A világ

 

„Jöjjetek ki közülük és szakadjatok el tőlük, azt mondja az Úr“ (2 Korinthus 6,17)

 

Részlet

 J.C. Ryle(1816-1900):

Walking with God („Practical religion“ rövídített változata) c. könyvéből.

10. fejezet. 73-80  old.

(Grace Publication Trust kiadó, 1995. - 

139. Gronsvenor Avenue. London, N5 2NH, England.)

 

 - nyersfordítás -

 

 

        A világtól való elszakadás nagyon fontos dolog. Minden magát keresztyénnek valló személynek komolyan kell vennie, mert a világtól való elszakadás egyike volt mindig azon jeleknek, melyek Isten kegyelmi munkájáról tanúskodtak az ember szívében. Akik valóban Isten Lelkétől születtek, mindig elkülönültek a világtól, míg a névleges keresztyének folyton visszautasították, hogy „kijöjjenek és elszakadjanak“. E tárgy különös fontossággal bír ma, amikor sokan próbálják a keresztyénséget a lehető legkönnyebbé, elfogadhatóvá tenni a világ előtt, s így elkerülni az önmegtagadás szükségességét. Sokan úgy vélik, tetszésük szerint járhatnak, s azért mégis jó keresztyének. Szeretnélek egyenesen és komolyan figyelmeztetni e gonodolkozásmód ellen.

 

1. A világ nagy veszélyforrást jelent a lélek számára.

 

        A  „világ“ alatt nem a fizikai világot értem, amelyben élünk. Az Isten által teremtett világmindenségben semmi sincs, ami önmagában véve veszélyt hozna az ember lelkére. Az egész teremtett világ „nagyon jó“ (1Móz. 1,31). Az a felfogás, hogy valamely dolog önmagában véve bűnös, esztelen tévelygés.  Amikor „a világról“ beszélek, ezalatt azokat az embereket értem, kik csak (vagy főképpen) e világ dolgaival törődnek, és mellőzik az eljövendő világot - akik többet törődnek a testükkel, mint lelkükkel; akik inkább igyekeznek embereknek tetszeni, mint Istennek. A „világ“ alatt ilyen embereket értek, életútjukkal, véleményeikkel, izléseikkel, törekvéseikkel és kinézésükkel együtt. Ez az a világ, amely veszélyt jelent a lélek számára. Ez az a világ, melyből nekünk „ki kell jönnünk“, s melytől el kell szakadjunk.

        Mit mond Isten Igéje erről a dologról? Pál apostol azt írja: „Ne szabjátok magatokat e világhoz“ (Róm. 12,2). Lapozd fel úgyszintén 1Kor. 2,12-t, Gal. 1,4-et, Eféz. 2,2-t és 2Tim. 4,10-et.  Jakab így szól: „Nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, Isten ellenségévé lesz“ (Jak. 4,4). Lásd még Jak. 1,27-et is. János apostol ezt írja: „Ne szeressétek a világot, sem azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete“ (1Ján. 2,15). Lásd még a következő igehelyeket: 1Ján. 2,16-17;  3,1; 4,5; 5,4 és 5,9.  És maga az Úr Jézus tanítványairól szólva ezt mondta: „ Ők nem e világból valók, aminthogy én sem e világból vagyok“ (Ján. 17,16). Olvasd el még Mát. 13,22; Ján. 8,23; 14,17; 15,18-19; és 16,33).

        Ez igék önmagukért beszélnek. Egyetlen értelemmel megáldott ember sem tagadhatja, hogy ezek az igeversek azt tanítják, hogy a világ a keresztyén ember ellensége, s hogy a világgal való barátság s a Krisztussal való közösség homlokegyenest ütköznek.

