LUTHER JELLEME

Írta:
DR. WALTHER VILMOS
A rostocki egyetem professzora.

Fordította:
Ifj. VICTOR JÁNOS

A REFORMÁCIÓ NÉGYSZÁZADOS ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL KIADTA:
A MAGYAR EVANGÉLIUMI KERESZTYÉN DIÁKSZÖVETSÉG KIADÓVÁLLALATA.

Az elektronikus kiadás (2006) szöveggondozásáért felel:
Németh Ferenc (nemo44@hotmail.com)

Tömörítve (249k)


TARTALOM.

Bevezetés (1)
Ellentétes vonások (3)
Luther-képek (5)
Élete fordulópontjai (7)
Első fejezet (Luther nyíltsága, igazlelkűsége) (9)
Kajetán és a mainzi érsek iránt (11)
Erasmusnak írt levele (15)
A választófejedelemnek írt levele (17)
Amikor magáról beszél (19)
Gyöngeségeit nem titkolja (21)
Önvádja wormsi fellépése miatt (23)
Imádságaiban (27)
Természetes modora (29)
Beszédessége (31)
Egyoldalú nyilatkozatok (33)
Nyers beszédmodora (35)
Gyermekies lelkülete (37)
Igazlelkűsége (38)
Bizonyosságot keres (39)
A bűntudat gyötrelmei (41)
Óvatos a haladásban (43)
Lelki tusái (45)
Kételyei (47)
A hazugság vádja (49)
Formális és lényegbeli igazság (51)
Második fejezet (Önzetlensége) (53)
Igénytelensége (55)
Gyönge érzékisége (57)
Pénzzel nem törődik (59)
Dicsőséget nem keres (61)
Írói szerénysége (63)
Nem becsvágyó (65)
Kész szégyent is vállalni (67)
Életével sem törődik (69)
Szeretetének forrása (71)
Igaz hit nincs szeretet nélkül (73)
A szeretet magasztalása (75)
Óriási munkássága (77)
Levelezése (79)
Vendégszeretete (83)
Halálának oka (85)
Kicsinyességtől ment (87)
Magatartása a külsőségekkel szemben (89)
Magatartása szervezeti kérdésekben (91)
Harmadik fejezet (Alázatossága, önbecsülése) (92)
Alázatos Biblia-olvasó (93)
Elismerése munkatársai iránt (95)
Elégedetlen műveivel (97)
Hízelgést nem tűr (101)
Gyónásai (103)
Nem önfejű (105)
Kísértéseinek örül (107)
Nem akar uralkodni a lelkeken (109)
Nem akar tekintély lenni (111)
Nem fontoskodó (113)
Önbecsülése (115)
Istentől nyert hite van (117)
Hitbeli bizonyossága (119)
Ismeri tehetségeit (121)
Nagy jelentőségének tudata (123)
Isten kivételes eszköze (125)
Nem autoszuggesztió (127)
"A németek prófétája" (129)
Önérzete (130)
Welter Jeromosnak írt levele (131)
Negyedik fejezet (Bátortalansága, bátorsága,
Istentől való függése, dacossága, optimizmusa)
(135)
Bátortalansága (136)
Csak megtérése teszi bátorrá (137)
Első föllépésénél (139)
Kész magát alárendelni (141)
Kész elhallgatni (143)
Élénk képzelőtehetsége (145)
Wormsi útja (147)
Semmit sem akar visszavonni (149)
Dacol a wormsi veszélyekkel (151)
Hasztalan lebeszélési kísérletek (153)
Első wormsi kihallgatása (155)
Szilárd megállása (157)
Férfias önállósága (159)
A parasztlázadás idején (161)
Babonás nézetei (163)
Babonás félelmet nem ismer (165)
Istentől való függése (166)
Önállótlanság Istennel szemben (167)
Isten kényszerítő parancsai (169)
Nem akar nagyarányú szervezést (171)
Fölötte áll ellenfeleinek (173)
Biztos a győzelem felől (175)
Tántoríthatatlan harcos (177)
Optimizmusa (179)
Közeli végben reménykedik (181)
Ötödik fejezet (Szenvedélyessége, harcmodora) (183)
Megtérése előtti éveiben (185)
Erős szeretete és gyűlölete (187)
Melléktekintetek nem mérséklik (189)
Kitöréseit nem szabad félremagyarázni (191)
Sokszor egyoldalú (193)
Harci fegyverei (195)
Szeretne még hevesebb lenni (197)
Katolikusok kifogásai (199)
Harcmodorának igaz megítélése (201)
Hevesnek kellett lennie (203)
Nem igazságtalan (205)
Nem elhamarkodott (207)
Ellenfeleit nem gyűlöli (209)
Imádkozik ellenségéért (211)
Viselkedése Tetzellel szemben (213)
Különbséget tesz az ügy és a személy közt (215)
Tud szelíden is harcolni (217)
A rajongók ellen tartott beszédei (219)
Nem örül a harcnak (221)
Nem személyeket támad (223)
Megőrzi lelki egyensúlyát (225)
A harc közepette is békés (227)
Hatodik fejezet (Kedélye) (229)
Mély kedélye miatt szerették (231)
Élvezi a természetet (233)
Örül fáknak, madaraknak (235)
Örül a szabadban (237)
Örömei családi életében (239)
Fiának írt levele (241)
Nem megközelíthetetlen (243)
Barátságos mindenkihez (245)
Még nehéz időkben is (247)
Betegségében is vidám (249)
Asztali beszélgetéseiben (251)
Jólelkűsége (253)
Zenebarát (255)
Házi énekkara (257)
Költői képességei (259)
Érzékeny a fájdalmak iránt (261)
Szeretteinek halála lesújtja (263)
Munkásságának szomorú következményei (265)
Fájdalmas küzdelmek (267)
Nem érzéketlen harcos (269)
Józansága (271)
Befejezés (274)
Igazi német ember (275)
Vonásai német vonások (277)
Mégis az egész emberiségé (279)

ELŐSZÓ
a magyar kiadáshoz.

