Kálvin művei és szakirodalom
[Egy kérésre írott levelem szövege, némi változtatással.]

Kálvinról jó sok könyv jelent már meg, és ezek között sok jó van. Választék gyanánt felsorolom, milyen könyveim vannak (vagy lehetnének) Kálvinról és teológiájáról, esetleg tőle - a téma, a lelőhely és a hozzávetőleges fogy. ár feltüntetésével. Kísérő véleményeim szubjektívek.

Kálvin: A keresztyén vallás rendszere ("Nagy Institutio"). 1559-es kiadás, ford. Ceglédi Sándor és Rábold Gusztáv, 1909. 2 kötetben, ma reprintben kapható pl. a Kálvin térnél a Ráday utcai prot. könyvesboltban, a Blaha L. térnél a Hársfa utcai CLC könyvesboltban, vagy esetleg az Ajtósi Dürer sornál, az Abonyi utcai ref. zsinati sajtóosztályon. Ára kb. 2000 Ft. A legklasszikusabb könyv a témában. (Angolul az 1846-os Beveridge-fordítás az internetről is letölthető, pl. www.ccel.org) A magyar fordítás kissé nehézkes. Maga a mű sok helyen polemikus. Felépítése mutat némi szerkezetet, de nincs egy szálra felfűzve. Mint Tamás Summájához, ehhez is jól jön egy kis kalauzolás.

Kálvin: Tanítás a keresztyén vallásra ("Kis Institutio"), ford. Victor János, 1936. A nagy mű első kiadása (1536), szerzője ekkor 27 éves volt. Felépítése Luther Nagy kátéjára emlékeztet. Van benne némi polémia. A fordítás jó; ehhez járul a terjedelmes és még időszerű bevezető tanulmány, bő jegyzetekkel. Ára kb. 500-800 Ft. Antikváriumokban néha bele lehet botlani. Újabban reprintben is kiadták, vajsárga kötésben. Időnként feltűnik egy századfordulós fordítás is Nagy Károlytól, ez kissé nehézkes.

Kálvin János: Az eleve elrendelésről. Szabó Piroska modern fordítása, a nagy Institutio négy fejezetét tartalmazza (a kb. 60 közül). Marxista elemzéssel, jegyzetekkel. Antikváriumokban lakik, de könyvesboltokban is fel-felbukkan. Ára 300-500 Ft. A nagy Institutio teljesen pótolja.

Válogatás Kálvin műveiből. A Ráday utcában 260 Ft. Modern, téma szerinti Kálvin-breviárium. Ez volt az, amit Rez-nek adtam, mintegy ötödik hadoszlopként.

Kálvin kommentárjai a Római és a Filippi levélhez. Vajsárga új kiadások a CLC könyvesboltban 2-300 Ft-ért. A gyors képbe kerüléshez nem feltétlenül szükségesek: egy kommentár sosem lehet nagyon eredeti és egyénieskedő. Kálvin egy másik kommentárját is láttam már antikváriumban (az Evangéliumi Harmóniát, 4000 Ft-ért), de a CCEL-nél angolul megvan minden bibliamagyarázata vagy tematikus prédikációja - Jób könyvéhez csak franciául. Ha a kommentárokat nem találod a C(alvin) betűnél, menj át a "More books" lapra.

A CCEL bőséges kincsesbánya, a Fathers részlegen az egyházatyák század eleji angol fordításának ANF és NPNF sorozata (38 kötet, össz. kb. 50Mb) ingyen elvihető. Kissé régies, a jegyzetapparátus hiányzik, a bevezetők elavulhattak, de az anyag így is tiszteletet parancsoló. Sokszorosa a r.k. Óker. írók sorozatban magyarul eddig megjelent írásoknak.

Az interneten (saját egyháztörténeti részlegemen túl) elszórva megtalálhatók Kálvin kisebb írásai angolul, régi fordításban. Ilyen pl. a Pighius elleni vitairat az eleve elrendelésről, a válasz Sadolet levelére, Ellenszer a Sorbonne cikkelyeire, Válasz Pál pápának, Az egyházi reform szükséges voltáról, A genfi egyház rendtartása, Kálvin genfi kátéja, Az ereklyékről, Az úrvacsoráról, egyéb írások. Egy jó kiindulópont lehet a www.reformation.org vagy a www.remembrancer.com/ink/classic.htm. (A Széchényi Könyvtárban megvan a Kálvin rövidebb írásai c. kötetben ezek némelyike, és a Tridenti zsinat határozatainak cáfolata.) A Ráday utcában megvan Béza Tódor kortárs Kálvin-életrajza, a Skót és a Belga Hitvallás, továbbá a genfi káté kb. 300 Ft-ért.