        Ezenfelül, a keresztyén tapasztalat is megerősíti ezt. Krisztus ügyének a legnagyobb kárt a világ szeretete okozza. Magukat keresztyéneknek vallók ezrei szenvednek hajótörést ezen a ponton. Nem válaszják ők a rosszat, sem nem vetnek el egy bibliai alapvető teológiai tanítást sem. De szeretik a világot, azonosulnak vele, s nem akarnak szemben állni vele. A világ szeretete az, mely a széles úton, a pusztulás felé viszi őket.

 

2. Téves vélekedések a világtól való elszakadásról

 

        Hadd tárjam fel neked, mi az, amit a világtól való elszakadás nem  jelent. Nagyon fontos tisztában lenni ezzel, mert néha a keresztyének nagy kárt tehetnek azáltal, ha a világtól való elszakadást helytelenül értelmezik, s e helytelen értelmezés szerint viselkednek.

        Amikor Isten azt mondja: „Jöjjetek ki, és szakadjatok el“, ez nem azt jelenti, hogy a keresztyéneknek fel kellene adniuk a világban végzett munkájukat. A katona Kornélius, az orvos Lukács, a törvénytudó Zénás mind példák a világi munkában álló emberekre. Hisz valójában a tétlenség és lustaság az, ami bűnös dolog; s a tétlenség miatt jutunk gyakran kísértésbe. Tehát helyes dolog, hogy egy törvényes munkaterületünk legyen. Nem kell feladnunk semmilyen értelmes foglalkozást, attól való félelemből, hogy árthat nekünk. Így tenni, könnyelmű és gyáva magatartás. A mi feladatunk az, hogy keresztyénségünket magunkkal vigyük mindenüvé, hol tevékenységünket kifejtjük e világban.

        A világtól való elszakadás nem jelenti azt sem, hogy a keresztyéneknek nem érintkezhetnek a megtéretlen emberekkel.  Urunk s tanítványai elmentek egy mennyegzőre (lakodalomba). Étkeztek egy farizeus házánál. 1Kor. 10,27-ben Pál apostol utasít, miként viselkedjünk, ha egy nem hívő egy vacsorára vagy ünnepségre hív meg minket magához; nem azt mondja, hogy ne menjünk el. Nem szabad ilyenképpen elvágnunk magunkat a jó cselekvésre való alkalmaktól. Ha Krisztus velünk van bárhova megyünk, úgy nekünk mindenütt eszközöknek kell lennünk mások megmentésében, anélkül, hogy magunknak kárt okoznánk.

        A világtól való elszakadás nem jelenti azt, hogy a keresztyéneket semmi sem kell érdekelje a valláson kívűl. Némelyek nagyon is lelki dolognak tartják, ha mellőzik a tudományt, művészeteket, irodalmat és politikát, s ha semmi mást nem olvasnak lelki könyveken kívül; nem olvasnak újságokat, nem érdekli őket országuk kormányzása, sem annak ügyei. Úgy ítélem, hogy az ilyen magatartás rest tétlenségre vall, önző viselkedést tükröz, s kötelesség mellőzést árul el. Pál nagyra becsülte a jó kormányzást (1Tim. 2,2); olykor pogány íróktól idézett prédikációiban; ismerte a világ törvényeit és szokásait, miként látjuk számos illusztrációjából. Azok a keresztyének, kik tudatlanságukkal kérkednek, ezáltal gyalázásnak teszik ki a vallást.   

        A világtól való elszakadás semmiképpen sem jelenti azt jelenti, hogy a keresztyéneknek különcködőknek, az általános társadalmi  szokásoktól elütőknek kell lenniük öltözetükben, viselkedéseikben, vagy hanglejtésükben. Sohasem kell ilyenképpen magunkra hívnunk a figyelmet. Nincs okunk azt feltételezni, hogy Urunk és tanítványai másként öltözködtek s viselkedtek, mint általában társadalmuk többi tisztességes tagjai. Urunk elítéli a farizeusokat, amiért „megszélesítik homlokszíjjaikat és megnagyobbítják köntöseik peremét“ csak azért, “hogy lássák őket az emberek“.

