RÉVÉSZ IMRE MUNKÁI
I. KÖTET

KÁLVIN ÉLETE
ÉS A KÁLVINIZMUS

ÍRTA
RÉVÉSZ IMRE
A DEBRECENI REFORMÁLT EGYHÁZ EGYIK RENDES LELKIPÁSZTORA
ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJA

KIADJA
A RÉVÉSZ IMRE EMLÉKALAP BIZOTTSÁG
A NAGY REFORMÁTOR HALÁLA EMLÉKÉNEK
HÁROMSZÁZADOS FORDULATÁRA
[1864]

HARMADIK KIADÁS
[1909]
KÁLVIN ARCKÉPÉVEL

Ára bekötve 5 korona

DEBRECEN
HEGEDÜS és SÁNDOR bizománya


TARTALOM

Az 53 fejezetet az internetes kiadás számára nagyobb szakaszokba tömörítettem – NF
Az egész mű tömörítve, a képpel együtt itt található, 343K

Előszó (3)

ELSŐ SZAKASZ

 • I. Kálvin születése. Szülei. Neveltetése. Tanulói pályája szülőföldjén s a Mommor család körében. Lelkészi állása. 1509-1523 (13)
 • II. Párizsi tanulói pálya. Cordier Mathurin. Újabb lelkészi állomások. 1523-1529 (15)
 • III. Jogtudományi pálya. A reformációval való megismerkedés. 1529-1531 (19)
 • IV. Kálvin Párizsban. Első irodalmi műve. Franciaországi állapotok. Prédikátori működése. Kopp Miklós egyetemi rektor beszéde. Menekülés Párizsból. 1531-1533 (22)
 • V. Kálvin bujdosása különböző helyeken. Angoulème. Du Tillet. Nerac. Lefevre. Roussel. Egyházi jövedelmekről való lemondása. Teológiai műve az anabaptisták ellen. Visszatérés Párizsba. Servet. A plakátok. Új üldözés. Menekülés Bázel felé. 1533-1535 (28)
 • VI. Kálvin Bázelben. Az Institutio. 1535-1536 (35)
 • VII. A Szentírás francia fordítása. Kálvin része abban. Renata ferrarai hercegnő. Kálvin menedékhelye ennek udvarában. Hazájába térése s végső elszakadása attól. Olaszországi útja. Genfbe jutása. 1536 (44)

  MÁSODIK SZAKASZ

 • VIII. Genf és annak polgári küzdelmei. Püspöke, papjai. A reformáció kezdete s a közerkölcsiség Genfben. (47)
 • IX. Farel Genfben tartóztatja Kálvint. Lausanne-i vita. Genfi működések. Katekhizmus. Egyházi szervezet és fegyelem. Kálvin és tiszttársai. 1536-1537 (54)
 • X. Carolival s az anabaptistákkal való vita. Kálvin figyelme franciaországi hitfelei iránt. Inti őket, hogy a reformáció elveihez minden kétszínűség nélkül következetesen hívek legyenek. 1537 (63)
 • XI. A libertinusok pártja hatalmasan feltámad s a reformáció művét végveszedelemmel fenyegeti. A berniek kívánata némely szertartásokra nézve. Népzavargások. A reformátorok határozottan ellentállanak. Számkivettetnek. 1538 (68)
 • XII. A számkivetett reformátorok Bernhez, majd a zürichi zsinathoz fordulnak. Sikertelen próbatételek Genfbe való visszafogadtatásukra nézve. Kálvin Bázelben talált menhelyet, majd a strassburgiak meghívását elfogadta. 1538 (74)

  HARMADIK SZAKASZ

 • XIII. Kálvin mint lelkész és tanár Strassburgban. Irodalmi működései. 1539-1541 (77)
 • XIV. Kálvin a frankfurti, hagenaui, wormsi és regensburgi gyűléseken. Viszonya Melanchthonhoz s a többi fő reformátorhoz. 1539-1541 (79)
 • XV. Kálvin szegénysége, levertsége, vigasztalódása. Házassága. Rohamos indulata. 1539-1541 (84)
 • XVI. Genf állapota a reformátorok elűzetése után. A vallás, közerkölcsiség és társadalmi rend zavarba jutása. A római katolicizmus már biztos zsákmánynak tekinti Genfet. Sadolet bíboros csábító felhívása. Kálvin felelete erre. A libertinusok megbuknak. A reformáció barátai győznek. Kálvint visszahívják, s ő vonakodás után vissza is megy Genfbe. 1539-1541 (89)

