Tudja, táplálást csak Tőled várhat.

7. Imádlak én is Téged Teremtőmet,
Gondviselőmet és Idvezítőmet,

{108}

Megszentelőmet s Erősítőmet,
Én Istenemet s egy Segítőmet.

8. Imádlak Téged Urát kezdetemnek,
Urát végemnek s egész életemnek,
Fő szerző okát a természetnek,
Halálnak Urát és kegyelemnek.

9. Imádlak Téged, egyedül Uramat,
Nem vetem másban én bizodalmamat,
Mikor imádlak, halld meg az én szómat,
Írd be könyvedbe Hódolásomat.

MÁS.
AZ IGAZ HITRŐL.

Nóta: Szívemet hozzád emelem.
Avagy: Ébredj fel óh te én szívem!

Uram! Jól esmérsz kinn és benn,
Mint kezed formálását;
Belátsz szívem rejtekében,
Tudod éltem folyását.

{109}

Vajha én is esmérjem
Igazán szent Felségedet,
És eszemmel felérjem
Te nagy kegyelmességedet!

2. Légy áldott, hogy elhintetted
Esméretednek magvát,
És Házadban felemelted
Az idvességnek szarvát.

Légy áldott, hogy részt adtál
Nekem is esméretedben;
Setétségben nem hagytál,
S bevettél szeretetedben!

3. Néked azért nagy örömmel,
Óh Isten, meghódolok,
Áldozom szívből hitemmel
És tebenned vídulok.

Szolgád vagyok, esmérem,
Rám bízott kincsed sáfárja;
Tudom, kész az én bérem,
Bő kegyelmeidnek árja.

4. Te vagy, és úgy is esmérlek,
Három személy, egy Felség,
Atya, Fiú és Szentlélek,
Egy állatú (*) Istenség.

(*) Egylényegű.

{110}

Ezt hiszem és ezt vallom,
Hiszlek teremtő Istennek;
Hirdetem és javallom,
Nagy jóvoltodat mindennek. (*)

5. Hiszek a Jézus Krisztusban
Ki néked Egyszülötted;
Bízom irgalmasságában,
Mert érettünk küldötted,

Sok kínt vallván (**): a halált
Halálával megrontotta,
S így mennybe útat talált,
És hajlékit elosztotta.

6. Hiszek Szent Lélek Istenben,
Ki engem elpecsételt,
Világoskodik szívemben,
Vigasztal és megszentelt.

Amint kijelentetted,
Hiszek mindent Tefelőled,
S bár tőlem elrejtetted,
Hitem el nem áll Mellőled.

7. Esmérlek Istenem ki vagy,
Mert Igédből tanultam,
Hiszem, hogy irgalmad bő s nagy,
Melyből ki nem szorultam.

(*) Mindenkinek.
(**) Itt: szenvedvén.

{111}

Hiszem bizony, hogy Te vagy
Jézus az én Idvezítőm;
Szükségimben el ne hagyj
S légy mindenkor én Segítőm.

8. Hiszem lelkem idvességét
Bűnöm bocsánatjával;
Várom rendelt örökségét
Sok drága malasztjával.

Hiszem és élni kíván
Ilyen hitben az én lelkem,
Hogy pályámat megfutván
A mennyország légyen telkem.

MÁS.
A REMÉNYSÉGRŐL.

Nóta: Az Úr bír ez egész földdel.

Óh én lelkem ne csüggedezz,
Mert Isten árnyéka fedez,
Ő betölti reménységedet.
Meg nem csal ígéretiben,

{112}

Sőt megtart szeretetiben,
S elősegélli szükségedet.

2. Igaz minden fogadása,
Melyből kibuzog áldása;
És akik hozzá folyamodnak
Nem hagyja esni szégyenbe;
Sem nem idézi törvénybe,
Kik kegyelméhez ragaszkodnak.

3. Uram, tehát benned bízom,
Ígért jóvoltoddal hízom
S reménységemmel meghódolok:
És mindent, valamit hiszek,
Remélve tőled elveszek;
Semmiben félve nem mozdulok.

4. Mit ne reméljek én tőled?
Elmélkedvén Tefelőled?
Óh mindenható nagy Úr Isten!
Mert amit akarsz, meglészen,
Bölcseséged látja készen,
Csak Te vagy az Úr minden testen.

5. Távozzál azért kárhozat,
Mert vagyon értem áldozat,
Amelyért bűnöm bocsánatját
Reménylem s nem kételkedem,

{113}

Hogy amidőn reménykedem,
Elveszi rólam gyalázatját.

6. Nem árthat nékem a halál,
Ámbár árnyékában talál,
Reménylek ott is a Jézusban,
Ki nékem világosságot
Nyújt, szívembe vigasságot,
S nem aluszom el a halálban.

7. Nincs hatalmad rajtam Sátán,
Kinek megtöretett hátán
Az asszonyi állatnak Magva
Győzedelmi zászlót emelt,
Reménységet bennem nevelt,
Kit megígért öröktől fogva.

8. Bátor (*) engem sanyargasson,
És szívembe általhasson
A kemény nyomorgató szükség:
Akkor is rám gondot tartasz,
Áldásiddal bátorítasz,
Felsegít az élő reménység.

9. Ha látogatsz betegséggel,
Vagyok erős reménységgel,
Hogy feloldozod kínjaimat.
Bár veszedelembe essek,

(*) Ámbár.

{114}

Megtartasz, hogy el ne vesszek,
És egyengeted utaimat.

10. Ha ezeren körülvesznek,
Semmi kárt bennem nem tesznek,
Mert az Úr lesz ott is oltalmam.
Ámbár titkon ásson vermet,
De temetőmre nem termett
S megőriz az én bizodalmam.

11. Bú s bánat távol legyetek,
Nálam ne kereskedjetek,
Kész a vigasság én szívemben.
Ha kísért is ily nyavalya,
De Isten megorvosolja,
Beöntvén Szent Lelkét kedvemben.

12. Óh kegyes Istenem s Atyám,
Erős kősziklám és bástyám,
Én reménységemnek Istene!
Védelmezz a gonosz ellen,
Hogy ‚kedve bennem ne teljen,
S ne ártson semmi bűn fenéje.

13. Óh Jézus! egy Közbejáróm,
Szerelmedből Jóakaróm!
Tápláljad én reménységemet,
Részesíts szent érdemedben,

{115}

Tarts meg végig kegyelmedben,
Hogy megnyerjem idvességemet.

14. Légy áldott Isten, Szent Lélek,
Kiben hit szerint remélek,
Foglalj be a Szent láncba s tars meg;
Amint elláttál s választál
Esméretedre elhívtál,
Szentelj, igazíts, s dícsőíts meg.

MÁS.
A SZERETETRŐL

Nóta: Az oly emberek nyilván boldogok.

A természetnek tanít folyása,
Melyet Úr Isten szívünkbe öntöttél,
Hogy ahhoz készebb kedvünk hajlása,
Kit minékünk is szeretőnkké töttél:
Mert ki kit szeret, viszont kívánja,
Szerelme légyen kölcsön adománya.

2. Te vagy, Úr Isten, megvallom szívből,

{116}

Oly kegyes, jó ‚ hív és szerelmes Atya,
Ki ingyen való szerető kedvből,
Mely Szent Lelkedet épen általhatja,
Sok javaiddal felkoronáztál,
Szerettél, midőn még nem is formáltál.

3. Megadom tehát, Uram, a kölcsönt,
És meghódolok néked szeretettel,
Amelyet szívem Tehozzád kiönt,
Mert hozzád vagyok kötve erős hittel,
Szeretetemet, lelkem adáját [!]
Vedd kegyelmesen, s ne számláld hibáját.

4. Óh Uram, mely nagy a Te szerelmed,
Ki szegény féreg szolgádat megszánod,
Sőt felül adod arra kegyelmed,
És nyomorulttól, tőlem azt kívánod,
Hogy szeresselek Téged, oly Istent,
Ki lábad alá rekesztettél mindent.

5. Szeretlek méltán, mert Istenem vagy,
Szent természeted szeretetre méltó,
Csupa szeretet dolgod, s erőd nagy,
És bölcseséged merő azon mély tó.
Minden szerződésed jó s kellemetes,
Szent Neved s Igéd nálam szerelmetes.

{117}

6. Szerelmetes vagy, ki szeretésre
Méltóztatsz Uram, naponként engemet
És készen vezetsz örök életre,
Kisáfárolván lelki szükségemet.
Szeretlek Uram, én szeretőmet,
Szeretetedre vond minden időmet.

7. Te vagy Királyom, s én híved vagyok,
Országlásodat hűséggel szeretem;
Szeretetednek zsoldjára vágyok,
S egész éltemben zászlódat követem;
Mert a te pálcád nagy örömet nyújt,
Mely szeretetre engem hozzád felgyújt.

8. Óh szerelmetes Mátkám, Úr Jézus!
Kinek szent csókja csepeg idvességgel,
Szereteteddel szívembe béjuss,
Hogy befogadjon lelki kedvességgel,
Megtartván hozzád igaz szerelmét,
Amely felülmúl minden földi elmét.

