DR. MAKKAI SÁNDOR

ÖNTUDATOS KÁLVINIZMUS
A REFORMÁTUS MAGYAR INTELLIGENCIA [ÉRTELMISÉG] SZÁMÁRA

SOLI DEO GLORIA KIADÁSA
BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KÖRÚT 10. SZÁM, II/12
1925

Sylvester Nyomdai Műintézet, Tahitótfalu

TARTALOM

Bevezetés
Vallás
Biblia
Konfesszió
Teológia
Egyház
Világnézet
Kultúra
Nemzet
  1
  3
  7
16
24
28
44
50
63[BEVEZETÉS]

A magyar kálvinizmus nagy veszedelemben van. Leszorított és szorongatott voltának okai nem mai keletűek.

Először a racionalizmus megüresítő és elsorvasztó nyavalyájának százados uralma őrölte meg életerejét, moralizáló sívóhomokjába temetve vallásos mélységét és gazdagságát, azután a teológiai liberalizmusnak a tudományos kultúrával kacérkodó és megalkuvó áramlata mosta alá egykor hatalmas védőgátjait, szemfényvesztő dialektikájával megbontva és köddé spekulálva hitvallási és teológiai acélbordázatát, és végül a nagy nemzeti katasztrófa tépte ötfelé egységes egyházi szervezetét, megosztva és pusztulásra ítélve nemzeti egységét és tradíciókincsét. Isten csodája, hogy még egyáltalán él. De Isten kegyelméből még él, s elkábított, megrontott és összetört öntudatának újjáteremtésére törekszik. Ébredésének első pillanatai sem most kezdődnek. Ide-tova két évtizede annak, hogy mind határozottabb öntudattal keresi s mind fokozottabb mértékben találja meg elejtett kapcsolatait a külföldi kálvinizmussal, és általános protestáns liberalizmusát és tartalmatlan racionalizmusát kezdi visszacserélni eredeti, sajátos és életerős kálvinizmusának ősi hitvallására és mély kegyességére. A dolog természete hozta magával, hogy ez az öntudatra ébredés először a lelkészek között indult meg, akiknek tanulmányi és hivatási körében hamarabb és közvetlenebbül tűntek elő az eltemetett örökség romjai és emlékei, mikor építőanyagot kellett keresniök a már-már hajléktalanná és védtelenné váló egyház számára a katolicizmus és a szocializmus erősen felszerelt s céltudatos ostromá-


2

ban. De a magyar kálvinizmust a papjai nem menthették és nem menthetik meg a pusztulástól, csupán elöl járhatnak a teendők meglátásában és megláttatásában. Minden azon fordul meg, hogy maguk a kálvinista hívek, a "világiaknak" nevezett lelkek serege tegye öntudatos birtokává ősei hitét és életeszményét, mert valamennyi keresztyén egyház között a kálvinizmus a legkevésbé papi egyház, s lelkipásztorainak csak akkor van értékük, ha tényleg lelkeket képviselnek, vezetnek és védelmeznek, lelkeket, akiknek valóban testvéri megbízottai a közös hit forró tapasztalásában legdrágább tulajdonukul megélt vallás programszerű megvalósításában. Sajnos ott tartunk, hogy a magyar kálvinizmus sajátos vallásos tartalma, bibliai, hitvallási és teológiai karaktere, világnézeti típusa, erkölcsi eszménye, kulturális koncepciója és nemzeti missziója egy olyan lelki keverékké színtelenedett és erőtlenedett az egyház tagjaiban, hogy ma a kálvinizmusnak legfennebb az ösztönéről beszélhetünk, de nem az öntudatáról. És háládatosnak kell lennünk az Úristen iránt, ha még az ösztön él és sarkallja a lelkeket, hogy a kábulatból kirázzák magukat és elinduljanak törvényes ősi örökségük öntudatos visszafoglalására. Nagy út lesz ez, mert a mi embereink nagy tömege hosszú idők óta a papokra hagyta a vallás öntudatosításának mesterségét, s a modern kultúra és főleg a modern tudomány bűvölete alatt abba a tévhitbe süllyedt, hogy a vallás világában és a teológiában a reformáció óta semmi sem történt, hogy pedig akkor mi is történt, azt régen elfeledte. Azoknak, akikben a kálvinizmus ösztöne még él s akik szívből kíváncsiak arra, hogy kik is ők születés és örökség szerint és mi is várna reájuk ebben a zavaros világban, ha egyszer valóban, öntudatosan kálvinistákká lennének – ehhez a nagy úthoz az első lépés támogatására akarom elmondani a következőket. Szemeim előtt az a református magyar intelligencia [értelmiség] lebeg, amely csupán homályos ösztönével is dicsőséges és megkülönböztetett kilétének, a magyar szellemi és közélet legcsodásabb teljesítményeit produkálta, s amely, ha egyszer igazán meg fogja tudni, szívében megrendülve az isteni Kegyelem ajándékának áldott terhe alatt, hogy mire rendeltetett és mi van reábízva: minden bizonnyal a leghatalmasabb tényező lesz Isten kezében nemzete megszentelésének isteni munkájában.


3

VALLÁS

Kálvinizmusunk öntudatosításának első és legfontosabb lépése az, hogy a magunk számára, lelkünk teljes komolyságával tisztázzuk azt a vallásos élményt, amelyet a kálvinizmus a keresztyénségben jelent és amely lényegét alkotja. Újra életigazsággá kell tennünk azt a valamikor magától értetődő tényt, hogy a kálvinizmus vallás. Semmi sem mutatja annyira romlásunk mélységét, mint az a szomorú valóság, hogy magukat kálvinistáknak és a magyar vallás híveinek büszkén valló emberek, ha arra került a dolog, hogy számot adjanak kálvinista voltuk lényege felől, azt vagy a nemzeti függetlenség, vagy az értelmi felvilágosultság, vagy az erkölcsi szabadelvűség, vagy ezek együttes szabadságeszményének követelésében látták és vállalták, de teljesen érzéketlenek maradtak a kálvinizmus lelke: a vallásos tapasztalat sajátos ténye iránt, amely nélkül pedig gyökértelen és hamis maradt mindaz, amire hivatkoztak. Ez a tény bevilágít a mi betegségünk legmélyébe, a magyar kálvinizmus vallásos életerejének sorvadásába. Az az emlékezetes vita, amelyet 1913-ban Szabó Dezső indított meg a Nyugat-ban a magyar protestantizmus problémájáról, s amelyben a puszta negációnak, tiltakozásnak bélyegzett protestantizmus létjogát a katolicizmus és a szocializmus között kétségbevonta, sajnos, csak a végső következtetés levonása volt magának az akkori magyar kálvinizmus köztudatának haldokló pislogásából, mert ennek a köztudatnak pozitív tartalma már akkor igazán alig volt. De ez a halálos üresség nem a kálvinizmus, hanem a mi szörnyű elernyedésünk bűne. A kálvinizmus szabadságeszményéből következő eredeti tiltakozásának a nemzeti, a szellemi és az erkölcsi élet egész területén meg volt a maga mély pozitív alapja, a mindenekfelett értékes tartalom: maga az igaz keresztyénség, melynél a kálvinizmus soha sem akart több, de kevesebb sem lenni. Amíg ez a tartalom élt, addig a tiltakozás is hatalmas, élő akció volt mindenfajta zsarnokság és elnyomás ellen, de mihelyt ez a szent pozitívum köddé vált, üres lárma és rongy frázis lett a nemzeti szabadság, az ész joga és a lelkiismeret érinthetetlen szentsége az ajkunkon, mert mindezeknek csak akkor van értéke, ha valamit szolgálnak: az élő Isten felséges szuverenitását az egyén, a kultúra és a nemzet élete felett. Itt van az idegen szellem rontásának a


