John Willison

 

 

 

 

 

 

 

Gyermek káté

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

John Willison

 

Children’s Catechism

 

 

 

 

FREE PRESBYTERIAN PUBLICATIONS

133 Woodlands Road

Glasgow G3 6LE

Scotland

Great Britain

 

 

 

 

 

© Hungarian translation, Pápai Ernő

 

A fordított anyaggal kapcsolatos minden észrevételt, kritikát, visszajelzést szeretettel fogadok az ernopapai@gmail.com e-mail címen.

 

 

2008

 

 

 

Gyermek káté

 

1.      Ki teremtett téged? – Isten.

 

2.      Ki vált meg téged? – Jézus Krisztus.

 

3.      Ki szentel meg téged? – Az Isten Szent Lelke.

 

4.      Miből vagy teremtve? – A föld porából.

 

5.      Mire tanít ez téged? – Arra, hogy alázatos legyek, és megemlékezzek a halálról.

 

6.      Mire teremtettél? – Arra, hogy Istent szolgáljam.

 

7.      Hogyan kell szolgálnod Istent? – Ragaszkodnom kell Isten parancsolataihoz, Benne kell bíznom; a Bibliát kell olvasnom, engedelmeskednem kell a szüleimnek, imádkoznom kell, és magasztalni Őt.

 

8.      Mi a legfontosabb, amiről meg kell emlékezned ifjúságod idején? – Meg kell emlékeznem Istenről, és a Megváltómról.

 

9.      Miben van a te legnagyobb örömöd? – Az Istennel való örömteli közösségben.

 

10.   Mi a legfontosabb, amit Isten vár tőled? – Hogy higgyek Benne, és engedelmeskedjek Neki.

 

11.   Mi a te hited és engedelmességed zsinórmértéke? – A Szentírás.

 

12.   Hol az megírva? – Az Ó- és Újszövetségben.

 

13.   Mivel kezdődik, és mivel végződik az Ószövetség? – Az Ószövetség Mózes első könyvével (Exodus) kezdődik, és a Malakiás könyvével végződik.

 

14.   Mivel kezdődik, és mivel végződik az Újszövetség? – Az Újszövetség Máté evangéliumával kezdődik, és a Jelenések könyvével végződik.

 

15.   A Biblia a legjobb könyv a világon? – Igen.

 

16.   Miért? – Azért, mert a Biblia szerzője – Isten, Általa vannak lefektetve az Írás szavai.

 

17.   Állandóan azon kell-e lenned, hogy azt olvasd, és megértsd? – Igen.

 

18.   Milyen Isten? – Isten Lélek.

 

19.   Mi a lélek? – Láthatatlan lény, aki nem áll testből és lélekből, mint mi, emberek.

 

20.    Léteznek-e lelkek Istenen kívül? – Igen.

 

21.   Kik azok? – Angyali és emberi lelkek.

 

22.   Miben különböznek ők Istentől? – Az angyalok, és az emberi lelkek csak behatárolt és teremtett lelkek; Isten azonban határtalan, és nem a Lélek által teremtetett.

 

23.   Van-e Istennek kezdete? – Nincs.

 

24.   Van-e Istennek vége? – Nincs.

 

25.   Öröktől fogva létezik-e Ő? – Igen.

 

26.   Volt-e kezdete az angyaloknak, és az emberi lelkeknek? – Igen.

 

27.   Ki teremtette őket? – Isten.

 

28.   Van-e nekik végük? – Igen.

 

29.   Isten sokkal dicsőségesebb-e, mint ahogyan mi azt el tudjuk képzelni? – Igen.

 

30.   Hány isten létezik? – Csak egy.

 

31.   Hány személy van Istennek? – Három.

 

32.   Kik azok? – Az Atya, a Fiú, és a Szent Lélek.

 

33.   Egyek-e lényükben? – Igen.

 

34.   A világnak volt-e kezdete? – Igen.

 

35.   Ki teremtette a világot? – Isten.

 

36.   Miből teremtette Isten a világot? – Semmiből.

 

37.   Hogyan teremtette Isten a világot? – Szavának erejével.

 

38.   Mennyi idő alatt teremtette Isten a világot? – Hat nap alatt.

 

39.   Milyennek teremtette Ő a mindenséget? – Ő mindent jónak teremtett.

 

40.   Hányadik napon teremtette Isten az embert? – A hatodik napon.

 

41.   Mit tett Isten a hetedik napon? – Isten megpihent minden munkájából a hetedik napon, és megszentelte a Nyugalom (Sabbath) napját.

 

42.   Ki volt a világon az első férfi és az első nő? – Ádám és Éva.

 

43.   Milyen állapotba lettek teremtve? – A szentség és a boldogság állapotába.

 

44.   Szabadok voltak-e minden bűn és szerencsétlenség alól? – Igen.

 

45.   Megmaradtak-e elsődleges állapotukban? – Nem.

 

46.   Hogyan estek el ettől? – Megtörték az Istennel kötött szövetségüket.

 

47.   Hányféle szövetséget kötött Isten az emberrel? – Kettőt.

 

48.   Melyek azok? – A cselekedetek szövetsége, és a kegyelmi szövetség.

 

49.   Isten kivel kötötte meg a cselekedetek szövetségét? – Ősszüleinkkel – Ádámmal és Évával.

 

50.   Csak a maguk nevében kötötték-e meg ez a szövetség? – Nem, hanem a minden ember nevében, akik örököseik vagyunk.  

 

51.   Isten kivel kötötte meg a kegyelmi szövetséget? – A kiválasztottak nevében Jézus Krisztussal.

 

52.   Kik a választottak? – Ezek azok, akiket Isten az örökkévalóságtól fogva kiválasztott, és átadott Krisztusnak, hogy a Fiú megváltsa őket az Ő haragjától.

 

53.   Miért volt az első szövetség cselekedeti szövetségnek nevezve? – Azért, mert a szövetség feltétele a cselekedetek, vagy az engedelmesség volt.

 

54.   Milyen engedelmességet várt Ő tőlünk? – Tökéletes engedelmességet.

 

55.   Miért van az élet szövetségének nevezve? – Azért, mert az engedelmesség fejében élet volt ajánlva.

 

56.   Milyen életet ígért Ő? – Ideiglenes, lelki, és örök életet.

 

57.   Milyen ítélet volt hatályba helyezve annak esetére, ha ez a szövetség megtöretik? – Halál, mivel Isten megmondta: „Mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz”.