9. Mi lehet nagyobb szeretet annál,
Mint midőn érettem életed letetted?
Drágább szerelmed tiszta aranynál,
Mert szent véredet értem kiöntötted.

{118}

Óh Uram! indíts szerelmet bennem,
Legyek kész érted halálra is mennem.

10. Ki buzog annak, Uram, szerelme,
Kit Szent Lelkednek ereje felbuzdít,
Nincsen szívének semmi sérelme;
Sőt híveidben oly hatalmat mozdít,
Hogy senki máshoz nem hódíthatja,
És szerelmedtől el nem fordíthatja.

11. Ím azért Uram néked szentelem,
Teljes szívemből minden szerelmemet,
Szeretetedet nagyra tisztelem,
Fordítsad arra egész értelmemet,
Hogy szerelmedtől félre ne álljak:
Sőt szerelmedben mind éljek s mind haljak.

MÁS.
AZ ISTENI FÉLELEMRŐL.

Nóta: Uram, csak tebenned bíztam.

Uram, parancsolj, hogy érthessem
Szent akaratodat,
És rendtartásodat,

{119}

Esmérvén szívből szerethessem;
És szüntelen nyomozzam,
S tőle el ne távozzam.

2. Istenem vagy, kit szeretettel
Szolgálni kész vagyok,
Mert jótétid nagyok,
És néked, amely tisztelettel
Jó Atyámnak tartozom,
Naponként előhozom.

3. Ím meghódolok mindenképpen,
Néked Istenemnek,
Jó Fejedelmemnek,
És Uramnak megadom én,
Mint szolga a félelmet,
S a szelíd engedelmet.

4. Óh mely drága az Úr félelme!
Ki nagy kegyességet,
Indít bölcseséget,
Mert annak kezd lenni értelme,
Aki féli az Istent,
Kinek minden dolga szent.

5. Ez igaz vezére mindennek,
Igazgatván arra,
Hogy ne térjen balra.

{120}

Megmutatja utát Istennek,
Amellyen bátran állhat,
Ha egyszer rátalálhat.

6. Nézd a hajót a nagy szélvészben,
Elvesz arról a kincs,
Ha a kormány (*) ott nincs.
A veszély azt is minden részben,
Mint a féreg eléli, (**)
Ki az Urat nem féli.

7. Reá rohan minden gonoszra, (***)
Mint egy nagy forgószél,
Ki Istentől nem fél.
És minden esze csak a rosszra,
Vakmerőképpen tódul,
És a jótól elfordul.

8. A világ s a test elragadja
Az olyannak szívét,
Mert untalan csak vét.
Sőt Isten is magának hagyja,
Hogy a kész tőrbe essék,
És vaksága kitessék.

9. De én Tebenned nem tántorgok,
Mert világot gyújtasz,
Segedelmet nyújtasz.

(*) Kormányos.
(**) Felfalja.
(***) Gonosz cselekedetekre siet.

{121}

És míglen e testben nyomorgok,
Szent félelmedben járok,
Melyből minden jót várok.

10. Ha a bűn magához édesget,
Félelmed eltaszít,
S lelkem hozzá nem szít. (*)
Sőt éjjel-nappal úgy fedezget,
Hogy meg ne csaljon a test,
Mely utánam hány sok lest.

11. Tudom, Uram, hogy ítéleted,
Rettentő s ijesztő,
Mint a tűz, emésztő,
De nem fél, hogy ott is elveszted, (**)
Aki szívből téged fél,
Mert elesvén is felkél.

12. Megrontod igaz ítéletből
A gonosz hitetlent,
Hogy ne álljon ellent.
Elhányod, mint port az életből,
Szándékában megromol,
Mint rothadt fa, elomol.

13. Óh Uram! Öntsd bé félelmedet,
Szívembe nagy mélyen:
Hogy akkor se féljen,

(*) Nem vonzódik.
(**) Elveszejted.

{122}

Amidőn szent győzelmedet
A végső napon látom,
Légy kegyelmes barátom.

MÁS.
AZ EMBERNEK MAGA MEGTAGADÁSÁRÓL ÉS HARCÁRÓL.

Nóta: Hallgasd meg Uram, kérésem!

Hallgasd meg, Uram, én szómat,
Vedd szívedre panaszomat,
Mert az új ember kiált,
Kit bennem Lelked formált.

Nyújtsd hozzá segedelmedet,
Tartsd mellette kegyelmedet,
Hogy az ellenség hatalmát,
Megtörje, mint gyenge szalmát.

2. Esmérem ellenségemet,
Aki sanyargat engemet,
Nálam lakik mint egy társ,
De ellenem (*) hegyes nyárs,

(*) Az oldalamban.

{123}

Midőn hozzám nyújt szerelmet,
Akkor hoz rám veszedelmet.
Óh ki szabadít meg tőle?
Hogy elállhassak mellőle.

3. Ez az én ó természetem,
Kitől van gyakran esetem, (*)
De mégis ellentállok,
S ővéle szembeszállok.

Sőt, Uram, most is megvallom,
Hogy munkáját nem javallom, (**)
Ámbár néha el is ragad,
De társára úgy sem akad.

4. Ímé azért protestálok,
Hogy tőle szívből megválok,
Levetkezem óságát,
Minden hajlandóságát:

Mert az a rész mar elkészült,
Melyet Szent Lelked újjászült,
Nevednek dicsőségére,
S lelkemnek idvességére.

5. Ennek, Uram, meghódolok,
Midőn attól szabadulok,
Vedd fel azért pártomat,
S tekintsd gyenge voltomat,

(*) Bukdácsolásom.
(**) Nem helyeslem.

{124}

Erősíts a pártütésben,
És vígy bé a frigykötésben,
Melyben erősen megálljak,
S kétfelé ne sántikáljak.

6. Mert így bátran ellentmondok,
Uraságáról lemondok
Ellenkező társomnak,
Ki irígye sorsomnak.

Keressen magának szolgát,
Aki véghez vigye dolgát,
Nincsen hozzám semmi köze,
Bár magát mellém kötözze.

7. Midőn gonosz utat választ,
Ád az új szív olyan választ,
Hogy nincsen hozzá kedve,
Mert nincs szeme befedve.

És ámbár olykor bűnt tegyen,
Mely velem mintegy köz (*) legyen,
De attól félve szaladok,
És hogy másé, számot adok.

8. Nem kedvelem az ó kovászt,
Mert szaporítja a rovást,
Kiből (**) nőttön nő a bűn,
Amely soha meg nem szűn.

(*) Közös.
(**) Melyből.

{125}

Azért lemondok magamról,
Minden testi hívságjmról
És megtagadom magamat,
Jól látván gyarlóságimat.

9. Mind elrekesztem magamtól,
Ami rám folyt ó Ádámtól,
És valamivel bírok, (*)
Mindent pontig kiirtok.

Elhagyom indulatimat,
És földi gondolatimat,
Megzabolázom szívemet,
Hogy ne tehesse kedvemet.

10. Ti is tőlem távozzatok,
Nincs velem semmi dolgotok,
Sátán s világ fiai,
A testnek ó társai!

Vagyon nékem oly Hadnagyom,
Ki alatt magam nem hagyom,
Bár csalogass, bár ostromolj,
Véghez viszem, hogy elromolj.

11. Óh Úr Isten, légy mellettem,
Jobb kezeddel állj felettem,
Hogy nyerjek győzedelmet,
S leljek nálad kegyelmet.

(*) Amim csak van (Ádámtól).

{126}

Éljek, Néked, Jézusomnak,
Haljak meg magam magamnak,
Legyek egy szív szent szíveddel,
Hogy magadhoz végre végy el.

MÁS.
A KERESZTVISELÉSRŐL ÉS A BÉKESSÉGES TŰRÉSRŐL.

Nóta: Áldjad lelkem, Uradat, Istenedet!

Megvallom, Uram, érdemessé lettem,
Hogy minden csapást készen tarts felettem,
De én gyakorta csak zúgolódom,
Midőn atyai vessződet kinyújtod,
És engedetlen fiadat megsújtod,
A harag s mordság közt forgolódom.

2. Óh Uram, engedj erőt, hogy tűrhessek,
A szenvedések között el ne essek,
Hadd viselhessem magam keresztét,
Melyet énreám szent akaratod mér,

{127}

Mert ki jármodtól, mint vad tulok eltér,
Maga magának keresi vesztét.

3. Nehéz a testnek, de már meghódolok,
S kezemet számra teszem, s megnémulok,
Mert tudom, rajtam semmi sem esik, (*)
Mely ki nem menne isteni tanácsból. (**)
Ha bétaszít is, kihoz a mély sárból,
S fejemről hajszál csak egy sem esik.

4. Bár azért Uram, hívj keserűségre,
De nem fakad szám békételenségre,
Eltűrvén kezed látogatását;
Mert megvígasztalsz, hit szerint remélem,
Noha bűnömért tudom, hogy érdemlem
Vessződnek nagyobb sanyargatását.