4

titka és egész szörnyűségének mértéke: a magyar kálvinizmus azért veszítette el létjogát, mert elcsábíttatva zsoldjába állott a világ szellemének, amely az egyén lelkiismeretének és szellemének függetlenségét azért vette a szájára, hogy ezekkel az ember világuralmát biztosítsa az Isten világuralmával szemben. Istentől és a Krisztus evangéliumától akarta függetleníteni az embert, s Istenné akarta tenni az észt, s az egyén önkényét, hogy amint meg is mutatta, saját maga elpusztítására bolondítsa a maga istenségében tetszelgő emberiséget. A kálvinizmus racionális és liberális megrontása elsorvasztotta benső vallásos tartalmát, s részesévé tette őt az Isten uralma ellen indított sátáni küzdelemnek. Így hát öntudatra jutni a mi számunkra azt jelenti: tiltakozni és szabaddá lenni önmagunktól és a világtól, hogy Isten szolgálatában önmagunkká lehessünk örök rendeltetés szerint, hogy teljes öntudatossággal álljunk egy önzetlen világuralmi törekvés szolgálatába, az Úristen világuralmának kivívásáért folyó szabadságharcba. Ez pedig csak egy úton lehetséges: ha kálvinizmusunkat újra vallássá tesszük, ha visszatérünk a kálvinizmus belső, igazi forrásához, a bűnös embernek a kegyelmes Istennel való, megrendítő lelki találkozásához.

Erre a személy szerint való lelki találkozásra épül fel a kálvinizmus egész életprogramja, ebből meríti létjogát, hivatását, pótolhatatlan szent misszióját, enélkül haszontalan és bűnös minden életnek hazudott ténykedése, s nem egyéb a sátán által galvanizált holttetem utálatos rángásainál.

Minden vallás lelkét az Istennel való személyes találkozás adja meg, ami nélkül holt tanná, üres szimbolizmussá, vagy lélektelen gyakorlattá silányodik, azonban a kálvinizmusnak, mint vallásnak, abban van a páratlan sajátossága, hogy ennek a lelki találkozásnak megtalálta az egyetlen igazi módját, azt a megrendítő és egész valónkat újjáteremtő módot, amiből egyedül fakadhat új élet. Csak a bűnös ember találkozhatik a kegyelmes Istennel! Mert az Istennel való találkozás, ha valóban az, a halál és a születés rettentő és édes órája egyben. Gyökeréből rendül meg a lélek, mikor a Felséges belép, megjelenésének fényességében meghal a régi ember és megszületik az új. Ez a találkozás halálos ítélet a bűnre és felszabadítás a jóra. De ilyen élményen csak a semmivé aláz-


5

kodott bűnös mehet át, csakis ő találkozhatik azzal a Kegyelemmel, amely megsemmisíti őt, hogy újjá tegye; a magával betelt, fennhéjázó ember csak a sorssal, a végzettel találkozhatik. És ezért a kálvinizmus mindenekelőtt valódi bűnismeretet és igazi bűnbánatot követel tőlünk, mély, személyes, keserű, magunkat halálraítélő kárhoztatást. Soha sem lehet igazi kálvinista az, aki önmagára nézve meg nem állapította lelkének halálos szorongása közt a puszta emberi természet, képességek és cselekvések végzetes, halálravivő rosszaságát és nem rettent meg az önvizsgálat során rendre szembesített lelki világának minden ízében megfertőzött, iszonyú sebekkel eltorzított valódi ábrázatától. De ez a mi igazi arcunk csak egy tükörben látható. És ez a tükör nem az értelemé. A kálvinizmus minket egyenesen és kizárólag a hit tükre elé állít, melynek keretében a Krisztus néz reánk, a Megfeszített. És csodálatos! Amíg én erre az arcra emberi értelemmel, előítéletekkel, kíváncsisággal vagy követeléssel nézek, semmit nem mond nekem, vagy ha igen, botránkozást vagy bolondságot. Csak ha magamat elfelejtve, minden emberit félretéve, engedelmes hallgatással és alázatos vágyakozással lépek eléje, akkor ragyog fel veszendő lelkem előtt Krisztusban az élő Isten, az Úr. A kereszt olyan óriássá és fenségessé nő a lelkemben, hogy össze kell roskadnom alatta, mert egész bűnömet, végzetemet mutatja fel, s én végre bizonyosan megláttam, hogy én vagyok az isteni élet árulója és gyilkosa önmagamban és a világban. Amikor Isten a Krisztusban valósággá lett a lélek előtt, az embernek meg kell semmisülnie előtte. S ez a halál az élet ajtója. Mert mikor a kereszt súlya alatt magam ítéltem halálra magamat, és immár nincs bennem semmi kegyelem magam iránt, akkor kegyelmez meg nekem az Isten, és akkor lesz nekem a Krisztus keresztje Isten édes szeretetének kitárt karjaivá, melyekkel felemel, keblére ölel és magáévá tesz engem. Akkor csordultig tele valóság és élet lesz nekem az a tény, amiről eddig mások beszéltek nekem anélkül, hogy szívemben visszhangot vert volna, hogy az Isten szeretet. Akkor a keresztben elmerülve, új hangon, az élet hangján szólalok meg elragadtatott, elfúló boldogságos bizonyságtétellel: ez a szeretet az Isten, ez az Isten a szeretet. Most tudom, mi a pokol és kárhozat, amelyben eddig szívem boldogtalan, hazug


6

álomban tehetetlenül vesztegelt; most borzadok el attól, aki voltam. És most ujjongok azon, hogy mindez csak volt, mindez meghalt, levetkeztetett, elvettetett, elmosatott, eltemettetett, s én új ember vagyok a Krisztusban, aki kiragadott engem ebből a "nagy halálból". De mindez lehetetlen addig, amíg a bűnre, a magam és a más bűnére az emberi bölcsesség szemével nézek, s mentegetni próbálom azzal, hogy az nem egyéb tudatlanságnál, fejletlenségnél, természeti gyarlóságnál, sőt esetleg csupán belénknevelt, felesleges előítéletnél. Mindez lehetetlen addig, amíg azt tartom, hogy a rossz ellen emberi erővel, a nevelés és belátás eszközeivel sikeresen lehet küzdeni. Csak a maga teljes erőtlenségét és orvosra szorult gyötrelmes nyavalyáját sirató lélek jut el a kálvinizmus nagy alapigazságának átélésén keresztül a maga újjászületésének titkára: mindez nem az én erőm, nem az én érdemem, nem az én megvásárolt tulajdonom, hanem a Kegyelem ajándéka. Csak az így megalázkodott bűnös lélek ismeri meg a Kegyelmet, akivel találkozott, a maga fenségében, mint aki öröktől fogva volt és örökké lesz, nemcsak mielőtt én születtem volna, de mielőtt a világ lett volna, már ugyanaz volt, s tanácsa és tervei örök óta érlelődött számomra. Ebből fakad a kálvinista lélek győzedelmes bizonyossága: ha a Kegyelem öröktől fogva való és örökkévaló, akkor az én üdvösségem megelőzte létemet és túllépi halálomat, üdvösségem Isten kezében nyugszik, és azért bizonyos, predesztinált vagyok, és mert nem a magamé vagyok, sohasem is voltam és leszek az, mint Isten tulajdona a Krisztusban, Ördög és Halál ellen biztos diadalérzettel küzdök Uram zászlója alatt. Ebben a küzdelemben nem vagyok egyedül, mert része vagyok a Krisztus testének, amelyet az üdvre választottak serege alkot, lelkileg már e világra a Bárány felesége az Anyaszentegyház szült engem, s az ő anyai karjain vitetem át az örökkévalóságba. Utam biztos, mert tévedhetetlen vezér van a lelkemben, ama Szentlélek, aki az Ige által Istenben atyámat, Krisztusban megváltómat, embertársaimban testvéreimet, a világban örökségemet adja nekem. Miután Isten előtt letettem bűnömet, nem én élek többé, hanem a Krisztus él énbennem, és amely életet e testben élek, azt az Isten Fiában való hitben élem. És én mégis Istenben vagyok egészen én s szabad vagyok, mert egészen az ő rabja vagyok. Többé nem lehet, de nem is