 

58.   Milyen volt ez a halál? – Ideiglenes, lelki, és örökkévaló.

 

59.   Mi az ideiglenes halál? – A lélek elszakadása a testtől.

 

60.   Mi a lelki halál? – A lélek elszakadása Istentől.

 

61.   Mi az örökkévaló halál? – Mind a lélek, mind a test elszakadása Istentől.

 

62.   Megtartották-e ősszüleink a cselekedeti szövetséget? – Nem.

 

63.   Hogyan törték meg azt? – Ettek a tiltott gyümölcsből.

 

64.   Ki tiltotta meg, hogy egyenek abból? – Isten.

 

65.   Ki csábította arra őket, hogy egyenek a gyümölcsből? – Sátán.

 

66.   Ez a tett nagy bűn volt-e? – Igen.

 

67.   Miért? – Azért, mert így fellépve engedetlenek lettek Isten iránt, vétkeztek a legragyogóbb fény ellen, hálátlanságot mutattak Isten iránt, elégedetlenek voltak Isten által rendelt állapotukkal, és inkább az ördögnek hittek, mintsem az Istennek.

 

68.   Vajon ezzel a tettükkel az ősszüleink utódaik vállára is rátették az első szövetség ítéletét? – Igen.

 

69.   Meghaltak-e azon a napon, mikor ettek a tiltott gyümölcsből? – Lelki értelemben már azon a napon meghaltak, és alá vettettek mind az ideiglenes, mind az örökkévaló halálnak. 

 

70.   Hatalmas boldogságot veszítettek-e azzal, hogy vétkeztek? – Igen.

 

71.   Mit veszítettek? – Elveszítették istenképűségüket, és az Istennel való közösségüket.

 

72.   Mit értünk az alatt az istenképűség alatt, amelyet ők elveszítettek? – A szentséget és a tisztaságot, amelyek a teremtés által természetük része volt, amit velünk született igazságosságnak is nevezünk.

 

73.   Mit értünk az Istennel való közösség alatt, amelyet ők elveszítettek? – Azokról a kellemes beszédekről és eszmecseréről van szó, amiben ősszüleinknek volt része Istennel a bűneset előtt.

 

74.   Lehetséges-e valamilyen módon helyreállítani ezeket a nagy ajándékokat? – Igen, lehetséges, Jézus Krisztuson keresztül.

 

75.   Vajon felfogod-e mindazt a veszteséget és szerencsétlenséget, amit Ádám szabadított magára a bűneset által? – Igen.

 

76.   Milyen állapotban születik most az ember? – A bűn és a nyomorúság állapotában.

 

77.   Hoztál-e valamilyen bűnt magaddal erre a világra? – Igen.

 

78.   Hogyan nevezzük ezt? – Ősbűnnek.

 

79.   Milyen ez a bűn? – Ez az a bűn, amely Ádám által nekünk is tulajdoníttatik.

 

80.   Vétkes vagy-e ebben a bűnben, és meg vagy-e rontatva általa? – Igen.

 

81.   Természeted meg van-e fertőzve, és át van-e járva ettől a bűntől? – Igen.

 

82.   Hogyan győződsz meg erről? – Érzem, tapasztalom, hogy szívem természettől fogva nem képesek a jóra, csak a gonoszra képes.

 

83.   Milyen bűn van még benned, az ősbűnt kivéve? – Még van bennem cselekedeti bűn is.

 

84.   Mi a cselekedeti bűn? – Olyan bűn, amit magam teszek mindennap gondolatban, szóban, és cselekedetben.

 

85.   Vajon az ősbűn lehet-e forrása a cselekedeti bűnnek? – Igen.

 

86.   Bűnös, és szerencsétlen lettél-e a bűneset által? – Igen.

 

87.   Milyen szenvedést hozott nekünk a bűneset? – Hármas szenvedést hozott nekünk: ideiglenest, lelkit, és örökkévalót.

 

88.   Milyen szenvedést nevezhetünk ideiglenesnek? – A testi fájdalmat, és a betegségeket.

 

89.   Mik ezek? – Olyanok, mint az éhség, a háborúk, járványok, gonoszságok, nyomorúságok, betegségek, és végül a halál.

 

90.   Milyen lelki szenvedéseket szenvedünk el a bűneset által? – A gonoszságot, és a lélek tökéletlenségeit.

 

91.   Mik ezek? – Olyanok, mint az istenképűség elvesztése, vagy az Istennel való közösség elvesztése, látásunk meghomályosodása, kegyetlenség, emlékezetünk meggyengülése, lobbanékonyságunk.

 

92.   Milyen örökkévaló szenvedéseknek vagyunk alávetve? – Halálunk után gyötrő kínoknak, amelyeknek soha nem lesz végük.

 

93.   Vajon van-e kiút a halálra adott ember számára, aki megtörte az első szövetséget? – Igen.

 

94.   Vajon is Isten fenntartott-e egy másik szövetséget számotokra? – Igen.

 

95.   Hogy hívják ezt a szövetséget? – Kegyelmi szövetségnek.

 

96.   Miért neveztetik ez így? – Azért, mert a benne ígértek Isten ajándékai, még maga a hit is, ami nélkül nem lehetne részünk Krisztusban, és ennek a szövetségnek áldásaiban.

 

97.   Vajon ez a szövetség sokkal jobb-e, mint az előző? – Igen.

 

98.   Az első szövetség megtűrt-e közbenjárót? – Nem.

 

99.   Vajon fenntartott-e a megtérés lehetőségét, vagy bűnbocsánatot ígért-e? – Nem.

 

100. A kegyelmi szövetség mindezt megengedi? – Igen.

 

101. Vajon bűneink megtörik-e, vagy megváltoztatják-e a kegyelmi szövetséget? – Nem.

 

102. Vajon bűnre csábítanak-e ezek minket? – Nem, hanem szentségre buzdít minket, azért mert nem szabad vétkeznünk a kegyelem miatt.

 

103. A kegyelmi szövetség miért olyan megingathatatlan és határozott? – Azért, mert Közbenjárónk és Kezesünk van, Aki kezeskedik értünk.