5. Ha életemben látogatsz szükséggel,
Eltűröm méltán csendes békességgel.
Nem teremthetvén vagy csak egy kalászt,
Mert ha a hollófiakat táplálod,
Módját éltemnek inkább feltalálod,
Megáldván régen egy szód a Halászt.

(*) Történik.
(**) Mely nem isteni tervből származik.

{128}

6. Eltűröm, hogyha betegség sanyargat,
Mert orvoslásod másfelől takargat,
Megerősítvén benned hitemet,
Reménységemet próbálva terjeszted,
És buzgóságra szívemet gerjeszted,
Magadhoz húzván szeretetemet.

7. Elhiszem, nem hagysz a kísértetek (*) közt,
Szabadulásra hagyván utat és közt,
Kész vagyok azért tűrni ínséget,
Mert azt általad s véled megelőzöm,
Benned s éretted s erődből meggyőzöm, (**)
Csak mutass Uram, hozzám készséget. (***)

8. Uram, jószívvel megiszom a pohárt,
Melyet rám köszönsz, mert tudom, hogy nem árt,
De légy kegyelmes, ha ital közben
Eltántorodván, szent Neved megbántom,
És velem kötött frigyedet felbontom,
Tarts, hogy ne essem az örök tűzben.

9. Óh édesítsd meg Uram a keresztet!
Kit rám tetszésed ereszt, vagy eresztett,

(*) Kísértések.
(**) Legyőzöm.
(***) Jóindulatot.

{129}

És azt kegyelmed által eltűröm,
Mert hiszem, végre megadod jutalmul
Ama koronát, mely soha el nem hull,
Akkor lesz nékem öröm az üröm.

MÁS.
AZ ISTENRE VALÓ TÁMASZKODÁSRÓL

Nóta: Az Úr énnékem őriző pásztorom.

Bízd Óh én lelkem az Úrra sorsodat!
Aki megszánta raboskodásodat
Az ördög, világ s test ellen pártodat
Fogta, s megadta szabadulásodat,
Ajánljad néki már hódolásodat,
Szent kormányára bízd akaratodat.

2. Megvallom, Uram, sokat tévelygettem,
Míg magam kényén járván fetrengettem,
Kívánságimnak csak könnyen engedtem,
De ily gonosztól már kimenekedtem,
Magamban azért bizonnyal feltettem,
Hogy én más Urat keresek helyettem. (*)

(*) Magam helyett.

{130}


3. Óh Uram Jézus, csak téged talállak,
Kit vezérlőmnek előre foglallak, (*)
Mert Királyomnak csupán téged vallak.
Parancsolj tehát, örömmel szolgállak,
Amint igazgatsz, követni akarlak,
Országolj bennem, elvárlak, s urallak. (**)

4. Már tied vagyok, bírd én tetszésemet,
Szent tetszésedhez szabd egész eszemet,
Hogy mindenfelé tarthassak oly szemet,
Mely választhassa rendelt jobb részemet,
És hogy elűzzem minden szélvészemet,
Te pecsételd be minden végzésemet.

5. Már tiéd lelkem, bírjad Szent Lelkeddel,
Foglald magadnak szent szereteteddel,
S a kárhozatnak mérgét róla vedd el.
Légy körülötte védelmezéseddel,
Te teremtetted, nálad viszont tedd el.
Hogy dicsőítsen te szent seregeddel.

6. Már tiéd testem, bírd úgy, mint akarod,
A testiségtől őrizze szent karod,

(*) Fogadlak.
(**) Uramnak elismerlek.

{131}

Ha szerencsével mind környültakarod, (*)
Vagy gonosz sorssal azt öszvezavarod.

7. Már tiéd, Uram, egész én életem,
Úgy is megőrzi szent angyali karod,
Hogy háza legyen mennyei pitvarod.
Bírd, amint tetszik, én is úgy szeretem,

Szent tetszéseden megáll ítéletem,
Bánj Velem így s úgy, nincs más feleletem,
Hanem, hogy szemem csak Tereád vetem,
Mert úgy tél közt is lesz víg kikeletem.

8. Már tiéd szívem, eszem s indulatom,
Hitem, vallásom, kedvem s akaratom,
Szám, fülem, szemem, dolgom, gondolatom,
Jószágom, munkám, utam s állapotom,
Szent tetszésednek mind meghódoltatom,
Bírd (**) Uram, mert én jól nem folytathatom.

9. Minden gondomat csak reád hagytam már,
Indulatomon legyen tehát oly zár,

(*) Körülveszed.
(**) Birtokold, urald.

{132}

Hogy ne kövesse éltemet semmi kár.
Óh bizodalmam, Úr Jézus, kincses tár!
Légy lelkem s testem körül, mint erős vár,
Tarts tiédnek már, mert lelkem alig vár.

MÁS.
A HÁLADATOSSÁGRÓL.

Nóta: Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában.
Avagy: Az Istennek jótetszésén.

No minden érzékenységem, (*)
Most már egyszersmind buzdulj,
Serkenj fel kötelességem,
És Istenedhez indulj,

Hogy jóvoltát magasztaljad,
Mellyel megkoronázott ,
S hálaadó szívvel halljad,
Rád mely sok jót ruházott.

2. Jöjj elő lelkem s áldjad
Istent, bölcs Teremtődet,

(*) Testrészem.

{133}

Tiszta hűséggel szolgáljad
Édes Idvezítődet,
Ki néked visszaszerzette
Az örök idvességet.

3. Jőjj elő szívem áldásra,
Oly Urat magasztalván,
Ki nem hagyott ragadásra (*)
Magának elfoglalván,

Sőt a bűntől elfordított,
Midőn végképpen féltett,
És kegyesen vidámított,
Ha keserűség sértett.

4.Jöjj elő elmém, és légy bölcs
A víg hálaadásban,
És Tanítódnak áldást tölts
Ki tart okoskodásban, (**)

Mert a mennyországnak útját
Tenéked felnyitotta,
És az értelemnek kútját
Mint élj, (***) bőven osztotta.

5. Jöjj elő testem s minden tag,
Dícsérd bölcs Formálódat,

(*) Zsákmányul esni.
(**) Eszességben.
(***) Hogyan kell élni.

{134}

Illatozz, mint jóízű szag,
És áldjad Táplálódat,

Ki szép épségben felnevelt,
S rád töltött minden áldást,
Szükségeidben felemelt,
És ígért feltámadást.

6. Jőjj elő szám, és hirdessed
Az Úr jótéteményit,
Dícsérettel emlegessed,
Mi jót tett veled s mennyit.

Jöjj elő fül, halld és értsed,
Mely nagy hozzád kegyelme,
Jöjj elő szem, és tekintsed,
Mely messze hat szerelme.

7. Hol vagytok minden munkáim?
Köszönjétek az Úrnak,
Hogy bennetek szándékaim
Szerencsésen folytanak.

Mindkét kezem Te is dícsérd,
Hogy híven igazgatott,
Bő írással, cifrán leírd,
Mely sok jóra mozgatott.

8. Jöjj elő egész életem
Dícséret zengésére,

{135}

Hogy az Úrnak tiszteletem
Essék kedvességére.

Légy bizonyság napjaiddal,
Hogy az Úr keze tartott,
És hozzád tartozóiddal,
Az éjjel is nem ártott.

9. Jöjjön elő minden utam,
Szólja az Úr oltalmát,
Mert bár veszély közt aludtam,
Megmutatta hatalmát,

És a tőrt (*) elkerültette,
Kit a vadász készített.
Áldását hozzám küldötte
S haszonnal ékesített.

10. Ti is hát csoportozzatok
Sok áldási Istennek,
És hálaadást hozzatok
Szüntelen Szent Nevének.

Mert csupán csak az Úrtól foly
Az ilyen kincsnek árja,
És megemészti, mint a moly,
Ki azt onnan nem várja.

11. Óh Uram, csak Tiéd légyen,
Tőlem a hálaadás,

(*) Csapdát.

{136}

Engem pedig illet szégyen,
És nagy szoros számadás,

Mert jóvoltod folyamatja,
Kész hozzám az áldásra;
De szívemnek indulatja
Rest volt hálaadásra.

12. Azért Uram meghódolok
Hív háladatossággal,
Színed előtt leborulok
Nagy alázatossággal,

Kérvén, adjad, hogy mindvégig
Lehessek hálaadó,
És e földről mind az égig
Menjen fel ez az adó.

MÁS.
A BŰNBOCSÁNATÉRT VALÓ TÖREDELMESSÉGRŐL.

Nóta: Mint a szép híves patakra.
Avagy: Serkenj fel elmém, s mondj nótát.

Óh Jézus, lelkem reménye,
Lásd meg szívem gyötrelmét,

{137}

Hogy szent orcád kegyes fénye
Orvosolja sérelmét,

Mert Te vagy és csak Te vagy
Kegyelemmel bő és nagy,
Ki mellettem megfelelhetsz, (*)
S ez esetből kiemelhetsz.

