III. PÁL PÁPA ATYAI INTELME
V. KÁROLYHOZ, A NÉMET CSÁSZÁRHOZ,

KÁLVIN JÁNOS MEGJEGYZÉSEIVEL

1545.

FORDÍTOTTA
CEGLÉDI SÁNDOR

PÁPA
NYOMATOTT A FŐISK. NYOMDA BETŰIVEL
1908.

Az olvasóhoz.

Ezt az intelmet egyéb okokon kívül már csak azért is érdemes mindenkinek elolvasni, mivel a főpapi hévnek kiváló példáját tartalmazza. A közzétételnek előbb meg keltett volna történnie, de mivel a hasonnemű misztériumok nem mindjárt szoktak azoknak kezébe kerülni, kiknek érdekében áll, vagy kiknek hajlandóságuk van azokat közzétenni, ezért bizonyára megbocsát a Kegyes Olvasó, hogy e "kincses láda" kissé későbben jelenik meg, mint kívánatos lett volna.

AZ ÉRTEKEZÉS TÁRGYA.

Midőn a császár az előző évben felkészülvén a Franciaországba való betörésre, belátta, hogy Németországot másként nem lehet sokáig békés állapotban tartani, csak ha távozása előtt valami oly eljárás íratik elő, melynek következtében a birodalom rendei a vallási viszálykodások között mégis a békesség mellett maradnak, egy határozatot adott ki, melynek értelmében mindaddig, míg az ügy alapos tárgyalás alá nem vétetik, a két félnek méltányos határok között kell maradnia, s egyúttal megígérte, hogy a lehető legelső alkalommal egyetemes, vagy legalább nemzeti zsinatot hív össze; vagy ha ez nem sikerül, rajta lesz, hogy a legközelebbi birodalmi gyűlésen törvényes vita után végre valami határoztassék. A kegyesség ügye mindenek felett rászolgált, hogy a császár figyelmét magára vonja. De nehéz s veszélyes háborúba bonyolódva nem tudott azonnal e tárggyal foglalkozni, s így nem ok nélkül félt a bölcs, nagyeszű fejedelem, hogy távollétében zavarok támadnak. Ezért úgy látszott, hogy a keresztyén egyház közös üdve érdekében semmi alkalmasabbat, Németország nyugalma szempontjából semmi hasznosabbat, s végül saját érdekei tekintetében semmi célszerűbbet nem cselekedhetett, mint hogy az ügy jogos tárgyalását más időre halasztva, a pártok között méltányos jogi viszonyt s helyes élhetési törvényt állapított meg. Mikor azonban a római pápa e határozatról hallott, úgy mutatá, hogy annak közzététele két okból nem kevéssé sérti őt. Mert azt kiáltja, hogy az az elenyészően csekély előny is, mely ez úton a protestánsoknak jutna, hogy ti. a méltatlan előítéletek alól valamennyire felszabadultak, bosszantó nemtörődömség. Azt pedig, hogy a császár a vallás ügyében némi jogot merészelt tulajdonítani magának, ellene méltatlanul elkövetett bűnnek látja. Arról panaszkodik, hogy a császár törvénytelen jogokat igényelve a maga számára, kétszer is vétkezett: először, hogy az ő megkérdezése nélkül zsinatot mert ígérni; másodszor, hogy nem habozott oly vizsgálatot vállalni magára, melynek az ő személyéhez nincs köze. A szent atya hát keserűen szemére veti úgy a lutheránusokkal szemben mutatott végtelen engedékenységet, mint a római szék tekintélyének csorbítását és megsértését.

III. Pál főpap V. Károly császárnak.

Kedves fiam, üdv neked és apostoli áldás! Fenséged parancsából megismertük speyeri gyűlésetek határozatait. Míg irántad érzett atyai szeretetünk egyrészt nem engedi, hogy azokról való véleményünket elhall-


4

gassuk, addig másrészt azon hivatalnak s tisztnek, melyet Krisztus által Isten bízott ránk, az egyetemes egyház gondozásában nyilvánuló természete is kényszerít, hogy nyílt szavakkal figyelmeztessünk tégedet. (1) Nem kevéssé indít erre Isten szigorúságának Élivel szemben mutatott példája. Mikor ez gyermekeinek bűneivel nemigen törődött, azoknak vétkei felett szemet hunyt, Isten a következő szigorú ítélettel sújtá: "Mikor tudta, hogy az ő fiai utálatosakká teszik vala magukat, meg nem tiltá őket", ezért, mondja az Úr, "az ő háznépének hamissága soha örökké sem áldozattal, sem mirhával el nem töröltetik." Ez volt Isten ítélete, melyet rövid idő alatt előbb a gyermekeknek, aztán magának Élinek hirtelen, erőszakos halála követett. Maradékainak a papságból való állandó kivetése Isten igéje mellett tőn tanúbizonyságot.

(2) Ezért mikor azt vettük észre, hogy a speyeri gyűlés határozatai, vagy még inkább az ott elhangzott indítványok között néhány oly méltatlan van, mely ha valóra válnék – mit Isten ne adjon! – nemcsak a lelked üdvösségét hozná a legnagyobb bizonyossággal veszélybe, hanem az egyház békéjére és egységére is, melyet pedig mindenkinek munkálnia kell, az eddigieknél sokkal nagyobb veszedelmet hozna, (3) nem akartuk sehogy sem elmulasztani, hogy téged, kit Isten mint elsőszülött fiunkat tiszteletünkbe és szeretetünkbe ajánlott, ne figyelmeztessünk arra a nagy veszélyre, mely úgy rád, mint az egyházra várakozik. Ámbár nem tartottuk szükségesnek, hogy akként figyelmeztessünk, mint Éli fiait, kiket megromlott akaratuk, a bűnben való megrögzöttségük, majdnem teljesen érzéketlenekké tett a helyes tudomány iránt, hanem inkább úgy akartunk hozzád szólni, mint aki az évek hosszú során át sohasem hajlott az istentelenek tanácsára. Ez oknál fogva nagyobb reményünk van, hogy atyai figyelmeztetésünk nálad nem vesz kárba. (4) De, Kedves fiam, minden azon fordul meg, hogy az egyház egységétől el ne engedd magad tántorítani, őseidnek, a legvallásosabb fejedelmeknek szokásától el ne távozzál, hanem – amint kötelességed – őrizd meg mindenben, ami az egyházi fegyelemre, rendre és intézményekre vonatkozik, ugyanazt azt erkölcsöt, melyet sok éven át


5

kegyes lelked tanúságtételével mutattál. (5) S ez azt vonja maga után, hogy valahányszor vallási ügy forog kérdésben, minden ítélet az apostoli székre vitessék mindig vissza, s annak tudta nélkül semmi se határoztassék. Te pedig, Fiam, most, midőn az egyetemes zsinatról teszel említést, mint amely az egyház s kiváltképp a németországi egyház nyomorult helyzetében a legalkalmasabb gyógyszer, vagy midőn a nemzeti zsinatról beszélsz, (melyet szintén említettél), vagy a jövő évre tervezett birodalmi gyűlésről szólsz, melyen ígéred, hogy vallásról s az arra vonatkozó ügyekről fogsz tárgyalni, mindezt úgy teszed, úgy határozod, hogy mindenütt háttérbe szorítod annak nevét, kinek emberi és isteni törvény annyi évszázad helyeslése mellett megadá a tekintélyt, (6) hogy zsinatokat hívhasson össze, azokról határozhasson, s (7) mindazon ügyeket intézhesse, melyek az egyház egységére és üdvére vonatkoznak. De nem csupán e pontok azok, melyeknél amiatt kell panaszkodnunk, hogy az egyháznak s őseidnek eljárásmódját igen kevéssé őrizéd meg, hanem ezeken kívül nem kevés olyan határozata olvasható a már megtörtént gyűlésnek, mely mind a kegyességet a legnagyobb mértékben sérti, mind a törvényes rendet romba dönti. (8) Mert ha azt akarod, hogy a laikusok dönthessenek lelki ügyekben és nemcsak, hogy laikusok is, hanem kizárólag csak laikusok, (9) sőt elítélt eretnekségek szerzői, (10) ha az egyházi javak felől, s az azokra irányuló jövendő viszálykodások felől döntesz, ha (11) azokat, kik az egyházon kívül vannak, kiket előbb a te rendeleted ítélt el, régi tisztségükbe, ítélkezésükbe, bírói székükbe visszahelyezed, s ezt a te saját császári hatalmadhoz képest eszközlöd, úgy hogy eljárásodat a többiek, kik régi s szent engedelmességükben hűségesen megmaradnak, (12) a legkevésbé sem helyeslik, (13) mindebből ugyan mi egyezik meg azon isteni intézményekkel és törvényekkel, melyekkel az egyházat szüntelenül kormányozzák? Hiszen mindez sokkal inkább egyenesen megfosztja az egyházat mindattól a fegyelemtől, rendtől, mely nélkül senki sem képes gyülekezeteket kormányozni. De minél inkább elütnek ez intézkedések minden helyes fegyelemtől, minden ősi szokástól, annál kevésbé vagyunk képesek


6

elhitetni magunkkal, hogy azok létrejöttüket valaha a te szellemednek köszönhették volna, hanem azt gondoljuk, hogy azok, kik e szentszék ellen lázadoznak, lelked állandó kegyességét nyomták el egy időre. Mikor ezek nem tudtak arra bírni, hogy az apostoli szék ellen tervelt merényletüket helyeseld, könnyen érthetőleg, arra törekedtek, hogy legalább ilyenforma rendeletekkel mutasd, mintha lelked elidegenedett volna. S hogy sikerrel jártak el, ezt annál jobban gyászoljuk, minél inkább meg vagyunk afelől győződve, hogy, ha gyorsan magadhoz nem térsz, úgy rád, mint az egyházra nézve nagy veszély és kár háramlik. Lehetetlen napról-napra nagyobb és nagyobb aggodalommal nem lennünk, nem, ha azt vizsgáljuk, hogy minő emberek azok, kikkel barátságba lépsz. Ha hát, mint az apostol mondja, a rossz beszéd is megrontja a jó erkölcsöket, mennyivel komolyabban kell félnünk (14), ha valaki szándékaiban s tanácsában egyesült a gonoszokkal. Bár nem kétkedünk, hogy amazok a kegyesség, haszon és tisztesség reményével biztattak téged ezekre, azonban oly rossz tanács nem létezhet, mely valamely mutatós névvel, mint drága ruhával el ne leplezhetné magát. Azonban, te, Kedves fiam, inkább kérdezd meg atyádat s majd az hírt ad néked; őseidet, s azok majd szólnak néked. Mert ezek valamennyien egyhangúlag arra buzdítanak, hogy az egyház egységét őrizd meg, hogy e szentszék iránt tisztelettel s engedelmességgel viseltessél, s erre buzdítottak már ezelőtt is tetteikkel s ha a legistenfélőbb lelket, azt kérdezed meg, ki az isteni törvényekben a legjáratosabb, Isten borzasztó büntetéseit fogja előtted felsorolni azokkal szemben, akik bárminő okból, a kegyesség bárminő látszatától csábítva, a (15) legfőbb papság kötelességeit a maguk számára óhajtják megszerezni. Mindenesetre igen súlyos érv az, melyet a lázadók szoktak felhozni, mikor a fejedelmeket arra biztatják, hogy a főpap székébe üljenek, s a vallás ügyei vizsgálatának és megítélésének jogát magukhoz ragadják. (16) Mert a papok nemtörődömségével, mint ösztökével, hajtják őket arra, hogy az egyház gondját úgy a vallásos viszályok megszüntetése, mint az egyház ügyeinek rendezése tekintetében magukra vállalják. Mert ezt a cselekményt vajon ki nem tartja a legnagyobb


7

dicséretre méltónak? Ha csak a cselekmény vétetik tekintetbe, senki. De amint a jól elrendelt háztartásban, melyben a tisztek és kötelességek meg vannak osztva, nem szabad bárkinek az összes jogokat gyakorolni, bár az egyes tagok a maguk nemében kiválók, s ha ezt mégis megkísérlik, bárminő jóindulattal járnak is el, a családatya méltó kárhoztatását vonják magukra, mint akik oktalan hévvel, amennyire tőlük telik, éppen azt semmisítik meg, ami legszebb a házban, (17) ti. a rendet, mely nélkül tovább egy ház sem maradhat fenn, s annak bölcsességét, ki azt létrehozta, a legnagyobb sérelemmel illetik: (18) éppen így Krisztus egyházában, mely Isten háza, melyben minden hivatal úgy van kiosztva, hogy az alantasabbak a felsőbbek tisztét nem végezik, annál kevésbé szabad a rendet megzavarni, mennél nagyobb bölcsességgel van rendezve az egyház, mint a fent említett házról gondolhatnók. A rend megzavarása Isten okossága és bölcsessége ellen mindig a legnagyobb sérelem. Ezt persze nem mindenki látja át, s mi nem gondoljuk, Császár, hogy te is elég jól láttad volna, minő igaztalanságot követsz el az isteni gondviseléssel szemben, ha Isten e házában, melyben a legfőbb hatalom a papok kezébe van letéve, a papok szerepét és tisztességét magadnak tulajdonítod.