 

104. Ki biztosított ilyen áldott állapotokat számunkra? – Isten.

 

105. Mi indította arra, hogy ezt tegye? – Saját szuverén akarata, és kegyelme.

 

106. Vajon az ember elesett állapotában megérdemelt-e valami Isten kezéből? – Semmit, kivéve a haragot, és a bűneiért kimérhető büntetést.

 

107. Hogyan szerezheted meg bűneid bocsánatát? – Jézus Krisztuson keresztül, Aki a bűnösök Közbenjárója.

 

108. Isten elnézi-e a bűnt, ha nincs kielégítve az Ő igazságossága? – Nem.

 

109. Vajon képesek vagyunk-e betölteni Isten igazságosságát saját erőnk által? – Nem.

 

110. Vajon Isten kész-e elfogadni valaki mástól elfogadni igazságossága betöltését? – Igen.

 

111. Ki képes és akar is helyettes áldozatot bemutatni értünk? – Jézus Krisztus képes is, akar is helyettes áldozatot bemutatni értünk.

 

112. Ki képes ezt Rajta kívül megtenni? – Senki.

 

113. Miért? – Azért, mert Rajta kívül senki sem képes elhordozni a határtalan haragot.

 

114. Kicsoda Jézus Krisztus? – Ő Isten örök Fia, és a dicsőséges Szentháromság második személye.

 

115. Vannak-e Istennek más fiai az Úr Jézus Krisztuson kívül, akiket fiainak nevez? – Igen.

 

116. Kicsodák ők? – Az angyalok, és a választottak.

 

117. Van-e hatalmas különbség köztük és Krisztus között? – Igen.

 

118. Az angyalok hogyan lehetnek Isten fiai? – Közvetlenül a teremtésen keresztül; ebben az értelemben neveztetnek Isten fiainak.

 

119. A választottak hogyan lehetnek Isten fiai? – Az újjászületés és a fiúvá fogadás által.

 

120. Krisztus hogyan lehet az Isten Fia? – Az örökkévaló származás által, ezért is nevezik Őt az Egyszülött Fiúnak.

 

121. Mit tett Krisztus az elveszett bűnösökért? – Közbenjáróvá lett Isten és közöttünk.

 

122. Kiket vált meg Ő? – A választottakat.

 

123. Miből váltsa meg őket? – A bűneikből és a pokoltól.

 

124. Hogy végezte el Krisztus megváltói munkáját? – Magára vette emberi természetünket, és értünk ontotta drága vérét.

 

125. Hány természet találtatik Krisztusban? – Két természet.

 

126. Milyenek azok? – Isteni és emberi természet.

 

127. Miért szükséges, hogy a Megváltó Isten is, és ember is legyen? – Azért lett emberré, hogy meghaljon értünk, és azért Isten, hogy legyőzze a halált.

 

128. Mindig rendelkezett-e mindkét természettel? – Nem.

 

129. Isten volt-e az örökkévalóságtól fogva? – Igen.

 

130. Ember volt-e az örökkévalóságtól fogva? – Nem.

 

131. Mikor lett emberré? – Az idő teljességekor, mikor a fejedelmi jogar elvétetett Júdától.

 

132. Mindörökre Isten, és ember maradt? – Igen.

 

133. Hogyan lett Ő emberré? – Magára vette a bűntelen testet, és lelket.

 

134. Kitől született Ő? – Szűz Máriától.

 

135. Volt-e földi apja? – Nem.

 

136. Hogyan fogantatott Ő? – A Szent Lélek ereje által.

 

137. Miért pont így fogantatott? – Hogy ne legyen az ősbűn hatalma alatt.

 

138. Találtatott-e Benne valamilyen bűn, vagy gonoszság? – Nem.

 

139. Hol született Ő? – Betlehemben.

 

140. Milyen törzsből származott? – Júda törzséből.

 

141. Kinek a családjából? – Dávid családjából.

 

142. Milyen körülmények közé született Ő? – Szegény körülmények közé.

 

143. Miben mutatkozott meg ez? – Abban, hogy egy szegény asszonytól született, egy istállóban, jászolba fektették.

 

144. Alázatosan élt-e ebben a világban? – Igen.

 

145. Miért tett mindezt? – A mi kedvünkért.

 

146. Magára vette-e az emberi természet gyengeségeit? – Igen. Azokat, amelyek bűntelenek, és természetesek voltak.

 

147. Melyek ezek? – Fájdalom, fáradtság, éhség, szomjúság, álom, veríték, vérfolyás stb.

 

148. Miért vette mindezt magára? – Hogy hozzánk hasonlatos legyen.

 

149. Miért hívták Megváltónkat Jézusnak? – Azért, mert Ő váltja meg ez embereket bűneikből.

 

150. Miért hívták Őt Krisztusnak? – Azért, mert Ő volt elrendelve és felkenve arra, hogy Közbenjáró legyen.

 

151. Hány tisztségre volt Ő elhívva? – Háromra.

 

152. Melyek ezek? – Főpapi, prófétai, és királyi tisztségre.

 

153. Szükséged van-e Közbejáróra mindezekkel a tisztségekkel egyben? – Igen.

 

154. Miért kellett Krisztus közbenjárói tisztségének hármasnak lennie? – Hogy az megfeleljen mindhárom lelki nyomorúságunknak.

 

155. Mik ezek? – Megsötétedésünk, vétkünk, és erőtlenségünk.

 

156. Miért szükséges, hogy Krisztus Prófétád legyen? – Hogy tanítson minket, és kigyógyítson bennünket lelki vakságunkból.

 

157. Miért szükséges, hogy Krisztus Főpapod legyen? – Hogy befedezze vétkünket, és közbenjárjon értem Isten színe előtt.

 

158.      Miért szükséges, hogy Krisztus Királyod legyen? – Hogy megszabadítson minket erőtlenségeinkből, vezessen minket az Ő parancsolatai által.

 

159.      Hogyan gyógyítja meg Krisztus vakságunkat? – A Szent Lélek ereje által, Aki tanít minket.

 

160.      Hogyan fedezte el Ő vétkeinket? – Halálával, és kereszten értünk bemutatott áldozatával.

 

161.      Hogyan szabadított meg Ő minket érőtlenségünkből? – Az Ő ereje által, amely megigazít és megszentel minket.

 

162.      Milyen halállal halt meg Krisztus értünk? – A keresztnek halálával.

 

163.      Milyen halál volt ez? – Átkozott, szégyenteljes, és fájdalmas.

 

164.      Milyen céllal halt meg? – Azzal a céllal, hogy áldott áldozat legyen, hogy megfizesse a bűn büntetését, és megbékéltessen minket Istennel.

