A SERVET-PÖR AKTÁI

FRANCIA, LATIN ÉS NÉMET NYELVBŐL
FORDÍTOTTA

Dr. KOVÁTS J. ISTVÁN

A SERVET-PÖR C. GYŰJTEMÉNY D) RÉSZE

PÁPA
NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN
1909.

Az elektronikus kiadás (2004) szöveggondozásáért felel:
Németh Ferenc (nemo44@hotmail.com, www.tar.hu/nemo)


3

Fordító előszava.

Baum, Cunitz és Reuss, a strassburgi teológia volt tanárai, a Corpus Reformatorum XXXVI. kötetében nagy fáradsággal összegyűjtötték és jegyzetekkel látták el a Servet-pör összes aktáit.

Úgy tudjuk, a pör aktáinak ez a fordítás az első teljes átültetése idegen nyelvre. Egyik-másik akta megjelent ugyan a különböző nyelvű munkákban – így a Servet ellen hozott genfi ítéletet Révész Imre is lefordította kiváló művében –‚ de a pör anyagát, tudtunkkal, még egy nyelvre se fordították le.

Ez a fordítás is csak teljes, de aligha tökéletes. Nem is csoda. Több helyütt nagy nyelvi nehézségekkel: elavult kifejezésekkel, szólásmódokkal és szófűzésekkel kellett megküzdeni, melyeket se lelkiismeretes munka, se fokozottabb nyelvismeret nem képes teljesen elhárítani.

Az akták zöme a reformáció-korabeli francia nyelven van írva. (1) A francia nyelv is több rendbéli változáson ment át azóta. Nem kisebb gondot okozott az összes német tájszólások közül talán a legnehezebben érthető svájci német (sváb) nyelven írt akták fordítása sem. Megfelelő nyelvtörténeti szótárak hiányában, több elavult szónál egyedül a tárgyismeret adott kezünkbe vezérfonalat.

XVI. századbeli pörös aktákat kellett lefordítani. Nem kell XVI. századból való magyar pöriratokra hivatkoznunk, hisz a mai magyar nyelvű bírói végzéseket, ítéleteket is alig tudjuk megérteni. Az ügyészek, a bírák és a törvényszéki írnokok akkortájt is csak olyan körmönfont stílusban írtak, mint manapság. Gyakoriak a 20–25 soros mondatok. Az értelmet megvilágító írás-

(1) 16 akta latin, 5 pedig német nyelvű. Latinok: a XI, XXXVII., XLIX., LII., LIV.; az első függelékben a III., XII.; továbbá az egész második függelék a IV. kivételével. Ezen kívül több jegyzet is latin nyelvű. Német nyelvűek: a XLVI., XLVIII., L., LIII.; a második függelékben a IV.


4

jelek – úgy szólván – teljesen hiányoznak. Ahol csak lehetett, igyekeztem ezeken – a nagyon hosszú mondatoknak két-három mondatra bontásával és írásjelek alkalmazásával – segíteni.

A fordítás nehézségét növelte az is, hogy nem egységes irodalmi alkotás állott előttem, hanem majd minden akta más kézből került ki. A nevek írása körül is a legnagyobb összevisszaság uralkodik. Az akták közé foglalt több levelet egyszerű mesteremberek, kereskedők, stb. írták. Ez is nagyban fokozta a stílus nehézkességét és egyhangúságát. Ahol csak lehetett, igyekeztem kissé gördülékenyebbé tenni – de sohasem a hűség rovására. Így a nagy számban előforduló, fölösleges kapcsoló szókat elhagytam, a mondatokat másképp fűztem egybe.

Bár dr. Tari Imrével – kinek a latin részek fordításában való szíves segédkezéséért is köszönettel tartozom – lelkiismeretesen átnéztük az egész fordítást, még így sincs kizárva, hogy maradt benne néhány tévedés. Érthető is, mert hisz – miként a jegyzetekből kitűnik – az aktákat közzétevők maguk is több szót és kifejezést a többiektől eltérőleg értelmeztek.

Budapesten, Kálvin születésének négyszázadik évfordulója évében.


[Tartalom]

I. A Lelkészek Társasága jegyzőkönyvének Servet letartóztatására és a pör megindítására vonatkozó része.
II. Kivonat a kistanács jegyzőkönyvéből.
III. De la Fontaine Miklósnak Servet ellen emelt vádja.
IV. Servet feleletei a de la Fontaine M. vádjaiban foglalt állításokra.
V. De la Fontaine M. kérvénye.
VI. Kivonat a kistanács jegyzőkönyvéből.
VII. Servet első kihallgatása a város Urainak jelenlétében.
VIII. Servet második kihallgatása.
IX. Kivonat a kistanács jegyzőkönyvéből.
X. Servet harmadik kihallgatása.
XI. Servet levele Pouppin Ábel lelkészhez, Genfben.
XII. Kivonat a kistanács jegyzőkönyvéből.
XIII. Arnoullet Boldizsárnak, a Christianismi Restitutio vienne-i nyomdászának levele.
XIV. Servet negyedik kihallgatása.
XV. A genfi Urak levele a vienne-i törvényszékhez.
XVI. Servetnek a genfi Urakhoz intézett kérelme.