( 19) Nem látta ezt Uzza sem, mikor tisztességtétel céljából az Úrnak ökrök által vont ládáját követte s mikor az ökrök megbokrosodtak, s ő a dűlőfélben levő ládát, romlástól félve, kezével fenn akará tartani. Vajon ki volna oly merész, hogy a cselekményt helytelenítse? Avagy inkább ki ne dicsérné a legnagyobb mértékben Uzzát azért, hogy, midőn a papok távollétében maga a láda forgott veszélyben, úgy, hogy – mint a Szentírás mondja – a csökönyös állat már félig ledöntötte, kezét nyújtá annak megtartására? Bizonyára mindenki kegyes cselekmény gyanánt dicsérné Uzza tettét, ha a büntetés szigorúsága nem mutatna rá, hogy Isten előtt az a legkevésbé sem volt kedves. Az ő bosszúja Uzzát azonnal elszólítá az életből, és pedig a Szentírás tanúsága szerint egyedül abból az okból, hogy elég merész volt a léviták és papok kötelességébe avatkozni. Ki gondolta volna, hogy e cselekményben akkora bűn foglaltatott? De e példával Isten arra akart figyelmez-


8

tetni, hogy haragjának ugyane hálójába ne essünk. S, Fiam, mi is figyelmeztetni akartunk ezzel, hogy félre ne vezessen azoknak az embereknek megtévesztő beszéde, kiknek szájában mindig az egyházreformálás van, s nem az ökröknek, hanem a csökönyös papoknak társaságában, kiknek az egyházkormányzat mégis vállukra van téve, arra kezedet merészen ne emeld. Mert ez Isten papjainak tiszte és kötelessége. (20) Ugyane tőrbe estek Dáthán, Abirám és Kóré, kiknek rosszul esett, hogy a szent népben csak egy ember tündöklik a többiek előtt a főpap tisztében, s ezért úgy Mózesnek, mint Áronnak ellenszegültek, s így szóltak: "Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott mind ez egész gyülekezet, mindnyájan ezek szentek és ő közöttük vagyon az Úr: miért emelitek fel azért magatokat az Úr gyülekezete felett?" Bár úgy látszik, hogy e szavak mindkettőjük ellen intéztettek, mégis Mózes előadásából megtudjuk, hogy az emberek minden méltatlankodásának egyedüli oka Áron főpapsága volt. Mert azt gondolták, hogy ahol az egész sokaság szent, ott úgy illik, hogy méltóságban senki se emelkedjék ki. Hogy ez a dolog mennyire nem tetszett Istennek, eléggé mutatja Isten ítéletének és szigorúságának irányukban megnyilatkozott kiváló példája: megnyílt a föld s őket élve elnyelte vagyonukkal, jószágukkal egyetemben. E régi dolgokat pedig most azért mondom el, mivel – mint az apostol mondja – azon emberek esete mintegy például történt; hogy minő elmúlásra jutottak, azt a mi megjobbulásunkra, jegyezték fel, hogy mindenki megtanulja, (21) hogy, ha azon papsággal szemben, mely szent sátort s árnyat szolgált, s mely papságot a szent sátorral egyetemben eltörölni látott jónak az isteni gondviselés, Isten akkora gondot mutatott, hogy abban a legcsekélyebb emberi szellemtől eredő változást sem hagyta bosszulatlanul, mennyivel nagyobb tiszteletet kell mutatni azokkal a papokkal szemben, kik többé nem mulandó példának és árnyéknak szolgálnak, hanem valóban ama szent sátornak, mely soha meg nem semmisül? S mennyivel kevésbé szabad gondolni akár a legkisebb rendelés megváltoztatására is, mely azokra vonatkozik? Minő súlyos és tűrhetetlen véteknek kell hát az isteni gondviselés ellen tartanunk azt, ha valaki


9

a papokra vonatkozó rendelést vagy meg akarja zavarni, vagy magára akarja átvinni, vagy más határozatot akar arra nézve hozni, (22) mint amit az egyháznak huzamos, a Szentírás bizonyságain alapuló gyakorlata megenged s kijelent? E kísérlet bármi módon, a kegyesség bárminő lárvája [álarca] alatt történik is, bizonyos, hogy a baj gyökere, a gőg, Isten előtt gyűlöletes. (23) Ez az, amit oly világosan mutat Uzziás király példája, melyben úgy e hiba gyökerét, mint egyúttal annak nehéz büntetését elénkbe tárja a Szentírás. E király, ki a Szentírás tanúsága szerint egyéb tekintetben a legnagyobb dicséretre volt méltó, egyedül abban vádoltatik gőggel, hogy az oltárnál égőáldozatot akart bemutatni. Pedig a szándékot ki ne tartaná inkább kegyesnek, mint gőgösnek? De Isten lelke a Szentírásban, mikor ennek a cselekménynek a leírásához ér, azt mondja, hogy Uzziás szíve felfuvalkodott. Miben fuvalkodott fel? Természetesen abban, hogy rá nézve idegen tisztet akart betölteni. Mikor a papok figyelmeztették erre, s azoknak nem engedelmeskedett, Isten mindjárt bélpoklosságot bocsátott rá. Kedves fiam, ebből megértheted, hogy ha Uzziás eljárása, mikor égőáldozatot akart bemutatni, tömjénezni akart az oltáron, gőgös volt, mennyivel gőgösebb cselekmény Krisztus testének oltára felett égő áldozatot gyújtani s egyéb dolgokat, melyek szorosan a valláshoz tartoznak, végezni? Hogyan? Hát nem gondolod, hogy a vallásra vonatkozó törvényeket szentesíteni égőáldozat Isten előtt? Bizonyára égőáldozat az, még pedig Isten előtt a legkedvesebb, (mert ne hidd, hogy bármely illatozást szívesebben fogadna Isten), de azt bemutatni nem a te tiszted, Császár, (24) hanem az Úr papjaié, s elsősorban a mienk, kiknek Isten hatalmat adott a kötésre és oldásra. Nézd csak, midőn ma a papi hivatalt magadnak veszed, a templom melyik részébe is mégy be? Nem az udvarba, nem is a szentélybe, mint Uzziás, mert e cselekmény nem csupán szent, hanem egyenesen a szentek szentjébe. Midőn tehát a saját indításodból ide hatolsz Isten házába, sőt a szentek szentébe hatolsz, s midőn tisztét magadévá tévén, magába Krisztus testébe hatolsz, nem ment téged, hogy maga a cselekmény szent, nem ment az az állításod sem, hogy nem állandó,


10

hanem ideigvaló, azaz a jövendő zsinatig tartó törvényeket akarsz hozni. Magában véve talán istenes a dolog, hanem hogy az viszi végre, kinek papi hivatalt Isten nem adott, a legnagyobb mértékben istentelen.

( 25) Mert már oly tisztességet veszel magadra, mely Isten tulajdona, kinek egyedül marad fenn a papokról való ítélet, oly tisztet mondom, melyet korlátolt időre sem szabad senkinek magára vennie. Mert Isten szava ez a rossz papokhoz: "Íme én megyek azokra a pásztorokra, és megkeresem az én juhaimat az Ő kezekből". S amint ezt Isten a maga idejében, a maga teljességében meg fogja cselekedni, úgy, ha valaki addig (26) ezt mintegy megpróbálja előre kezéből kiragadni, mindenesetre elveszi azért a legszigorúbb büntetést. Másrészt a századok folyamán sohasem mulasztá el Isten biztos tanúságokkal bizonyítani, hogy úgy külsőleg, mint belsőleg nagyobb hálára s minden jóra méltók azok, kik a papi osztályt gyarapítva és ékesítve egységét s annak uralkodói székét segélyükkel s kegyükkel melegen körülvették. (27) Ezt látjuk Nagy Konstantinban, a Theodosiusokban, Nagy Károlyban, kiknél úgy Isten jótéteményeiben, mint hősi győzelmekben nagyobb keresztyén császárok nem voltak. Viszont azokat, kik a papokkal szembeszálltak, Isten nemcsak engedte mindenféle aljasságba hullani, hanem gyakran isteni haragja bizonyságára roppant büntetésekkel sújtotta őket. S most nem azokról szólunk, kik a keletkezőfélben levő egyházakat meg akarták semmisíteni, a Nérókról, Domitianusokról s a többi effajtákról, hanem azokról, kik az egyházat felserdült korában már akkor kezdték üldözni, midőn tiszte tekintélyét a fejedelmekkel szemben kezdé gyakorolni, miután Péter széke minden uralkodó szeme láttára felállíttatott és megerősíttetett. Bizonyos, hogy azokat, kik az egyház e tekintélyének ellenállottak, Isten úgy megvesszőzé, hogy világosan látható, mily kedves a jelenben s mily kedves volt mindig Isten előtt az e szék iránt való engedelmesség s viszont mily gyűlöletes az ez iránt való engedetlenség. (28) Azon császárok között, kik e szentszék ellen nyílt lázadásban s megvetésben mertek kitörni, – úgy olvassuk – első volt Anastasius. Ezt Gelasius római főpap megintette, hogy ne részesítse kegyelmében


11

Acatiusnak, az apostoli szék által kiátkozott konstantinápolyi püspöknek pártját. Ő azonban nem engedett a felszólításnak. Hermesdas, Gelasius utóda, követeket küldött hozzá, hogy az eretnekekkel való érintkezést hagyja abba. E követeket először megvetéssel hallgatta, aztán gyalázattal bocsátotta el. Végre az isteni harag villámmal ölé meg. Istentelenségének követői gyanánt, természetesen időközönként, sok más császár következik, (29) minők voltak Mauritius, (30) II. Constans, Justinianus Constantinus Pogonatus fia, Fülöp és Leó. De hosszú volna elsorolni azokat, kik különböző, de erőszakos halálnemekkel pusztultak el, vagy szégyenteljes uralmuktól s minden méltóságuktól már előbb megfosztva vesztek el, hogy sorsukból nyilvánvaló legyen, minő bosszúval bünteti Isten az engedetlenséget. (31) S e sort egészen Henrikig lehet vezetni. Ez kegyetlenül gyötörte a szentszéket, végre azonban elfogta a saját fia, s a börtönben az isteni bosszú halállal sújtá. A bosszúállás engedetlensége miatt a legigazságosabb büntetést mérte reá, hogy ti. gyermeke büntette azt, ki ama férfiút, akit föléje az isteni gondviselés atyául adott az egyházban, annyiféleképpen kínozta, s aki e férfiú tekintélyét megvetette. (32) Ugyanezt lehet mondani II. Frigyesről is, csakhogy ő annyiban még borzasztóbb halállal múlt ki, mivel megfojtatásakor a hóhér szerepét saját fia töltötte be.

Igaz, hogy Isten nem mindig így szokta megbüntetni az ellenszegülőket, amennyiben némelyeknek annyira megengedi vágyaiknak teljesültét, hogy ami a külső büntetést illeti, szinte úgy látszik, mintha büntetlenül vétkeznének, s a nagy jólét közepette mintha boldogul élnének. A szent atyák azt gondolták, hogy ez csak azért történik így, hogy az emberek látva, hogy minden istentelen császár elveszi büntetését, azt ne gondolják, hogy Isten igazságának más ítélőszéke a földön túl nincs is. Amazok példája szerint egyik csapatot hát már itt nyilván megbünteti, a többiek büntetését pedig idelenn ugyan elmulasztja, hogy jövendő ítélkezése alkalmával aztán annál jobban sújtsa őket. Mert az isteni igazság egy bűnt sem hagy büntetés nélkül. Minden büntetés közt pedig az a legsúlyosabb, midőn azok, kik Isten ellen a legvakmerőbben támadnak, azt


12

hiszik, hogy ezt büntetlenül teszik. Mert mindezek lelki vaksággal vannak megverve, s szenvedésre, gyalázatra és elvetemedett érzületre vannak adva, amely nyomorúságokat éppen mint az istentelenek kínzószereit sorolja fel az apostol. Ha azonban mind e büntetések az összes bűnösök közbüntetései, akkor bizonyára kiválóképpen azokat fogják sújtani, kiknek istentelensége (33) az egyház uralkodó székének ostromlásában jutott kifejezésre. Ezt némely emberekben megfigyeltük, kik minél több erénnyel látszottak tündökölni, míg az apostoli szék iránti hűséghez ragaszkodtak, annál borzasztóbb lelki szenvedésekre, kapzsiságra, szenvedélyekre s kegyetlenségre adattak azután, hogy attól istentelenül elszakadtak. Ez esett a történelem tanúsága szerint azzal az Anastasiusszal is, kiről fennebb említést tettünk. Vajha a jelen kor ne tudna erre vonatkozólag oly sok példát felmutatni! S ez az isteni bosszúállás, mely az egyház uralkodó széke ellen való engedetlenséget bünteti, nemcsak egyes emberekkel szemben közismert, hanem népekkel és tartományokkal szemben is. Ez esetben szemlélhetjük, hogy midőn mindenek között azokat éri a legsúlyosabb vesszőzés, kik Krisztusnak felettük való uralkodása ellen tiltakoztak, a nyomorúsághoz legközelebb eső hely azoknak jut osztályrészül, kik Krisztus helytartójának tekintélye előtt nem hajoltak meg. Úgy látjuk, hogy elsősorban két népet sújtott s vesszőzött főleg Isten. E népek hajdan a legvirágzóbbak valának. Egyik a zsidó nép, melynél nagyobb nyomorúságot egy nép sem szenvedett; (34) a másik a görög nép, melynek sorsa a zsidó nép nyomorúságát igen megközelíté, mivel istentelensége is igen megközelíté amazét. Ez oknál fogva, ha Krisztus maga más császároknál, királyoknál, népeknél és nemzeteknél soha bosszulatlan nem tűrte, hogy az ő helytartójának tekintélyét megvessék, s e tekintélyt a folytonos következés útján megőrizte; ha midőn azok engedetlenségét oly szigorú ítélettel büntette, azt mutatta, hogy előtte az ilyszerű törekvések gyűlöletesek, akkor mennyivel gyűlöletesebbnek ítélné úgy Isten, mint ember, ha te támadnál az apostoli szék ellen, (mit Isten ne adjon!)‚ ki eredetedet oly császároktól veszed, kik az apostoli székkel szemben több tiszteletet nem mutattak, mint amennyit attól maguk vettek.