 

165.      Milyen áldozatot hozott Krisztus értünk? – Saját magát.

 

166.      Testét, vagy lelkét hozta-e Ő áldozatul? – Mind testét, mind lelkét áldozatként mutatta be.

 

167.      Csak az emberek és démonok haragját hordozta-e Ő el? – Még elhordozta Isten haragját is.

 

168.      Csak testileg szenvedett-e értünk? – Ő lelkével is szenvedett értünk.

 

169.      Hol szenvedett Ő különös módon? – Gecsemánei-kertben, valamint a kereszten.

 

170.      Honnan tudod te azt, hogy ott lélekben is szenvedett értünk? – Mert verítéke olyan volt, mint a vér, és szavaiból is, amiket Ő ott mondott.

 

171.      Vajon Isten igazságossága teljesen ki volt-e elégítve az által, amit Krisztus elszenvedett az övéiért? – Igen.

 

172.      Akkor Isten többé nem kéri azt számon rajtunk? – Nem.

 

173.      Honnan tudhatjuk mi ezt? – Onnan, hogy Krisztus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, és utána kilehelte lelkét; utána feltámadt a halottak közül.

 

174.      Mit történt Krisztussal az után, hogy meghalt? – Testét sziklába vágott sírba tették, lelke a mennybe ment.

 

175.      Vajon megmarad-e Krisztus két természete közötti kapcsolat, a haláltól függetlenül is? – Igen.

 

176.      Sokáig maradt-e Ő a halálban? – Nem.

 

177.      Mikor támadt fel Ő a halálból? – Halála utáni harmadik napon.

 

178.      A hét melyik napja volt ez? – Ez a hét első napja volt, azért is nevezik az Úr napjának.

 

179.      Vajon át volt-e téve a Szombat (Sabbath – nyugalom napja) a hét utolsó napjáról a hét első napjára? – Igen.

 

180.      Miért történt ez a változás? – Megváltónk tiszteletére, és arra, hogy mindig megemlékezzünk az Ő dicsőséges feltámadásáról, és arról, hogy Ő legyőzte minden ellenségét, és minden ellenségünket.

 

181.      Mik, vagy kik ezek az ellenségek? – Sátán, világ, bűn, halál, pokol.

 

182.      Látott-e rothadást Krisztus a sírban? – Nem.

 

183.      Miért volt ez így? – Azért, mert Ő bűntelen volt.

 

184.      Ki ereje által támadt fel Ő a halálból? – Saját istensége ereje által.

 

185.      Miért támadt Ő fel? – Hogy megmutassa, hogy igazsága kiengesztelte Isten haragját, és hogy ellenségei legyőzettek, lába alá vettettek.

 

186.      Mennyi ideig maradt Krisztus a földön feltámadása után? – Negyven napig.

 

187.      Mivel foglalkozott Ő ez idő alatt? – Megerősítette apostolait, és az Isten országának dolgaira tanította őket.

 

188.      Mit tett Ő ezután? – Felvitetett a mennybe.

 

189.      Hol ül Ő ott? – Az Isten jobbján.

 

190.      Mit csinál Ő ott? – Közbenjár értünk.

 

191.      Visszatér-e Ő ebbe a világba? – Igen.

 

192.      Mikor? – Az utolsó napon.

 

193.      Valaki tudja-e, mikor jön el ez a nap? – Nem.

 

194.      Isten miért rejti el előttünk ennek a napnak idejét? – Hogy virrasszunk addig a napig.

 

195.      Milyen módon jön el Krisztus újra ebbe a világba? – Teljes dicsőségében, szent angyalaival.

 

196.      Milyen céllal tér Ő vissza erre a földre? – Hogy megítélje ezt a világot.

 

197.      Kiket fog megítélni Ő az utolsó napon? – Eleveneket és holtakat; mindenkit, aki volt, és van a földön.

 

198.      Mindenki feltámad-e halottai közül, aki addig meghal? – Igen.

 

199.      Milyen testtel támadnak fel? – Lényegileg abban, amelyben éltek, csak de más tulajdonságokkal rendelkezőkben.

 

200.      Hogyan támadnak fel a halottak? – Az arkangyal harsanó szavára, a kürt zengésére.

 

201.      Vajon hatalmas különbség lesz-e az igazak és a gonoszok között? – Igen.

 

202.      Miben fog ez megmutatkozni? – Az igazak dicsőségben és ünnepélyességben; a gonoszok – rettegésben, és rútságban.

 

203.      Vajon mindenkinek meg kell-e jelennie „Krisztus ítélőszéke előtt”? – Igen.

 

204.      Ki fogja összegyűjteni őket? – Az angyalok.

 

205.      Kiket fog Krisztus az Ő jobbjára állítani? – Az igazakat.

 

206.      Mi lesz az ő részük? – „Jertek, Atyám áldottai, töltsétek meg a királyságot, ami elkészíttetett nektek a világ alapjának letétele előtt”.

 

207.      Kiket fog Krisztus az Ő baljára állítani? – A gonoszokat.

 

208.      Mi lesz az ő részük? – „Távozzatok Tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, ami el volt készítve az ördögnek és az ő szolgáinak”.

 

209.      Mi lesz az igazaknak tulajdonítva azon a napon? – Csak az, amiket Krisztus szerzett váltsága által.

 

210.      Vajon bármely ember meg tud-e állni saját igazságosságában azon a napon? – Nem.

 

211.      Miért? – Azért, mert Isten előtt minden igazságunk csak szennyes ruha.

 

212.      Mit értünk Krisztus igazsága alatt? – Az Ő aktív és passzív engedelmességét.

 

213.      Mi az Ő aktív engedelmessége? – Az Ő szent élete, amely által Ő tökéletesen betöltötte a törvényt, annak minden parancsolatát, helyettünk.

 

214.      Mi az Ő passzív engedelmessége? – Az, hogy Ő elhordozott minden büntetést helyettünk, a törvény megtörése miatt.

 

215.      Milyen módon lesz Krisztus igazsága a mienk? – A nekünk tulajdonítás által – Isten oldaláról, és hit által – a mi oldalunkról.