Régi emlékek elevenednek eg lelkemben, amikor Walther Vilmos rostocki teológiai professzor "Luther jellem című munkájához előszót akarok írni. Megjelenik előttem Walther jellegzetes alakja. Látom a katedrán, amint tudásának kincseit pazar kézzel nemesen egyszerű formában, szikrázó elmésséggel és mégis mélységes komolysággal osztogatja. Látom a szószéken, amint lelke teljes tüzével tesz bizonyságot az evangéliumnak egyénisége teljességét átható igazságáról. S amikor úgy érzem, mintha most is reám szegezné mélytüzű tekintetét, amely olyan csodálatos fényt áraszt fekete szakáll körítette halvány arcára, nagy bizalom melege tölti el szívemet s nyugodtan merem mondani annak, aki e könyvet kezébe veszi: Vedd bizalommal és hidd meg nekem, hogy jó vezetőd lesz, ha le akarsz szállani Luthernek, a világtörténelem, az egyháztörténelem ez egyik legnagyobb alakjának megértésébe.

Luther megértése mindnyájunknak fontos érdeke. Mindnyájunknak: ezt a szó lehető legtágabb értelmében kell venni. Mindnyájunknak érdeke, hogy megértsük azt az üzenetet, amelyet Istentől jött üzenetnek ismert meg s vall


VI

a keresztyénség s amelyet "örvendetes üzenetnek", Evangéliumnak nevezünk. Luther segítségünkre lesz ebben. Lutherben megismétlődött az a csodálatos élességgel kikristályosodott tapasztalat, amely Pál apostolban áll előttünk. Ez a tapasztalat Luthert levezette az Evangélium legmélyébe. Ha Luther kezét megragadjuk és vezetésére bízzuk magunkat, mi is eljuthatunk oda, hová ő eljutott: az Isten kegyelmének életmegújító, világmeggyőző ideigvalóságot és örökkévalóságot átfogó megtapasztalására. Ezért van elkerülhetetlenül szükségünk Luther megértésére. Ha Luthert kikerüljük, az Evangélium megértésének épp azt a segítséget utasítjuk el, amely a legjobb szolgálatot teheti nekünk.

Luther megértésében viszont ma a legjobb szolgálatot Walther teheti. Senki a mai kor tudósai közül nem hatolt be oly szerencsés intuícióval Luther lelkébe, mint Walther. A mi magyar irodalmunk számára éppen ezért nagy nyereség, hogy Walther "Luther jelleme" című munkája magyarul is megjelenhetik. Walther ezt a munkáját a reformáció négyszázados jubileumára írta, s az Allgemeine Evangelische Lutherische Konferenz adta ki, amely a világnak összes, az ág. hitv. ev. egyház hitvallási iratai alapján álló evangelikusait egyesíti. Walther ebbe az ünnepi ajándéknak szánt művébe lelke, tudása teljességét öntötte belé, s a kiadó testület a nagy évforduló alkalmából való bizonyságtételnek tekintette a mű kiadását.

Ez a könyv számot tarthat mindenki érdeklődésére. Walther meggyőzhet mindenkit arról, hogy érdemes Lutherrel foglalkozni, ha foglal-


VII

kozni akarunk a keresztyénséggel, ha nem akarjuk magunktól botorul elvetni azt, amit egyedül a keresztyénség adhat meg lelkünknek. Jó lesz, ha egyszer mindenki szembe néz azzal a kérdéssel, hogy miért ragaszkodnak ma is annyian Lutherhez, miért tekintik prófétai nagyságú alaknak, aki Istennek kiváltképpen való eszköze volt a keresztyénség megreformálásában. S talán nem egészen hiú az a reménység sem, hogy Walther könyve sok félreértést, idegenkedést, bizalmatlanságot oszlathat el a protestantizmus határain kívül is. Hiszen a reformáció megértése Luther megértésén fordul meg.

Az természetesen valószínű, hogy nem csak a protestantizmus határain túl, hanem innen is, sőt még a Luther nyomdokain haladó egyház határain belül is lesznek olyanok, akik egyben is, másban is nem értenek egyet Waltherrel, mert nem érthetnek egyet magával Lutherrel sem. De aki kénytelen ezt megállapítani, ne engedje magát azért megfosztani attól az áldástól, amely a Lutherrel való megismerkedésből fakadhat számára. Luther a Krisztushoz akar vezetni bennünket, akinél élet és békesség vár mindnyájunkra. Walther is ezért akar Lutherhez vezetni bennünket. Fogadjuk el szolgálatát megértő és hálás szívvel.

Br. Podmaniczky Pál.


[A jegyzetek rövidítéseinek feloldása]

Erl. = Luther összegyűjtött műveinek erlangeni kiadása, 1–67. kötet. 2. kiadás, amennyiben megjelent.
End. = Enders: Luthers Briefwechsel.
O. v. a. = Opera varii argumenti.
O. ex. l. = Opera exegetica latina.
Gal. = Comment. in epist. ad Galatas.
D. W. = De Wette, Luthers Briefe...
Bindseil. M. Luthers Colloquia.
Kroker, Luthers Tischreden in der Mathesius'schen Sammlung.
Lauterbach, Tagebuch. Seidemann kiadásában.
Math. = Mathesius, historien Von... Luthers... Leben. Lösche kiadása (1898).