13

Nem azért írjuk e dolgokat, Kedves fiam, mintha bármi módon el tudnók hitetni magunkkal, hogy lelkedben te valami ily szándékot érzel s táplálsz, de mint az atya, ki fia üdvét és tisztességét szereti s mindkettőt lelkén viseli, mihelyt a speyeri gyűlés határozatát olvastuk, kötelességünknek tartottuk, hogy téged annál inkább figyelmeztessünk, minél félelmesebbnek tartottuk a veszélyt, melyben forogsz. De ha a legnagyobb mértékben elleneztük is, hogy magadnak jogot vagy tekintélyt tulajdoníts azon viszályoknak elsimítására, melyeknek tárgya a vallás, nem azért írtunk, mintha magunk is nagyon nem kívánnók (35) a viszályok lecsillapultát; hiszen, hogy ez megtörténhessék, tanúnk lelkiismeretünk, hogy készek volnánk életünket és vérünket feláldozni. De írtunk azért, hogy úgy a Szentírásból, mint az egyháztörténelemből vett példákkal figyelmeztessünk téged arra, hogy azt, ami a te tisztedhez nem tartozik, magadnak ne tulajdonítsd, s császári méltóságod alapján ne parancsold. Utalunk téged Nagy Konstantinnak, Isten kiváló szolgájának, a szerencsés császárnak példájára, s tesszük ezt csak azért, hogy azokat, (36) kiket a maguk bírájának s illetve bíráinak kell megítélni, hagyd magukra. Mikor Nagy Konstantint maguk a papok kérték, hogy viszálykodásukban legyen bíró, egyenesen elutasítá őket magától. (37) E tárgyra vonatkozó szavait az egykorú történetírók feljegyezték:

"Isten tett titeket papokká, s adott nektek hatalmat, hogy mifelettünk is ítéletet mondjatok. Ezért ti minket helyesen ítéltek meg; titeket azonban ember meg nem ítélhet, amiért is magatok között egyedül Isten ítéletére várjatok, s civódásaitok, bárminők legyenek is azok, majdan Isten vizsgálatának tárgyát képezendik." E szavakat ama nagy férfiú nem az uralomért mondta, hiszen hatalma roppant volt, hanem kegyességéből s egyéb erényeiből kifolyólag. Mi azt óhajtjuk, az legfőbb vágyunk, hogy hozzá minden tekintetben hasonló légy. Hogy pedig komoly szándékod és törekvésed a vallási viszályok lecsillapítása, az egész egyház területén a fegyelem felújítása, ez a legnagyobb dicséretet érdemli. Kérünk is téged, hogy fáradságodat ne sajnáld e munkára fordítani, éspedig annak szolgálatában, kire Isten e tiszt gondját bízta. Mert bár téged az ilyen dolgok


14

tárgyalásánál a legkevésbé sem tartunk alkalmas és tűrhető főnek, mindamellett segítségedet, mint amely nekünk a legalkalmasabb fegyver, igen óhajtjuk. E mi óhajtásunk tevé, (38) hogy az egyetemes zsinat összehívásának legkisebb reményénél nemcsak mindig késznek mutatkoztunk annak kihirdetésére, hanem ha valahol a legkisebb szikra is kigyúlt arra nézve, hogy e zsinat összehívható, oda mindjárt elküldtük követeinket, amint tevénk a legutóbbi alkalommal is, bár nem azzal az eredménnyel, melyet oly igen óhajtunk. De inkább meg akarunk mindent próbálni, mint hogy akár a legkisebb alkalmat is elszalasszuk, melyet Isten jóságától mindig várunk. Midőn azonban a legnagyobb mértékben óhajtánk, hogy az egyetemes egyház haszna okáért zsinat tartassék, akkor kiváltképpen ama nemes német népnek haszna volt előttünk, melyet már oly régtől gyötörnek és fárasztanak vallási viszályok, s melynek, mint mindig reméltük, s mint Fenséged is elismeri, segítséget legkönnyebben egyetemes zsinat által nyújthatunk. (39) Azt pedig, hogy azoknak tanácsára hallgattál, kiket az apostoli szék már elítélt, (mit most panaszlunk), nem azért panaszoljuk, mintha azt óhajtanók, hogy azok örökre távol éljenek barátságodtól, vagy mintha azt keresnők, hogy amint egyszer ítélet alá estek, úgy maradjanak is mindig az ítélet alatt. Mert tanúnk Isten, hogy semmit őszintébb szívvel nem óhajtunk, minthogy az elvesztett juhokat az Úr aklába visszahajthassuk, s hogy azt a nemes tartományt egy hiten, egy valláson, (40) a fővel és a többi testrészekkel igaz szeretet és barátság kapcsolatában lássuk, s mindezt azokért az okokért, melyeket már említettünk. De míg azok a fejjel s a többi tagokkal viszálykodásban maradnak (azokról beszélünk, akik valóban ilyenek), míg az egyházon kívül maradnak a te rendeleted által is kárhoztatva, barátságukat a kelleténél többre becsülöd és engedékenyen bánsz velük. Mivel e te engedékenységed s említett parancsaidnak külön-külön adott magyarázatai eddig nemcsak oly irányban nem használtak, hogy az említetteket józanabb belátásra hozták volna, hanem inkább, mint a tényekből kiderült, alkalmat adtak nekik arra, hogy még dölyfösebbek legyenek, szomszédaik birtokainak elfoglalásában még


15

merészebbek, magát a lázadást ily módon inkább táplálni, mint megszüntetni látszol. Azonban mindig reméltük az Úrban, hogy mind e dolgok jobb állapotba hozhatók – nem ugyan azokon az utakon, melyek őseinknek minden szokásától és erkölcsétől, sőt magától az isteni jogtól a legnagyobb mértékben eltérnek, hanem az egyetemes zsinat útján. Reméljük ezt most is, s ezért ama tartomány gondját sokkal inkább szívünkön hordozva, mint bármely másikét, (41) Németország kapuiig, egész Trientig elküldtük követeinket. Azonban kiáltottunk, de nem volt aki meghallja, mentünk, s nem volt egy férfi sem. De azért nem szűnünk meg, s mindig kiáltunk hozzád s a többi fejedelmekhez. Dávid prófétával kiáltjuk: (42) "jertek, imádkozzunk Isten színe előtt!" Mert helyesebb kezdete zsinatnak nem lehet. Dániellel szólunk: "Imádkozom vétkeimért és népem vétkeiért; kiáltok, vallást teszek és esedezem: Uram, vétkeztünk, viszálykodást támasztottunk, istentelenül cselekedtünk, visszafelé mentünk. A királyainké, fejedelmeinké, atyáinké, mivel vétkeztünk, orcáink pirulása, tied pedig, Uram, az irgalom és megengedés." Tehát arra a zsinatra hívunk tégedet, (43) melyen a mi reménységünk szerint angyalok lesznek a tanácskozók. S ha ez angyalok egy bűnbánó bűnösön örülnek, mennyivel inkább örülnek akkor, ha az egyetemes egyház, melynek ők is részei, gyülekezik össze bűnbánatra? Ehhez járul, hogy véleményünk szerint a keresztyén világ üdvét a keresztyén név roppant hatalmú és állandó ellenségével, a török zsarnoksággal szemben más úton megvédelmezni nem lehet, csak ha az egész keresztyénség egyesíti erejét hitben és szeretetben. Ez oknál fogva, Kedves Fiam, készítsd az utat az ily zsinat előtt. Mert ez már valóban kötelességed. Egyengeted pedig a zsinat útját vagy azáltal, ha (amennyiben rajtad áll) megteremted a békét, melyet mindenki oly igen óhajt, vagy legalább fegyverszünetet tartasz addig, míg az egyház zsinatra gyülekezhet össze. Vitáitokat inkább itt méltányos eldönteni, mint erőszak által. Cselekedd pedig ezt te és a többi keresztyén fejedelmek, kiket szintén figyelmeztetünk e tárgyban. Különösen azzal tárgyalunk, akivel te háborút viselsz. A zsinat megvan; ki is van hirdetve régen; megszüntetve sincs, bár háborúk miatt


16

alkalmasabb időre kellett halasztani. Ezen tehát, Kedves fiam, légy rajta s elsősorban add hírül ezt az örömet a keresztyén népnek, melyet belső háborúk már oly régtől szaggatnak. Aztán nekünk, kik azt tartjuk, nálad drágább kincsünk nincs az egész világon, hiszen szeretetünkből az elsőszülött részét tartod birtokodban. Add a benned lakozó isteni erénynek bizonyítékát azáltal, hogy nemcsak téged kegyesen intő atyádtól ne fordulj el, – mit azok tesznek, kiket Isten kitagadásuk jeleként átad vágyaiknak -‚ (44) hanem tekintsd őt olyannak, ki mintegy Isten parancsára oly időben küldetett most el, hogy téged hanyatlót megtartson, a roppant lelki veszélyből megszabadítson, s a legőszintébb szeretettel karold át, szavát szívesen hallgasd, intéseinek engedelmeskedjél. S a parancsoknak eléggé engedelmeskedel, ha, midőn a szent ösvényről, mint a próféta mondja, azaz őseidnek, a legvallásosabb fejedelmeknek királyi útjáról emberi tanácsok, mint embert, eltéríthettek, hirtelen figyelmeztetést nyervén arról, hogy minő is ez az ösvény, az istenadta hajlamot többre becsülve belátod, s így szívedbe is bevésed, hogy vallásra vonatkozó összes dolgokban magadnak semmi tekintélyt s jogot nem tulajdonítasz. (45) E parancsoknak engedelmeskedel, ha az egyház isteni rendszerét s szokását követve, azon birodalmi gyűlésekről, melyekről távol vannak azok, kiknek tekintélyük van a hasonnemű ügyek vizsgálására, minden oly vitát kizársz, amely a vallásra és papokra vonatkozik, s minden ily ügyet a maga illetékes törvényszéke elé utalsz. (46) E parancsoknak engedelmeskedel, ha az egyházi javak felől, melyekről ítéletet mondani Istennek van fönntartva – mit Isten a papoknak hagyott és engedett – egyrészt magad mit sem határozol, másrészt, lerakva a fegyvert, vagy békére törekedel, vagy ha másként a békét elérni nem lehet, megadod annak lehetőségét, hogy egyetemes zsinaton mondassék ítélet azok fölött, kik a keresztyén világban oly hosszú idő óta táplálnak veszélyes háborúkat. (47) E parancsoknak engedelmeskedel végül, ha mindazon engedményeket, melyeket fölöttébb való engedékenységből azoknak adtál, kik e szentszékkel szemben lázadó, makacs módra viselkedtek, megszünteted és visszavonod. Mert ha ezek azok a dolgok, Kedves fiam,


17

melyek a te lelkedet oly roppant s kárhozatos veszélybe döntik, s az egyház békéjét fokról-fokra megzavarják, könnyen beláthatod, hogy ha te minél előbb nem gondoskodol e bajok gyógyszeréről (reméljük, hogy ezt megteszed), minő nyomorult állapotba fogsz minket dönteni. Vagy az egyház roppant kárára kénytelenek leszünk abbanhagyni a tisztet és kötelességet, melyet reánk Isten s az ő fia bízott, vagy kénytelenek leszünk ismét szigorúbban cselekedni, mint szokásunk, természetünk vagy szándékunk hozná magával. Bár hivatalunktól távol lenni az egyház ily válságos idején nem szabad, s amennyire magunkról annak kegyelme által megígérhetjük, kinek, bár méltatlan, helytartói vagyunk e világon, nem is akarunk. Mert mélyen szívünkbe vésődött s mindig szemünk előtt lebeg Isten szigorúságának Éli főpap ellen való példája, melyet már fennebb említettünk. Róla azt olvassuk, hogy az ítélet nem azért sújtá, mintha gyermekei feddésétől egyenesen tartózkodott volna, mert a Szentírás tanúsága szerint igenis feddette gyermekeit, csakhogy, mint szent Jeromos mondja, a feddésben az atya szelídségével, nem a főpap tekintélyével járt el. Mi, mivel még a viszonyok változatlanok, atyai szelídséggel jártunk el veled szemben, de ha rendeleted szerint megváltozik a világ folyása (mit Isten ne adjon), már látom Éli példájából, hogy minő veszedelembe döntesz minket. Ez oknál fogva jól fontold meg magadban, Császár, mi illik inkább hozzád, mi tartozik elsősorban inkább a te Istened és egyházad iránti tisztedhez, mi válik inkább hasznára tisztességednek és világi jóllétednek. Majd belátod, hogy mi illőbb, ha segítő karodat nyújtod mindazon ügyekkel szemben való szigorunkhoz, melyek az egyház egységére tartoznak, vagy ha inkább azoknak kedvezel, kik az egyház egységét megrontva, azon vannak, azt óhajtják, hogy még több részekre szaggathassák szét.

A béke Istene véghetetlen irgalmához képest szabadítsa meg felségedet a békétlenek tanácsaitól; erősítse meg szíved békés törekvéseit, hogy egy szívvel és egy ajakkal dicsérjük az Atya Istent a Jézus Krisztus által, kinek a Szentlélekkel egyetemben dicsőség legyen örökkön-örökké. Amen.

Róma, Szent Márk ünnepén, 1544. augusztus 24-én.


Kálvin megjegyzései III. Pál levelére.