 

216.      Mikor tulajdonítja nekünk Isten Krisztus igazságát? – Mikor hittel bele kapaszkodunk, és megigazulunk.

 

217.      Hit, vagy cselekedetek által igazulunk-e meg? – Egyedül hit által.

218.      A hit adja-e a megigazulást Isten előtt? – Nem.

 

219.      Akkor a hit hogyan igazít meg minket, hogyan tesz igazzá minket Isten előtt? – A hit csak eszköz, ami által Krisztus igazságába kapaszkodhatunk.

 

220.      Krisztus igazsága az egyedüli oka annak, hogy megigazulunk? – Igen.

 

221.      A hit csak ennek eszköze? – Igen.

 

222.      Krisztus igazságán kívül van-e olyan igazság, ami megigazíthat minket Isten előtt? – Nincs, mert egyedül az Ő igazsága felel meg tökéletesen és teljesen azoknak a feltételeknek, amik megigazíthatnának minket.

 

223.      Vajon bármely ember számíthat-e Krisztus megváltó igazságosságára, ha továbbra is bűneiben él? – Nem.

 

224.      Elválaszthatatlan-e a megigazulás a megszentelődéstől? – Igen.

 

225.      Vajon Krisztus által megigazíttatunk-e, ha nem vagyunk megtérve? – Nem.

 

226.      Milyennek kell lennie ennek a változásnak? – Nagyon nagynak; el kell vétetnie a régi természetnek, és új szívet kell nyerni.

 

227.      Miben mutatkozik meg a Szent Lélek munkája az ember megváltására való tekintettel? – Krisztus váltságát az igazaknak tulajdonítja.

 

228.      Hogyan végzi el Ő ezt? – Szívükbe hitet ad, elvégzi bennük a megtérést, és megszenteli az egész embert.

 

229.      Milyen külső eszközöket alkalmaz Ő munkájának kezdetén? – Isten Igéjét.

 

230.      Mi a Lélek első munkája az emberben? – A meggyőzés.

 

231.      Miről győzi meg az embert? – Bűnösségéről, és romlott állapotáról.

 

232.      Mi a következő lépése a Léleknek a megtérés folyamatában? – Nyitottá teszi az ember lelkét Krisztus számára.

 

233.      Mit tesz a Lélek ezután? – Arra ösztönzi az embert, hogy fogadja el Krisztust, és a szentség útját.

 

234.      Hogyan kell Istent szeretned? – Teljes szíveddel, teljes lelkeddel, mindennél jobban a világon.

 

235.      Milyen módon tesz bizonyságot az újjászületett ember a szívében végbement változásról? – Hogy buzgón szereti Istent, és engedelmeskedik az Ő parancsolatainak.

 

236.      Hogyan kell engedelmeskedned Isten akaratának? – Buzgón, állandóan, és mindenhol.

 

237.      Hány parancsolata van? – Tíz.

 

238.      Hogyan oszlanak meg? – Két kőtáblán.

 

239.      Hány parancsolat van az első táblán? – Négy.

 

240.      Hány parancsolat van a második táblán? – Hat.

 

241.      Mit foglal magába az első tábla? – Isten felé való kötelességeinket.

 

242.      Mit foglal magába a második tábla? – Az emberek felé való kötelességeinket.

 

243.      Hogyan volt először lejegyezve a Tízparancsolat? – Isten keze által, két kőtáblára.

 

244.      Kinek adta át Isten ezeket a táblákat? – Mózesnek.

 

245.      Hol tette Ő ezt? – A Sinai hegyen.

 

246.      Képes vagy-e megismételni azokat? – Igen.

 

247.      Törekedned kell-e arra, hogy megértsd azokat? – Igen.

 

248.      Melyik parancsolat tiltja a bálványimádást, vagy a hamis isteneknek való tiszteletet? – Az első parancsolat.

 

249.      Melyik parancsolat tiltja varázslást, és az Isten helytelen imádatát? – Második parancsolat.

 

250.      Melyik parancsolat tiltja az Isten nevének hiábavaló felvételét, és annak káromlását? – Harmadik parancsolat.

 

251.      Melyik parancsolat utasít minket a szombat (nyugalom napja) megszentelésére? – Negyedik parancsolat.

 

252.      Hogyan kell megszentelned a szombatot (a nyugalom napját)? – Imádnod kell Istent ezen a napot úgy a közösségi alkalmon, mint a személyes csendességben, nem gondolva a hiábavaló dolgokra, kerülve a hiábavaló szavakat, és megpihenni a mindennapi dolgainkból.

 

253.      Melyik parancsolat utasít arra, hogy engedelmeskedj szüleidnek? – Ötödik parancsolat.

 

254.      Melyik parancsolat tiltja meg a verekedést, és a felebarátainknak való ártás? – Hatodik parancsolat.

 

255.      Melyik parancsolat tiltja meg a tisztátalanságot? – Hetedik parancsolat.

 

256.      Melyik parancsolat tiltja meg a lopást? – Nyolcadik parancsolat.

 

257.      Melyik parancsolat tiltja meg a hazudozást? – Kilencedik parancsolat.

 

258.      Melyik parancsolat tiltja meg az irigységet? – Tizedik parancsolat.

 

259.      Mi a lényege a Tízparancsolatnak? – Hogy szeressük Istent, és felebarátainkat.

 

260.      Köteles vagy-e minden parancsolatot tökéletesen megtartani? – Igen.

 

261.      Van erőd ahhoz, hogy meg tedd ezt? – Nem.

 

262.      Megtöröd-e őket minden nap? - Igen.

 

263.      Hogyan teszed ezt? – Szóban, tettben, gondolatokban.

 

264.      Valaki az emberek közül képes lett volna-e arra, hogy megtartsa ezeket a parancsolatokat? – Igen.

 

265.      Ki volt ez? – Ádám, a bűneset előtt.

 

266.      A bűneset után létezett-e ember, aki tökéletesen meg tudta volna tartani a parancsolatokat? – Igen, Jézus Krisztus.

 

267.      Ő egy egyszerű ember volt? – Nem.

 

268.      Ki volt akkor valójában? – Ő egyszerre volt Isten, és ember.

 

269.      Mit érdemlünk mi azért, hogy megtörtük a Tízparancsolat minden egyes parancsolatát? – Isten haragját itt a földön, s a halálban is.

 

270.      Kinek segítségével szeretnéd elkerülni ezt a haragot? – Jézus Krisztus segítsége által, Aki betöltötte a törvényt, igazsága kiengesztelte Isten haragját.

