A MAGYARORSZÁGI PROTESTANSEGYLET KIADVÁNYAI
XIX-ik KÖTET

PROTESTANS THEOLOGIAI KÖNYVTÁR
SZERKESZTI

KOVÁCS ALBERT

XV. KÖTET

A XVI. SZÁZADBAN
TARTOTT
MAGYAR REFORMÁTUS ZSINATOK
VÉGZÉSEI.

ÖSSZESZEDTE,
A LATIN SZÖVEGÜEKET MAGYARRA FORDÍTOTTA
ÉS TÁJÉKOZTATÓ JEGYZETEKKEL KISÉRTE

KISS ÁRON
PORCSALMAI LELKÉSZ ÉS SZATMÁRI ESPERES

BUDAPEST
KIADJA A MAGYARORSZÁGI PROTESTANSEGYLET.

Elektronikus kiadás: Németh Ferenc (nemo44@hotmail.com), 2008.

Tömörítve: 664KI. Erdődi első zsinat az 1545-ik évben
A keresztyén hitvallás cikkei, melyeket Erdődön a magyarországi egyházak lelkipásztorai az 1545. év szept. 20. napján összeirtak (9)

II. III. Tornai vagy toronai két zsinat az 1549. és 1550. években (16)

IV. Beregszászi zsinat 1552-dik évben (22)

V. Óvárii zsinat 1554-dik évben (27)
Az Óváriban 1554-dik évben tartott zsinat munkálatai stb. (30)

VI. Erdődi második zsinat 1555-dik évben (32)
A Nagys. Báthory György ur által Erdődre, 1555-dik év február 24-dik napján egybehivott részzsinat által megállapított cikkek (33)

VII. Vásárhelyi zsinat 1559-ik évben (44)
Az Urnak vacsorájáról való közönséges keresztyén vallás (48)

VIII. Medgyesi zsinat 1560-ik évben (53)
IX. Kolozsvári zsinat 1561-ik évben (58)
X. N.-Váradon és Debrecenben 1561. és 1562-dik évben tartott zsinatok és az egri szövetkezés (59)
A debreceni vagy egervölgyi hitvallás (73)
[Bevezető és a zsinati levelek, a végén a cikkek tartalomjegyzéke
A cikkek első része
A cikkek második része
A cikkek harmadik része]
XI. Tarcali és tordai zsinatok 1562. és 1563-dik években (286)
A keresztyéni tudománnak .... rövid summája (295)
XII. Enyedi országos zsinat 1564-dik évben (412)
Egyességi módozat (420)
Az ágostai hitvallásuak felelete (427)
Viszonválasz a feleletre (428)

XIII. Gönci zsinat 1566-ik évben (437)
A gönci zsinatban 1566-ik év január 23-dik napján hozott megerősitett cikkelyek (443)

XIV. Tordai zsinat 1566-ik évben (449)
A Thordán március 15-ik napján 1566-ik évben egybegyült lelkészeknek az igaz Háromság tudománya felől való egyetértésök fejezetei (449)

XV. Gyulafehérvári és marosvásárhelyi zsinatok 1566-ik évben (452)
Keresztyén egyetértés cikkei (455)
XVI. Debreceni zsinat 1567-ik évben (459)
Igaz tételek (460)
Rövid hitvallás (465)
Magyar szövegű hitvallás (520)
Nagyobb cikkek (561)
XVII. Szikszói zsinat 1568-ik évben (613)

XVIII. Kassai zsinat 1568-ik évben (625)

XIX. Gyulafehérvári zsinat 1568-ik évben (629)

XX. Sárospataki zsinat 1568-ik évben (633)

XXI. Nagyváradi zsinat 1569-ik évben (636)

XXII. Csengeri zsinat 1570-ik évben (654)

Csengeri hitvallás (662)
XXIII. Hercegszőlősi zsinat 1576-ik évben (674)
Hercegszőlősi cikkek (676)

XXIV. Nagyváradi zsinat 1577-ik évben (686)
Kisebb cikkek (687)

XXV. Csepregi zsinat 1587-ik évben (695)
Csepregi cikkek (695)

XXVI. Nagykárolyi zsinat 1591-ik évben (698)

XXVII. Kereszturi zsinat 1593-ik évben (706)

XXVIII. Felső-magyarországi cikkek az 1595-ik évből (708)

XXIX. Borsod-Gömör-Kishonti cikkek a XVI-ik század végéről (723)

XXX. Tasnádi zsinat 1597-ik évben (733)

Zárszó (735)

ELŐSZÓ.

