HITVALLÁS ÉS TUDOMÁNY

EMLÉKKÖNYV
AZ ÁGOSTAI HITVALLÁS 400 ÉVES JUBILEUMA
ALKALMÁBÓL

KIADJÁK
A M. KIR. ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM
EVANGELIKUS HITTUDOMÁNYI KARÁNAK
TANÁRAI

SOPRON
NYOMATOTT SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
1930.

Az elektronikus kiadás (2006) szöveggondozásáért felel:
Németh Ferenc (nemo44@hotmail.com)
ELŐSZÓ.

Az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileumát hittudományi karunk nem engedhette elmúlni anélkül, hogy neki a maga részéről is emléket ne állított volna. Már ez év július hónapjában tartott theologiai konferenciánk elsősorban az Ágostai Hitvallás emlékének felújítását kívánta szolgálni. Ugyanennek a célnak szolgálatában áll ez az Emlékkönyv is, melynek tartalmát nagyobbára karunk tagjainak a júliusi konferencián elhangzott előadásai alkotják, kiegészítve az Ágostai Hitvallásnak egyik kartársunktól a Konkordia Könyv latin szövege alapján készített új fordításával. A hitvallás összhangjába igyekeznek beleilleszkedni azok a dolgozatok is, melyek nem vonatkoznak közvetlenül az Ágostai Hitvallásra.

Szolgáljon ez az Emlékkönyv nem csupán jeléül és bizonyságául, hanem egyszersmind a tudomány segítségével megerősítéséül és kimélyítéséül annak a lelki közösségnek, mely a hitvallás egységében kapcsolja össze hittudományi karunkat evangéliumi anyaszentegyházunkkal.

Sopronban, 1930. október havában.

A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem
evangélikus hittudományi karának
tanárai.
TARTALOM.

Az Ágostai Hitvallás. Új fordítás latinból
         D. Dr. Pröhle Károly
1–46
Keresztyénség és protestantizmus az Ágostai Hitvallásban
        D. Dr. Pröhle Károly
47–68
Az Ágostai Hitvallás és az evang. istentisztelet
        D. Stráner Vilmos
69–82
Az egyház lényege az Ágostai Hitvallás szerint.
        Lic. Dr. Karner Károly
83–104
Az Ágostai Hitvallás egyháza és a misszió
        Dr. báró Podmaniczky Pál
105–122
Az Ágostai Hitvallás története Magyarországban
        D. Payr Sándor
123–200
A magyar evangelikusság föld- és néprajzáról
        D. Kovács Sándor
201–226
A szociális kérdés az Újszövetségben
        Dr. Kiss Jenő
227–244
A keresztyénség és az Ótestamentum
        Dr. Deák János
245–273