 

271.      Minden ember támaszkodhat-e arra, amit Krisztus betöltött, és elhordozott? – Nem.

 

272.      Akkor ki teheti mindezt? – Mindenki, aki igazán hisz Benne, és buzgón megtér.

 

273.      Kik az igazi hívők? - Azok, akik megtérnek Jézus Krisztushoz, és hitben Bele kapaszkodnak.

 

274.      Milyen ez a hit? – Ez a hit a lélek keze, amely elfogadja Krisztust, és Reá bízza magát, mint nagy Megváltóra, Aki Isten előtt kedves.

 

275.      Miért van Ő felajánlva nekünk? – Hogy életünk és üdvösségünk legyen.

 

276.      Hol van Ő felajánlva nekünk? – Az Evangéliumban.

 

277.      Hogyan van ott Ő nekünk felajánlva? – Mint Próféta, Pap, és Király.

 

278.      Kik azok, akik buzgón megtérnek? – Azok, akik Istenhez térnek meg Krisztusban, buzgó bűnbánat közepette.

 

279.      Milyen ez a megtérés? – Ez bűneink iránt érzett szívbeli bánat, tőlük való elfordulás, és Jézus Krisztushoz, és a szent élethez való fordulás.

 

280.      Képes vagy-e arra, hogy magadtól megtérj, és bűnbánatot tarts? – Nem.

 

281.      Honnan tudod te mindezt? – Az Isten Igéje jelenti ki nekem; azon kívül látom, hogy szívem természet szerint halott, és meg van keményedve, mint a kő.

 

282.      Mi teszi elevenné a halott lelkünket, és mi töri össze kőkemény szívünket? – Semmi, Isten hatalmas erejét kivéve, és az Általa adott kegyelmen kívül.

 

283.      Vajon szükséges-e állandóan erre az erőre támaszkodnod, és imádkoznod érte? – Igen.

 

284.      Természettől fogva idegen vagy-e Istennek, és távol vagy-e Tőle? – Igen.

 

285.      Hogyan közeledhetsz Istenhez? – Krisztus vére által.

 

286.      Hogyan ismerhetjük meg igazán Krisztust, és hogy lehetünk Vele közösségben? – Az Igén, a sákramentumokon, és az imádságon keresztül.

 

287.      Hogyan kell olvasnod és hallgatnod az Isten Szavát? – Hittel, szeretettel, és figyelemmel.

 

288.      Mi a sákramentum? – Krisztushoz való tartozásunk jele, és áldásaival való betöltekezésünknek.

 

289.      Hány sákramentum van? – Kettő.

 

290.      Melyek voltak az Ószövetség sákramentumai? – A körülmetélkedés és a páskabárány.

 

291.      Most eltöröltettek-e ezek? – Igen.

 

292.      Milyenek az Újszövetség sákramentumai? – A keresztség és az úrvacsora.

 

293.      Ki rendelte el őket? – Jézus Krisztus, az Egyház egyedüli Feje.

 

294.      Miért rendelte el ezeket a sákramentumokat? – Hogy azok a kegyelmi szövetség pecsétjei legyenek, és megerősítsék az Ő választottainak hitét.

 

295.      Meddig maradnak ezek érvényben? – Krisztus második visszajöveteléig.

 

296.      Milyen külső elem van alkalmazva a keresztségben? – Test vízzel való meghintése.

 

297.      Mi jelent ez? – Krisztus vérét, amely lemossa minden bűnünket, és lelkünk minden vétkét.

 

298.      Kinek nevében keresztelnek meg téged? – Az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek nevében.

 

299.      Milyen külső eleme van az úrvacsorának? – Kenyér és a bor.

 

300.      Mit jelentenek azok számunkra? – Krisztus testét és vérét.

 

301.      Mikor rendelte el Krisztus ezt a sákramentumot? – Azon az éjszakán, mikor elárultatott.

 

302.      Miért? – Hogy az Ő népe megemlékezzen az Ő haláláról, és szenvedéséről a világ végezetéig.

 

303.      Van-e különbség a keresztség és az úrvacsora között? – Igen.

 

304.      Mindkettő egy azon dolgot jelképez-e? – Igen.

 

305.      Miben különböznek egymástól? – Az első az alapok lerakásáról, a második a táplálkozásról beszél. A keresztség az az ajtó, amin keresztül Isten gyermekeinek be kell menniük, az úrvacsora az az asztal, amelyről táplálkozniuk kell.

 

306.      Meg kell-e ismételni a keresztséget? – Nem.

 

307.      Vajon szükséges-e, hogy az úrvacsorával gyakran éljünk? – Igen.

 

308.      Hány részből kell állnia az imának? – Háromból.

 

309.      Melyek ezek? – Bűnvallás, könyörgés, és hálaadás.

 

310.      Egyedül Kihez kell imádkoznod? – Istenhez.

 

311.      Kinek a nevében kell könyörögnöd? – Krisztus nevében.

 

312.      Hogyan kell tenned mindezt? – Alázattal, hittel és töredelemmel.

 

313.      Miről kell imádkoznod? – Csak arról, ami kedves Istennek.

 

314.      Adott-e Isten útmutatót az imához? – Igen.

 

315.      Mi az? – Alapvetően a Szentírás, különös módon az Úri imádság.

 

316.      El tudod-e ismételni az Úri imádságot? – Igen.

 

317.      Hány részből áll az Úri imádság? – Három részből.

 

318.      Melyek azok? – Bevezetés, hat kérelem, és befejezés.

 

319.      Hány könyörgés vonatkozik az időleges dolgokra? – Csak egy.

 

320.      Melyik ez? – Negyedik, „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”.

 

321.      Miért csak egy könyörgés vonatkozik az időleges dolgokra? – Hogy megtanítson minket arra, hogy a lelki dolgokra törekedjünk inkább, mint az időleges dolgokra.

 

322.      Mi felől kell aggódnod leginkább az imában? – A kegyelem felől, és bűneink bocsánata felől, segítségért a nehézségek idején; különösen a halál idején való megtartásért.