1875-ben Geleji Katona István egyházi kánonait s azzal kapcsolatban a Szatmár-Németiben 1646-dik évben tartott nemzeti zsinat végzéseit adtam ki az eredeti latin szövegből magyarra forditva. 1877-ben a Szatmármegyében tartott négy első protestáns zsinat végzéseivel tettem ugyanezt. Láttam, mily sok a teendő prot. egyháztörténelmi irodalmunk terén s hanyatló erőmmel igyekeztem én is pótolni elődeink és saját magunk mulasztásait.

Talán épen ezen jóakaratu törekvéseim figyelembe vétele folytán történt hogy midőn a Protestans Egylet intéző férfiai az egyháztörténelmi monográfiák kiadását elhatározták, nekem is részt kivántak adni a munkában. Szivesen ajánlkoztam, hogy a nekem szánt XVI. századbeli zsinati végzéseket s kánonokat összeszedjem, illetőleg magyar nyelvre leforditsam. Ismertem vállalatom nehézségét, tudtam, hogy ezek a zsinati végzések még sehol, sem eredeti szövegükben, sem forditásban, összegyüjtve nem voltak. Egy részük megjelent ugyan nyomtatásban, de ezeknek is példányai megritkultak, s még a kinél az eredeti latin szöveg nem képezett volna is akadályt, az sem férhetett volna könnyen hozzájok. Más részük kéziratban lappangott a könyvtárak polcain. Tudtam, hogy nekem gyüjtővé, forditóvá s magyarázóvá kell lennem. S ha e nehézségeket a református zsinatokra nézve legyőzhettem is, a testvér evangelikus hitrokonok zsinataira nézve e nehézségek nekem legyőzhetetlenek voltak s maradtak.

Ép ezért e művembe befoglaltam ugyan a két felekezet különválásáig hitbeli őseink összes közös zsinatait, de a testvér felekezetek megválásától fogva szoritkoztam csupán a ref. egyház zsinataira. Ezeknek a végzéseit aztán lehetőleg összeszedtem mind, s adom itten idősorozati rendben.

Forditásaim nem szépek; nem is a szépségre, hanem a hűségre kellett törekednem. Különben rosz irályu, homályos, megrongált és kijavithatatlan összefüggésü mondatokkal telt szövegből ki fordithatna szépet; háromszáz éves, toll- és sajtóhibákkal rakott kéziratokból és nyomtatványokból ki adhatna hibátlant? (*)

Vegyed jámbor olvasó, bár ki légy, jó szivvel tőlem e csekély munkát, s ne várj benne sokat, hanem csak nehány durván faragott követ, melyeket egy öreg ember szedegetett össze, már hanyatló erejével, a magyar protestans egyház történetének emléképületéhez, melyeket majd egyszer az utókor odahányhat, ha jónak látja, az alap gödrébe.

Irtam Porcsalmán, 1881. október 6-án.

Kiss Áron.

(*) A nyilvánvaló elírásokat jelölés nélkül javítottam, a kevésbé nyilvánvalókat (pl. a latin, görög szavakban) piros betűkkel. Zöldddel beszúrtam néhány szómagyarázatot a szövegbe, a 100. oldalon pedig egy terjedelmesebb tárgyi felvilágosítást is. A ritkított szedéssel álló címeket aláhúzással adtam vissza. A hibásnak látszó szavakban a lila betűk sic!-szerű kiemelést jelentenek, melyeket nem akartam vagy nem tudtam kijavítani. A bibliai és patrisztikus hivatkozások közül csak a biztosan hibásakat írtam át. A szerző a XIX. század végi magyarországi liberális protestantizmus divatja szerint következetesen kisbetűvel írja az Isten, Úr neveket; ezeket és a hasonlókat nem változtattam meg. [NF]