7

kell erőlködnöm a jóra, mert hitem fája termi meg a szent élet gyümölcseit, hálaáldozatul a mennyei kertész iránt, aki igéje jó földjébe ültette, szenvedések késével megtisztította, bűnbánat esőjében megfürösztötte, imádság levegőjében táplálta, kegyelme napfényében megérlelte az én lelkem életfáját. És ha az Istennel való találkozásom valódi volt, akkor tényleg megismertetik gyümölcséről a fa: a szent élet többé nem álom, hanem lelkünkből kihajtó‚ gazdag gyümölcsözés, amely elborítja a világot s szent kultúrává lesz a család, a nemzet, az emberiség történetében. Íme, a kálvinizmus. Nem egyéb, nem több, de nem is kevesebb, mint a következetesen, teljesen végigélt vallás, amely nem maradt csírában, nem állott meg a rügyezésnél, nem elégedett meg bármily dús lombkoronával, nem hozott meddő virágokat, nem hullatott le éretlen gyümölcsöket, hanem elkészítette és átadta érett bíborgerezdjeit az Isten boldog szüretjének, odaszentelte magát, hogy Isten legyen az Úr az ő Fiában a világ felett. Isten szuverenitása az élet minden viszonylatában: ez a kálvinizmus önzetlen világuralmi programja, és kálvinista az, akinek Isten a sorsa. Vallás-e hát a kálvinizmus? Egészen az. És a magyar kálvinizmus? Azzá kell lennie, vagy elveszett.

A BIBLIA

A kálvinizmusnak azonban éppen az adta meg a történelemben a maga különleges erejét, hogy a vallást bár mindenekfelett személyes, benső élménnyé tette, ugyanakkor azonban minden más vallásos típusnál erőteljesebben követelte, hogy ennek a személyes élménynek objektív, tárgyi ismérvei legyenek, amelyek a "kegyelemből, hit által" született tapasztalást úgy a hívők közössége, mint a szembenálló szellemi ellenfelek számára megfoghatólag kifejezzék, határozottan rögzítsék, öntudatossá és ellenőrizhetővé tegyék. Ezt az objektív alapot, az élménynek ezt az egyedüli és elégséges tárgyi kifejezését a kálvinizmus a Bibliában látja, mint Isten Igéjében. A Szentírás isteni tekintélye azon nyugszik, hogy mint isteni Kijelentés, a keresztyén hitnek egyedül biztos anyagforrása, az Isten, az ember és a világ lényeg szerint való megismerésének egyedüli kulcsa és a keresztyén életfolytatás kizárólagos zsinórmértéke.

Minden vallásnak létérdeke, hogy a maga igényeit isteni kijelentésre vigye vissza és alapozza. A vallásos


8

fejlődés kezdőfokán ezt a létérdeket nem lehet másképp szolgálni, mint a kijelentés külsőleges és gépies felfogása utján. Isten a maga akaratát egyes kiválasztott szent személyeknek, meghatározott külső körülmények között tudtára adta s ez a tudtul adás parancsokba foglalva, mint kötelező szent törvény, érvényesül. Magától értetődik, hogy az isteni tudtul adás külső körülményei is isteni kijelentés jellegével bírnak, sőt ezek lesznek a garanciái a törvény szentségének. Így lesz istenivé a Sinai-hegy, a kőtáblák, a betűk. Ez a gépies felfogás a Biblia isteni tekintélyének megítélésénél is érvényesül. Ha a Szentírás az Isten kijelentése, akkor az a maga egészében és minden részletében isteni. Nemcsak a szellemében és a jelentésében, hanem a betűjében, világnézetében, képzeteiben, sőt a stílusában és nyelvében is, elannyira, hogy benne ellentmondás, fejlődés, meghaladott természetismeret, stílus és nyelvbeli fogyatkozás, sőt íráshiba sem lehetséges; egészében ihletett és inspirált, szó és betű szerinti isteni igazság, Ige. Ha tehát bármiféle tekintetben, bármely részletében ellentétbe kerülne a modern tudománnyal, az nem jelentheti a Szentírás téves voltát, hanem csakis a tudomány téves vagy istentelen voltát. – Ez az ortodoxia álláspontja a Biblia isteni tekintélye felől. Ennek az álláspontnak nemcsak az a hibája, hogy követője kénytelen homokba dugni fejét a haladó kultúra eredményei elől, s így kitépni magát az emberi közösség életéből, hanem sokkal inkább az, hogy saját hite és értelme kerül lelkiismereti ellentétbe, tragikus dilemmába, amelynek nincs megoldása.

Az ortodoxia holtpontjáról szükségképpen el kellett az élni akaró szellemnek menekülnie. Talán nem is csoda, hogy menekülő lendületében a túlsó véglet veszedelmébe esett. Ezt mutatja a racionalizmus álláspontja a Biblia megítélésében. Ez az álláspont az isteni kijelentés emberi felfogó tevékenységét nem a hitben, hanem az észben látja, s azt vallja, hogy az ember értelménél fogva keresztyénnek teremtetett, s az értelmi fejlődés rendjén, ésszerű nevelés által irányítva önmaga erejéből, megváltó és újjászületés nélkül növi el a bűnnek nevezett tudatlanságot és jut tökéletességre. Isteni kijelentés csak az lehet, ami az értelemhez szól és ésszerű, s a Bibliában is csak ez maradandó; a többi időszerű szimbólum, vagy egyenesen fejletlen értelemből keletkezett tévedés, meghaladott és


9

kiküszöbölendő képzelgés. A Szentírásból így egy józan és haszonelvű erkölcstant szűr ki a közboldogság elve alapján. A racionalizmus tehát nem ismer el más Igét és Kijelentést, mint a puszta humanitást, ezzel meg is fosztja a Bibliát minden emberfelettiségétől s a keresztyénséget megüresíti minden vallásos sajátságától.

Fordulatot jelent a Biblia megítélésében a teológiai liberalizmus álláspontja. Ez az irányzat egy magasabb egységbe óhajtotta feloldani az ortodoxia és a racionalizmus ellentéteit. Vallja, hogy a vallás nem tan és nem cselekvés, hanem önálló, kedélyi realitás, másrészt viszont követeli, hogy ez a kedélyi realitás, éppen tisztasága és érvényesülése érdekében elfogulatlan tudományos vizsgálat alá vettessék, mert noha a vallás független a tudománytól, a kultúra tényezőjévé csak úgy válhatik, ha a tudományos világnézettel teljesen összhangba kerül. Ennek az irányzatnak szabadelvűsége abban áll, hogy a hagyományos bibliai világnézetet, melyet az ortodoxia betűhittel fogadott el, a racionalizmus pedig egyszerűen elvetett, bátran és határozottan veti alá a tudományos kritika ítéletének, s elve az, hogy ahol ez a hagyományos világnézet ellenkezik a modern tudományos világfelfogással, ott mindenütt a tudományos világnézetet fogadja el, s a bibliait, mint mulandó formát, habozás nélkül elveti, abban a meggyőződésben, hogy ezzel menti meg a vallás belső érzelmi igazságát e jelenkor számára. Minden ütköző ponton liberális készséggel enged a tudomány igazának. A vallás igazsága, amelyet megmenteni kíván, az, hogy Istentől, mint abszolút személyes szellemtől, úgy a természeti, mint az erkölcsi világrendben minden teljes mértékben függ keletkezésében, létében és céljában. E függés föltétlen voltának személyes érzelme a vallás, azok a képzetek és tanok, melyekben ez az érzelem kifejezésre jut, s maguk a vallásos cselekedetek is már formák, éspedig mindig az illető kor világnézetéből és erkölcsi tudatából vettek. E formáknak mindig is korszerűeknek kell lenniök, hogy a vallás az általános emberi élettel hatékony kontaktusban állhasson. Ebből az elvből következik, hogy a liberalizmus a Bibliát olyan vallásos okmánynak tekinti, amely elmúlt korok világnézetének és erkölcsi tudatának formáiban tartalmazza a vallás benső igazságát. Rá nézve csak ez a benső igazság fontos, a forma mellékes. Fon-