  NEGYEDIK SZAKASZ

 • XVII. Kálvin és Genf új korszak kezdetén. Az egyházi rendszabályok. Átható reform az élet több viszonyára nézve. 1541-1542 (99)
 • XVIII. Kálvin befolyása Genf alkotmányának s polgári törvényeinek reformjára. 1541-1542 (109)
 • XIX. Kálvin buzgalma és erélyessége az egyházi rendszabályok életbe léptetése és megszilárdítása körül. Ennek nehézségei különösen Kálvin tiszttársai részéről. 1542-1545 (113)
 • XX. Kálvin útban Metz felé Farel segítségére. Levele Strassburgból a genfi tanácshoz, melyben Európa akkori állapotát rajzolja. 1543 (118)
 • XXI. A döghalál Genfben. Kálvin és a többi lelkész magaviselete ezalatt. Válasz egy római katolikus pap levelére. 1542-1543 (120)
 • XXII. Kálvin gúnyirata a párizsi egyetem teológiai kara ellen. Emlékirata V. Károly császárhoz. Műve az emberi szabadságról, Jézus istenségéről, a nikodemitákról, ereklyékről stb. 1542-1545 (123)
 • XXIII. A libertinusok vagy spiritualisták. Kálvin irodalmi műve ezek ellen. A navarrai királynő viszonya ezekhez. Kálvin levele a királynőhöz. 1544-1545 (132)

  ÖTÖDIK SZAKASZ

 • XXIV. A libertinus ellenzék kitörése. Ameaux ügye. Színi műkedvelők Genfben. 1546 (137)
 • XXV. Perrin Ami s az öreg Favre. Gruet s az ő kivégeztetése. A vér hatása a népre. Nagy zavarok. Kálvin súlyos helyzete. Látszólagos kibékülés. 1546-1547 (142)
 • XXVI. Troilet esete. Új rendetlenségek. Kálvin közgyaláztatása. A tanács okos szózata a néphez. Monnet kivégeztetése. Vita a keresztségi nevek felett. 1548-1551 (150)
 • XXVII. Berthelier libertinus főnök. Az exkommunikáció ügye. Kálvin nagy elszántsága. Farel részvétele ez ügyben s fogadtatása Genfben. 1553 (156)
 • XXVIII. A franciaországi protestánsok állapota. Kálvin részvéte. Egy levele Lutherhez ezek ügyében. Francia protestáns menekültek Genfben. 1543-1553 (163)
 • XXIX. Kálvin nejének halála. 1549 (172)
 • XXX. Kálvin tanvitái. Bolsec. Irodalmi művei ez időszakból. 1546-1553 (173)

  HATODIK SZAKASZ

 • XXI. Servet (178)
 • XXXII. Servet Genfbe megy s egy darab ideig ott tartózkodik. Vajon mi célból? Felfedezik s elfogják. Első kihallgatása. Kálvin része ezekben. 1553 (185)
 • XXXIII. Kálvin lép föl mint fővádló. Személyes szóváltása Servettel. Servet az ügyet más egyházak ítélete alá kívánja terjeszteni; majd a libertinusokra támaszkodva Kálvinra halált kér és annak vagyonát magának követeli. Servet következetlenségei. (189)
 • XXXIV. A megkérdezett helvét egyházak véleménye. Servet halálra ítéltetése.
 • XXXV. Servet halálos ítélete (196)
 • XXXVI. Servet végórái és halála (199)
 • XXXVII. Visszatekintés Servet ügyére (204)