1. Ha Isten büntetésének e példájától fél a szentséges atya, csodálom, hogy csak a császárnak ez az egy vétke (ha ugyan lehet véteknek nevezni azt) bántja, s fiainak más végtelen gazságaival szemben teljesen közömbös. Isten megbosszulta Éli pap lustaságát, mivel fiait nem bünteté. Pál apostol azt parancsolja, hogy a keresztyén pásztor gyermekeinek jó erkölcsűeknek, Isten félelmében nevelteknek kell lenniök. A mi Farnese Pálunknak van gyermeke, attól unokái, a fattyúkon kívül, kik ettől a félig meghidegedett öreg tetemtől származnak. Milyen gyermek is az a Pierre Luigi? Az elképzelhető legborzasztóbbat s mégis az igazat mondom: eddig soha ily szörnyet Itália nem szült! Pál, miért tágítasz? Midőn fiad átkos szenvedélyei az égig értek, mikor azoknak undoksága a földet megfertőzteté, mikor az egész föld fiad rosszaságán jajgat, még nem gondolod, hogy a szigor kifejtésének ideje elérkezett? Mit szóljak fösvénységéről, mit szóljak kapzsiságáról? Mit szóljak kegyetlenségéről? Mindezekben annyira felülmúlta a többieket, hogy csak te vagy fölötte. Mit beszél unokáidról, mit beszél méltatlankodólag egész családodról a világ? Ha Élit hanyagságáért Isten megbüntette, te talán büntetlenül cselekszed, hogy fiad borzasztó vétkeihez nemcsak jóváhagyó fejbólintásodat, hanem segítő kezedet is nyújtod, hogy – amint világos – tetteiket helyesled, s nagyobb részben nem tagadod, hogy cselekedeteiket mintegy a te ösztönzésedre viszik véghez? Nem törődöl e pontnál Isten ítéletével? Nem hatja át valami félelem lelkedet? De természet szerint való fiaidról már nagyon is elég. Azt hánytorgatod, hogy minden keresztyének atyja vagy. A világ siralmas romlásában van helye hallgatásnak? Mégis hallgatsz, s tudva, látva, szó nélkül engeded rohanni a világot vesztébe. Ha Élinek Isten nem kegyelmezett, mit gondolsz, rád minő gyötrelem vár? De lássuk a dolgot közelebbről! Milyen állapotban van pápai széked, melynek rád nézve a család szerepét kellene betöltenie? Mit tesznek helytartóid? Minő kalmárkodás folyik az udvarodban? Hogyan viseli magát papi rended? Mutass nekem valami új Sodomát, ahol büntetlenebbül űztek


19

volna bűnöket, hol elvetemedettebb lett volna a szemérmetlenség, féktelenebb a szabadosság? S most, mintha a magad házában már nem is volna tennivalód, attól félsz, hogy azért az egy bűnért Isten haragja fenyegeti fejedet, ha hallgatagon megengeded, hogy a protestánsok békében, s méltányos jogi viszonyok között éljenek addig, míg a vallás ügyét vizsgálat alá lehet venni; ha eltűröd, hogy a császár a te beleegyezésed nélkül zsinatot, vagy az ügy törvényes tárgyalását ígérje.

2. Itt eszembe jut Athalia. Mert amint ez a szerencsétlen asszonyi állat, mikor meglátta Joás királyt a trónon, mivel érezte, hogy zsarnoksága összeomlott, azt kiáltá, hogy lázadás történt, úgy mikor ez a szerencsétlen azt látja, hogy zsarnoksága ellen, mit Isten s ember akarata ellen a legnagyobb jogtalanság útján megszerzett, akár a legkisebb tiltakozás is emelkedik, mindjárt eget, földet összekever, mintha minden megromlott volna a világon.

3. Ó, hány kiváló példából ismeri már a császár ezt az atyai szeretetedet! Ha tőled, mint bálványtól nem félnének a keresztyén fejedelmek úgy, mint valami gonosz istenségtől, elmondhatnák atyai szerelmed csodás kötelmeit, melyeket mindegyik tapasztalt magán. De mi szükség van a fejedelmek titkainak hánytorgatására, mikor mindenki nagyon is jól tudja, minő atyának mutatkozott ő eddig azokkal szemben?

4. Egykor valóban mutatós lárvája [álcája] volt a római erkölcstelenségnek az egyház egységének hánytorgatása. De a hosszú használat ezt is nagyon elkoptatta. Isten szájának lehellete úgy szétfúvá, a Szentírás világos bizonyítékai annyira megsemmisíték, hogy Róma rútságát ezzel mindazok előtt nagyon kevéssé leplezheti, kiknek szemük van. Mert a szent egységnek egyetlen köteléke a Krisztus; aki tőle távozik, az megrontja és megzavarja az egységet. Kívülötte pedig nincs más, csak szentségtörő összeesküvés. A római Antikrisztus az egység örve alatt hívogat magához, s mindazokat, kik zsarnoksága láncaival nem engedik magukat önként megkötni, szakadás szerzőiként ítéli el. Mi azonban más oldalról Krisztus szavát halljuk: "Ahol a holttest lészen, oda gyűlnek a keselyűk." Halljuk az apostol biztatását, hogy értsünk egyet s legyünk egy szívvel, de Krisztus-


20

ban. Halljuk Hilarius kegyes biztatását: "A béke neve szép, az egység vélelme is szép, de ki vonja kétségbe, hogy az egyház és az evangéliumok egyesített békéje az, amely Krisztusé." Mutassa meg hát Farnese, hogy Krisztus az ő pártján áll, s bebizonyítja, hogy az egyház egysége is nála van. De midőn hozzá csak úgy csatlakozhatnánk, ha Krisztust megtagadnók, aki tőle elfordul, az egyházzal szemben nem követ el szakadást, hanem az igaz egyház s a hamis, megromlott egyház között teszen különbséget.

5. Íme a rend, íme a fegyelem, mint a keresztyén tökély, Farnese meghatározása szerint az, hogy széke, zsarnoksága érintetlen maradjon. A többi dolgokkal történhet bármi, mert ehhez képes mindent semminek tart. Itt hát felismerjük azt a Helénát, akiért harcol, s egyúttal látjuk annak a félelmének okát, melyet fennebb említett. Mert nemcsak a trónját fenyegető romlást látja előre, hanem érzi azt is, hogy ha enged, átkos széke egészen összeomlik. Ha megengedik neki, hogy szokásához képest nyugodtan tunyálkodjék zsarnokságának birtokában, ő ezzel az eggyel is meg lesz elégedve. Mintha az egyház teljesen nyugodt állapotban volna, áldani fogja magát és másokat. Tehát, bár Rómában semmivel sem kisebb a bűnök áradata, mint magában a pokolban, s bár a pápai szent papi rend laza gyeplőkkel, megrontva minden törvényt, elvetve minden tisztesség gondját, bárminő istentelenségre hajlandó, bár az egész világ borzasztóan megromlott, mégis a fegyelem egészen rendben lesz, csak a római szék fensége ellen senki se merje az ujját mozdítani.

6. Mert nagy bűn ám az, hogy midőn a zsinat egybehívásáról volt szó, a pápa nevéről megfeledkeztek! Mintha bizony a niceai zsinat összehívására Sylvester tekintélyére lett volna szüksége Konstantinnak, s nem önnön jogából s császári hatalmából kifolyólag hívta volna azt össze? Mintha nem ő parancsolta volna meg Sylvesternek is, hogy eljöjjön? Mintha bizony a római püspök véleményét és beleegyezését várta volna Thedosius, mikor az aquileiai zsinatot összehívta, melyen Ambrosius elnökölt? Íme, Itáliában olyan egyetemes zsinatot tartanak, amelyen a római püspök nincs jelen, nincs a nevében sem senki, sőt amely zsinat történe-


21

tében a római püspökről egy szó sem esik! De meg kell bocsátanunk Farnesének, ha ama tisztátalan Jézabel szerepét játssza, midőn ügyét azéval azonosnak tartja. Mert amint ez jajgatott, midőn Akháb királyi hatalmához képest összehívta a népet annak eldöntésére, hogy vajon Isten, vagy Baál imádandó-é, úgy ez is, mintha mindenét elvesztette volna, azt panaszolja, hogy midőn a császár saját gondjának vallá a zsinat összehívását, roppant bűn követtetett el. De állításához azt is hozzáfűzi, hogy e hatalom őt emberi és isteni jog alapján illeti. Könnyű ezt állítani, de be is kell bizonyítani. Mert mi szemérmetlenebb e hazugságnál? Az isteni jog melyik betűjére hivatkozhatik, ha magát Istennek is nem tartja mindjárt? De talán az emberi törvények jobban kedveznek neki? Semmivel. Mert ki hítta össze az első niceai, efézusi, konstantinápolyi, chalcedoni zsinatot? De hogy a felsorolásban ne legyek hosszadalmas, teljes ötszáz évig ki hívta össze az egyetemes zsinatokat, melyeket abban a korban elég gyakran tartottak, ha nem a császár? De talán ez a főpap tekintélyének közbejöttével történt? Nem; sőt beleegyezésével sem. Mert hol mutathatja ki Farnese, hogy valaha e tárgyban a pápa beleegyezését várták vagy tanácsát kérték? De most nemcsak azon előjogra tart számot, hogy megkérdezése nélkül a császár mit se merészeljen tenni, hanem egyszerre mindent hatalmába és kormányzásába óhajt venni. Pedig ha ezt véghez akarja vinni, minden zsinat végzését s az egész régi egyháztörténelmet meg kell semmisítenie. Mert hajdan nem a pápa parancsolt a császárnak, hanem a császár az összes püspököknek. És midőn a püspökök beszélnek, nem azt mondják, hogy a római püspök parancsa, vagy beleegyezése hívta őket össze, hanem a császári parancs. A chalcedoni zsinat előkészítésében annak idejében Leó részt vett. De hogyan? Paranccsal, vagy döntéssel? Fennmaradt leveleiben semmi ilyes nem fordul elő, hanem a császárt alázatosan kéri, hogy szokásához képest minden püspököt hívjon össze. Aminek megtörténtét tehát akkor kéréssel óhajtá előmozdítani Leó, azt ma Farnese oly nehéz váddal illeti, hogy szinte a hitehagyás vádja látszik forogni elméjében. Költött hatalma támaszát tehát másutt, ne az Istennél, és az embereknél keresse.


22

7. Mikor hajdan valami ilyest emlegetett a karthágói zsinaton a pápa, az afrikai püspökök helytelen törekvésének egészen jogosan ellene állottak. Midőn azt hozta fel, hogy a niceai zsinat határozata értelmében őt illeti a többi gyülekezetek felett az ítélkezés joga, nem hittek neki, hanem Konstantinápolyba és a többi görög városokba követeket küldöttek az igazság kinyomozása végett. A nyomozás eredménye az lőn, hogy a szentséges atya a zsinat határozatait meghamisította zsarnoksága előmozdítása végett. Legalább is az ő levéltárából előhozott példányok a valódi és hitelre méltó példányokkal nem egyeztek meg. Ennélfogva követelése a kézzelfogható hamisítás vádjától sem egészen mentesen visszautasíttatott. De azt kiáltja, hogy e pontnál isteni és emberi törvény mellette áll. Mely Isten volt az, kérdem, ki valaha pápát állított nyomozóul s ítélőbíróul mindazon ügyek fölé, melyek az egyházra, vagy a hitre vonatkoznak? Minő emberi törvényre vagy minő egyezményre mutathat e tárgynál? Ambrosius valóban azt mondja, hogy a hitre vonatkozó ügyeket a templomban, a nép jelenlétében kell tárgyalni. S akkor hitünk legfontosabb cikkéről folyt a szó. Nem beszél ő a pápa ítélőszékéről. Megvallom: a vallás ügyeit a papok elé utalja, de az ítélkezés jogát egyáltalán nem viszi a pápára vissza. Egyébként súlyos vétket követett volna el akkor, midőn a legfontosabb ügy vizsgálatánál nemcsak jelen volt az aquilejai zsinaton, hanem elnökölt is. Szálljon hát Farnese Ambrosiussal pörbe, hogy ez, miután a császárnak zsinat tartását ajánlá, elég merész is volt azt megtartani a római püspök távollétében, sőt Krisztus istenségére vonatkozólag hitcikket is mert alkotni. Hol voltak akkor azon emberi jogok, melyekre Farnese gőggel hivatkozik, midőn Itáliában a vallás legfontosabb ügyeinek tárgyában egyetemes zsinatot tartanak, melyre ugyan meghívják a római pápát, de annak képviseletében senki sem jelenik meg? Hát még mikor Melchiadestől, a római püspöktől igen fontos ügyben föllebbeztek az arles-i püspökhöz? Nigra Casai Donatus perlekedett Cecilianusszal. Az ügy nem világi, hanem egyházi ügy volt, a keresztyén tudomány fontos cikke, az egyház egysége és a szentek egyessége forgott szóban. Nagy Konstantin először Melchiadest bízta meg az ítélet-


23

hozatallal, majd mikor ő meghozta ítéletét, az ügy Donatus fellebbezésére Augustinus tanúsága szerint az arlesi püspökhöz tétetett át. Vajon mért nem csapott lármát Melchiades, hogy bűnös zavar jön létre ezáltal, ha kezéből a legfőbb ítélkezés hatalmát kiragadják? Az maradhat hát csak hátra, hogy Farnese mindazokkal, akik szavát készpénznek veszik, hitesse el, hogy ő, azaz Kéfás, a fő.

8. Mintha bizony a császár akárkinek kénye-kedve szerint akart volna határozni, s nem óhajtotta volna úgy az egyik, mint a másik fél érveit mérlegelni s a határozatot Isten szentséges igéjéből hozni! Mintha bizony a laikusokra bízná, hogy döntsenek, s előbb ne kutassák, hogy Isten igéjéből mi is következik! Ha ez új Farnesének, akkor nagyon járatlan a régi kor minden eseményében.