2. Siess, Uram, mert a lélek
Vagyon veszedelemben,
Kiért rettegek és félek,
Ne essék oly veremben,

Melyből egyszer kihozta,
Midőn bűnből oldozta
Kiomlott drága szent véred,
Hogy váltsága lenne béred.

3. Mi haszna, ámbár elnyeri
Ember mind e világot,
Ha Sátán lelkét elveri,
Hogy ne lásson világot?

Uram, van ily félelmem,
Légy azért segedelmem,
Ím lelkem veszélyben forog,
Mert a sok bűn reá morog.

4. Tudod Uran sokaságát
Rút fertelmességemnek,

(*) Szót emelhetsz.

{138}

Mért tagadjam hát nagyságát
Én lelki ínségemnek?

Inkább azért megvallom,
S rejteni nem javallom,
Meghódolok bús lelkemmel
S szívbéli töredelemmel.

5. Érzem, Uram, fejem felett
Nehézségét vétkemnek,
Mert rajtam malomkővé lett,
Hogy kárt tegyen lelkemnek.

Levonván a mélységre
És külső setétségre,
Holott (*) vannak jajgatások,
És rút fogcsikorgatások.

6. Sokak az én álnokságim,
Mint fövénye tengernek,
Ahonnan nyomorúságim
Folynak s földig levernek.

Nincs bennem semmi épség,
Nincs semmi lelki szépség,
Eljárt (**) a rút bűnnek férge,
S rajtam maradt minden mérge.

7. Bűnös magból fogantattam,
Anyám bűnös méhében,

(*) Ahol.
(**) Átjárt.

{139}

Mérges gyökérből oltattam
Ó Ádámnak kertjében.

Nincsen bennem jó gyümölcs,
Kit Uram hasznodra költs,
Méltó, hogy fejszéd rám hágjon,
És ama tűzre kivágjon.

8. Mint a kútforrás, kihányja
Szívem a sok vétkeket,
És eledelül kívánja, (*)
Mint jóízű étkeket.

Néki merő egészség,
A maszlagos édesség,
Későn érti, hogy a halál
Fazékban áll (**), s majd rátalál.

9. Uram, minden természetem
Minden részben megveszett,
Hozzád való esméretem
A homályba beesett:

Mind egészen a törvényt
Általhágtam, mint sövényt:
Akaratom jár csak kényén,
Pokolnak tágas ösvényén.

10. Óh Uram, ki nem mondhatja
Nyelvem sok rossz tettemet,

(*) 2 Pét. 2,22.
(**) 2 Kir. 4,40.

{140}

Mert elmémet általhatja,
Mint fekély a tetemet. (*)

Nyögök és alig tengek,
S bűneim közt fetrengek,
Félek, mert tőled nem féltem,
S jóvoltoddal visszaéltem.

11. Óh mily sokszor voltam rabja
Hízelkedő testemnek!
Kiért (**) immár útját szabja
A büntetés vesztemnek.

De akkor, mint a mézre,
Siettem mindkét kézre,
Tetszett a világnak fénye,
Ki a pokolnak ösvénye.

12. Óh Uram, majdan béesek (***)
Tetéig talptól fogva,
De Te, míg bűnvallást teszek,
Tarts, szegényt, kézen fogva.

Mert ha Te nem segítesz,
S rajtam nem könnyebbítesz,
Elhullok, mint a falevél,
Kit ősz tájban elhord a szél.

13. Uram, tehát légy kegyelmes,
Nyújts mennyból segedelmet,

(*) Csontot.
(**) Amiért.
(**) Majdnem elszáradok, összeaszok.

{141}

Légy szolgádnak engedelmes (*)
S adj igaz töredelmet.

Téríts meg és megtérek,
Hozd elő, amit kérek,
Ama Szent Lelked erejét,
Ki megrontja a bűn fejét.

14. Teremts énbennem új szívet,
Mely Teelőtted kedves.
Forrázd ki a férges nyüvet,
Ne legyen belül redves.

Igaz szomorúságot,
S bánatos vígasságot
Önts lelkembe, mint jó olajt,
Mert az hozzád készít és hajt.

15. Uram, bús lélekkel bánom,
Hogy ellened vétkeztem,
S elfolyt életemet szánom,
Kinek igen kedveztem.

Adj siralmat szememre,
Hogy térhessek eszemre,
És haragod engeszteljem,
S bűnöm bocsánatját leljem.

16. Óh édes Atyám, vétkeztem
Ellened s az ég ellen,

(*) Kérésére hajló v. megbocsátó.

{142}

Bűnömet addig fedeztem,
Míg ellened kikeljen.

Nem vagyok méltó immár,
Hogy fiad, vagy csak sáfár
Legyek örökös házadban,
De te végy be irgalmadban.

17. Könyörülj rajtam magadért,
Ki öröktől kegyes vagy!
És szerelmes szent Fiadért,
Mert érdeme elég s nagy.

Tekintsd szent áldozatját,
Szent vére jó illatját.
Ne szállj, Uram, velem pörbe!
Tudod, igazságom görbe.

18. Óh Uram, te nem akarod
A bűnösnek halálát,
Sőt, ha megtér, betakarod
Lelkeddel sebes vállát.

Nékem is bizodalmam,
Ez igéd lesz oltalmam,
Engedd azért, hogy megtérjek,
És a halál ellen éljek.

19. Óh egyetlen egy váltságom,
Uram Jézus, kegyelmezz!

{143}

Légy szívemben vígasságom
S kérésemre figyelmezz,

Mosd el lelkem rút szennyét,
És add meg hószín fényét,
Tégy kegyelmed kebelébe
S rejts el sebed rejtekébe.

20. Ne hagyd Uram már elveszni
Véres munkád (*) jutalmát,
Kit szerettél felkeresni, (**)
Hogy rontsd a bűn hatalmát.

Add szabadulásomat,
S vedd be hódolásomat,
Kiért szent Neved dícsérem,
Míg részemet Nálad érem. (***)

MÁS, AZONRÓL.

Nóta: Haragodnak nagy voltában.

Rettentő nagy rettegésben
És nyögésben
Bús lelkem csak tántorog,
Mert sok rút bűnöknek árja
Készen várja
S veszedelmére forog.

(*) Keresztáldozatod.
(**) Annyira szerettél, hogy felkutattál.
(***) Örökségemet elnyerem.

{144}

2. A föld s az ég kiált törvényt
S mély tűz-örvényt
Törvénytelen éltemnek,
Sok undokságát kivallja
És javallja
Bosszúját Istenemnek.

3. Dolgomnak ily nehéz súlya
Szívem dúlja
És emészt gyötrelemmel,
Elfogott a nagy szemérem
Mert esmérem,
Hogy élek fertelemmel.

4. A rút bűnöknek mételye,
Ágyas helye
Volt anyámnak méhében,
És most is sárjában fekszem
S azt cselekszem,
Hogy lehessek kedvében.

5. Ím a kétség már rám tódul
S elmém bódul
Ily rémítő ínségben.
De Uram, vajjon nem szánsz-e?
Vagy elhagysz-e
Ez utolsó szükségben?

{145}

6. Pörbe hogyha velem szállasz,
Ez a válasz:
Hogy semmi mentségem nincs!
Tudom, hogy méltán félemlem,
Mert érdemlem,
Hogy soha rám ne tekints.

7. A te kegyességed által
Mindazáltal
Vagyon nagy bizodalmam,
Hogy nem akarod vesztemet
S elestemet
Leszesz erős oltalmam.

8. Lelkem szerént szánakodom,
És bánkódom,
Hogy ellened vétettesn.
Óh én Istenem, kegyelmezz,
És figyelmezz,
Mert szemem rád vetettem.

9. Emlékezzél irgalmadról,
Te magadról,
Hogy örökké könyörülsz,
És ha bűnös hozzád megtér
S kegyelmet kér
Idvezítésén örülsz.

{146}


10. Nékem is adj engedelmet,
Nyújts szerelmet,
S mosd el minden vétkemet,
Nézz szent Fiad halálára,
Hogy vállára
Raktad egész terhemet.

11. Éleszd lelkemet reménnyel,
Mint napfénnyel,
Hogy elveszed bűneit.
Óh Uram Jézus, kötözzed
És öntözzed
Szent véreddel sebeit.

12. Kegyes szemmel, mint Péterre
S több ezerre
Uram, reám is tekints.
Mint tolvajnak, (*) adj oly vallást (**)
S végre szállást,
Melynél nincsen nagyobb kincs.

13. Édes Jézus, halálomkor
S vég órámkor
Légy velem mind az égig,
Hogy Nevedet az Atyával
S malasztjával,
Áldjani örökké, végig.

(*) Luk. 23,43.
(**) Kijelentést.

{147}

MÁS.
A HALÁLRA VALÓ KÉSZÜLGETÉSRŐL

Nóta: Hallgasd meg Uram kérésemet.

Esmérem, mi zsolddal tartozom,
Mert terhét a bűnnek hordozom,
Mely előhív számadásra;
Néked hát, Uram, megadózom
S rátérek a hódolásra.