  HETEDIK SZAKASZ

 • XXXVIII. Kálvin folyvást szomorú helyzete Genfben a libertinusok miatt. Az exkommunikáció feletti vita. A menekültek. A helvét egyházak véleménye s a genfi tanács határozata az exkommunikáció ügyében. 1553-1555 (210)
 • XXXIX. A libertinusok fegyverhez nyúlnak, támadást indítanak, de végképpen legyőzetnek. A berniek bosszantó befolyása az ügyre. Kálvin helyzete. Kiengesztelődés. 1555 (219)
 • XL. Kálvin saját visszatekintése a küzdelem éveire. A kálvinista Genf új korszaka (224)
 • XLI. Castellio. Westphal. Blandrata. Gentilis. Kálvin vitái és ügye ezekkel. 1554-1559 (233)
 • XLII. Kálvin egy genfi főiskola felállításában fáradozik. A város nagy örömmel és eréllyel pártfogolja törekvéseit. Az intézet létrejő s csakhamar nagyszerű virágzásnak indul. Béza mint tanár. Kálvin szellemének befolyása a főiskolára. 1558-1559 (240)
 • XLIII. Kálvin vezérlő befolyása a genfi köztársaság államügyeire, élte végszakában (246)
 • XLIV. Kálvin befolyása a franciaországi reformált egyház ügyeire. Egyik szózata szenvedő hitfeleihez (250)
 • XLV. Kálvin befolyása az angol és skót reformált egyházakra (251)
 • XLVI. Kálvin érintkezése lengyelekkei és csehekkel. Levelezéseivel Bécset is érinti. Hát magyar hazánkat? (262)

  NYOLCADIK SZAKASZ

 • XLVII. Kálvin életmódja és szegénysége (267)
 • XLVIII. Kálvin egészségének teljes megromlása. Utolsó egyházi beszéde. Halálos betegsége és végső úrvacsorája (271)
 • XLIX. Kálvin végrendelete (274)
 • L. Kálvin utolsó szózata a genfi köztársaság szindikusaihoz és tanácsosaihoz (280)
 • LI. Kálvin utolsó intése és vigasztalása tiszttársaihoz (284)
 • LII. Kálvin halála és temetése (290)
 • LIII. Kálvin külseje és jelleme (292)

  Függelék: A kálvinizmus

 • I. A kálvinizmus jelleme általában (303)
 • II. A predestináció vagy elővégzet (309)
 • III. Az Úr vacsorája (312)
 • IV. Istentisztelet. Egyházi szertartások (316)
 • V. Egyházalkotmány (329)
 • VI. A kálvinizmus befolyása az államéletre (333)

  Balogh Ferenc: Tájékozó szó az I. kötethez (349)


  Előszó a harmadik kiadáshoz

  A Révész Imre Emlékalap Bizottság, melynek feladata elsősorban Révész Imre munkáinak kiadása, elhatározta, hogy I. kötetül a "Kálvin élete" című művét adja ki emlékül Kálvin születésének négyszáz éves fordulójára, eltekintve attól, hogy e művet a szerző a nagy reformátor halálának háromszázéves fordulójára írta volt – mivel e mű a legmélyebb tanulmány gyümölcse; irályra, tartalomra és szellemre nézve a legjellegzetesebb s minden rendű olvasó által élvezhető; s az egyetlen irodalmi termék a maga korában, mely magyar földön keletkezett szóló bizonyságtételül a magyar reformátusok hálájáról a nagy ember iránt. Még akkor a magyar református irodalom sem hatósági, sem társulati támogatásban nem részesült, hanem magára hagyott egyéni kezdemény esélyeivel birkózott. Annál dicsőbb, hogy az egyéni kezdeményt siker és áldás kísérte!

  Méltó e mű, hogy a kálvini örömévi irodalomban helyet foglaljon. Az elfolyt négy évtized alatt létrejött újabb kutatások lényegben nem változtatták meg a Révész által vázolt életrajzot, csak némely egyes részletet derítettek ki, pl. hogy Kálvin 1534-ben Noyonban megfordulásakor templomi zajos tüntetés miatt 8 napig a káptalan börtönébe jutott. (*)

  (*) Még maga Doumergue Emil is ezen a véleményen volt, de későbbi kutatások azt valószínűsítik, hogy egy névrokonáról lehet szó. Ld. Révész Imre: Kálvin-rágalmak, in: Református önismereti olvasókönyv, Kálvin Kiadó, 1997. 177-193. o., 7. jegyzet. A cikk eredetileg a Prot. Szemle 1914-es évfolyamában jelent meg. [NF]

  2

  Lefranc Ábel "Kálvin ifjúsága" (1888); Doumergue Emil "Kálvin Jánosa" (III. kötet 1905); Kálvin összes munkáinak (Opera omnia) 59 kötetben (1863-1900) megjelenése; a Servét periratai (pl. Weiss V.-től 1908-ban a Francia Protestáns Történelmi Társulat Bulletinjében): csak jobban kidomborították Kálvin egyéniségét, belvilágát, jellemét, s Révész felfogását róla általában igazolták.