10

tos például, hogy a természeti világ keletkezésében, létében és céljában Istentől függ, mint teremtő, fenntartó és gondviselő szellemtől, de a keletkezés és a lét mikéntjét a tudomány van hivatva megfejteni. A bibliai teremtéstörténet és a természettudományos világkeletkezési elmélet nála nem jöhet ellentétbe, mert a bibliai történetnek csak a valláserkölcsi tartalma igaz és fontos, a formája már elvetendő a tudományos elmélettel szemben. Ugyanígy veti el formájukban az összes "csodás" bibliai elbeszélést, hangsúlyozván, hogy azoknak csupán "valláserkölcsi" tartalmához ragaszkodik. A Krisztus személyiségére nézve vallja, hogy benne a váltságvallás "eszméje" nyilvánult meg, s ezért jelentősége kizárólag "valláserkölcsi" hatásaiban áll, s csak ilyen minősége bír jelentőséggel. A Krisztus "istensége" és az erre vonatkozó összes bibliai vonatkozások képek, amelyek az ő valláserkölcsi személyiségének páratlan hatását tükrözik, de semmi metafizikai, vagy csodás realitással, mondjuk szószerinti igazsággal nem bírnak.

Mindezekből látszik, hogy a liberalizmus a modern kultúrának tett túlzó és szükségtelen engedményeivel túllőtt a célon. Meg akarván menteni a vallás igazságát a jelenkor számára, a keresztyénség legsajátosabb tartalmát megüresítette és elhumanizálta, mikor a Biblia életteljes és értelemmel soha egészen ki nem meríthető igéit egy "eszmei" és "valláserkölcsi" igazság színvonalára szállította le, egynek véve az eszmét az élettel, a valláserkölcsöt az üdvvel, a vallás lényegéről alkotott elméletét a hittel, Krisztus valláserkölcsi személyiségét az ő istenségével, Krisztus tanítását a megváltással.

Nem ok nélkül merült fel tehát a vallásos lelkekben az a kérdés, hogy ha a Bibliában annyi minden forma és oly kevés a lényeg, akkor mi emeli a Bibliát más vallásos szent könyvek fölé, s miben áll kijelentés-volta? Lehet-e ezek után egyáltalán beszélni arról, hogy a keresztyén hitnek a Biblia az egyedüli forrása és a keresztyén életnek egyedüli zsinórmértéke? Nem lehet-e éppúgy találni a keresztyén életben hasznosítható valláserkölcsi igazságokat más vallások szent könyveiben és a világ bölcseinek gondolataiban is?

A következtetést a vallástörténeti iskola vonta le, amely történetileg megállapította, hogy a vallás egy, min-


11

den formájában ugyanaz a tartalom jut kifejezésre, s hogy a keresztyénség is őt megelőző vallásformák keveredésének eredője. Szó sem lehet tehát a keresztyénség abszolútságáról, s így a Biblia változhatatlan, abszolút isteni kijelentés voltáról sem. Azt, amit a Biblia mint Isten igéjét, azzal az igénnyel ad, hogy azt minden kritika nélkül, teljes engedelmességgel fogadjuk el hitünk és életünk megfellebbezhetetlen mértékének, részeiben megtaláljuk a zsidó prófétizmusban, a hellenisztikus-római kor misztériumvallásaiban és a görög filozófia késői rendszereiben. Ezeknek szintézise a keresztyénség, mint eredménye egy hosszú vallástörténeti fejlődésnek s így a maga egészében az emberi szellem alkotása, tehát nem lehet többé arról beszélni, hogy a Biblia az emberi fejlődésből kiszakítva, külön isteni feltételek között és módon, egyenesen Isten szájából származott volna.

Lássuk most már, miképpen értelmezi a kálvinizmus azt az alapvető elvet, hogy a Szentírás Isten kijelentése, Ige, mely egyedül adhat tartalmat hitünknek, mely kizárólagos megismerési útja Istennek, embernek és világnak s tévedhetetlen és pótolhatatlan szabályozója életünknek.

A kálvinizmus szerint a Szentírás Isten Igéje, de az Ige nem azonos a Bibliával, hanem benne foglaltatik a Bibliában. Az Ige Istennek öröktől fogva élő és munkáló akarata, amellyel minket üdvözíteni kíván. Ez az üdvakarat Krisztusban, mint testté lett Igében megjelent a mi számunkra. Minden, ami a Bibliában őreá mutat, róla beszél, tőle indul ki, hozzá vezet, őt közli: Ige. Tehát nem a szavak, nem is a külső körülmények, hanem az ezekben kiábrázolt és Krisztus istenemberi jellemében örökkévaló fénnyel számunkra megvilágosodó isteni Akarat. Azonban kétségtelen, hogy ez az Ige nem minden ember számára nyilatkozik meg. Puszta emberi értelemmel tekintve, a szavaknak nincs isteni erejük, sőt maga a Krisztus is, ha csak értelemmel tekintünk reá, nem több, mint ember. Némelyeknek bölcs és jó ember, de némelyeknek egyenesen botránkozás vagy bolondság. Kajafás mint istenkáromlóban botránkozott meg benne, Pilátus ábrándozónak tekintette, a görögök kikacagták, mert olyan bolond volt, aki feláldozta magát másokért. Kálvin az Institutióban megállapítja a tényt, hogy mikor az Isten Igéje hirdettetik, száz közül tíz kész hitbeli engedelmességgel fogadja,


12

míg a többi kilencven egyenesen dühre gerjed tőle az Isten ellen. Ahhoz tehát, hogy a Bibliából Isten igéje legyen, valami más és pedig részint emberi, részint isteni tényező munkájára van szükség. Az ember részéről ahhoz, hogy az Isten Igéjét megismerje és az szívében gyümölcsöt teremjen, engedelmes, alázatos és szent vágyakozás kell, mellyel bűneitől szabadulást és gyógyulást keres, mert meggyűlölte azt, ami eddig volt. Ez a lelkület az alapja annak, hogy Isten, miután mi a magunk értelmében való bizakodást félretettük, egyenesen a hitünkhöz szólhasson. A Szentírás ugyanis csak a hit számára Ige. Az Istent kereső hit a maga kereseti tartamára talál az Igében. Azt fogja tapasztalni, hogy az Ige végérvényes és kizárólagos felelet éppen az ő kérdéseire. A magát így odaadó lélek nem veszhet el a Biblia betűjében, mert mindenütt a Biblia szelleme nyilatkozik meg neki. Benső bizonyságtétele lesz arról, hogy az ő kereső hite és a Biblia felelő válasza egymás számára lett teremtve. A hitnek tehát maga Isten felel a Biblia szavaival, s maga tesz bizonyságot arról, hogy mi az ő igéje a Bibliában. Ezt nevezi a kálvinizmus a Szentlélek bizonyságtételének, amelyen az isteni kijelentés érvényessége nyugszik. A hívő tehát nemcsak olvassa vagy hallja a Biblia szavait, de benne hitének az örökéletre való táplálékát találja meg, s átéli Istennek vele való találkozását. Ha tényleg megtörténik ez a lelki találkozás, akkor a Biblia Ige.