2. Kiment egyszer bölcs végezésed
S örökké megáll bölcs tetszésed,
Hogy bűnnek zsoldja a halál.
Nincs ebben semmi kedvezésed,
Mert minden testet lekaszál.

3. Ezt én is el nem kerülhetem,
Színétől el nem rejtőzhetem,
De nékem inkább siralmas,
Hogy bűnből ki nem vetkezhetem,
És most is vagyok fájdalmas.

4. Óh Uram, ily betegségemet
Vedd el, és enyhítsd ínségemet,
És én örömmel megválok,

{148}

Mert tudom, nem hagysz el engemet,
Midőn koporsómba szállok.

5. Jól látom, hogy minden test csak fű,
Mint árnyék és romlott cserép mű:
Taníts meg azért naponként
(Hogy ezután ne légyen késő,)
Mint készülhessek óránként.

6. Csak úgy élek, mintegy jövevény,
Kit beszorít romlott kis sövény,
Azért más várost keresek.
Légy Uram nékem oda ösvény,
Ha az életből kiesek.

7. Óh mely boldogok a halottak,
Kik az Úrban sírba szállottak!
Mert leltek kész nyugodalmat
És semmi kárt ők nem vallottak,
Nyervén bűn ellen oltalmat.

8. Légy azért én lelkem csendesen,
Mert tested feltámad ékesen,
Nyereség így eloszolni,
És a halált idvességesen,
Mint egy álmot megkóstolni.

{149}

9. Kész immár lelkem, csak segítsed,
A bűnnek terhéből kimentsed
Óh életnek Fejedelme!
És gyenge erejét tekintsed
S légy Sátán ellen védelme.

10. Óh Jézus, lelkem Vőlegénye,
Élet s halál között reménye,
Adj olajt, hogy el ne fogyjon,
Szolgáljon (*) rám szent orcád fénye
És nyílt ajtód befogadjon.

11. Enyhítsd a halált haláloddal,
Vígasztald lelkemet oly szóddal:
Jőjj be az Úr örömébe!
Óh Uram, vígy be csoportoddal
A paradicsom kertébe.

MÁS.
AZ ISTENNEK DICSŐÍTÉSÉRŐL ÉS DICSÉRETIRŐL.

Nóta: Akik bíznak az Úr Istenben.

Dícséret a Szent Háromságnak,
Egy örök Istennek,

(*) Elhasson.

{150}

Ki Ura mindennek
És Teremtője a világnak:
Csak övé legyen a dicsőség
És a tisztesség.

2. Dícséret legyen az Atyának
Ki teremtett épen
És takargat szépen
Szárnyai alatt hatalmának;
Sőt gondot tart bűnös testemre
S egész éltemre.

3. Dícséret legyen a Fiúnak
Ki értem testté lött.
S minden bűnt eltörlött
És hozzám nagy bő irgalmúnak
Jelenti magát az életben
S az ítéletben.

4. Dícséret legyen Szent Léleknek,
Ki engem megszentelt
S magának pecsételt.
És vígassága a híveknek,
Ki vezérel az igaz hitre
S örök életre.

5. Dícséret, áldás és dicsőség,
Erő és hatalom

{151}

S örök birodalom,
Felmagasztalás és tisztesség,
Legyen lelkemtől néked Isten,
Mennyben és itten.

MÁS. AZ ATYA ISTENNEK DICSÉRETIRŐL.

Óh örök Atya Úr Isten,
Kit tisztel mennyben és itten
Minden nyelv, és vall Urának,
Tápláló édes Atyjának.
Dícsérlek téged Istenemet,
Ki bölcsen teremtél engemet.

2. Te vagy minden mindenekben,
Legfőbb jó természetedben,
Ura minden uraságnak,
Oka minden valóságnak,
A világnak bölcs Teremtője,
És minden testnek éltetője.

3. Dícsérlek szívből tégedet,
Ki hozzám kegyességedet

{152}

Mutatád öröktől fogva,
Hogy ne legyek rabul fogva,
És elválasztál szent Fiadban,
Hogy részes legyek országodban.

4. Dícsérlek, mert Istenem vagy,
Hatalmad s erőd igen nagy,
Ki homályból feloldoztál,
És esméretedre hoztál,
Szárnyaid alatt rejtegettél,
Mióta fiadnak felvettél.

5. Esmérem sok áldásodat,
Atyai táplálásodat,
Ki szükségemet meglátod
Kérésem (*) hozzám bocsátod,
Naponként bő asztalt terítesz,
Ruházattal felékesítesz.

6. Óh kegyelmes édes Atya!
Kinek szívét szóm meghatja,
Nézz engemet tenyereden,
Vezérelj szent ösvényeden,
Állj Fiadhoz (**) segedelemmel,
Hogy szolgáljon engedelemmel.

7. Tereád bíztam magamat,
Atyám, viseljed gondomat,

(*) Amit kérek.
(**) Alighanem kisbetűvel írandó: "fiadhoz."

{153}

Hódoltasd hozzád szívemet,
Foglald el egész kedvemet,
Hogy Neved segítségül hívja,
Ez légyen életemnek díja.

MÁS.
A FIÚ ISTENNEK DICSÉRETIRŐL

Nóta: Szeretem és áldom az Úr Istent.

Dícsérlek téged Idvezítőmet,
Óh Úr Jézus Krisztus Istennek Fia!
Megváltott nyájadnak hű atyjafia,
Csak téged várlak egy segítőmet.

2. Tenéked minden térdet s fejet hajt
Mert erős torony nékünk a Te Neved.
Felvette szegény igyünket jó kedved, (*)
A kárhozatban hogy ne lássunk jajt.

3. Te vagy az Istennek szelíd Báránya,
Ki e világnak bűneit elvetted,
Szent véred omlását nem kímélletted,
Mellyel fel nem ér Ofir aranya.

(*) Jóakarattal felkaroltad elhagyott ügyünket.

{154}

4. Óh örök Isten, lelkem reménye,
Az Atya Istennek fő bölcsesége,
Szentegyházadnak ő nagy dicsősége,
Minden híveknek ragyogó fénye.

5. Dícsérlek mennyből leszállott Kenyér,
Isten s Ember, Jézus, egy Közben járó!
Bűnösök térését kegyesen váró,
Kitől kegyelmet minden lélek nyér.

6. Mely buzgó, Uram, a Te szerelmed,
Ki miérettünk magad megáldoztad,
A halált, Sátánt s poklot megrontottad,
Most is fenntartván hű segedelmed.

7. Óh idvessége lelkemnek Jézus!
Kinek ő teljes érdemében bízom,
Szent teste lelki ételével hízom,
Hozzád hódoltam s tőlem el ne fuss.

{155}

MÁS AZONRÓL,
MELY A BERNARD DOKTOR (*) ÉNEKÉHEZ ALKALMAZTATOTT

Nóta: Mindenkoron áldom az Urat.

Zengj nyelvem ékesen
Az én édes Jézusomnak,
Kegyes lelki Orvosomnak
Szólj szerelmetesen.

Mert csak Ő érdemel
Áldást és minden szerelmet,
Ki reám önt bő kegyelmet
S kőszálra felemel.

2. Tégedet dícsérlek
És szent nevedet tisztelem,
Kiben örömömet lelem,
Mert téged kedvellek.

Óh Jézus, drága név,
Kinek szent emlékezete,
S jelenvaló őrizete
Édes, mint színméz lév.

3. Igen szerelmetes
Jézus Nevének hallása,

(*) Clairvaux-i Bernát, a "mézszavú doktor."

{156}

És hitből való vallása
Szép és kellemetes.

Nincs semmi szebb ének,
Mint midőn Jézus Nevéről
És kegyelmes jókedvéről
A hívek zengenek.

4. Jézus, én reményem,
Bűnös lélek bizodalma,
S hozzád térőknek oltalma,
Gyönyörű Napfényem.

Kegyes vagy azokhoz,
Kik szívből téged keresnek
És az esméreteseknek
Beköszönsz házakhoz.

5. Óh Jézus, élő kút,
Szívemnek nagy édessége,
S elmémnek gyönyörűsége,
Mely csak Tereád fut,

Tégedet szeretni
Legfőbb öröm es vígasság,
Nincsen több lelki igazság,
Mint Jézust követni.

6. Nincs ki leírhassa,
Mely nagy szeretetre fakad,

{157}

Ki az Úr Jézusra akad,
Csak megmaraszthassa.

Uram, maradj velem,
És szent Lelkeddel fényesíts,
S dícséretedre édesíts
Ki Neved tisztelem.

7. Jézus, kegyes Király,
Ki mindennek szívét bírod,
S arra szent Neved felírod,
Kérlek reám is szállj;

Mert ha te elfoglalsz,
Elvész a világ szerelme,
Tündöklik bennem az elme,
Kiben sok jót találsz.