9. Ha Farnese e véleménye megállhatna, akkor zsinatra se volna szükség. Mert a dolgot nagyon kényelmes volna elintézni, ha azokat, kik tudományuk tekintetében számot adni óhajtanak, állításaik megismerése nélkül, egyszerűen elítélt eretnekségek szerzői gyanánt tekintenők. S nem is cselekszik oktalanul a szent atya; mert mi lehetne kívánatosabb rá nézve, mint hogy ellenségeit egyetlen szavával üsse agyon? De annál kellemetlenebb, hogy azok, akik itt oly kegyetlen ítélet alá esnek, világosan és erélyesen tisztázzák magukat a rágalom alól; sőt a pápáról nemcsak azt bizonyítják he, hogy az istentelenségben és mindenféle vétekben bűnös, hanem azt is, hogy ő az Antikrisztus és minden istentelenség feje.

10. Hogyan? Hát nem dicséri-e a Szentlélek Jósiást, a szent királyt azért, hogy midőn azt látta, ‚hogy az ajándékokat a papok torka elnyeli, írnokát küldé, hogy számoljon le velük? Vétek hát az, ha ma e király példája szerint a keresztyén fejedelmek, mikor azt látják, hogy az egyház kincseit a pápa örvényei nyeldesik, mikor azt látják, hogy e kincseket szégyenletesen pazarolják a legnagyobb alávalósággal, e szentségtörés megakadályozására kezüket nyújtják? Az első kérdés itt az, hogy az egyházi javak minő célra vannak rendelve; a második kérdés az, hogy azok kezelése kinek a kötelessége; a harmadik kérdés az, hogy ha a


24

rendes kezelésben hiba mutatkozik, s így erélyes javításra van szükség, a segélyhozás kinek a kötelessége. A császár azt ígérte, hogy ez utóbbi kérdésre szerez feleletet a rendek véleményéből. S így könnyű megítélni, hogy Farnesének mennyi oka van a jajveszékelésre.

11. Itt egy új jelzőt kell használnunk. Mert a protestánsok egyházon kívül vannak, de a pápás egyházon kívül. El is ítélték őket, de ügyüket nem vizsgálták. Ha azonban az egyház egységén azt értjük, ahol Krisztus tiszta igazsága székel, hol mind a tudománynak, mind a lelkeknek sértetlen egyetértése van a Krisztusban minden kegyesekkel: ezen egyháztól a protestánsok bizonyára nem idegenek.

12. Sőt melyik fejedelem, melyik magánember nem óhajt a teljesen megromlott viszonyokon segíteni, ha szívében a keresztyéni buzgóságnak csak egy szikrája is van? Ki nem látja be, hogy a pápától bárminő segítséget hiába várunk? Tehát szükségképpen saját istentelenségét árulja el az, aki helyteleníti, hogy a császár az oly szükséges gyógyszert keresi. De egészen helyesen jár el, midőn mindjárt ezután kijelenti: ő bizonyos bérelt szolgákról beszél.

13. Valóban szeretném tudni, hogy azok közül mi áll ellentétben Krisztus rendeléseivel s a helyes egyházi renddel. Hallom, hogy ezt mondják; de ki mondja? Ha az ördög a hazugság atyja, vajon ki hisz a helytartójának?

14. Csodálatos átváltozás! Mert a pápa olyan vallásos kezd lenni, hogy midőn azt hallja, hogy a protestánsokkal békét kötöttek, egészen megborzad. De viszont az is csudálatos, hogy nyugton alkuszik a kurtizánokkal, nem borzad a kerítés díjazásától, a zsidóknak évi fizetségért szabad kezet enged, hogy ne csak a keresztyén vallást vessék meg büntetlenül, hanem hogy uzsoráskodásaik rablásait nyíltan folytassák. Végül még a töröktől sem fordul el. De szentsége kiváltképpen annál a pontnál tündököl, mikor Pál apostollal együtt attól fél, hogy a rossz beszéd a jó erkölcsöket is megrontja. Bűnös hitehagyott! Sőt minden hitelhagyásnak szerzője! Mi dolgod van neked a szent apostol e szavával? Hiszen te, ha egyszer napodat árulás szerzésével, csel-


25

fogások kieszelésével, háborúságok előkészítésével, minden újfajtájú erőszak elgondolásával, ártatlanok legyilkolásának tervezgetésével, az egyház rombolásával s a vallás megsemmisítésével hitvány társaid körében eltöltötted, a többi időt vagy az epikureusokkal töltöd gyönyörűségek között, vagy disznó módjára a rossz nők között henteregsz, s mást nem hallasz, mást nem mondasz, csak ami átkos istentelenséget lehel, vagy undokságával életre kelti gyalázatos szenvedélyedet!

15. Figyeljünk csak: most mintha volna valami a panaszában. Mindenesetre megvallom, hogy az egyházi rendet Isten oly nagyra tartja, hogy ha valaki más tisztét bitorolja, büntetését el nem kerüli.

16. Ha a pápai zsarnokság fenntartásának valami jogos alapja volna – miért most Farnese síkra szállt – a többi okoknál sokkal többet nyomna a latban az, hogy a papok hibáinak megjavításába senki ne avatkozzék. Tehát ha megengedjük a pápának, hogy jogtalan visszaélés s nagy szentségtörés az, mikor a fejedelmek ha azt látják, hogy a pápa alszik, s az egész papi rend tétlenkedik, az elpusztulásnak indult egyházon segítenek: akkor az ügy el van döntve. Hogyan moshatja hát magát a császár tisztára ily nagy vád alól? Első sorban, bár nem akárkinek a feladata, hogy az egyház bajainak megtisztításában, annak reformálásában közre munkáljon, mégis minő joggal lehet ezt megtagadni a keresztyén fejedelmektől? De Farnese azt hozza fel, hogy midőn így cselekesznek, a főpapi széket támadják. A szent atyák azonban másként vélekedtek a dologról, mert rájuk nézve nem volt régibb dolog, mint, hogy a rossz és istentelen papok a császár parancsára vevék el büntetésüket, s a méltatlanok szintén az ő szavára mondtak le tisztségeikről. Tehát Farnese félrebeszél, mikor nem látja a különbséget aközött, ha a császár az apostoli széket foglalja el, meg aközött, ha abba oly egyéneket ültet, kik e széken okszerűleg s a jog szerint kormányoznak.

17. Mindenki belenyugszik abba, hogy az egyházban nem szabad megzavarni a rendet. Az egész kérdés tehát a rend meghatározásán fordul meg. A rend azt kívánja, hogy legyenek megkülönböztetett foglalkozások. Ezt mi is elismerjük. De a megkülönböztetés az egység-


26

gel nincs ellentétben. Nem gátolja semmi, hogy azok, kik különböző tisztek élén állanak, egyúttal sok dolgot közös buzgalommal is ne végezzenek, nem gátolja semmi, hogy a roppant követ egyesített erővel ne hengergessék; nem gátolja semmi, hogy a szükség nagyságához képest néha egyik a másik tisztét be ne töltse.

18. Tegye nekünk Farnese az egyházat olyan rendezetté, mint aminőnek azt Krisztus óhajtja, s mi is elismerjük, hogy aki arra sértő szándékkal a kisujját emelni merészkedik, istentelen vakmerőséggel jár el. De mióta Krisztus szent rendelésétől a barbár, sőt borzasztó pápás zavargás olyan messze jár, ne használják itt helytelenül az "isteni gondviselés" nevét, mellyel igen nagy igazságtalanság történik, midőn a Krisztus uralmától egészen idegen zsarnoki uralom leplezésére fonákul, szemérmetlenül használják.

19. Uzza elvevé büntetését, mivel kezét Isten ládájára merészelé tenni, jóindulatú, de meggondolatlan buzgalomból. A papok ott álltak s tisztüket ők is megtették volna. De az egész pápás papi rendben hol van egyetlen pap, ki Isten ládájának megtartására készen állana? Uzza elvevé büntetését, mivel hivatásán kívül s Isten világos tilalma ellenére merészeli érinteni a ládát. De hol van az a tilalom, hol van működésének ama szigorúan körülírt határa, mely az egyházra vonatkozó gondtól elzárná a császárt? Ézsaiás minden királyt az egyház gondja felvevésére hív (Ézsaiás 49,23). Uzza elvevé büntetését, mivel ideje előtt oktalan hévvel rohan a láda megtartására. Mennyire különbözik ettől a mostani helyzet, midőn Dávid Istennek a földre lehullott, sárba merült s az istentelenek gúnyolódásának kitett ládáját próbálja felemelni, s hogy azt székébe vissza helyezhesse, parancsával hívja a papokat! Te, szerencsétlen, pedig hogyan merészled másoknak parancsolni, hogy a ládáról vegyék le kezüket, mikor azt éppen te döntötted le, s lábaddal éppen te taposod a sárba? Vajon neked szabad a szent ládát undoksággal megtöltened, meggyaláznod a legcsúfabbul kitenned a sátán gúnyjának, széttördelned darabokra, megsérteni szentségét, s viszont a fejedelmeknek a keresztyén néppel egyetemben nem szabad annak megtisztogatására, méltóságába való visszahelyezésére s kijavítására sietni?


27

20. Mit nem mer ez az oktalan, ha Mózessel és Áronnal sem szégyenli magát összehasonlítani? Dáthán, Kóré és Abirám – szól – mivel Isten papjai ellen zúgolódtak, borzasztó sorsra jutottak. De te ugyan miben hasonlítasz Mózeshez? Vajon te vagy-e Isten papja, minden szentségek eltékozlója? Jehu nemcsak föllázadt Baál papjai ellen, hanem fegyveres kézzel is üldözé őket, s bálványuk templomában mindet legyilkolta. Nagyszerű bűntett! Isten szava is mellette szól. Dáthán, Kóré és Abirám Mózest csak szóval sértették, s a föld mégis élve elnyelte őket. Tehát te is légy másforma, mint azok, hogy papságod és személyed jogának s tiszteletének megsértésétől elijeszd a fejedelmeket.

21. Áron papsága árnyéknak szolgált, de benne az igazságnak nem üres képe volt meg, s Isten szentséges tekintélyén alapult. Mutathat valamit a pápa álarcán kívül? Zsarnoki uralma minő alapokon nyugszik? S végül minő tekintély avatá papjait a legnagyobbtól a legkisebbig szentségtörő foglalkozásukba, inkább bűvészi, mint keresztyén szertartásukkal? Ha belehalnak, sem lesznek képesek a Szentírás egyetlen betűjével sem bizonyítani papságuk azon fajtájának helyes voltát, melyre oly gőgösek.

22. A helytelen szokás nem egyéb, mint régi bűn. De ki fogadja el az egyház szokása gyanánt azt, hogy azok, kik az elöljáró nevet viselik, bárminők és bármit cselekesznek is, ha mindennek inkább tarthatók is, mint aminek neveztetnek, szenvedélyeikhez képest intézkedjenek Krisztus nyájának fölfalásában, s rablásukkal senki szembeszállani ne merészkedjék? Melyik művelt országban állhatna meg az a szokás, hogy a rablók pusztán egy név örve alatt ronthatnának, gyilkolhatnának, pusztíthatnának s rabolhatnának büntetlenül mindent, s ha az ily rablók kegyetlenségének megakadályozására valaki egy szót is merne szólani, azzal vádolnák, hogy szent és világi dolgokat kever össze?

23. Ha e három dolog tisztán áll, hogy először a császár az egyház reformálását nem szükségből, hanem gőgből kezdte, másodszor, hogy az egyház oly utasítást adott papjainak, melynek értelmében mindazok távol tartandók tőle, miként az áldozat bemutatásától, kiknek kezei nincsenek megkenve, harmadszor, hogy a


28

pápai főpapság, éppúgy mint a lévitáké, Istentől vevé eredetét, akkor talán a jelen esetre is illik Uzziás példája. Viszont, ha ezek közül egyik állítás sem bizonyos, sőt ha éppen azt könnyű bebizonyítani, hogy a császárt a körülmények egyenesen kényszerítették az egyház reformálására, ha csak tudva s akarva nem kívánta azt a végveszélybe dönteni, hogy személyéhez semmi jobban nem fűződik, mint e kötelesség, s hogy a pápai papság nincs semmi jobbra, mint szentségtörésre s átokra rendelve, akkor micsoda helye van itt Uzziás példájának? Bizonyítsa be, mondom, hogy a zsinat összehívásának s az egyház helyes állapotba való visszaállításának joga éppúgy, mint az áldozat meggyújtásáé, a papokat illeti, s a fejedelmeknek meg van tiltva. De az igazság épen az ellenkezőt mutatja. Bizonyítsa be, hogy a császár ok nélkül dölyfösködik, s a jó békében nyugvó dolgokat becsvágyból s oktalan újítási viszketegségből bolygatja meg. Bizonyítsa be, hogy a császár letaszította a törvényes papot, s a ránézve tilalmas oltárt erőszakkal foglalta el. De hol van a pap, aki tiszte végzésére fel volna övezve? Minő korlátokkal van körülvéve az a kegyes magány, melybe a császár veszi magát, hogy azokat áttörnie nem szabad? Minő vakmerőség vagy önkény van oly mű megkezdésében, melytől elhajolni nemcsak a legnagyobb tunyaság, hanem hűtlenség is volna? Ámbár érdemes megfigyelni, hogy mily éles elméjű, okoskodó Farnese íródiákja. Áldozat, éspedig Isten előtt kedves áldozat a törvényeket szentesíteni. Tehát ez sem fér össze a császár személyével? Ez azonban már nem érvelés, hanem disznó módjára mindennek összekeverése. Mert mit jelent alamizsnát adni? Mit jelent magát a közjónak feláldozni? Mit jelent a népet Isten igaz félelmében megtartani? Mit jelent végül magát Istennek szentelni? Nem áldozatok, kellemes, kedves illatú áldozatok-e ezek is? S mégis minden hívővel közösek ezek. Azonkívül mit hajtogatod, hogy a vallásra vonatkozó oly törvényeket, melyekről az Írás azt tanúsítja, hogy ördögi vakmerőségtől származnak, szentesíteni Istennek tetsző dolog? Mert mind a császárnak, mind valamennyi halandónak kötelessége hallgatni amaz egyetlen törvényhozóra, minden oly dologban, mely a lélek szellemi


29

kormányzására vonatkozik, s engedelmeskedni minden oly törvénynek, melyet ő hozott.