        Továbbá, nem azt jelenti a világtól való elszakadás, hogy a keresztényenek félre kell vonulniuk a társadalomtól, s magányban kellene élniük. Urunk kifejezetten így imádkozott: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól“.  Nem tarthatjuk szívűnktől távol az ördögöt azáltal, hogy egy félreeső zúgba vonulunk vissza. Az igazi keresztyén magatartás és világiasságtól mentes lelkület jobban kitűnik, ha férfiasan megálljuk helyünket ott ahol élünk s felmutatjuk környezetünkben a kegyelemnek gonoszt legyőző erejét, mintsem amikor elhagyjuk Istentől kijelölt helyünket.

        Végül nem azt jelenti a világtól való elszakadás, hogy a keresztényeknek minden tökéletlen gyülekezetből ki kell jöjjenek. Pál leveleiben láthatjuk, hogy a gyülekezetben levő tévelygések és romlottságok erősen megfeddetnek, de a keresztyéneknek sehol sem ad olyan utasítást, hogy hagyják el azokat a gyülekezeteket, mivel sok bűn van bennük s nem tökéletesek.

        Kérlek, fontold meg gondosan e hat kitételt. Sok embert láttam már, kik melléfogtak e dolgokban, s tévedésük sok nyomorúság és booldogtalanság forrása lett számukra. Szeretnélek rávenni, hogy ébren őrködj ezekkel szemben. Ne bonyolódj elhamarkodottan olyan cselekményekbe, melyeket később meg kell majd bánnod. Hadd szolgáljak neked (különösen, ha fiatal vagy) két jó tanácssal:

        Először: ne feledd, hogy kötelességünk helyes útja nem mindig a legrövidebb út.  Talán úgy véled, helyesen teszed, ha megtéretlen rokonaiddal vitába szállsz, velük szakítasz, minden világi barátodtól elhatárolod magad, teljesen visszavonulsz a társadalmi élettől, minden normális udvariasságot mellőzöl, s magad kizárólag Krisztus munkájára szánod.  Ez meglehet nyugalmat kölcsönöz pillanatnyilag lelkiismeretednek, és sok problémától mentesít. De gyakran az ilyen magatartás egy önző, könnyelmű, öntetszelgő viselkedésmódot tűkröz. Sok esetben keresztünk hordozásának igazán helyes módja az, hogy megtagadjuk magunkat, ám a fentiekhez képest teljesen már eljárást követünk.

        Másodszor: ha elkülönülni akarsz a világtól, úgy őrizkedj egy savanyú, visszataszító, búskomor, kedvetlen viselkedésmódtól. Soha se feledd, hogy létezik olyan evangelizálás, amikor „ige nélkül nyerünk meg“ valakit (1Pét. 3,1).  Törekedj bemutatni az embereknek, hogy életed irányító elvei (bármint vélekedjenek is az emberek róluk) téged örvendezővé, közlekennyé, türelmessé, alkalmazkodóvá, önzetlenné, mások iránt előzékennyé tesznek, és kész vagy felkarolni mindazt, ami szép és jó. Ne legyünk szükségtelenül  elkülönültségben. Sok dologban el kell szakadnunk a világtól, de gondosan vigyáznunk kell, hogy ez az elszakadás helyénvaló legyen. Ha a világ ránk támad az ige szerinti elkülönültségünk miatt, nekünk ezt vállanunk kell, de legyünk bizonyosak affelől, hogy nem igeellenes és esztelen különcködésünkkel haragítottuk őket magunkra.

 

3. Amit a világtól való elszakadás igazán jelent

 

        Hadd mutassak most már rá arra, mit jelent valóban a világtól való helyes elszakadás. Megpróbálok általános alapelveket lefektetni, melyeket aztán alkalmazz saját életed részletkérdéseire.