8. Kedves szereteted,
Mert szent véredet jókedvből
Kiontád, hagy mint kútfőből
Folyna esméreted.

Megnyerted, hogy lássuk
Szent Atyádnak dicsőségét,
És hogy lelkünk idvességét
Tovább ne halasszuk.

9. Dícsérd hát minden nép
Az Úr Jézust és szeressed,

{158}

Buzgó szívedből keressed,
Mert minden dolga szép.

Ő a kegyelemnek,
És minden jónak kútfeje,
Reménylő szívnek ereje,
S oka az örömnek.

10. Uram, hadd érezzem
Szeretetednek bőségét,
Hogy bizonyos jelenségét
Kincsul megszerezzem,

Bár ne érdemeljem (*)
De jóvoltod bizodalmát
Nyújtsd, hogy ezen birodalmát
Kérni merészeljem.

11. A Jézus szerelme
Az elmét szépen újítja,
A bús szívet meggyógyítja,
Hogy múljon sérelme.

Aki megkóstolja,
El nem űzheti éhségét,
Aki látja ékességét
Csak a Jézust szólja.

12. Jézus nagy drága kincs,
Fülnek édes zengő lantja,

(*) Bár nem érdemlem. (latinizmus)

{159}

Mely a lelket hozzá rántja,
Én reám is tekints.

Jöjj hozzám, mert várlak,
Vidámíts lelki csókoddal,
Hogy megelégíts magaddal
Szüntelen kívánlak.

13. A Jézus szerelme
Életnek örök gyümölcse,
Óh vajha lelkem elköltse!
Légy oly segedelme.

Elméhez nem férhet,
Mely messze kihat kegyelme,
Kiért van édes gyötrelme,
Hogy hozzá nem érhet.

14. Óh mely nagy boldogság
A Jézussal együtt élni!
Sőt szent Nevét tisztán félni,
Jó lelki orvosság.

Uram, ily flastrommal
Erősítsd sebét lelkemnek,
Hogy hadát ellenségemnek
Meggyőzzem ostrommal.

15. Csak Téged kívánlak
Valahol járok (*), vagy kelek,

(*) Amerre csak járok.

{160}

És végre, hogyha Rád lelek,
Magamnak foglallak.

Akkor kibuzdítom
Az örömet szerelemmel,
És az Úr Jézust ölemmel
Lelkemhez szorítom.

16. Uram, már közel vagy,
Ne útálj hozzám betérni,
Mert untalan foglak kérni,
Hogy engem el ne hagyj.

Mint a víznek árja,
Szerelmed úgy nevekedik,
És csak hozzád emelkedik
S áldásodat várja.

17. Szívem felgyulladott
És lángozik buzgósággal,
Midőn vár nagy kívánsággal,
Csaknem elolvadott.

Jőjj azért, s hívesíts (*)
Jelenléted illatjával,
Szent Lélek áldozatjával
Lelkemben megfrissíts.

18. Óh csupa szerelem,
Jézus, ki napnál fényesebb

(*) Hűsíts.

{161}

És balzsamnál vagy kedvesebb
Dicső Fejedelem.

Csak Te vagy oly jó íz,
Ki magát megkívántatja
És ha lelkemet meghatja
Le nem mos semmi víz.

19. Tégedet dícsérlek
E világnak Megváltóját,
Kárhozatnak Elrontóját,
Mert szívből szeretlek.

Valahol (*) hát leszesz,
Szívemmel utánad járok,
Kit Tőled vissza nem várok,
Mert Hozzád felveszesz.

20. Tiéd Uram az ég
Minden ő teljességével,
Hol országolsz dicsőséggel,
Kiben nincs semmi vég.

Ne hagyj, Uram, kérlek,
Vedd el szívemet magadhoz,
Mert úgy állhatok jobbodhoz
S örökké dícsérlek.

21. Dícsérje és áldja
Lelkem az Atya Úr Istent,

(*) Akárhol.

{162}

Ki Benned idvezít mindent,
Ha szódat fogadja.
Dícséret s dicsőség
Legyen Szent Lélek Istennek,
Ki hitet adott lelkemnek,
Hogy befogja az ég.

MÁS.
A SZENT LÉLEK ISTENNEK DICSÉRETIRŐL.

Nóta: Irgalmazz Uram, irgalmazz nékem.

Óh örök Isten, áldott Szent Lélek!
Kit Istenemnek szívből esmérlek,
Minden bús szívnek fő Vígasztalója,
Dícsérlek Uram s Téged tisztellek,
Óh gyenge hitnek kegyes Táplálója!

2. Te vagy Istennek szent Ajándéka,
Kinek bennünket befed árnyéka,
Te vagy minden jónak teljes kútfeje,
Melyből lelkünknek foly jószándéka,
Munkálódván belől Lelked ereje.

{163}

3. Bő kegyelmednek kifoly soksága,
Fénylik elménkben világossága,
A szeretetnek tüzét felgyullasztod,
Ahonnan gerjed szívünk vígsága,
Mert nálunk Lelked vendégül marasztod.

4. Te szülöd újjá a kemény szívet,
A hitetlenből építesz hívet,
Hét ajándékkal szépen harmatozol,
Adván lelkünknek felvont kézívet,
A Sátán ellen velünk táborozol.

5. Istenségednek ím meghódolok,
Tőled más Úrhoz nem is fordulok,
Mert zászlód alá egyszer megesküdtem,
Vezérlésedre készen indulok,
Keresztségemben oly fogadást tettem.

6. Óh életemnek édes Vezére,
Ellenségemnek ne adj kezére,
Bátoríts, oktass, igazgasd utamat,
Szabd tetszésedhez akaratomat,
Kegyelmeidnek legeltess vizére.

7. Terjeszd szívemben az igaz hitet,
Melyet Szent Lelked bennem készített,

{164}

Hogy az Úr Jézust magamhoz kapcsoljam,
Aki mindenkor frissen enyhített,
És imádással szent Neved csókoljam.

REGGELI ÉNEK.

Nóta: Ékes dolog dícsérni.

Szememnek felnyílása
Hálaadásra int,
Mert már napra tekint,
Melytől van újulása:

Te is hát szívem, buzdulj
Szent elmélkedésre,
És esedezésre
Jó Istenedhez indulj.

2. Óh Uram, mind az égig
Ér irgalmasságod,
És szent igazságod
Fénylik örökké végig.

Nagy bizonyságom erre
Az éjjeli álom,

{165}

Hogy nem lőn halálom,
Mint fordult sok ezerre. (*)

3. Lelkemet takargattad,
Hogy a Sátán lese
Hálóba ne vesse,
Üigyét híven forgattad.

És az éjnek szívemről
Elűzted félelmét,
Adván ma ép elmét,
Hogy szóljak Istenemről.

4. Azért szívből dícsérlek,
Látván jókedvedet,
És Te szent Nevedet
Hirdetvén azon kérlek,

Hogy szent segedelmeddel
Légy velem naponként,
Sőt ugyan óránként
Újíts meg kegyelmeddel.

5. Erősíts Szent Lelkeddel,
A te ösvényedben
Hogy szent Törvényedben
Járhassak tetszéseddel.

Ne térjek amaz útra,
Mely sikamló, széles

(*) Ahogy ezrekkel megtörtént.

{166}

De rontásra éles,
És vezet pokol kútra.

6. Evégre a rút bűnnek,
Mérgétől oltalmazz,
Mert ha elhatalmaz
Ínségim meg nem szűnnek.

Óh Uram, most is ennek
Érzem súlyos terhét,
De ámbár hetvenhét, (*)
Kegyelmezz meg fejemnek.

7. Óh kegyelmes szent Atyám!
Rejts el oltalmadban
És nagy hatalmadban
Légy nekem erős bástyám,

Hogy tőlem eltávozzon
Ma minden ártalom
És semmi hatalom
Reám bút s kárt ne hozzon.

8. Áldj meg minden dolgokban,
Hogy kimenésemben
És bejövésemben
Boldoguljak azokban.

Igazgasd jószándékra
Szívem gondolatját

(*) Mát. 18,22.

{167}

S kezem szolgálatját
Juttasd bő ajándékra.

9. Áldásidat éltemben
Naponként osztogasd
És azzal látogasd
Házamat szükségemben.

Teríts asztalt számomra,
Mellyel megelégíts,
És mindenkor segíts,
Rendes ruházatomra.

10. Uram, én mindenekben
Egészen magamat,
S minden jószágomat
Ajánlom csak kezedben.

Engedd, hogy estvét érjem,
És jó egészségben
S kívánt csendességben
Szent Nevedet dícsérjem.

{168}

ESTVÉLI ÉNEK.

Nóta: Áldjad én lelkem az Urat!

Térj én lelkem Istenedhez
Víg dícséret-mondásra,
Illendő dolog tisztedhez
Lépni a fogadásra,
Mert testedet kedvére (*)
Által-hozta estvére.

2. Óh Uram, bizony méltó vagy,
Hogy dícsérjem Nevedet,
Mert irgalmasságod sok s nagy,
Ki hozzám jókedvedet
Mindenkor fenntartottad,
S ma is bizonyítottad.