  A támadások sem maradtak el Kálvin ellen. Az újabb római katolikus írók, pl. Brunetière (1900), Gide (1907); a szabadgondolkodók s unitárius szellemű ellenfelek a maguk álláspontjából ítélkeznek. A harmadik fajta támadás néhány pángermán szellemű lutheránus teológus részéről indult, pl. Ritschl (1888), Loofs (1893), Schulze Márton (1901), Max Weber (1904) és Troeltsch (1906), ezek és társai a reformáció összehasonlító taglalásaiban azonban elvont okoskodások laza talaján mozognak, ellenmondásokba esnek, s rosszul használt fegyverekkel magukat is megsebezik, így nem ártanak sem Kálvin nagyságának érdemi részében, sem a kálvinizmus világtörténelmi hatásának.

  A Révész által mesterileg vázolt "Kálvinizmus" – a mű befejező része – alapos és magasztos jelentőségét az újabb támadásokkal szemben egyáltalán nem vesztette el, sőt e rész, mint a magyar kálvinizmus megnyilatkozása a nagy reformátor koporsójánál, és új kiadásában a bölcsőjénél, a legszebb emlékdarab marad úgy hazánk, mint a külföld kálvinista irodalmában.

  Debrecenben, 1909. január 25.

  Balogh Ferenc
  hittanár


  Előszó az első kiadáshoz

  Maholnap éppen háromszáz éve lesz, hogy a keresztyén anyaszentegyház egyik világtörténeti értékű nagy reformátorának, Kálvinnak földi részei Genf városa köztemetőjében egy jeltelen s most már teljesen ösmeretlen sírba tétetének.

  Oly egyszerű s mégis annyi vész által zaklatott helyzetben, mint amilyenben Kálvin élt, s csupán a szó és a toll hatalmával aligha vitt valaha valaki nagyobb dolgokat véghez, mint amilyeneket ő véghezvitt. A székelyföldi havasoktól a skót bércekig, s a francia partoktól Észak-Amerikáig láthatók nyomai nagy lelke hatásának, melynek erejével nemcsak a tiszta keresztyénség tanai mellett küzdött nagy diadallal, hanem népének életirányát és jellemét változtatta, nemesbítette és szilárdította meg.

  Őáltala az Isten valóban nagy dolgokat vitt véghez.

  Ily nagy ember minden bizonnyal megérdemli azt, hogy a maradék az ő élete folyamával megösmerkedjék, s tanulságot és erkölcsi erőt merítsen abból.

  Legyen elég ennyi annak indokolása végett, hogy miért szántam el magamat e mű írására.

  Lelkemből fájlalnám, ha más hitfelekezetü hazámfiai, kik netalán e művet olvasandják, valami olyast gondolnának felőlem, mintha én e mű által bármely

  4

  egyházat s annak kitűnő férfiait sérteni akartam volna. A kölcsönös türelemnek és honfiúi szeretetnek őszinte barátja vagyok én is. De mit tegyek, midőn előttem mint történetíró előtt tények, adatok állanak. Én ezeket igaz lélekkel és teljes nyíltsággal felhasználtam, akár dicsőségére, akár kisebbségére szolgáltak hősömnek vagy másnak. A történelmi hűséget és igazmondást tehát senki ne tartsa felekezeti elfogultságnak.

  Én Kálvint valóban nagy embernek tartom; de ha a legnagyobbnak tartanám is, soha el nem választhatna engem azon Egyetlentől, ami isteni Mesterünktől, kinek helyét semmi teremtmény soha ki nem pótolhatja.

  Kálvin elméjétől egy gondolat som volt távolabb, mint az, hogy ő magát eszményül és példányképül állítsa fel, s az, aki őt mintegy bálványozná, szellemének éppen oly ellensége, mint az ő legnagyobb gyűlölője.