        1. Határozottan vissza kell utasítanod, hogy a világ értékrendje vezessen téged a jó és rossz meghatározásában. Ne tégy dolgokat egyszerűen csak azért, „mert mindenki úgy teszi“. Életed zsinórmértéke egyedül Isten igéje legyen.

        2. Nagyon vigyázz, hogyan töltöd szabad idődet. Ez nagyon fontos, mert gyakran tapasztaljuk, hogy szabadidőnk egyben a legnagyobb kísértés ideje is. Vigyázz, hogyan töltöd estéidet, s legyen gondod arra, hogy maradjon időd csendben elmélkedni, Bibliát olvasni, imádkozni.

        3. Következetes állj ellent, s vigyázz, hogy a világi gondok-bajok ne kerítsenek felettébb hatalmukba, s ne fojtsák meg benned a lelki életet. Keresztyénként törekedned kell földi dolgaidat felelősségteljesen, tőled telhetőleg a lehető legjobban végezni. De nem szabad engedned, hogy ez éket verjen közéd és Krisztus közé. Ha földi elfoglatságaid megfosztanak téged a vasárnapoktól, akadályt gördítnek bibliaolvasásod s imaéleted elé, úgy újra át kell rendezned életedet. Dánielhez hasonlóan, időt kell szakíts az Istennel való közösségre, bármilyen nagy árba kerüljön is az (Dán. 6,10).

        4. Tartózkodnod kell minden szórakozástól, mely elválaszthatatlanul bűnnel párosul. Ez egy kényes téma, de olyan, amivel szükséges foglalkoznunk. Tény az, hogy egyes szórakozások ártatlannak tűnnek, ha egyszerűen önmagukban szemléljük őket. De nekünk azt is meg kell vizsgálnunk, vajon a gyakorlatban nem társul-e hozzá elkerülhetetlenül bűn? Ha igen, kerülnünk kell őket.

        5. Mértékletesnek kell lenned a helyénvaló és megengedett kikapcsolódásokban.  Mindannyiunknak szükségünk van kikapcsolódásra, úgy elménk mint testünk számára. De még a jó és nemes kipacsolódások is károssá válnak, ha túl sok időt és figyelmet vesznek el tőlünk. Élhetünk velük annak érdekében, hogy elménk s testünk felfrissüljön, s ezáltal jobban szolgálhassunk Krisztusnak. De ha Krisztus szolgálatának helyét foglalják el életünkben, úgy erős féket kell vessünk rájuk.

        6. Óvatosnak kell lenned a világi emberekkel kötött barátság és szorosabb kapcsolatok terén.  Nem azt mondom, hogy semmi közöd sem lehet a megtéretlen emberekhez. A mindennapi életben kapcsolatunk kell legyen velük, s mindig a legnagyobb illemmel, kedvességgel és szeretettel  kell bánjunk velük, tőlünk telhetőleg segítve rajtuk s munkálva az ő üdvösségüket. De a bensőséges barátság teljesen más dolog. Ha olyan barátokat választasz, kik semmit sem adnak az üdvösségre, Krisztusra, vagy a Bibliára, úgy nem tudom elképzelni, hogyan remélheted keresztyén életedben való előhaladásodat. Egy állhatatos keresztyén rájön, hogy az ő izlései és útjai nem egyeznek az övékkel, s hamarosan választania kell a kettő között. S kölönösen fontos ezt szem előtt tartani a párválasztás előtt. Egy komoly keresztyén bizonyára nem választhat magának világi házastársat anélkül, hogy felmérhetetlen kárt ne okoznak lelki életének és boldogságának. Ha még nem vagy házas, tökéld el szívedben, hogy a gondolatát is kerülni fogod annak, hogy olyan valakivel köss házasságot, ki nem elkötelezett keresztyén.