3. Szárnyaidnak árnyékában
Védelmeztél szüntelen,
Hogy a veszélynek torkában (**)
Ne esném be hirtelen.
Kormányozván úgy mindent
Hogy teljességre is ment.

3. Bő eledellel tápláltad
Testemet éhségemben

(*) Kegyelmesen.
(**) Torkába.

{169}

S gondját magadra vállaltad
Tovább is szükségemben,
Mert szemünk csak reád néz,
Másként nem használ a kéz.

5. Szívemet is élesztetted
Megújító örömmel,
És lelkemet vezérletted
Mennyei kegyelemmel,
Készítvén ama jóra,
Kit hoz a boldog óra.

6. De, óh Uram, én megvallom,
Hogy ma is bűnbe estem,
Megérdemlem, ha azt hallom,
Bűnhődjön lelkem s testem,
De úgy is fohászkodom,
S csak reád támaszkodom.

7. Uram, kérlek, légy kegyelmes
S mosd el lelkem rútságát,
Légy irgalmas s engedelmes,
Bocsásd meg adósságát.
Érdem szerint ne büntesd
S bosszúdat rajtam szüntesd.

8. Ne engedjed az ördögnek,
Hogy vagy megrostálhasson,

{170}

Avagy másként e rút dögnek
Büdös mérge árthasson.
Sőt elmémet álmában
Tartsd magad oltalmában.

9. Zabolázd a vásott testet
Hogy lelkemhez ragadjon,
És amint gyakran megvesztett, (*)
Rosszra ki ne fakadjon.
Virraszd inkább épségre,
S tiszta szent kegyességre.

10. Szent angyalidnak felőle
Parancsolj védelmemre,
Uram, ne állj el mellőle
S jövel segedelmemre.
Mert így semmi rossz nem árt
S nem is hozhat reám kárt.

11. Óh Uram, ha már lenyugszom
Felséges szent Nevedben,
Vagy vigyázok, vagy aluszom,
Ajánlom csak kezedben
Magamat mindenestől,
Lelkestől és testestől.

12. Hiszem, hogy így szabad leszek
Minden veszedelemtől,

(*) Bajba vitt.

{171}

Kiért néked áldást teszek,
Teljes egész lelkemből.
Óh isteni szent Felség,
Csak tiéd a dicsőség.

Igen szép dícséret,
A JÉZUS KRISZTUS nevéről.

Nóta: Mennyből jövök most hozzátok..
Avagy: Örvendezzen már e világ.

Édes Vigasságom Krisztus,
Adjad kegyelmedet Jézus,
Hogy dícsérhessem nevedet,
Készítsd el tisztán szívemet.

2. Te vagy csillag a Jákobbul,
Dícséreted soha nem múl,
Sionnak áldott Királya,
Örülhet, ki neved hallja.

{172}

3. Te vagy ama fényes hajnal.
Kit Ádám mocskolt homállyal,
Minden híveknek öröme,
Választottidnak reménye.

4. Azért hallgasd meg kérésem
Nemes Király, én szükségem,
Te gazdag vagy földön mennyen,
Tiszteljen hát Téged minden.

5. Segélj meg Uram, hogy szívem
Te mátkád légyen szerelmem.
Jézus örökkévaló jó,
Benned mindenem villogó.

6. Derítsd fel rajtam kegyelmed,
Hogy énekeljem jókedved,
Gyakorta szomorú vagyok,
Azért oly sokszor panaszlok.

7. Midőn éltemet ajánlom,
Fogadd el, űzd el homályom,
Óh Úr Isten én Teremtőm,
Háborúimban Segítőm.

8. Csak egyedül Te vagy enyim,
Örvendeztesd meg veséim. (*)
Szívem félelmed fenyítse,
Óh paradicsom gyümölcse.

(*) Bensőmet, szívemet.

{173}

9. Éva Fiai kiáltunk:
Mert a bűntől nyomattatunk.
Dícsérünk egyszersmind méltán,
Égből mert Te jöttél nyilván.

10. Csak Téged hívunk Jézusnak
Világ igaz váltságának.
Te Vagy a legszebb Vőlegény,
Tisztább, mint a tiszta napfény.

11. Tested Istenség fényével
Ékes, és teljességével.
Senki ki nem gondolhatta,
Hogy származtál régtől fogva.

12. Szült az Atya tanácsában
Hogy segíts meg nyavalyánkban
Világra Szűz által jöttél,
Bűn nélkül emberré lettél.

13. Mások felett dícséreted
Legyen, mert teljes kegyelmed.
Te vagy Mózes csipkebokra,
Kit a tűz meg nem hervaszta.

14. Éltess minket aszó fákat,
Tüzed ne eméssze jónkat.
Áron virágzó vesszeje,
Virágod lelkünk szentelje.

{174}

15. Benned vetem reménységem,
Óh Christe, (*) én idvességem.
Királyi szék mennyben Te vagy,
Melynek forrása meg nem fagy.

16. Salamon is Téged esmért,
Emleget bölcseségedért
Dávid is rólad énekel,
Psalmusokban Izráellel.

17. Te vagy bölcseség forrása
Az Istenségnek világa.
Rólad az Írás sokat szól,
Hogy napod soha nem oszol.

18. Atyádnak vagy jótetszése,
Mert kedved van az emberbe,
Én pedig nyavalyás vagyok,
Kegyelemért hozzád futok.

19. Jócselekedet s buzgóság
Nincs bennem, csak panasz s rosszság.
Ez időben rút nyavalyás
Vagyok, hol a vigasztalás?

20. Jőjj el kegyelemmel teljes
Forrás, ne legyek mételyes:
Szívem örömében nyugszik,
Midőn benned buzgólkodik.

(*) Krisztus. (Latinos megszólító alak.)

{175}

21. Legyek én szerelmes fiad,
Vigasztalást leljek nálad.
Én szívem magadat néki
Ajánljad, kész légy engedni.

22. Ekképpen jól lészen dolgom,
Mert Krisztus velem jár, tudom,
Immár lészen bocsánatom,
Bűneimtől elbúcsúzom.

23. Mert mind szívem, mind életem,
Szerető Krisztusé kedvem.
Jézus Krisztusnak hívatol,
Olyan, mint te, nincs más sehol.

24. Szíveket szerető végy fel,
Engem hozzád kísértess fel,
Segélj, vígan énekeljek
Néked, örömet szemléljek.

25. És dicsekedjem Nevedben
Most és mindörökké, Ámen.

{176}

MÁS
UGYAN (*) A JÉZUS NEVÉRŐL SZÉP DICSÉRET.

Nóta: Hagyjátok el hű keresztyének.

Óh Isten, mely sok keserűség,
Ez időben talált nagy ínség,
A keskeny út jajjal van teli,
Amelyben kell a mennybe menni.

2. Mely nehéz terh a testnek s vérnek
Engedni az örök életnek
Azért hová menjek innen? Csak
Hozzád Christe, Téged óhajtlak.

3. Nálad van szívem, segítségem,
Nem csalt meg ebben reménységem,
Soha senki el nem hagyatott,
Ki a Jézus Krisztusban bízott.

4. Jézus örömem, tisztességem,
Gazdagság szívemben s mindenem,
Egyedül Tebenned örvendek,
Ezüst, arany kincset megvetek.

5. Amennyiszer Téged gondollak,
Érzékenységim megvidulnak,

(*) Szintén.

{177}

Midőn én Tebenned reménylek,
Vigasztalást s örömet lelek.

6. Ha éneklek nagy szükségemben,
Meghallgattatom kérésemben.
A Te Lelked bizonyság bennem,
Hogy örök élet ízit érzem.

7. Csudálatos vagy Te, amelyet
Megmutat tiszted és személyed.
Ki hallott vagy látott ily csudát?
Hogy Isten megalázta magát!

8. Hogy vissz (*) minket halálod által
Magadhoz, nem lóthatjuk által.
Jézus, én Istenem és Uram,
Édes vagy, azt jól érzem magam. (**)

9. Nem lehet oly nagy szomorúság,
Melynél nem vagy nagyobh vigasság;
Semmi ínség nincs oly keserű,
Melynél édesb nem volnál Te s hű.

10. Ha elfogy mind lelkem s mind testem,
Tudom kinél marad életem.
Nem kell nékem Tenáladnál több
Vígasztaló, sem hívebb, sem főbb.

(*) Viszel.
(**) Én is.

{178}

11. Mind lelkem s mind testem tied hát,
Nem bírja a halál hatalmát. (*)
E világon több barát nincsen
Annál, ki néked szolgál híven.

12. El nem hagysz, én bizonnyal tudom,
Igaz mondásod erős tornyom,
Te vagy az igaz, jó, hű Pásztor,
Tőled el nem ragad semmi or. (**)

13. Azért míg élek, keresztedet
Viselem, követem éltedet.
Én Istenem készíts el arra,
A végnélkül való fő jóra.

14. Segélj meg, hogy dolgomhoz fogjak,
Úgy, hogy hasznos pályát futhassak,
Adjad, hogy testemet, lelkemet,
Bűntől őrizzem életemet.