Alister McGrath: Kálvin. Az Osiris Könyvek sorozatban, modern kiadás, kb. 300 oldal és 1000 Ft. A legtöbb Libri könyvesboltban kapható. Monográfia, egyben a kálvinizmus fejlődéséről és társadalmi hatásairól is ír. A szerző anglikán teológus.

Owen Chadwick: A reformáció. Osiris könyvek, kb. 1000 Ft. Nemcsak Kálvinról szól. Nagyon Anglia-központú, nem feltétlenül szükséges.

Jean Cadier: Kálvin. A Ráday utcában, 200 Ft-ért. Eléggé vázlatos életrajz.

Az evangéliumi kálvinizmus füzetei. Kb 150 oldalas kisalakú könyvecskék, antikváriumokban sárga-zöld papírkötéseik messziről világítanak. Darabja 100-200 Ft. Hasznosságát részletekbe menő teológiai elemzései adják, a szerzők a közelmúlt magyar ref. teológusainak színe-java. Címek: Kálvin, a Szentlélek teológusa, A pedagógus K., Az igehirdető K., A lelkigondozó K., Az imádkozó K., Van-e út Istenhez? (előadások az Institutióról), K. társadalmi etikája, K. emberi arca, K. a megszentelődésről, K. és a sákramentumok. E könyvek tartalma és előadásmódja tudományos, de inkább csak ref. fülek számára meggyőző. Célja a meglevő hit elmélyítése.

Heidelbergi káté, Második helvét hitvallás. Egyiket sem Kálvin írta, de jó forrásmunkák, elemző tanulmánnyal. Az Abonyi utcában biztosan kaphatók, kb. 200 Ft-ért, egy kötetben. Ingyen is elvihetők az Elektronikus Könyvtárból (mek.oszk.hu).

Gánóczy Sándor: Kálvin hermeneutikája. A szerző r.k. Kálvin-kutató, nemzetközi tekintély. E művét a ref. egyház adta ki, tehát elég méltányos előadásnak tartható. Főként elméleti kérdéseket tárgyal. Nagy alakú, 200 oldal, a Ráday utcában 850 Ft.

Wilhelm Niesel: Kálvin teológiája. Kb. ötven éves reprint, elég belterjes, de jó tudományosságú. Nagy alakú, 200 oldal, a Ráday utcában 600 Ft.

Egyszer láttam egy antikváriumban Kálvin leveleit "a nőkhöz." (Kálvin megnősült, de gyereke és felesége elhalt mellőle; ezek a "nők" távoli tanítványai voltak.) Ez régi, és inkább csak dokumentumértéke van. Kb 500 Ft.

Victor János: Református hiszekegy. Az apostoli hitvallás magyarázata fejezetenként. A nem ref. nagyközönség számára, népszerű nyelven. Nem Kálvin írta, de a szerző jeles ref. pásztor, hittudós volt. Ötvenéves reprint, kb. 300 Ft. Antikváriumokban tanyázik, de az evangéliumi könyvesboltokban is lehet keresni (Rottenbiller u: Sorsfordító könyvesbolt, Hársfa u: CLC, Dob u. 74: Good News könyvesbolt).

Ref. önismereti olvasókönyv. 500 o., a Ráday utcában 900 Ft. Elsősorban század eleji, de maradandónak ítélt ref. cikkek gyűjteménye, magyar szerzőktől, magyar vonatkozásokkal egyházi életre, teológiára, kultúrára.

Sebestyén Jenő: Ref. dogmatika. 1940-es reprint, 500 Ft-ért a CLC-ben. Elég konzervatívnak mondható, de tudományos igényű.

Karl Barth: Kirchliche Dogmatik. (Ez nincs meg, de nagyon vágyom rá. Németül megrendelhető az Atlantisz Könyvszigeten, 4 kötetben, a bölcsészkarral szemben az átjáró alatt - 80 ezer Ft-ért. Bruhaha.) A szerző e századi ref. hittudós: etalon, bálvány, nemzeti intézmény, mumus, mérföldkő, dogmatikai zsákutca, vátesz, sarkító, hitvalló, a teológia kerékkötője (a nem kívánt törlendő). Teológiája újreformátorinak mondható, de sajátos hangsúlyai vannak. Körülötte ma is nagy vita dúl, hírneve kezd kopni.


Mindenképpen javasolnám a nagy Institutiót, amely a mintegy 50 kötetet kitevő életműnek jó keresztmetszetét adja. A többi jórészt kiegészíti egymást. Az én kedvencem a Victor János-féle fordítás és a Kálvin-válogatás. Szakkönyvnek talán az Alister McGrath-féle monográfiát ajánlhatom.