  Jellemének valódi nagysága éppen abban áll, hogy noha életének egyedüli célja az volt, hogy az embereket Istenhez vezérelje, s nem volt emberi tekintet, amely előtt valaha megrettent volna, – magát mégis egy nyomorult parányiságnak tartotta, s az ő Teremtője előtt, aki felé volt lelke szüntelen fordulva, a legőszintébb alázatossággal porba borult.


  Szükség számot adnom azon forrásokról és másnemű irodalmi művekről, melyeket ez életrajz írásánál leginkább használtam.

  Különös figyelemmel használtam magának Kálvinnak összes műveit és levelezéseit, különböző kiadások-

  5

  ban. Nem mellőztem tehát el azon francia nyelvű levelezéseit sem, melyeket csak az újabb időkben szedtek össze és bocsátottak a világ elébe Bonnet Gyula által: Lettres de Jean Calvin. Recueillies pour la première fois, et publiées d'aprés les manuscrits originaux. Paris. 1854. Két kötet nyolcadrétben.

  Az életrajzi művek közül főként a következőket vettem figyelembe:

  1. Johannis Calvini vita a Theodoro Beza genevensis ecclesiae ministro accurate descripta; mind első, ti. Kálvin leveleinek 1575-edik évi gyűjteménye előtt álló kiadásában; mind Neandernél: Vitae quatuor reformatorum. Berolini. 1841; - mind legújabban Nickelnél, Güstrov. 1862. Ez utóbbiban a különböző kiadások eltérései híven fel vannak jegyezve.
  2. Henry. Das Leben Johann Calvins des grossen Reformators. Hamburg. 1835-1844. Három kötet.
  3. Henry. Das Leben Johann Calvins. Ein Zeugniss für die Wahrheit. Hamburg und Gotha. 1846.
  4. Scott. Calvin and the Swiss reformation. London. 1833.
  5. Dyer. The life of John Calvin. London. 1850.
  6. Stähelin. Johannes Calvin. Leben und ausgewählte Schriften. Elberfeld. 1863.
  7. Bungener. Calvin. Sa vie, son oeuvre et ses écrits. Paris. 1862.
  8. Musée des protestans célébres. Paris. 1822. Négy kötet. Egyikben Kálvin életrajza Guizot-tól.
  9. Haag. La France protestante. Paris. 1860. Az ötödik füzetben Kálvin életrajza.
  10. Haag. Vie de Calvin. Paris. 1840.
  11. Sayous. Études littéraires sur les ecrivains français de la réformation. Paris. 1841.
  12. Flamand. Étude sur Calvin, considéré comme predicateur. Strassbourg. 1847.
  13. Darteln. Calvin und seine Verleumder. Oldenbu[r]g. 1846.
  14. Mignet. Die Einführung der Reformation und die Verfassung des Calvinismus zu Genf. Übersetzt v. Stolz. Leipzig. 1848.

  6

  1. Weber. Geschichtliche Darstellung des Calvinismus, im Verhältniss zum Staat. Heidelberg. 1836.
  2. Hundeshagen. Über den Einfluss des Calvinismus auf die Ideen vom Staat und staatsbürgerlicher Freiheit. Bern. 1842.
  3. Bretschneider. Über die Bildung und den Geist Calvins und der genfer Kirche. Reformations Almanach. 1821. Erfurt.
  4. Escher. Disquisitio de Calvino, librorum N. T. historicorum interprete. Trajecti ad Rhenum. 1840.

  Nem mellőztem el a Kálvinról írott rágalmazó műveket sem.

  1. Bolsec. De Joannis Calvini vita, moribus, rebus gestis, studiis ac denique morte historia, Coloniae. 1580.
  2. Damiani. Synopsis vitae, missionis, miraculorum et evangeliorum Martini Lutheri et Joannis Calvini. Budae. 1755.
  3. Audin. Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de Calvin. Sixième edition. Paris. 1856. Két kötet.
  4. Maimbourg. Histoire du Calvinisme. Paris. 1682.

  Használtam még ezeken kívül számos oly gyűjteményes és általánosabb tartalmú történelmi műveket, melyek Kálvinról tüzetesebben szólanak.