A kálvinizmus elismeri, hogy az Ige a Bibliában annak a kornak nyelvén és világnézetében foglaltatik, amelynek emberéhez szólott az Isten. Az sem kétséges, hogy a Bibliában nem is egy kornak és világnézetnek nyelve beszél. A Bibliának e világra és annak viszonylataira vonatkozólag nincs egységes világnézete. De ha volna is, az nem kötelezne minket. Minket az Ige kötelez, és nem azok az emberi formák, amelyekben az Ige kifejezésre jut. A kálvinizmus bibliai vallás, de nem a Biblia világnézete. Ezt bizonyítja az, hogy egyetlen olyan isteni igazság sincs a Bibliában amely a mai világnézet formáiban érvényét veszítette volna, anélkül, hogy belőle valamit is le kellene alkudnunk. A bibliai világnézetnek minden formájában az a jellemzője, hogy a világ és annak minden változása arra való, hogy az embert Isten gyermekévé lenni segítse, s ezt a Biblia a csodák nyelvén bizonyítja.


13

A modern természetismeret, amely a világot törvényszerű rendnek fogja föl, ezáltal a világ kitanulhatóságát szolgálja, s ezzel még fokozottabb lehetőséget ad az embernek, hogy a törvényeiben megismert világot Isten céljai szerint formálja. A dolog nem a világon, hanem a mi lelkületünkön fordul meg. Az Ige ezt a lelkületet építi, s ez a lelkület ad eszményt a tudománynak is, hogy a világ megismerését önző célokra ne használja. Mindazonáltal a kálvinizmus határozottan vallja a Szentírás ellenmondás nélküli egységét. Ez az egység azonban nem vonatkozik a Biblia világnézetére, hanem ami benne tegnap és ma és mindörökké ugyanaz: az Isten üdvözítő akaratára, amely a Biblia első lapjától az utolsóig mindig önmagához híven, mindig ugyanazzal a változhatatlan szentséggel és kegyelemmel nyilatkozik meg. Isten a bűnt a Biblia valamennyi könyvében egyformán gyűlöli és ítéli halálra, a bűnöst egyformán szereti és hívja megtérésre, a vele való életközösségnek mindenütt ugyanazon feltételei vannak, s amit az Evangéliumban, Krisztusban teljes dicsőségében megmutat, ugyanazt ígéri és példázza a törvényben és a profétákban. Az isteni lelkület, jellem és akarat változhatatlan élettörvényeinek szakadatlan egysége a Bibliát lelki és hitbeli értelemben olyan egységgé teszi, melyben egyetlen ellentmondás sem található.

Ami a Bibliának más vallások szent könyvei fölött való abszolút elsőségét illeti, arra nézve magának Kálvinnak írásmagyarázatai alapján a következőket mondhatjuk:

Kétségtelen, hogy a vallásban olyan lelki tapasztalás rejlik, amelyet fogalmi úton értelmileg soha sem lehet teljesen megközelíteni. Ezért a vallás, hogy közölhesse a lélekben megélt isteni javakat, kénytelen hasonlatok és képek által beszélni el azt, amire fogalom nincs. Így Istenről azt mondja: Atya, Krisztusról: Isten Fia, Isten uralmáról: Isten országa, az Isten által kegyelmesen megindított hívő életről: újjászületés. Mikor pedig azt kell valahogy érzékeltetnie, hogy ki és mit tett Isten az emberért, szó nélkül a Keresztre mutat. Ezek képek, de míg más vallások hasonlatai, képei és szimbólumai küszködve, tévedezve és mindig elégtelenül csak keresik az Isten valóságának bár távolról megfelelő kifejezést, és emberi erőlködésük sokszor egyenesen visszataszító és mindig mél-


14

tatlan érzékítéseit szüli a megfoghatatlannak, addig a Biblia képei szükségképpeniek, más hasonlatokkal nem pótolhatók, egyetlenek és tökéletesek. Vallásos értelemben nyugodtan mondhatjuk, hogy a Biblia képei olyan képek, melyeket Isten maga rendelt és adott a maga kilétének érettünk élő szeretetének a mennyei valóságot emberileg teljesen fedő kifejezései gyanánt.

A Biblia képekben beszél, de ezek az isteni képek maga a valóság, s bennük a hit Istent magát találja meg.

A hívő lélek a Bibliában olyan uralkodó, szuggeráló képeket talál, melyek egyrészt szükségtelenné teszik az emberi fantázia további erőlködéseit, másrészt a kijelentés közvetlen hatalmával egyszerre és teljesen befogadhatóvá teszik a véges számára a végtelent, a bűnösnek a szentet. A Biblia tehát azért Ige, azért isteni kijelentés, mert Isten által rendelt és megbizonyított adekvát [egészen a tárgyhoz szabott] képekben beszél. E képek valóságába vetett hitünk odaadásán fordul meg az, hogy a Biblia reánk nézve az élet kenyere legyen. A hit, amely engedelmesen odatapad ezeknek az isteni képeknek csodálatosan átsugárzó, szorosan a titkos valósághoz tapadó mivoltához, és benső, kételkedés nélküli gyermeki bizalommal egynek veszi őket a mögöttük élő realitással, egy olyan központi delejnek vonzása alá kerül, a melynek áradó sugárzásában teljesen újjá rendeződnek a világ és élet dolgai, Isten valóságának központi jelentése a dolgoknak az örökké való vonatkozására világít, s ezzel utakat nyit a lélek számára az örökkévaló értékélet felé. Aki elfogadja és meghajlik az előtt a tény előtt, hogy a Biblia Krisztusában feltárult mindaz, ami számunkra isteni, hogy benne, történetében, jellemében, tetteiben és szavaiban megismerhetővé lett annak az életnek törvénye, mely szerint Isten teremtett, él, és szeret, az nemcsak a Biblia valamennyi részének egységes értelmét látja meg, de meglátja önmagát összes hiányaival, és megragadja azt az erőt, amely e hiányokat tökéletesen pótolni képes. Megtalálja a mértéket az élet minden dolgához, a tévedhetetlen álláspontot minden felmerülő kérdésben, a gyógyító orvosságot minden lelki sebre, az erőt minden kötelességre és a bizonyosságot minden megoldatlanságra. Ezt a Biblia azáltal adja, hogy a benne rendszeresen elmerülő lelket az odaadás mértéke szerint krisztusi jellemmé építi. A rendszeresség és állandóság azonban ebben a lelki építésben