XVII. A főügyész tételei.
XVIII. Servet ötödik kihallgatása.
XIX. Kivonat a kistanács jegyzőkönyvéből.
XX. A főügyész megkereső-levele.
XXI. Servet hatodik kihallgatása.
XXII. A vienne-i törvényszék válasza a genfi Urakhoz.
XXIII. A vienne-i törvényszék ítélete Servet ellen.
XXIV. Kivonat a kistanács jegyzőkönyvéből.
XXV. Servet hetedik kihallgatása.
XXVI. A genfi Urak válasza a vienne-i törvényszékhez.
XXVII. Maugeronnak, a koronahercegi tartományban a francia király helytartójának, levele a genfi Urakhoz.
XXVIII. Servet nyolcadik kihallgatása.
XXIX. Az Urak felelete Maugeronnak.
XXX. Servet Mihály könyveiből vett állítások vagy tételek, melyek a genfi egyház szolgái szerint részint gonoszok és istenkáromlók, részint pedig istentelen tévedésekkel és őrült tanításokkal vannak tele s melyek az Isten igéjétől és az Igaz egyház tanításától egészen elütnek.
XXXI. Servet Mihály felelete Kálvin János cikkeire.
XXXII. Servet Mihály tévedéseinek és istentelenségeinek rövid cáfolata, melyet a genfi egyház szolgái a Tekintetes Tanácshoz – annak meghagyására – beterjesztettek.
XXXIII. Kivonat a kistanács jegyzőkönyvéből.
XXXIV. Servet kérelme az Urakhoz.
XXXV. Kivonat a kistanács jegyzőkönyvéből.
XXXVI. Servet új kihallgatása.
XXXVII. Servet megjegyzései a rövid cáfolatra.
XXXVIII. Servet levele az Urakhoz.
XXXIX . Kivonatok a kistanács jegyzőkönyvéből.
XL. A genfi tanács levele a zürichi, berni, bázeli és schaffhauseni egyházak lelkészeihez.
XLI. A genfi tanács levele a zürichi, berni, bázeli és schaffhauseni tanácsokhoz.
XLII. Jegyzék a svájci egyházakkal közölt iratokra vonatkozólag.
XLIII. Servet kérelme az Urakhoz.
XLIV. Servet kérelme az Urakhoz.
XLV. Kivonatok a kistanács jegyzőkönyvéből.
XLVI. A zürichi tanács felelete a genfi Urakhoz.
XLVII. A zürichi lelkészek válasza.
XLVIII. A schaffhauseni tanács válasza.
XLIX. A schaffhauseni lelkészek válasza.
L. A berni lelkészek véleménye Servet tanítását illetőleg.
LI. A berni tanács válasza.
LII. A berni lelkészek válasza.
LIII. A bázeli tanács válasza.
LIV. A bázeli lelkészek válasza.
LV. Kivonatok a kistanács jegyzőkönyvéből.
LVI. Servet újabb kihallgatása.
LVII. Kivonat a kistanács jegyzőkönyvéből.
LVIII. A Servet ellen kihirdetett ítélet.
LIX. Jegyzetek az ítélet végrehajtására vonatkozólag.
LX. Kivonatok a kistanács jegyzőkönyvéből.

ELSŐ FÜGGELÉK.
SERVET VIENNE-I PÖRÉRE VONATKOZÓ IRATOK.

I. Kálvin levele Frellon János vienne-i könyvkereskedőhöz.
II. Frellon J. levele Servethez.
III. Marrinus levele Bázelből Servethez.
IV. Trie Vilmos levele Arneys Antalhoz Lyonban.
V. Töredék Ory inkvizítornak Villars-hoz, de Tournon bíboros, lyoni érsek ülnökéhez írt egyik leveléből.
VI. De Tournon bíboros levele Maugironhoz, a koronahercegi birodalom helytartójához.
VII. De Trie Vilmos másik két levele Arneys Antalhoz Lyonban.
VIII. Servet első kihallgatása Vienne-ben.
IX. Servet második kihallgatása Vienne-ben.
X. Servet harmadik kihallgatása Vienne-ben.
XI. A vienne-i törvényszék ítélete Servet ellen.
XII. A vienne-i egyházi törvényszéknek Servet ellen hozott ítélete.

MÁSODIK FÜGGELÉK.
OECOLAMPADIUS LEVELEI SERVETHEZ ÉS SERVETRŐL.

I. Oecolampadius János a spanyol Servetre az Úr Lelkét kéri.
II. Oecolampadius János a spanyol Servethez, ki tagadja, hogy Krisztus Isten egylényegű fia.
III. Servet Mihály levele Oecolampadiushoz.
IV. Oecolampadiusnak Servet de Trinitatis erroribus című könyvecskéjéről a bázeli tanács elé terjesztett ítélete.
V. Oecolampadius János Bucerhoz.
VI. Oecolampadius János Bucer Mártonnak üdvözletét küldi.
VII. Bucer Márton Servethez.
VIII. Ugyanaz ugyanannak.
IX. Blaurer Ambrus Bucerhoz.
X. Grynaeus Bucerhoz.