24. A közpapok előjogával nem elégedve meg, Farnese külön helyet óhajt biztosítani a maga számára. "Elsősorban a miénk" – szól. Minő jog alapján? "Mert nekünk adatott a kötésnek és oldásnak joga." Hát a többieknek? Hisz minden apostolnak mondá az Úr: "Amit megköténdetek." Mit Krisztus valamennyi között megoszt, azt te gonosz erőszakkal magadnak elrablod? Megmezteleníted az egyházat s annak ruháiba öltözöl?

25. Mindenesetre kiváló előjog, hogy a papok mindenféle bűnbe büntetlen rohanhassanak, s az ítélet magának Istennek tartassék fenn. Ha így áll a dolog, mire valók voltak hajdan a papi rend ama szabályai, melyek írásban máig fenn maradtak? Mert ha a papok felett való ítélkezés jogát a püspökök szerzik meg, a gigászok szokásához képest Istent szándékoznak trónjáról ledönteni. De a püspököknek ez is szabad. Hogyan? Ha e jogot Isten magának tartá fenn, akkor midőn azt a papokra viszed át, nemde azokat teszed istenekké? S nemde csodálatos éleselméjűség ez is: "Megkeresem az én juhaimat az ő kezükből." Tehát a vizsgálat Isten joga, amit ideiglenesen sem szabad senkinek bitorolnia. Hogyan? Hát nem keresi Isten meg az ártatlan vérét a gyilkosok kezéből? Nem keres meg lopást, rablást, s bárminő igazságtalanságot? Nem kéri számon az istentelenektől, ami gonoszságot csak műveltek? Tehát Farnese visszás okoskodásához képest tűnjék el a közéletből minden ítélkezés, szűnjék meg a gonoszság minden büntetése. Mert az ítéletet magára Istenre kell hagyni. Bizonyára Istené magáé az ítélet nemcsak a papokkal, hanem bárminő rangú emberekkel szemben is. De miért neveztetnek a fejedelmek isteneknek, ha nem azért, mivel az ítélkezés rájuk van bízva?

26. Micsoda angyal, vagy inkább rossz szellem fedé ezt fel Farnesének? Mert ha Isten ítéletei különböző okokon alapulnak, ki tudná a maga fejétől a különleges okot körülírni? Bizonyára Salamon is tagadja, hogy emberi értelem is meg tudná fejteni azt a kérdést, kivel bánik Isten szeretettel, kivel haraggal, mivel jóval s rosszal ugyanaz esik. A dolgot hát Isten igéjéből


30

kellett volna megállapítani, de Farnese bizonyára arra gondolt, kinek személyét képviseli. Mert hajdan az ördög, kinek szolgált, így vitázott Krisztussal : "Mindezt neked adom, ha leborulva imádandasz engem." Elődei meg így szóltak: "Beteltünk akkor kenyérrel s jó dolgunk vala, midőn az ég királynéjának szolgáltunk". De most már halljuk azokat a jutalmakat, melyeket azok vesznek, kik székének engedelmeskednek s azokat a büntetéseket, melyeket hatalma megvetőinek helyez kilátásba!

27. Nagy Konstantint emlegeti, hogy a dicsekvése tárgyát képező ajándékozást elhitesse velünk. Oly kevéssé szégyenlős, hogy azokat a gyerekségeket, melyből már mindenki gúnyt űz, császári magas kinyilatkozás gyanánt ránk tukmálni nem habozik. Hajdan e költeményről oktalan teológusok vitatkoztak nagy garral. De már az ilyesmi idejét múlta. Minő okból teszi a következőkben széke oly buzgó tisztelőjévé Theodosiust? Ő Ambrosiusszal szemben nagy tiszteletet mutatott, de hogy a római széket valaha becsben tartotta volna, sehol sem olvashatjuk. Persze csodálatos, hogy Trajanust is nem emlegeti. Mert minő ésszerűség van abban, ha Nagy Károly győzelmeit annak a babonának, vagy oktalanságnak tulajdonítja, hogy azt az átkos pápai széket emelé? Midőn Nagy Károly sok hősi és emlékezetre méltó tette közül épen a hibát emeli ki, úgy tesz egészen, mint azok, akik az aranyat salakkal keverik.

28. Ugyan ki nem tartaná ezzel az elkapatott emberrel szemben az öklöt jogosabb fegyvernek, mint a szavakat, mikor Istennek Justinianusszal szemben való büntetését nem azon istentelenségnek tulajdonítja, melyet ez az eutychiánus eretnekség eltűrésében mutatott, hanem abból a makacsságból származtatja, mellyel a római szék fenségét kisebbíté. S Anastasius az orthodox hitet nyilvánosan támadja. Megvallja, hogy kedvelője és védője egy Krisztus ellen irányuló borzasztó rágalomnak. A megtestesülés misztériumában, amennyire tőle telik, aláássa a kegyes tudományt. Az egyetemes egyházat megzavarja, veszélyes lázadásokkal tépi meg, s végre villámtól sújtva nyomorultul elpusztul. E borzasztó végnek Farnese tanúsága szerint más oka nem volt, mint


31

hogy Hormisdassal és Gelasiusszal szemben lázadó volt. Ki hiszi?

29. Mauritiust öreg korában, húsz esztendei uralkodás után gyilkolja meg Phocas katonája csellel, istentelenül. Ez Farnese szerint a római szék iránt való megvetés büntetése volt, mintha Isten tanácsánál jelen lett volna. Vajha ne vegyült volna ez egyébként békés és nyugodt fejedelem a püspökök csalárd pártoskodásaiba s inkább fékezte, mint táplálta volna János becsvágyát! De mit kért akkor egyebet Gergely, mint azt, hogy Mauritius ne engedje meg, hogy valaki egyetemes püspök szerepét játssza, mivel e cím, mint mondja, vétkes, bűnös, profán, átkos s az Antikrisztus előhírnöke? De hogy ezt is mellőzzem, minő méltányosság Farneséé, ki a bűnösen legyilkolt fejedelmet elítéli, mivel a római székkel szemben engedelmesnek nem mutatkozott, s égig magasztalja azt az apagyilkost, ki oly Úr ellen emelé karját, ki vele a legnagyobb jót tette, oly apagyilkost, mondom, ki az uralomra ily becstelenség, ekkora bűn útján jutott, s teszi mindezt csak azért, mivel a római bálvány ékesítésére s annak hatalma emelésére hajlandóbb vala. Bár mire tekintett Phocas egyébre, midőn a római székkel szemben oly bőkezűen járt el, mint, hogy akárcsak bűnös szerződés által Róma városa jóindulatát a maga számára megvásárolja, mert tudta, hogy a görögök előtt érdeméhez képest gyűlöletes.

30. Csodálatos, hogy oly dús javadalmazás mellett sincs Farnesének jobb íródiákja. A történelem eseményeiben minő járatlanságot árul el, mikor elsősorban a nevekben szégyenletesen téved, s Justinianusból Constansot csinál, aztán meg, bár a legtöbb görög császár ugyane hibában leledzett, a legapróbbakat emlegeti. De mindezt céltudatosan teszi, mivel a büntetést, aminek ijesztő eszközül kéne szolgálni, a többieknél nem találhatta föl.

31. Henrik vétkeit mentegetni nem tartozik ide. Ha valaki azt kérdi, hogy a közte és Hildebrand közötti viszály magvai mik voltak, s e küzdelem hogyan folyt le, bizonyára úgy találja, hogy Hildebrand, e ravasz s rosszindulatú, kielégíthetetlen becsvágytól lángoló, gladiátori elszántságú és végtelen kegyetlen ember,


32

mikor látta, hogy Henrik a dőzsölésekbe s oktalan fényűzésbe merül, azonkívül túlságosan kegyetlenkedik, azonnal felhasználta a kedvező alkalmat s lelki erőit a birodalom megsemmisítésére irányozta. Minő fortéllyal támadta meg Henriket, s annak elnyomására mindvégig minő eszközöket használt? A német fejedelmeket felszabadította tisztük alól, azaz szabadságot adott nekik a féktelenkedésre, némelyeket hamis ijesztgetéssel hajtott igájába, másokat fenyegetéssel szerzett meg magának, ismét másokat hízelgéssel vakított el, s a bajor választófejedelmet császársággal kecsegtette. Mindezzel elérte, hogy egész Németországot belső háborúkkal, mint tűzvésszel forgatta fel. Mikor Henrik könyörögve ment hozzá s lábaihoz borult, roppant gőggel veté meg. S addig nem szabott mértéket tehetetlen és tűrhetetlen zsarnokságának, míg a császárt a birodalommal egyetemben hatalma alá nem hajtá. Mert azt kevésnek látta, hogy csak a császár legyen jobbágya; szét kellett rombolnia a birodalmat, hogy egyedül uralkodhassék. S Farnese még emlegetni merészeli az ő történetét, mely világos tanúságot tesz, vagy inkább kiváló bizonyíték amellett, hogy soha a pokolban sem támadtak oly szörnyetegek, melyeknek rútságát a római szék bűnei felül ne múlták volna.

32. Miért nem emlegette I. Frigyest is e sorban? Sőt általában miért nem hozakodott elő a császárok hosszú sorával? Mert minél szelídebben viselkedett valamelyik császár, jóakaratával a római antikrisztusok annál gőgösebben éltek vissza, annál kevésbé tartózkodtak attól, hogy szégyenletes játékot űzzenek vele. Ha azonban valamelyik valamivel indulatosabban állt ellene vadságuknak, az megtanulta, mit jelent dühös vadállatokat ingerelni. Ha bizonyos, te szerencsétlen, hogy elődeid a legtöbb császárt több mint féktelen szenvedéllyel, több mint zsarnoki kénnyel önként, minden bántalom nélkül bűnös hévvel ingerelték, ha a császárok közül valamelyiknek baja esett, vajon azonnal vádlottul Isten színe elé hívod-é, mivel nem engedte, hogy oly borzasztó vadállatok tapossák meg? Így hát, te istentelen, Istent is bűneitek szolgájává s végrehajtójává akarod tenni?

33. Elismerem, hogy Isten borzasztó büntetése


33

fenyegeti mindazokat, kik az egyház egységét megrontják. Mi lehet azonban nagyobb sérelme az egységnek, mint mikor a tan tisztasága megbecsteleníttetik, az egyetértés megrontatik, s Krisztus mintegy részekre szaggattatik? S rajtad magadon kívül ki a szerzője és vezetője ennek a rontásnak? Tudom, hogy nem a te hibád, hogy a földön nem egy főt hirdetünk, ti. az anyai és királynői római széket, de kinek hibája kívülötted, hogy az egész világon nem mindenki vall lélekből egy Istent, egy hitet, amint mindenek között a keresztség is egy? Miért nevezed uralkodói széknek azt, mely már több mint 800 év óta nem látott igazi püspököt, s csak holt bálványoknak adott helyet, s amelyet most a hitetlenség fejedelme, Krisztus főellensége s az egyház örök rombolója tart elfoglalva?

34. Nem kétes, hogy a zsidók Krisztus megvetéséért bűnhődnek. Hogy a görögöket miért látjuk nyomorult s kegyetlen szolgaság jármaiban sínylődni, annak oka kétes, ha a Szentírásból meg nem keressük. Farnese úgy sejti, hogy a rabság oka a római szék iránti hűtelenség. Én inkább, ha következtetni szabad, azzal magyarázom e tényt, hogy határtalan gőgből az egyetemes egyház felett való azon uralmat, melyet most a pápa bitorol, először ők kívánták meg; új[don]ságvágyból különböző felekezetekbe hullottak szét, s míg Krisztus szent rendeléseinél jobbakat akartak kieszelni, az evangélium világos szabályától eltértek. Vajon e két okoskodás közül melyik a valószínűbb? Azon vétkek, melyeknek a görögök bukását én tulajdonítom, bizonyára Isten ítélete alá esnek. Ha azonban azokra az emberekre kell hallgatni, kik saját agyukból hoznak elő tetszés szerinti okokat, akkor Görögország, mikor hatalma s fensége teljében volt, nem kevésbé mutatós ürügy alatt fenyegetheté a rómaiakat azzal, hogy lázadásuk miatt büntetés fenyegeti őket, mivel a konstantinápolyi szék parancsainak az elsőség kérdésében ellenálltak. Ámbár, mint fennebb említém, mikor a versengés megkezdődött, a római püspök még nem az elsőséget vitatta, hanem csak helyét védelmezte, hogy a konstantinápolyinál kisebb ne legyen. Farnese azt akarja összevéve elhitetni, hogy a világon csak egy bűn méltó minden büntetésére, forrása minden rossznak, hogy ti.