 

323.      Ki lehet-e kerülni a halált? – Nem.

 

324.      Miért? – Azért, mert „elvégeztetett, hogy az emberek meghaljanak”.

 

325.      Voltak-e kivételek ez alól? – Csak Énok, és Illés.

 

326.      Mi történt velük? – Elragadtattak a mennyekbe, és kóstolták meg a halált.

 

327.      Mi hozta be a világba a halált? – Bűn.

 

328.      A hívők valamikor lehetnek-e teljeses szabadok a bűntől, és a haláltól? – Nem.

 

329.      Mi a halál fullánkja? – Bűn.

 

330.      Ki vette el a halál fullánkját a hívőktől? – Krisztus.

 

331.      A halál büntetés-e számukra? – Nem.

 

332.      A halál legyőzi-e a hívőket? – Nem.

 

333.      Miért? – Azért, mert ő elhozza számukra nyomorúságaik végét, kezdete öröm számukra, a halál minden szenvedésből való kimenekedés, és minden boldogságba való belépés.

 

334.      Mihez van hasonlítva a hívő halála a Szentírásban? – Az álomhoz.

 

335.      Mihez vannak hasonlítva sírjaik? – A békesség ágyához.

 

336.      Mitől nyugodnak meg ők? – A Sátán kísértéseitől, a világ üldözésétől, és a bűnös dolgoktól.

 

337.      Mit jelent a halál a hitetlen számára? – A bűnért való büntetés, és az örök kárhozatba való bemenetel.

 

338.      Mi az ilyen ember számára a sír? – A sír az ilyen ember számára tömlöc, amely megőrzi az ő testüket a harag nagy napjára.

 

339.      Mit történik a lélekkel a halálban? – Istenhez tér vissza, Aki teremtett őket, hogy ítéletet hirdessen felettük.

 

340.      Isten hová küldi a bűnösöket? – A pokolra.

 

341.      Ki lakozik ott? – A Sátán, és az ő angyalai.

 

342.      Milyen hely a pokol? – Ez a gyötrelem helye, olyan tó, amelyben a kénkő és a tűz örökké ég.

 

343.      Hová térnek a hívők haláluk után? – Mennybe.

 

344.      Ki várja ott őket? – Isten, és Jézus Krisztus, és a szent angyalok.

 

345.      Milyen hely a menny? – Legboldogabb hely, ahol az öröm teljessége van, az örökké tartó boldogság.

 

346.      Mi tesznek a hitetlenek a pokolban? – Gyötrődnek, és káromolják örökké Istent.

 

347.      Mit tesznek a hívők a mennyben? – Betöltekeznek Krisztussal, dicsőítik és örülnek Neki örökké.

 

348.      Hogyan kerülhetünk mi erre az örömteljes helyre? – Jézusra kell tekintenünk, a mi Forrásunkra, az Ő halálára, és érdemeire támaszkodva, követve az Ő életének példáját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelmi kérdések a Bibliából a gyerekek számára

 

349.      Ki volt az első ember a földön? – Ádám.

 

350.      Ki volt az első asszony a földön? – Éva.

 

351.      Miből volt Ádám teremtve? – Föld porából.

 

352.      Miből volt Éva teremtve? – Ádám oldalbordájából.

 

353.      Isten hová helyezte őket a teremtés után? – Az Éden kertjében.

 

354.      Miért? – Hogy gondozzák azt.

 

355.      Ki volt az első gyilkos a világon? – Kain.

 

356.      Ki volt az első mártír a földön? – Ábel.

 

357.      Ádám melyik fia volt a hívők őse? – Sét.

 

358.      Ki volt a legöregebb ember a földön? – Matuzsálem.

 

359.      Mi által volt elpusztítva a régi teremtés? – Özönvíz által.

 

360.      Mikor volt ez? – Körülbelül 1656 évvel a teremtés után.

 

361.      Miért volt a régi teremtés elpusztítva? – Azok miatt a nagy bűnök miatt, amiket az emberek Isten ellen elkövettek.

 

362.      Ki volt megmentve ettől a nagy pusztulástól? – Senki, kivéve Nóét, és családját.

 

363.      Hogyan mentettek meg? – Bárka segítségével, amelyet Nóé épített.

 

364.      Mennyi ideig építette a bárkát? – Százhúsz évig.

 

365.      Miért ilyen hosszú ideig épült? – Hogy figyelmeztesse a világot, és időt kapjanak a megtérésre.

 

366.      Ezért nevezték Nóét az igazság hirdetőjének? – Igen.

 

367.      Hány fia volt Nóénak? – Három: Sém, Kám, és Jáfet.

 

368.      Melyik volt köztük a legjobb? – Sém.

 

369.      Melyik volt köztük a legrosszabb? – Kám.

 

370.      Kitől származunk mi? – Jéfettől.

 

371.      Melyik volt az első nyelv a világon? – Héber.

 

372.      Mikor kezdték megkülönböztetni a nyelveket? – Bábel tornya építésekor.

 

373.      Hogyan volt lerombolva Sodoma? – Tűzzel és kénkővel, amely a mennyből jött.

 

374.      Valaki megmenekült-e abból a helységből? – Senki sem menekült meg, kivéve Lótot, feleségét, és két lányát.

 

375.      Mi történt utána a feleségével? – Sóbálvánnyá változott.

 

376.      Mi volt az oka ennek a rettenetes büntetésnek? – Az, hogy tekintetével visszafordul Sodoma felé, és az ő szeretete a világ felé.

 

377.      Ki neveznek a hívők atyjának? – Ábrahámot.

 

378.      Mi volt hitének legnagyobb próbája? – Hogy fiát, Izsákot feláldozza, Isten akaratából.

 

379.      Hány fia volt Izsáknak? – Kettő: Jákób és Ézsau.

 

380.      Hány fia volt Jákóbnak? – Tizenkettő.

 

381.      Ki volt a legidősebb közülük? – Rúben.

 

382.      Ki volt a legfiatalabb közülük? – Benjámin.

 

383.      Ki volt közülük eladva rabszolgának Egyiptomba? – József.

 

384.      Ki adta el őt? – Testvérei.

 

385.      Hány törzs volt Izraelben? – Tizenkettő.

 

386.      Melyik törzsből választotta ki Isten a papokat és lévitákat? – Lévi törzséből.

 

387.      Melyik törzsből származik Krisztus? – Júda törzséből.

 

388.      Hogyan gyötörték a zsidókat Egyiptomban? – Rabság alatt voltak, fiúgyermekeiket a Nílusba fojtották.

 

389.      Ki gyötörte őket? – A fáraó, Egyiptom királya.

 

390.      Hány csapást bocsátott az Úr Egyiptomra ezért? – Tizet.

 

391.      Hogyan volt végül is az egyiptomiak serege elpusztítva? – Belefulladtak a Vörös-tengerbe.

 

392.      Hogyan voltak a zsidók megóvva ettől? – Az Úr kettéosztotta a tengert, hogy száraz lábbal mentek át rajta.

 

393.      Ki vezette ki őket Egyiptomból? – Mózes.

 

394.      Hogyan voltak vezetve a pusztai vándorlás során? – Nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban.

 

395.      Mit ettek a zsidók a pusztában? – Mennyei mannával.

 

396.      Hogyan nyertek vizet ezen a puszta helyen? – Az Úr vizet adott fakasztott nekik a kősziklából, mely útjuk során kísérte őket.