15

elmellőzhetetlen. Mivel arról van szó, hogy mi az Atyával életközösségbe jussunk, ez nem mehet másképpen, mint úgy, hogy mi az Atya akaratát állandóan kutatjuk, tanulmányozzuk és ahhoz rendszeresen alkalmazkodunk. Az így magunkévá tett isteni akarat alakítja át lelkületünket hozzá hasonlatos jellemmé. A kálvinizmus célja pedig ilyen jellemek teremtése, akikben Isten dicsősége lesz valóvá. Ezért az Ige a kálvinista embernek mindennapi lelki tápláléka, és addig nem sok reményünk lehet jövendőnk felől, amíg az Igével való mindennapi táplálkozás a családi áhítatok, csendes órák, bibliakörök útján általánossá és a testi táplálkozás rendszerességéhez hasonlóan természetesnek és szükségszerűnek vett élettevékenységgé nem lesz református társadalmunkban. Ha szomorú tapasztalások nem igazolnák, el sem hinnők, hogy a mai magyar kálvinista társadalom mennyire tudatlan és járatlan a Szentírásban. Nem is beszélve arról, a hitbeli fogyatkozásról, amely teljes gyakorlatlanság folytán képtelen a Biblia betűje alá merülve meglátni és boldogan magába szívni a benső, gazdag erőket – csak azt az egészen külsőleges tudatlanságot állapítjuk meg, amelynek következtében az emberek többsége nem ismeri a Bibliára vonatkozó legelemibb adatokat, könyveinek sorrendjét, címeit, tartalmát, természetesen még kevésbé azokat az irodalomtörténeti és vallástörténeti tudnivalókat, amelyek a Biblia emberi megértéséhez szükségesek. Pedig mindezek még csak bizonyos előfeltételek lennének a mai ember számára, hogy elhárítsák az elemi nehézségeket a Szentírással való élés útjából. A lelki, hitbeli feltételek és gyakorlottság még csak ezek után jönnek. A magyar kálvinizmus előtt sok egyébnél sürgetőbben áll az a feladat, hogy ősi, nemes tradícióinak betemetett forrásait újraásva, mindenekelőtt az Isten Igéjéhez vezesse vissza híveit, akik abban az iszonyú betegségben már-már elhalóban szenvednek, hogy református létükre nem érzik szükségét halhatatlan lelkük rendszeres táplálásának, s az igazi halálos betegségek természete szerint fogalmuk sincs arról, hogy maholnap nincs is lelkük, mert elsorvadt éhen. Az Isten nem hiába nevezte bolondnak az evangéliumi gazdagot, aki isteni életre szomjazó és éhező lelkét gabonával kínálta. Milyen rettentő elfásulás ez, különösen ha ismerjük a lelki eledel kiapadhatatlan gazdagságát, amely a szegény beteg lelkek rendelkezésére áll az Igében.


16

A magyar kálvinizmust mindenekelőtt az menti meg, aki fel tudja kelteni éhségét az Ige után, s nélkülözhetetlenné tudja tenni számára az Ige mindennapi használatát. De orvos csak az lehet, aki először magát meg tudta gyógyítani. Öntudatos kálvinistaságra vágyó és törekvő lelkeknek azért először is saját maguk számára kell megkeresniök az utat és a kulcsot a lelki éléstárhoz. Művelt magyar kálvinista férfiaknak és nőknek össze kell állaniok avatott vezetők segítsége mellett bibliakörökbe, ahol feltárul előttük a forrás, amelyből magános és családi életükbe is hazavihetik az Ige erejét, míg aztán a közélet uralkodó hatalmává lesz az általuk. S a magyar közéletről mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy nincs szüksége maga felett álló irányításra.

KONFESSZIÓ

Mikor a kálvinizmus a személyes vallásos élmény tárgyi kifejezését és ezzel együtt tényleges erőforrását a Bibliában állapítja meg, a legfontosabb, de azért nem az egyetlen, csak az első és alapvető korlátozást állítja fel az egyén hitével szemben. Egyéni élmény nélkül nincs vallás, de pusztán egyéni élmény, amelynek tárgyi garanciái nincsenek, szintén nem vallás. A Biblia tárgyi garanciája az első és a legfontosabb biztosíték a vallás realitása és életereje mellett. A Biblia nagy emberi átélői és magyarázói, akik a keresztyén szellem hőseiként ragyognak előttünk, ennek az isteni garanciának továbbsugárzói, ragyogó bizonyságtételek arról, hogy az igaz hit a Szentírásban mindig önmagára ismer, és hogy a Szentlélek mindig azonos módon tesz bizonyságot az Igéről az igaz hit számára. De a vallásnak éppen abban van az ereje, hogy az Ige közösségében egyesíti a lelkeket, hogy hitközösséggé lesz [inkább: tesz] és a közös hit számára közös kifejezést is alkot, hogy ezzel az egyének személyes élményeit egységbe kösse és életerejét a közösség által fölfokozza. Az Isten Igéje sokkal gazdagabb, semhogy bármely egyén hitében egészében tükröződhetne. Sőt az egyének egyes, típus szerinti csoportjáéban sem. A tény az, hogy a Szentírás hatalmas, egységes sugárzása az, amely típusokká tömöríti az egyéneket, akiknek lelkéből visszasugárzik. Egyik típus egyik, a másik másik sugárszálában tükrözi ugyanazt a valóságot. Így alakul ki a rokonszerkezetű egyének tipikus történeti


17

öntudata, például a kálvinista öntudat, amely az egyéni élmény személyes szabadságát nemcsak hogy le nem rontja, hanem ellenkezőleg: fölfokozza azzal, hogy belekapcsolja és ráépíti a rokontípusú lelkek közösségének hatalmas valóságára, amely a múltból a jelenbe s a jelenből a jövőbe, folytonos, megszakítatlan vonalban húzódik át, mint a személyes élmény objektivitásának második, a Biblia isteni garanciája után annak történeti garanciája.

A vallásos közösség az élő hit egyéni ténye mögé áll, és annak állandó, szilárd alapot ad, hogy ez az egyéni élmény a maga szükségszerű kifejeződésében se legyen pusztán egyéni konstrukció, vagy éppen ábránd, amely így nem is bírhatna programerővel a gyakorlatban. Mindenekelőtt arra van szükség, hogy a vallásos közösség a maga lelki kincsét öntudati formában, tehát fogalmi alakban kösse meg és konzerválja a típusába tartozó lelkek számára. Így jön létre a konfesszió, a hitvallás. A hitvallásban már egységesítve és feldolgozva áll előttünk a keresztyén élménynek a Szentírásban és a nagy bizonyságtevők magyarázataiban elsődlegesen és másodlagosan tárgyiasított tartalma. Célja az evangélium szellemének közös érvénnyel való, legáltalánosabb kifejezése nemzedékek számára. A konfesszió a Biblia és az azt átélő nagy lelkek egész tradíciókincsének elemi magábaolvasztása és fogalmi kifejezése. Találóan nevezték a régiek symbolum-nak. Mint ez a név is mutatja, a konfesszió jelképezi a hitet, mint jelkép, felette lebeg az egyes korok és egyének élményeinek s olyan fogalmi kategóriákat, foglalatot alkot, melyekbe egy vallásos típus tartalma mindenkor kielégítően elhelyezhető. A hitvallásnak, mint symbolumnak értéke attól függ, hogy mennyire sikerül a hitet úgy megkötnie, hogy fogalmi szálaira, mint kristályosodási tengelyekre a maradandó vallásos tartalom változó korszerű kifejezése mindenkor újra és újra lerakódhassék, s így a symbolum a váza, tipikus szerkezete, magyarázó fonálrendszere, egyszóval örök modellje legyen egy vallásos típusnak, anélkül, hogy azt egyetlen kornak tudatához láncolná. A hitvallás ennélfogva sohasem lehet modellje egyeseknek, hanem kizárólag csak egy egyházi közösségnek. Konfessziói csak egyháznak lehetnek. Mivel azonban a keresztyén élmény egyetlen lehetséges hordozója az egyház, ebből következik, hogy a keresztyénségnek feltét-


18

lenül konfesszionálisnak kell lennie. A kálvinizmus sem lehet más, csakis egyházi és konfesszionális vallás. Ez a jellemvonása sem keresztyénségéből, sem evangéliumi vallásosságából nem von le, sőt éppen arra szolgál, hogy a legkeresztyénibb és a legvallásosabb lehessen, korszerű és hű kifejezése a jézusi élménynek, történeti és személyes vallás egyben, melyben az atyák hite ráfelel a mienkre, s a mienk magára ismer az atyákéban, hogy így egy szilárd és maradandó és gyümölcsöző életközösség élő tagjaiul ismerve fel magunkat, ne álljunk többé tétlenül és reménytelenül a világgal szemben, amely sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