34

neki nem mindenki engedelmeskedik, nem mindenki függ intésétől s őt Isten helyett nem imádják. Melyik józaneszű ember engedi, hogy ezt vele elhitessék? De ha mindenki készen volna is e hitre, előbb meg kell mutatnia, hogy a magyarok, kiknek sorsa semmivel sem jobb, mint a görögöké, minő hasonló vétekben leledzenek? Magyarázd meg nekünk, mondom, te szerencsétlen, hogy micsoda bűn miatt estek a görögökével azonos szolgaságba a magyarok, kikkel úgy bántál, mint a leghitványabb rabszolgákkal, kik, mint a tömlöcökbe vetett, bilincsekbe vert rabszolgák, soha kétségbe nem vonták uralmadat.

Micsoda gyerekbeszéd hát az, mikor te, mint valami szilárd igazságot, bizonyos felsőbbséggel állítod, hogy uralkodói széked zsarnokságát soha senki meg nem veté büntetlenül? De bizonyos, hogy Krisztus is erősen fölindul, ha megvetik helytartóját. Tovább is folytatod még Krisztus gúnyolását? Ki emelt téged e tisztségre? Senki, mert az apostol tanúsága szerint tisztséget csak az szerezhet, aki arra elhívatik. Péternek az Úr azt mondá: "Legeltesd juhaimat!" Igaz; de ezt mindenik tanítványnak mondá. Azok a régi mesék, melyekkel ezelőtt szoktad kápráztatni az emberek szemét, már rég elveszték hatásukat. Minő orcával merészelsz oly gőgös címre tartani számot, melyet ha angyal ruházna is önmagára, átokkal volna sújtandó. [Nagy] Gergelyed előtt, ki – mint gőgösen emlegeted – elődöd, bűnös, istentelen, szentségtörő, a Sátán helytartója, az Antikrisztus előhírnöke az, ki magát egyetemes püspökké teszi, legyen római, vagy akárhová való. Tehát vagy el kell ítélned Gergelyt is, mint aki székedet rágalmazza, vagy pedig szigorú ítéletét kell hordoznod. Márpedig [avégett], hogy e kárhozatos rágalmat elnézzük, hogy, mondom, üres beszédnek tartsuk, amit az apostolok és próféták nyomán tanít Cyprianus – hogy ti. Krisztus egyházában egy a püspökség, melynek az egyes püspökök hatalmában levő részei egységes egészet alkotnak -, tegyük föl, hogy ez a méltóság egyetlen emberre is átvihető, mégis minő joggal, vagy minő ürügy alatt tartja azt magáénak olyan elvetemedett s gonosz egyén, mint te vagy? Vajon te vagy-e Péter utódja, ki semmivel jobban nem hasonlítasz rá, mint akármelyik Nero, Domitianus, vagy


35

Caligula? De talán jobban megilletne Heliogabalus neve, ki birodalmához új papságot csatolt. Bizonyára mindezek viselték a főpap nevet, mit koruk babonája meg is engedett. Te azonban e nevet a keresztyén világban ma minden jog és szokás ellenére viseled, Krisztus sérthetetlen parancsa, a szent atyák minden rendelése ellenére hordozod. Te vagy Krisztus helytartója? Te, kinek minden gondolatod, vágyad és tetted arra irányul, hogy Krisztus megsemmisüljön s csak üres neve maradjon fönn, s azzal te parázna módra visszaélhess? Te vagy a Krisztus helytartója, kiről már minden gyerek tudja, hogy Antikrisztus vagy? Micsoda Krisztust állítasz előnkbe, ha azt kívánod, hogy képét a te zsarnokságodban szemléljük? Látjuk minden istentelenség vezérét, a Sátán zászlóhordozóját, a lelkek kegyetlen gyilkosát, egyszóval a kárhozat fiát, kit az apostol leír – s Krisztus helytartójának tartsuk-e? Látjuk, mondom, a farkast, mely fölfaldossa Krisztus juhait, látjuk a rablót, aki legyilkolja őket, s ez Krisztus helytartója volna ránk nézve?

35. Themisztoklészről azt mondják, hogy mikor egyszer az igazság istennőjének áldozatot hozott, így kiáltott fel: "Ó, istennő, ha valahol vagy!" Hát mi nem kérdezzük, hogy midőn a pápa lelkiismeretét hívja tanúul, e lelkiismeret vajon hol is van? Néha a pokolból is felidézik a szónokok azokat, kiknek személyét ügyük előmozdítójának gondolják. De még ez sem vonatkozhatik a pápára, mert arra nézve nincs sem ég, sem pokol. Kinek tehát ez az agyrém a kezében van, csak az fogja elhinni, hogy Farnese az egyház békéjéért örömest ontaná vérét. De ha az ügyet alaposabb vizsgálat alá vesszük, azt fogjuk találni, hogy Farnese Pál bár tudja, mi az: más vérét ontani, a magáét eléggé kíméli. Bizonyára, ha eddig hitték volna is, hogy a pápában még maradt a lelkiismeretnek egy kis szikrája, a jelen hamis esküben nyilván kitűnik, hogy mennyire elveté magától mind Isten félelmét, mind az emberek becsülését.

36. Bizonyára méltányos kívánság, hogy ítélkezés végett a pápának adassanak át a protestánsok. Hogyhogy? "Mert én vagyok azok bírája." Csak magad? Segítő társakul maga mellé veszi a zsinatba tisztelendő testvéreit, akiket szintén valamennyire részesekké tesz tisztességében. Hát ennyi farkasnak adják a juhnyájat?


36

De bárminő a vizsgálat, mégis őket illeti. Ha egykor Pálnak megvolt a joga azt mondani: "Nem tudtam, testvéreim, hogy főpap volna", vajon mit kell nekünk ma mondanunk ezekről a fekete keselyűkről! De rövidség okáért csak azt mondom: mutassák meg, hogy az Úr papjai, s minden nehézség nélkül mindjárt megengedem, hogy az ítélkezés joga őket illeti. De amilyeneknek látom őket, joggal kérdezhetem újra és újra, hogy vajon ki tette őket ítélő bírákká?

37. Azt a tisztes címet, melyet a Szentlélek a fejedelmekre és a polgári hatóságokra ruház, (amint ez az illető helyből úgy, mint Krisztus magyarázatából is kitűnik), Konstantin, aki a Szentírásban nem volt nagyon járatos és ha a történetnek hihetünk, annak idején még katechoumenus [keresztelendő hittanuló] volt, tévedésből a papokra vitte át. Farnese azt hiszi, hogy megtalálta Achilles pajzsát, midőn védekezését tőle kölcsönzi. Most azt kell megállapítani, hogy Istennek kell-e inkább hinnünk, mint Konstantinnak? Ezen állítás értelméről szólok: "Én mondám: istenek vagytok." Egyébként elismerem, hogy Konstantin helyesen járt el akkor, mikor látva azt, hogy a püspökök végzetes dühvel vannak eltelve egymás marcangolására, látva, hogy Ariusnak kedveznek s Krisztus ügyét saját gyönyörűségeik előmozdítása végett elhanyagolják, gyalázatos irataikat széttépte. Egyébként, hogy Konstantin vélekedése Farneséétől mily messze járt, annak a nikodemiánusokhoz intézett leveléből, melyet Theodoretus közöl első könyvében, könnyű megítélni. "Örülünk – szól -, ha igazhitű és mértékletes püspökeink vannak. Ha valamelyik vakmerően s meggondolatlanul lázadást melenget, annak vakmerősége Isten szolgájának, azaz az én büntetésemet veszi." Amennyiben Farnese azt óhajtja, hogy Károly császár mindenben hasonlítson Konstantinhoz, el kell tűrnie, hogy nem vakmerőségét, hanem féktelen dühét annak keze büntesse.

38. Néhányszor már úgy mutatta Farnese, hogy összehívja a zsinatot, de aki azt hiszi, hogy valaha komolyan gondolt a zsinat összehívására, annak nincs egy szikrányi józan esze. Régen tudja, hogy a világ éhen-szomjan várja a zsinatot. Tudja, hogy mindenki roppant kegyetlenséggel vádolja azért, mivel különböző


37

szemfényvesztéssel ennyire húzza-halasztja a dolgot. Tehát tegyen eleget a műveletleneknek, hiszen semmijébe sem kerül, s hívjon össze néha-néha zsinatot. Ha pedig valaki csodálkozik azon, hogy a pápa annyira borzad a zsinattól, amelyen nincsen helye egy jó embernek sem, ebből azt is elgondolhatja, hogy mily borzasztó faja a zsarnoki uralomnak az, amelyet csak a rémület és félelem tart fenn.

39. Íme, ez fáj a szentséges atyának. A protestánsok ügyét nem meghallgatni és mérlegelni óhajtja, hanem legalkalmasabb útnak azt véli, ha egyenesen elítélésükkel kezdi. Bár abban a tisztességben is alig részesíti őket, hogy az egyszer már letárgyalt ügyet újból kezdje, hanem majd a rájuk már kimondott ítélet végrehajtását fogja megindíttatni. S valóban saját érdekeivel szemben nem jár el helytelenül, ha gondosan ügyel, hogy az oly kétes és rá nézve veszélyes ügy újra tárgyalás alá ne vétessék. Ha e beszéd hát meghallgatásra talál, a protestánsok számára mi marad fenn? Nemde ügyük védelméről le kell mondaniuk, magukat, mindenüket az ő kezébe kell adniuk?

40. Vajha valóban minden német eggyé lenne az igaz hit egyetértésében s valamennyien egyetlen főtől, ti. a Krisztustól függenének! Vajha az egész föld erre az egyezségre eljutna, ami által betelnék, amiben az egyház bizonyos és szilárd megvalósulása foglaltatik, hogy ti. lenne egy akol és egy pásztor. A római pápa azonban, ki semmibe sem veszi, ha mindenki egy Istent ismer, azt állítja, hogy az egész világot nem Krisztus tudománya és kijelentései alapján kormányozzák, ha őt fő gyanánt nem imádják. Tehát bár Istent legfeljebb hamisan hívhatja tanúul az, akinek nincs Istene, mégis hogy a folytonos hazugság látszatát elkerülje, azt az egyet igazán állítja, hogy semmit inkább nem óhajt, mint hogy mindazokat, akik elrepültek tőle, s akiket javíthatatlanoknak tart, igája alá visszahajthassa.

41. Mintha bizony azzal a reménnyel hívta volna össze azt a zsinatot, hogy az össze is ül, s nem céltudatosan választott volna oly időt, mely a békés tanácskozásra a lehető legalkalmatlanabb volt! Mikor eléggé kitudakolta, hogy a keresztyén világ két legnagyobb uralkodóját a háború szakítja el egymástól,


38

úgy, hogy már több helyen szinte harci kürt zeng, akkor úgy színlelte, mintha zsinatot akarna tartani. Ki hinné oly balgának, hogy azt remélte is? Amiből persze könnyű levonni azt a következtetést, hogy minden cselekedete képmutatás. Mert hogy történt, hogy a békés időben nem volt egy szava sem? Mikor egy ideig tartotta magát a mantuai, majd veronai zsinat összehívásának híre, végtére mind a kétszer egy-egy bulla lett a dologból s most a fegyverek zörgésének közepette e zavaros időket úgy tekinti, mint amelyek a zsinat tartására legalkalmasabbak?

42. Ó, mily elvetemült szemérmetlenség! Csodálatos, hogy írnokának azt is meg nem parancsolta, hogy írás közben nyögjön és bal szeméből egy kis könnyet hullasson! De mikor a császár előtt ezt a mesét úgy emlegeti, mintha az őt nem ismerné jól, nem kevésbé oktalan, mint becstelen. Keressen hát idegent! Ámbár van-é valaki kelettől nyugatig, aki ne tudná, hogy e helyen úgy Istent, mint az embereket csak gúnyolja? De folytassuk. Mely városba hívta össze a zsinatot? Trientbe. A választás ügyes, ha a németek is oly balgák lesznek, hogy a farkas torkába maguktól bemennek. Minő férfiakból lesz majd a gyűlés alkotva? Bizonyára miletusiakból, akik jó embernek még a képét sem tűrhetik meg maguk között. Minő méltányosság és mérséklet lesz majd a tárgyalásban? Talán az érintetlen, előítéleteknek rabul nem esett emberek szelíd s békés döntésre fognak jutni? Hiszen már most azt mondja Farnese, hogy az ügy, mely vita tárgyát képezendi, el van ítélve. Teljesen felesleges lesz hát annak tárgyalására akár egy órácskát is vesztegetni. Mégis, hogy túlságosan nyakasoknak s kegyetleneknek ne látsszanak, komolyan ülnek a kihallgatást várva – "Eredj, szolga, hívd fel a protestánsokat, hogy ha valamit a zsinat elé akarnak terjeszteni, adják be alázatos kérelemben, hogy a szent atyák füleinek beszédük ne legyen kellemetlen." Mikor meghallották az esdeklők kéréseit, először azt illő kérésbe tenni, hogy minden feltétel mellőzésével megengedik-é, hogy a szent atyák róluk s tanításukról ítéletet mondjanak. Aztán el kell készülve lenniük arra, hogy mindazt, mit a reformáció címén maguknál már megalkottak, ismét megsemmisítsék, a tudományt, mit maguk-


39

hoz öleltek, megtagadják, s a szent római szék hitét s minden szertartását maguknál jogaiba mintegy visszahelyezzék. Ha az első pontnál haboznak, azonnal kimondják róluk, hogy szakadás szerzői, ha a második feltételnek engedelmeskedni vonakodnak, kétszerte eretnekek lesznek. Folytatólag arról kell hát határozatot hozni, hogy makacsságuk minő elbánás alá essék. Mert míg az egyház épsége vissza nincs állítva, addig tilos bármit is érinteni. Addig tehát, míg a keresztyén világot a protestánsok üldözésére és elnyomására irányuló belső háború tartja lefoglalva, az egyház reformálása halasztást nyer. Aközben azonban a tiszteletre méltó papi rend még sem fog szünetelni. Mert szerteszéjjel sok fújtató kell ám a tűzhöz. Mikor aztán nyugodt birtoklásukba egyszer visszatértek, próbálja csak valaki a zsinat összehívását emlegetni, menten egyhangúlag kimondják rá, hogy zavargó, lázadó s az egyház egységének megrontója. Farnese véleménye szerint bizony maga a császár sem kísérelheti azt meg büntetlenül. A császárnak szabad a zsinatot kérni, a pápának viszont szabad azt megtagadni. A visszautasítást eltűrve ne merészkedjék tovább egy lépést sem tenni, ha nem akarja, hogy követelődzésének oly büntetését vegye, mint Uzziás, vagy bárminő borzalmas halállal pusztuljon el! A zsinat rendjéről azonban, ha időm lesz, egyebütt fogok szólani.