 

397.      Kit nyelt el élve a föld? – Kórét, Dátánt és Abirámot.

 

398.      Miért voltak ennyire megbüntetve ők? – A lázadásért, amit Mózes és Áron ellen szerveztek.

 

399.      Mennyi ember számláltatott Izrael közé, mikor kijöttek Egyiptomból? – Közel hatszázezren voltak.

 

400.      Hányan mentek be közülük Kánaán földjére? – Senki, kivéve Kálebet és Józsuét.

 

401.      Mi történt a többiekkel? – Mindannyian meghaltak a pusztában.

 

402.      Mi volt a legnagyobb bűn, amit elkövettek a pusztában? – Aranyborjút állítottak, és őt imádták.

 

403.      Ki volt a legalázatosabb ember? – Mózes.

 

404.      Ki volt a legerősebb ember a földön? – Sámson.

 

405.      Ki volt a legtürelmesebb ember a földön? – Jób.

 

406.      Ki volt Isten szíve szerinti ember? – Dávid.

 

407.      Ki volt a legszebb ember? – Absolon.

 

408.      Ki volt a legbölcsebb ember a földön? – Salamon.

 

409.      Ki volt Salamon? – Dávid fia, Jeruzsálem királya.

 

410.      Ki építette a várat Jeruzsálemben? – Salamon, aki bölcs és hatalmas király volt.

 

411.      Mikor volt felépítve a vár? – Körülbelül ezer évvel Krisztus születése előtt.

 

412.      Kik voltak a tüzet kemencébe vetve? – Sidrák, Misák, és Abednégó.

 

413.      Miért lettek abba vetve? – Azért, mert visszautasították azt, hogy Nabukodonozor arany állóképét imádják.

 

414.      Ki volt az oroszlánok vermébe dobva? – Dániel.

 

415.      Miért? – Azért, mert hagyta abba az Istennek való imádkozást.

 

416.      Ki volt a tengerbe dobva, kit nyelt el egy nagy hal? – Jónást.

 

417.      Vajon a hajósnép közül mindenki meg volt-e mentve? – Igen; Isten ereje és kegyelme által.

 

418.      Körülbelül mikor született meg a mi Megváltónk? – Közel négyezer évvel a világ teremtése után.

 

419.      Ki uralkodott ekkor Júdeában? – Heródes.

 

420.      Ki volt akkor a Római Birodalom cézárja? – Augusztusz.

 

421.      Ki volt a Messiás előhírnöke? – Keresztelő János.

 

422.      Mi történt vele? – Heródes parancsára a tömlöcben lefejezték.

 

423.      Miért? – Azért, mert szembesítette Heródest bűneivel.

 

424.      Ki hirdették először Krisztus megszületését? – Az angyalok.

 

425.      Kinek hirdették ők ezt az üzenetet? – A pásztoroknak.

 

426.      Ki imádta először Krisztust születése után? – A három napkeleti bölcs.

 

427.      Hogyan találták meg az utat Hozzá? – A csillag segítségével.

 

428.      Ki ölette meg a gyerekeket Betlehemben? – Heródes király.

 

429.      Miért ölette meg ezeket a gyerekeket? – Abban reménykedett, hogy velük együtt elpusztítja Krisztust.

 

430.      Krisztus hogyan kerülte el a halált? – József és Mária elvitték magukkal Egyiptomba.

 

431.      Hány apostolt választott ki Krisztus? – Tizenkettőt.

 

432.      Kit szeretett közülük a legjobban? – Jánost.

 

433.      Ki volt köztük a leghűségesebb? – Péter.

 

434.      Kiket választott ki közülük Krisztus, hogy tanúi legyenek megdicsőülésének, és szenvedéseinek? – Pétert, Jakabot és Jánost.

 

435.      Ki tagadta meg Őt közülük? – Péter.

 

436.      Ki árulta el Őt tanítványai közül? – Júdás.

 

437.      Milyen összegért adta el Júdás Őt? – Harminc ezüstért.

 

438.      Mi történt később Júdással? – Elcsüggedt, és felakasztotta magát.

 

439.      Ki ítélte Krisztust kereszthalálra? – Poncius Pilátus, a római helytartó.

 

440.      Ki biztatta erre Pilátust? – A zsidók.

 

441.      Az apostolok közül kit végeztek ki először? – Jakabot.

 

442.      Ki élt a legtovább az apostolok közül? – János.

 

443.      Ki volt Krisztus első vértanúja? – István.

 

444.      Milyen halállal halt meg? – Megkövezték őt.

 

445.      Kit emésztettek fel a férgek? – Heródest, aki karddal megölette Jakabot.

 

446.      Ki akarta pénzért megvásárolni a Szent Lélek ajándékait? – Simon mágus.

 

447.      Az üldözők közül ki lett maga is igehirdető? – Saul.

 

448.      Ki rettent vissza Pál igehirdetésétől? – Féliksz, a római kormányzó.

 

449.      Melyik királyt győzte meg majdnem Pál a keresztyénségről? – Agrippa királyt.

 

450.      Mikor volt lerombolva Jeruzsálem, mind a város, mind a templom? – Körülbelül negyven évvel Krisztus halála után.

 

451.      Ki tette ezt? – Titusz, a római hadvezér.

 

452.      Mi lett az apostolokkal és a prófétákkal? – Nagy részük mártírhalált halt azokért a tanításokért, amiket hirdettek az embereknek; Ézsiást kettéfűrészelték, Jeremiást megkövezték, Pétert és Andrást keresztre feszítették, Pált lefejezték.