        Kérlek, komolyan gondold át, mérlegeld e hat alapelvet. De mit kell tenned abban az esetben, amikor bizonytalan vagy, s nem tudod miként alkalmazd ezeket a tanításokat egy-egy sajátos helyzetben? Először is, imádkozz bölcsességért. Kérd Istent, hogy ő adjon egészséges ítélőképességet. Aztán emlékezz, Isten szeme mindig rajtad van. Ez segíteni fog a helyes választásban. Kérdezd meg magadtól, milyen tevékenységben elmerülve szeretnéd, ha találna Krisztus, amikor visszajön? Úgyszintén, jó, ha meggondolod, miként jártak el más szent keresztyének hasonló körülményben. Ha képtelenek vagyunk tisztán látni az utat, úgy nem járunk el helytelenül, ha mások jó példáját követjük.

 

4. A világ fölötti győzelem titka

       

        Hadd tárjam fel most számodra a világ fölötti győzelem titkát.

        Az első titka e győzelemnek az egyenes, őszinte, tiszta szív. Az ember vágyai és ízlései csak akkor lesznek lelkiek, amikor szíve megújult a Szentlélek által, és Krisztus vesz lakozást benne. Ha a világtól elkülönülni vágyol, légy bizonyos abban, hogy új szíved van!

        A győzelem második titka: élő, gyakorlati hit a láthatatlan dolgokban.  Az Ige ezt mondja: „Az a győzedelem, mely legyőzi a világot, a mi hitünk“ (1Ján. 5,4). Minél jobban számolunk a lelki dolgok valóságával - Istennel, Krisztussal, a mennyel, pokollal, az ítélettel, örökkévalósággal -, annál inkább képesek leszünk elválni a világi múlandó dolgoktól.

        A győzelem harmadik titka ez: valld meg Krisztust mindenhol, ahol csak alkalom van rá; váljék ez szent szokássá életedben, spontán gyakorlattá. Nem szabad szégyellnünk Krisztust. Csendben és udvariasan az emberek szeme elé kell tárjuk, hogy keresztyén alapelvek szerint élünk, s attól a világon semmiért el nem térünk! Amikor az emberek előtt világos lesz, hogy mi Krisztust szolgáljuk, akkor el is fogják várni, hogy mi másképpen éljünk, mint ők, s ezáltal aztán még könnyebb lesz állást foglalnunk a világgal szemben.

 

Befejezés

 

Hadd fejezzem be néhány gyakorlati alkalmazással:

        1. Milyen a világhoz való viszonyulásod? Győzedelmeskedsz-e a világ fölött, vagy a világ győz le téged? Elszakadtál-e már a világtól, vagy sem? Ez lényeges kérdés, mert a világ elmúlik, s mindazok, kik a világhoz ragaszkodnak, vele együtt fognak elveszni. Ezért sürgetlek, hogy ébredj fel s menekülj az elkövetkező harag elől.

        2. Ha szeretnél kijönni a világból, s nem tudod, hogy indulj el, úgy először is egyenesen Krisztushoz kell jönnöd, mint bűnös, s az egész ügyet az ő kezébe tedd le. Krisztus „önmagát adta értünk, hogy megszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból“ (Gal. 1,4).  Ő „képes mindenképpen üdvözíteni azokat, akik őáltala járulnak Istenhez “ (Zsid. 7,25). Bizonyára nehéz dolognak tűnik kijönni a világból, s elszakadni tőle, de tapasztalni fogod, hogy Jézussal semmi sem lehetetlen. Igen, - igen, te - képes leszel legyőzni a világot!

        3. Ha kijöttél a világból, úgy végy erőt, vigasztalást és tarts ki mindvégig Krisztus mellett.  A helyes úton vagy. Le ne térj arról. Ne szégyelld, ha egyedül jársz rajta. Emlékezz, hogy a leghűségesebb keresztyének mindig a legboldogabbak is egyszersmind. Soha se szégyenkezz a világból való kijöveteled s elszakadásod miatt!