43. Ki csodálkozik azon, hogy a pápa az egész halandó nemzet felett való elsőséget igényli, mikor itt egyenesen az angyalok elölülőjévé teszi magát? De félek, hogy a nevek kétértelműsége folytán csalódtam, amint bizonyára csalódtam is. Mert mely angyalokra gondolna, ha nem azokra, kiknek tanácsával rendesen élni szokott? Ezeknek a sorából való az, aki hajdan Akháb elpusztítása végett hazug lélek volt az összes próféták szájában. Ha ott egy annyira képes volt, mit képes itt véghez vinni annyi ezer? Abban az egyben azonban joggal meg lehet támadni Farnesét, hogy ítélkező társaiul azokat választja, akik majdan felette fognak ítélőszéket alkotni. Mert nem oly nagy isten ő, hogy a hazugság atyjának ne szolgálna. Az, aki személyét és életét bűvészi sejtések alá veti, bizonyára bevallja, hogy kisebb az ördögnél, akit segítségül hív. Ámbár


40

azzal, amit hisz, nem törődöm, míg látom, hogy mit cselekszik.

44. Olyan atya ő, mint aminőnek a költők Saturnust tüntetik fel, ki megette gyermekeit. Mégis aki szavának nem enged, kirekeszti Isten fiainak sorából. Milyen jó, hogy villámlásai Salmonéi s nem Istenéi.

45. Az első pont itt az, hogy csak azt a tant szabad elfogadni, mely a római széktől származik. Ha e véleményt elfogadjuk, ugyan mi képezheti még vita tárgyát? Ehhez képest nem tiltja meg, hogy a tudomány vizsgálatáról, az egyház állapotának megtisztításáról s megjavításáról folyjék a szó, csak a bíró ő legyen, s az ellentétes nézeteket az ő vélekedése csitítsa el. Ezzel még nem elégszik meg. Más óvóintézkedést tesz, s e dolgokat csak azon vizsgálat elé bocsátja, melyet ő s a vele szálló angyalcsapat fog végezni. Előírja a tárgyalás módját, s hogy ő csendet annyiszor csinál, ahányszor neki tetszik, s valahányszor kiált, mindenki megrémül. Így van? A protestánsok azt panaszolják, hogy Isten tiszteletét megrontották, dicsőségét kioltották, vagy legalább nagyon elhomályosították, Krisztus királyságát felforgatták, a vallást bűnre adták, az igazság tudományát részben megrontották, részben eltemették, az egyházat nyomorultul széttépték és megszaggatták, a szentségeket rút nyereség eszközeivé tették, azt panaszolják, hogy a Krisztus vérén megváltott lelkek szentségtörő nyerészkedésnek vannak tárgyul kitéve, hogy a lelkészi, vagy pásztori tisztet, melynél a világon nem lett volna szabad hasznosabbnak lenni, borzasztó zsarnokságra fordították. Mind e bajokért a pápát teszik felelőssé övéivel együtt s készen vannak ujjal mutatni arra, hogy ő az Antikrisztus. Ha ezt be nem bizonyítják, szívesen tűrik nemcsak a rágalom büntetését, hanem a legkegyetlenebb kínzásokat is. Csak azt követelik, hogy méltányos ítélőszék előtt ők is elmondhassák érveiket, s a bizonyítás eszköze a Szentírás legyen, nem hagyván mindazonáltal az atyák régi rendeléseit sem figyelmen kívül. Mit szól erre a Szentséges atya? A bizonyítást elfogadja, de csak azok mellett a szabályok mellett, melyeket már említettem. Ez azonban csak annyi, mintha valami gyilkossággal s lopással vádolt rabló azt állítaná, hogy az ítélettől nem vonakodik oly feltétel alatt, hogy neki


41

ítélőszék állíttassék, melyről ügyét előadhassa, hogy akarata ellenére semmi se történjék, semmi támadásban ne legyen része, tanúbizonysággal ne gyötörjék, hanem az egész tárgyalást úgy vezethesse, hogy a bűntelenséget minden nehézség nélkül megszerezhesse a maga számára. Íme, ezért nem alkalmasak a birodalmi gyűlések az ügy tárgyalására.

46. A második pont az egyházi javakra vonatkozik. Ha ezeknek kezelésében ti. valami hiba volt, valami jogtalan bitorlás, azon csak pápai ítélettel lehet javítani. Ki tagadná, hogy a pápának van oka ez állítása mellett megmaradni? Mert a fejedelmek előtt minő tér nyílnék az újításokra, ha a pápa az egyházi javak ügyét nekik engedné? Köztudomású, hogy manapság a püspökök, apátok, s akik a rendben következnek, minő fényűzésben élnek. A fejedelmek azt hallanák, hogy az a bőség, melyet ma oly bűnösen tékozolnak, a szegények öröksége. Ki nem támadna a papok ellen, ha ők maguk hamarjában eszükre nem térnének s rendes életet nem folytatnának? Meghallanák a fejedelmek a régi egyházi szabályokból, hogy az egyházi javak osztogatása minő s kikre tartozik, s mindnyájan azt a régi diakóniát kívánnák vissza. Meghallanák, hogy az egyház jövedelméből senkit sem szabad táplálni, aki kötelességének eleget nem tesz. Menten azt kiáltanák, hogy minden nagyétkű lustát el kell csapni. S annyi légióból akkor ugyan hány maradna? Ki jár el ma a püspök tisztében, sőt ki mutatja, mintha eljárna? Melyik pap? Mert a kanonokok s a többiek a presbitérium régi alakjában nyernének szerepet. E világi, vagy amint mondják, laikus javítás nemcsak a többi egyházakra terjedne ki, de utat találna magához az eleddig hozzáférhetetlen római székhez is. Mi volna ez persze más, mint eget-földet összekeverni? Mindenesetre méltatlan bűn volna, ha a földi isten elé életszabályokat állítanának, asztala költségeit megszabnák, s évente számadást kérnének tőle. S itt még nem állnának meg, hanem mindazt, amit másoktól jogtalan erőszakkal rabolt, vagy csellel vett el, kivennék kezéből, sőt arra kényszerítenék, hogy amit a birodalomtól elrabolt, s mintegy joggal birtokol, adja vissza, s mindazt a sok zsákmányt, melyet az évek hosszú során összehalmozott, magából kiadja. – Még


42

ha nagyobb szükség gyakorolna kényszert, mindezt meg lehetne engedni. De most miért avatkoznának a fejedelmek idegen tisztbe, mikor Farnese egyébként oly méltányos eljárást ír elő? Mert ki ért jobban a gyógyításhoz, mint aki maga is jól ismeri a betegséget? El kell tüntetni azon romlásokat, melyek a régi diakóniát egészen megsemmisíték. Kiknek vállát illik e tehernek inkább nyomnia, mint akik nemcsak a legnagyobb mértékben ismerői mind e bajoknak, hanem szerzői is? Várjuk csak, minő lesz az a jövendőbeli tisztítás, ha a tevés vagy szünetelés joga a papokra hagyatik. Nem így tőn hajdan Jósiás király, aki nemcsak a papok élelmére szánt jövedelem, hanem az áldozati ajánlatok ellenőrzésére is állítá íródiákját. S Farnese mégis szentségtöréssel vádolja a birodalom rendeit, ha a szentségtörés megakadályozására közbevetendik magukat.

47. Hogy minő engedmény jutott a protestánsoknak részül, arról nem szólok; bár annak összege körülbelül az, hogy jogtalan előítéletekkel, míg az ügyben becsületes tárgyalás után ítélet nem hozatik, idő előtt ne terheljék őket. A szent atya azt parancsolja, hogy ez az egész töröltessék el. Első látásra persze kemény a dolog, de az oka megvan. Mert mi lesz akkor, ha a protestánsok jogaik birtokában mennek a zsinatra? Nem történnék a szent székkel szemben sérelem, ha a vita oly tárgyról kezdődnék, mely még némiképpen kétes. Nem ok nélkül teszi hát a pápa, ha oly hevesen harcol azellen, hogy a protestánsok valami jogra tegyenek szert. Mert mi kényelmesebb s célravezetőbb, mint ha a protestánsokat a zsinat elé elítélve hurcolják, vagy távollétük miatt bűnhődnek. Hogy ez neki használ, bizonyos, de hogy méltányos vagy helyes-e, kérdéses. "Éljen a becsület!" szól Farnese, "de a haszon még jobban éljen!" Ez ugyan a római jog szerint gyakran így van, de a pápa elfeledi, hogy Németországban beszél, ahol az adott szó szent, s még van szégyenérzet. Németországban, mondom, új és szokatlan dolog az ígéretet megszegni, az egyszer megadott szótól tágítani, s csak annyit tartani meg szilárdul, amennyi az ember hasznára válik. Ha pedig Németország közszokásától a legnagyobb mértékben elüt az ígéretet semmibe venni, s akkor szegni meg, mikor az ember akarja, mennyi-


43

vel inkább távol áll mindez Németország császárának személyétől?

Befejezés

A vége az, hogy a császár a protestánsokkal bárminő egyezségre, szerződésre s megállapodásra jutott, az mind haszontalan és semmis. Az emberek között azonban az adott szónál nincs szentebb. Már régen elhatározták, hogy az eretnekekkel szemben az adott szót nem kell megtartani. Hát ha az adott szót eskü erősíti? Mintha bizony nem a főpap dolga volna a szentség alól annyiszor feloldani, ahányszor jónak látja! A birodalomnak örök és sérthetetlen törvénye, hogy az ígéreteket teljesíteni kell. Hogyan? Hát a pápa nem a törvények felett áll? Sőt mi köze neki a törvényekhez? A császár fenségéhez azonban méltatlan volna, ha határozatától tágítana. Elég, hogy minden rútságot a pápa szentségével letörölnek. De hisz okiratot is adtak az engedményekről. Mintha a pápa egy felmentvénye nem volna elég az összes okiratok megsemmisítésére! Jó példa erre Husz János, akit a rómaiak menedéklevéllel Konstanzba csaltak s kegyetlenül meggyilkoltak. Ott volt Zsigmond császár, e szelíd lelkű s legkevésbé sem vérengző császár. Mikor ő magára s az egész birodalomra nézve a legrútabb dolognak tartá, ha azt, kit oltalmába vett, szeme láttára s mintegy jóváhagyása szárnyai alatt viszi halálra a hóhér, s e barbár istentelenség megakadályozására férfiasan közbelépett, a szent atyák azt a határozatot hozták, hogy az eretnekekkel szemben nem kell megtartani az adott szót. Ez aztán minden kötelességérzettől megszabadítá a császár lelkét. Együgyűségét és szemérmét pedig kinevették, mikor attól félt, hogy szavának megszegése, vagy legalább semmibe sem vevése miatt még valami kellemetlenség éri. Most azonban más korban élünk. A világ akkor vak volt, ma lát. E roppant undokság emlékezete a németek lelkében él, s eléggé figyelmezteti őket arra, hogy a rómaiak hűtlenségéhez társul többé ne szegődjenek. Különösen pedig a császár az, ki hírét, méltóságát soha nem adhatja Farnese szolgálatába. Köztudomású, hogy ama kegyetlen férfiú hányszor s minő eszközökkel ingerlé őt a kegyetlenségre. Véleménye mellett azonban szilárdul megállott, és sok kiváló s hősi erénye közül az az egy a legbámulatraméltóbb, hogy a birodalom


44

annyi nehéz forrongása közepette sohasem engedé magát eltántoríttatni mérsékletétől és kegyességétől, másrészt adott szava szentségétől.

- Vége. -

A fordító utószava

Azok után, mik e mű elején az argumentumban röviden elő vannak adva, felesleges a történelmi előzményekről szólani. Béza csodálatosképpen összezavarja e művet Kálvinnak "Az egyház reformálásának szükségességéről" írott művével (Ld. Kálvin János művei. II.) Colladonus Kálvin-életrajza azonban helyesen tájékoztat annak eredete felől. A pápai levél érdekes, kiváló példája a római szék kielégíthetetlen s alaptalan uralomvágyának. Kálvin megjegyzései érdességükben a kor szellemét lehelik. Érdekes, hogy a korszellemtől még oly nagytehetségű embernek sem sikerült teljesen függetlenítenie magát, mint Kálvin volt. Különben a pápai dölyf ellen való védekezés az akkori viszonyokhoz mérve a lehető legjobb, legalaposabb. Kálvin hatalmas logikája s az igaz ügyben megalkuvást nem ismerő szigora minden sorból előcsillan.

Fordító