A kálvinista hitvallások közül különösen kettő jutott általános tekintélyre: a Heidelbergi Káté (1563) és a II. Helvét hitvallás (1564). Az utóbbinak rendkívüli történeti becse mellett megvan az a fogyatkozása, hogy egyes részeiben sok a maga korának világtudatához kötött elem s általában a világnézeti vonatkozás, továbbá a vallásos élmény szempontjából másodlagos vonatkozás. Ellenben a Heidelbergi Káté méltán tekinthető a kálvinizmus egyetemes értékű symbolumának, mert oly kiválóságai vannak, amelyek erre mindenekfelett képesítik. Először az, ami a maga korában egyenesen páratlan, hogy ez a hitvallás tisztán vallásos alkotás, amelyben nyoma sincs a protestáns skolasztika szőrszálhasogató mesterkedéseinek, hanem magának az evangéliumi élménynek tiszta és természetes kifejezője, a reformátori irányoknak nemes szellemű, szelíd, de egyáltalán nem erőtelen vagy határozatlan egyesítése a kálvinizmus szellemében. Másodszor az, hogy elenyészően kevés van benne a maga korának a korhoz kötött és így változó világtudatából, hanem a keresztyénség maradandó, alapvető, lényeges és minden kor világtudatában egyformán kifejezhető igazságait domborítja ki. Harmadszor az, hogy a bibliai alap szerencsés megválasztásával (a Rómaiakhoz írott levél) a keresztyén élmény lélektani menetének rendjét követve fejti ki a hit tartalmát, a bűntudat, a váltságélmény és a háládatos odaadás mozzanataiban. Különösen örökérvényű és a tiszta kálvinizmus gyökerét megragadó az a bizonyságtétele, mellyel az erkölcsiségből minden zsidó és pogány kovászt kiirt azzal, hogy azt a Krisztusba oltott hívő élet spontán fakadó hálaáldozatának mutatja fel. E kiválóságaival éri el azt,


19

hogy ma is és ezután is teljesen friss és üde, közvetlen, személyhez szóló és mégis általános jellegű kifejezése a Szentírásban tárgyiasult hitnek, éspedig abból a látószögből, ahogy azt a kálvini keresztyénség öntudatosította a világ számára. Ez a konfesszió emiatt a legalkalmasabb alap arra, hogy maradandó modelljén a kálvinista öntudat egész világnézete és életprogramja felépüljön.

A hitvallás közösséget teremt a Szentírás értelmezésében, az életprogram kitűzésében, és érzelmi egységet kovácsol a közös bizonyságtétel ereje által, végre öntudatosítva és rendszerezve a vallás egész lelki tartalmát, fegyverzetté élesedik arra, hogy a kálvinizmus védelmében győzhetetlenül tömörítse a lelkeket hatalmas szellemi ellenfeleinkkel szemben. Mindezekért a hitvallás nélkülözhetetlen eszköz az öntudatos kálvinista életében. Hogy kik vagyunk, mit akarunk, mit kell tennünk, azt a hitvallás [fogalmazza] számunkra diadalmas öntudattá. Azért lett "oldott kéve" a magyar kálvinizmus, mert a racionalizmus és a liberalizmus ezt a drága fegyverzetet törte össze és így szolgáltatta ki ellenfeleinek. Oda jutottunk, hogy kálvinistának lenni a kevesebb hinnivaló kötelezettségét kezdte jelenteni a katolicizmussal szemben. Mikor ezt a veszedelmet legutóbb az erdélyi református egyház vezetősége mérlegelve, újra kiadta a Heidelbergi Kátét (1920), egyik kiváló világi emberünk úgy nyilatkozott, hogy igazán nem érti, miért kell ezer égető szükségletünk dacára azon buzogni, hogy egy háromszázötven esztendős ócskaságot adjunk az embereknek, amely még hozzá felekezetieskedést szít ott, ahol a felekezetek békés együttműködése annyira fontos. Persze, nekünk úgy kell szolgálnunk a felekezeti békét, hogy a magunk hittudatát, mint ócska limlomot eldobjuk, és mosolygó liberalizmussal tűrjük és támogassuk, hogy a katolikusság teljes erővel hirdesse, és érvényesítse a magáét, mert hiszen tőlük nem lehet kívánni, hogy dogmáikat feladják, nekünk kell előzékenyen elvetnünk a páncélt és meztelen keblünkre ölelnünk a szeges vértezetű testvért, amikor is egy kis vérveszteség igazán nem jöhet számításba. Ez a kiválóan nagylelkű liberalizmus míg egyrészt ékes bizonysága annak, hogy az ilyen nemesszívű kálvinista uraknak a leghalványabb fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent kálvinistának lenni, és Istennek azt a soha meg nem hálálható kegyelmét, hogy annak szü-


20

letni engedett, abszolút érzéketlenséggel tapossák le, másrészt tragikus mutatója egy Istenéhez és szent örökségéhez hűtelen nemzetség végzetének. Ez a vallási nagylelkűség, sajnos, nem a vallás áldásainak áhítatos tiszteletéből, hanem éppen a vallás iránti fatuskószerű érzéketlenségből és álmos, bűnös közönyből származik. Egyedül az méltó hozzá, hogy az öntudatos szellemű ellenfél megvetéssel elrúgja magától és átlépjen rajta, minthogy nem is veszedelmes, csak utálatos.

A Szentírás azt parancsolja nekünk: "Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek, a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel." (I. Pét. 3:15.) Mi azonban nem felelő, hanem hallgató egyház vagyunk, mert elfelejtettük és nem tudjuk, hogy miféle reménységet örököltünk, mert nincs reményünk. Reménye csak annak a kálvinistának lehet, aki boldogan tapasztalja, hogy Isten Úr felette, és éppen az a reménysége, hogy aki felette Úrrá lett, az Úrrá tud és fog lenni az egész világ felett és ebben ő is egyik hitvalló eszköze az Úrnak. Ma még talán nevetséges, de ha Isten még egyszer megkegyelmez nekünk, egyszer természetes lesz az az igazság, hogy a Heidelbergi Káté szívből és boldogan való közös és meggyőződéses elfogadása és életünkben való engedelmes követése lesz a mértéke kálvinista voltunknak. És már ma is igazság, hogy aki meg csak nem is ismeri a mi hitvallásunkat, az a kálvinista nevet csak bitorolja, de jog szerint az őt meg nem illeti.

Mindez azonban távolról sem jelenti azt, hogy a kálvinizmusnak türelmetlennek kellene lennie más keresztyén felekezetekkel szemben. A türelmetlenség mindig a gyöngeség jele. Viszont az igazi türelem, mely a másiknak a megbecsülésével jár együtt, csakis abból az öntudatból származik, amely törhetetlenül ragaszkodva és teljes mértékben érvényesítve a magáét, kész felismerni a másikban is Istennek sajátos tervét, gondolatát és ajándékait a világ számára. Aki először önmagával tisztába jött és életénél többre becsülni megtanulta a maga isteni megbízatását, az és csakis az lesz képes meglátni és tisztelni a másikban is egy olyan hivatást, melyet csak arra bízott az Isten, s amelyet más be nem tölthet, de el sem is pusztíthat az Isten gazdag akaratának bűnös megkárosítása nélkül. Ha az elvtelen liberalizmusból folyó közönyös türelem haszon-


21

talan és bűnös, viszont az Istent korlátozni és meglopni akaró vak elfogultság is az. A kálvinizmus különben is annyira a Kegyelem ajándékának tekint minden lelki értéket, hogy már ennél fogva is ki van zárva belőle a térítési düh betegsége és az erőszakos oktroj [rátukmálás] esztelensége, viszont annyira isteni ajándéknak tekinti azt, amije van, hogy az övéitől feltétlen aktív odaadást és bizonyságtételt kíván érettük, és halálosan kárhoztat minden megalkuvást vagy közönyt a hit dolgában. Nem akarunk bölcsebbek lenni Istennél, ezért nem kívánjuk, hogy a keresztyénség gazdag típusait, melyekben az ő dicsőségének más-más sugara ragyog, a mi igazunkért kioltsa, de a magunk és mieink számára a türelemnek ebben a nemes szellemében követeljük a teljes életjogot és akadálytalan érvényesülésülést, s ha igazán tudjuk, kik vagyunk, százszor is inkább vállaljuk a régi jó kipróbált máglyákat, mintsem hogy megtagadjuk azt a soha méltóképp meg nem hálálható kegyelmet, amely nekünk, halálra való bűnösöknek megengedte, hogy a magyar kálvinista szent és dicsőséges nevét hordozhassuk.