  Mindezt felemlitém egyfelől azért, hogy némi irodalmi tájékozást nyújtsak azok számára, kik közöttünk ezután Kálvin életét tanulmányozni akarják; másrészről (éspedig főként) azért, hogy sejthesse a tisztelt olvasó azon nem csekély nehézségeket, melyekkel nekem mint írónak küzdenem kellett. Én a lehető legnagyobb buzgalommal s nem csekély áldozatkészséggel Igyekeztem megszerezni, s meg is szereztem mindazon értékesebb műveket, melyeket Kálvinra vonatkozólag a világirodalom létrehozott;

  7

  de nem találtam közöttük egyetlenegyet sem, melyet az én saját feladatomhoz s a mi körülményeinkbez képest, csak jó részben követendő például is felvehettem és némi könnyűséggel használhattam volna.

  Henry nagy műve, mely angol, holland és olasz nyelvekre is lefordíttatott, korszakot alkotó volt; igen számos, azelőtt ismeretlen forrásokat közölt, s Kálvint egészen új világításban állította elő. Kellő történelmi szervezettel és folyékonysággal azonban nem bír; gyakorta szerteszét messze áradozik, s az újabb forrás kutatások eredménye által már magukra az adatokra nézve is túlszárnyalva van. – Henry kisebb műve harcoló és cáfoló irányú Audin és mások ellen.

  Bungener műve, mely mindjárt megjelenése után németre és angolra is lefordíttatott, majdnem kétannyi terjedelmű, mint az én művem, de történet alig van benne felényi, mint az enyémben, hanem egyéni elmélkedés és színezés annál több. Bungener előadása oly könnyen és kellemesen lejt, mint egy táncosnő a színpadon. Én az eféle eljárással nem voltam kibékülve soha, mert gyakori tévedéseit tapasztaltam. Az én életírói célom most sem az volt, hogy az olvasóval azt láttassam, hogy én mikpépen gondolkodom Kálvinról, hanem az, hogy magát Kálvint lássa az olvasó, a lehető legtisztább valódiságban.

  Stähelin műve már az adatok felhasználására nézve korunk színvonalán áll; de mint egyik alkotórésze a Hagenbach által vezérlett s már bevégzett nagyszerű vállalatnak, Kálvinnak nem csak élete folyását, hanem iratait is nagy terjedelemben és oly modorban tárgyalja, melyet utánozni, habár kisebb

  8

  téren is, nem a mi irodalmunk mostani állásához való lett volna.

  Mindent összevéve, az én történetírói eljárásommal, s gondolatom szerint olvasó közönségünk ízlésével is leginkább egyezett volna Dyer műve, csakhogy ez a forrásokra nézve még csak a Henry színvonalán áll.

  Nem jó szándékom hiányának, hanem az általam felfogott irodalmi tér nagy voltának, erőm csekélységének s emellett az élet és hivatal gondjai általi túlterheltetésemnek tulajdonítsa tehát a tisztelt olvasó művemnek lehető, sőt kétségen kívül létező hiányait. Bizonnyal számosan lehetnek, sőt vannak hazánkban, kik az enyémnél kedvezőbb helyzetben s nagyobb tehetséggel és készülettel foghattak volna a feladat megoldásához. Én azon csekélységet, ami erőmtől s körülményeimtől telt, igyekeztem jó indulattal és híven elvégezni.

  Szabad legyen még felemlítenem végül, hogy én e munkát a nagy közönség számára írtam. Mellőztem tehát a szöveg folyamán a temérdek irodalmi idézeteket, a tudóskodó bírálatokat és fejtegetéseket. Igyekeztem világos és minél többek által érthető lenni mindenütt; – és ha lesz néhány magyar olvasó, ki művemet némi elégültséggel és Kálvin iránti tisztelettel fogja letenni: célomat már jó részben elértem.

  Írtam Debrecenben, 1864. ápril hó 15.


  Előszó a második kiadáshoz

  E művem első kiadásának példányai még szét sem küldetének, midőn a jelentkezett aláírók váratlan számánál fogva már második kiadás lett szükségessé.

  Fogadja a mélyen tisztelt közönség legőszintébb hálám nyilvánítását!

  E második kiadásban leginkább az irálybeli világosság és szabatosság tekintetében tettem javítást. A tartalomra nézve ez ideig nem merültek fel előttem oly indokok, melyek annak változtatására bírtak volna.

  Írtam Debrecenben, 1864. július 12.

  Révész Imre