15. Szívem tartsa meg erős hitben,
Úgy élek s halok meg nevedben.
Jézus én örömem, kérésem
Hallgasd meg, vedd hozzád én lelkem.

(*) A halálnak nincs rajta hatalma.
(**) Orv, azaz tolvaj. (Ld.: "oroz.")

{179}

BERNÁRD DOKTOR ÉNEKE A JÉZUS NEVÉRŐL.

Nóta: Mennyből jövök most hozzátok.
Avagy: Örvendezzen már e világ.

Jézus, édes emlékezet,
Adván szívünknek örömet,
De mézet és minden íze
Jelenvolta megelőzhet.

2. Nincsen ékesebb éneklés,
Nincsen kedvesebb fülzengés,
Nincsen édesebb szív érzés,
Mint édes Jézus nevezés.

3. Jézus, megtérők reménye,
Hozzád kiáltóknak szíve,
Téged keresőknek kincse,
Megtalálóknak mindene,

4. Jézus, szívnek édessége,
Élő kútja, fényessége,
Minden kincsének szekrénye,
Kívánságának jó vége.

{180}

3. Sem nyelv azt meg nem mondhatja,
Sem betű fel nem írhatja,
Csak ki próbálta, tudhatja,
Mi légyen Jézusnak lángja.

6. Jézust mindenütt keresem,
Soha el nem felejthetem,
Keresem, s ha meglelhetem,
Szívem kebelébe rejtem.

7. Semmiképpen nem nyughatom,
Míg Jézust fel nem találom,
Szívemből ki nem vethetem,
Hozzá vonszon szeretetem.

8. Máriákkal jó hajnalban
Keresem a koporsóban,
Keserves óhajtásomban,
Kiáltom (*) kívánságomban.

9. Azért könnyhullatásimmal,
Megöntözöm sírásimmal,
Lábát szemem forrásival
Mosom, s megtörlöm hajammal.

10. Jézus, Te királyi széked
Nemes, s diadalmas kezed,
Megmondhatatlan jókedved,
Mézzel foly szádból beszéded.

(*) Kiáltva hívom.

{181}

11. Uram Jézus, maradj nálunk,
Légy lelkünkben fényes napunk,
Oszlatván homályosságunk,
Vigasztalj óh vigasságunk.

12. Meglátogatván bennünket,
Megvidámítod szívünket,
Megvettetvén földieket,
Égbe emeled kedvünket.

13. Kedves a Jézus szerelme,
Elfogyhatatlan kegyelme,
Bizony édesebb szent színe,
Hogy sem mint e világ méze.

14. Megpróbálta (*) ezt szent kínja,
Drága vérének ontása,
Mely bűnünknek elmosása,
Honnan van (**) színe látása.

15. Jézust mindnyájan keressük,
Velünk-létét szomjúhozzuk,
Nagy buzgó szívvel kívánjuk,
Ha eltávozik, óhajtsuk.

16. Így Szeretőnket szeressük,
És szeretettel fizessük;
Illatja után siessünk,
Kedvéért kedvet térítsünk. (***)

(*) Bizonyította.
(**) Amiből fakad.
(***) Adjunk cserébe.

{182}

17. Jézus, áldásnak kezdője,
Örömnek felgerjesztője,
Új kegyelemnek reménye,
Minden jóknak megszerzője.

18. Kegyes Jézus, add érzenem
Szerelmednek lángját bennem,
Engedd nyilván szemlélhetnem
Szent színed, s velem egy lennem.

19. Méltán Rólad nem szólhatok,
De mégis nem hallgathatok,
Mert szerelmedtől gyulladok,
Csak Tebenned vigadhatok.

20. Jézus a Te szereteted,
Mellyel elmém legelteted,
Bétöltvén, nem émelygeted,
Éheztetvén, nem gyötreted.

21. Kik Téged esznek, éheznek,
Mert szeretetedtől égnek,
Akik isznak, szomjúhoznak,
Mert Jézus Téged óhajtnak.

22. Szerelmed kit megrészegít,
Tudja, Jézus, mit melegít,
Mely boldog, kit megelégít,
Édes borával vidámít.

{183}

23. Jézus, angyali ékesség,
Fülben szép zengő kedvesség,
Szájban méz-íz, itt édesség,
Szívben víg örvendetesség.

24. Jézus, ezerszer kívánlak,
Mikor lészen, hogy lássalak?
Mikor mondod: Ím hivatlak,
És színemmel megnyugotlak?

25. A Te szűntelen szerelmed
Szerez bennem víg gyötrelmet,
Méznél édesebb értelmet,
Örök életre kegyelmet.

26. Jézus, felséges kegyesség,
Szívbéli nagy gyönyorűség,
Megfoghatatlan kedvesség,
Ölelj meg óh szerelmesség!

27. Jó nékem Jézust szeretnem,
Kívüle mást nem kedvelnem,
Magamtól fogytig elesnem, (*)
Őnéki szüntelen élnem.

28. Óh én szerelmes Jézusom!
Minden ügyemben oltalmom,
Téged sok könnyhullatásom
Óhajt, minden kívánságom.

(*) Teljesen lemondanom.

{184}

29. Akárhol legyek, óhajtlak,
Jézus, szívesen kiáltlak,
Boldog leszek, ha megfoglak,
Boldogabb, ha megtarthatlak.

30. Osztán bátran ölelgetlek,
Szívem kebelébe teszlek,
Lelkem ágyába fektetlek,
Ölemből el nem eresztlek.

31. Én Tégedet örömömben
Teszlek császári székemben,
Hogy Király lehess szívemben,
Koronát teszek fejedben.

32. Már látom, akit kedveltem,
Megleltem, akit kerestem,
Óh Jézus, édes szerelmem,
Szerelmedre felgerjedtem.

33. Azért immár botod alá,
Hódolok szép zászlód alá,
Minden búmban szárnyad alá
Sietek, oltalmad alá.

34. Ha Jézus így szerettetik,
Én szerelmem el nem múlik,
El nem fogy s el nem aluszik,
Inkább gyullad s gyarapodik.

{185}

35. Ily állhatatos szeretet
Szerez szívben csuda ízet,
Nemz csuda gyönyörűséget,
És boldogságos örömet.

36. E szeretet mennyből szállott,
Csontom velejéig hatott,
Felgyullasztott, elbágyasztott,
Forral szívemben nagy hasznot.

37. Óh boldogságos gyulladás,
Óh buzgóságos forradás, (*)
Óh csendes édes nyugovás,
A Jézussal nyájaskodás! (**)

38. Jézus, Szűz Anya Virága,
Szerelmünknek gyöngyvirága,
Mennyben dícséreted áldja,
Megboldogultak (***) soksága.

39. Jöjj el, óh szentek Királya,
Dicsőségnek koronája,
Derülj fel óh lelkünk Napja,
Mert néped fényedet várja.

40. Jézus napfénynél fényesebb,
Balzsam illatnál kedvesebb,
Méz édességnél édesebb,
Mindeneknél szerelmesebb.

(*) Forróság.
(**) Szerelmeskedés.
(***) Az üdvözültek.

{186}

41. Óh szívünk gyönyörűsége,
Szerelmünknek teljessége,
Óh lelkünknek dicsősége,
Jézus, világ idvessége.

42. No már Szerelmem menj haza,
Atya Istennek jobb karja:
Meghódolt kezed bajnokja,
Légy országodnak Királya.

43. Mindenütt Téged követlek,
Soha én el sem eresztlek,
Szívemmel mennyben kereslek,
Jézus, hogy ott veled legyek.

44. Eleibe szent Angyalok,
Emeljétek fel kaputok,
Nyertes Királyt fogadjatok,
Idvezljétek meg Uratok.

45. Te vagy dicsőség Királya,
Erős harcnak nagy bajnokja,
Jézus, kegyelem adója,
Örök jónak alkotója.

46. Már hozzád vontad szívemet,
Vezéreljed lépésimet,
Lelkemre ékes színedet,
Nyomd pecsétül személyedet.

{187}

47. Te vagy kegyelem kútfeje,
Igaz hazánk fényessége,
Búbánatnak enyhítője,
Boldogságnak megszerzője.

48. Tégedet áldnak mennyégben,
Magasztalnak dicsőségben,
Jézus, vígasztalj éltünkben,
Juttass Atyádnak kedvében.

49. Békességben van országod,
Minden jóból áll jószágod,
Jézus, és szép gazdagságod,
Gazdagítson meg áldásod.
50. Jézus Atyjához felhatott,
Örökségébe bejutott,
Szívem tőlem elszakadott,
Jézus után ragadtatott.

51. Őtet kövessük egy szívvel,
Énekléssel, könyörgéssel,
Hogy mi is a Szent Lélekkel
Lehessünk együtt Istennel.

52. Jézus, légy mennyben örömünk,
Ki voltál földön érdemünk,
Benned minden dicsőségünk,
Míg élsz és leszesz Istenünk.

VÉGE.

{188}