El kell ismernünk, hogy ebben a tekintetben a katolicizmus erősen megszégyenített bennünket a maga hitének bátor és büszke nyíltságával és megmutatásával. Elfogultságát nem kívánjuk követni, de öntudatosságát igen. Mert valóban rettenetes volt az a gyávaság, amely minket már egyenesen hitünk megvallásának szégyenléséig süllyesztett alá. Bár félannyira szégyelltük volna bűneinket! De ezen a ponton a magyar kálvinizmus áldozatául esett gyávasága folytán annak az antikeresztyén, nemzetközi és a magyar lélektől merőben idegen szellemnek, amely a háborút megelőzően elárasztotta sajtóját, közéletét és szellemi fórumait, s míg a maga léha lelkének megnyilatkozásait divatba hozta, addig a keresztyén élet nyilvánulásaira úgy meregette a szemét, mint valami egzotikumokra, amelyeket hozzánk csak most akarnak behozni, s a veréb szemtelenségével csiripolt nagy otthonossággal a fecskefészekben, a törvényes ősi otthon körül nyugtalanul, de tenni gyáván röpdöső fecskékre.

Nem lehet itt elhallgatni azt sem, hogy a kálvinista hittudat elpusztulásában magának az intézményes református egyháznak is kifejezetten része volt. Sokan büszkélkedtek azzal, sokan védték azt, hogy a magyar refor-


22

mátus egyház ma is érvényben lévő zsinati törvényeiben nincs hitvallásilag megállapítva az, hogy ki a református egyház tagja. Ha valaki ebből a törvénykönyvből akarna minket megismerni, a legnagyobb zavarba és bizonytalanságba jutna. Mert annak az egyháznak, amely e törvényekben előttünk áll, csak teste van, azaz szervezete, hatóságai és intézményei, a lelke azonban hiányzik, mert sehol se jut kifejezésre az a valami, amiért az előbbiek mind léteznek. Én azt hiszem, hogy a jogászok meg is voltak győződve afelől e bölcs paragrafusok gyártása közben, hogy az egyháznak nincs is lelke, hogy az, ha volna, se lenne fontos, és hogy elvégre az egész egyháznak csak annyi értéke van, mint egy közjogi intézménynek. Parlamentesdit és államosdit játszottak a derék zsinati atyák, édes tudatlanságban szenderegvén voltaképpeni igazi teendőjük felől. Amely egyháznak szankcionált hitvallási alapja nincs, az nem egyház, ha még hetvenhétezer törvénycikket gyártottak is tiszteletreméltó öregei. Ezért van az, hogy a mi egyházunkból e bölcs törvény alapján senki ki nem rekeszthető, és senki elé nem állíttatik semmiféle lelki követelmény, ha közénk akar telepedni. Vendégfogadó az egész: aki fizeti a számlát, bejöhet s ülhet benne vígan, a magaviseletnek sincsenek itt túl szigorú szabályai, és a fizetést se veszik éppen túl komolyan. Ez természetes is, mert a törvénynek, hogy kirekesztő, vagy befogadó feltételeket állapíthasson meg, előbb mértékre volna szüksége, amelyhez azokat szabja, ez pedig nem lehet egyéb, mint a hitvallási alap tisztázása és megállapítása a törvényben.

Kétségtelen, hogy a mi egyházunkban olyan értelemben kötelező hitvallás, mint a katolikus dogma, nincs és nem is lehet. De a zsinati bölcsek valószínű tévedése éppen abban áll, hogy a hitvallási alap lefektetését nem tudták más módon elképzelni s ezért mellőzték. Ami nálunk nélkülözhetetlen, az nem a kötelező hitcikkek, hanem az egyház lényegét tevő hit- és szeretetközösség lelkének ünnepélyes manifesztálása abból a célból, hogy eszmény gyanánt tűzessék ki a hívek elé az őket egyesítő, összetartó és vezérlő Lélek, mint egész életük alapja és irányító mértéke.

Azt kell remélnünk, hogy a kálvinizmusnak a hívek tömegében való öntudatossá létele egykor s talán nemsokára, mert sok időnk nincs, meg fogja követelni egy ilyen


23

hitvallási alapnak felvételét és szankcionálását az egyházi törvényben.

Kérdés, mi lehetne és minek kellene lennie egy ilyen törvény tartalmának? Mindenekelőtt kifejezésre kellene jutnia benne annak, hogy a református egyház a nagy reformáció szelleméhez híven hitünk és életünk egyedüli zsinórmértékéül Istennek az Ó- és Újtestamentumba, mint teljes Szentírásba foglalt Igéjét vallja s azt tökéletes isteni Kijelentésként tiszteli; továbbá vallja, hogy egyedül Istennek ingyen kegyelméből, a Jézus Krisztusba vetett hit által van váltságunk, megigazulásunk és üdvösségünk. Másodszor kifejezésre kellene jutnia annak, hogy a Szentírásnak a mi üdvösségünkre egyetlen és elégséges értelmét minden hívő lélek, a Szentlélek benső bizonyságtétele alapján, teljes hittel és engedelmességgel, önmagára nézve önmaga jogosult kutatni és megtalálni, s jogosult önmagát a maga módján szentelni Isten dicsőségére. Ebben a törekvésében az Anyaszentegyház minden hívő lelket a maga testvéri közösségével támogatni kész, hivatott és köteles úgy a lelkipásztori hivatal, mint az egyházi szervezet és intézmények eszközei által. Végül ki kellene fejezni azt, hogy mivel a református Anyaszentegyház történeti múltjánál és fejlődésénél fogva elszakíthatatlan közösséget alkot lélekben, hitben, erkölcsi életeszményben és a szeretet munkáiban a világ összes református egyházaival, azért e megbecsülhetetlen közösségnek, Isten e drága ajándékának és parancsának elismerése és tisztelete bizonyságaképpen, valamint saját híveinek egységes lelki irányítása érdekében a Szentírás mindenekben helyes és megfelelő magyarázatának s az egyéni értelmezések közös irányítójának vallja és ismeri el úgy a hitre, mint az erkölcsi életre nézve a református egyházakban köztiszteletben álló és szimbolikus könyvnek elismert Heidelbergi Kátét. E hitvallás irányító és egyesítő igazságát éppen ezért kifejezésre juttatja és beiktatja a konfirmandusok, a presbiterek és a lelkészek esküformájának szövegébe is.

Lehetetlen elgondolni, hogy a konfesszionális tudatnak egy ilyen ünnepélyes manifesztálása ne hatna igen komolyan ki az egyház egész életére, s ne töltené meg lélekkel a törvény betűjének alkalmazásait is. De amíg ide el-, jobban mondva visszajutunk, a híveknek addig a maguk személyére nézve kell a komoly konfesszionális jelleget felölteniök vért és páncél gyanánt.


24

TEOLÓGIA

A mai művelt ember elemi kötelességének tartja, és méltán, hogy a modern természettudomány eredményeiről legalább nagyjában tájékozódva legyen. Mondhatjuk, hogy a természettudomány, ha a szigorú szakkérdésektől eltekintünk, közkincse a művelt emberiségnek és az érdeklődés állandó sugarában áll. Ez azt mutatja, hogy az emberiség fokozott hévvel vetette magát az extenzív, fizikai, intézményes életmegvalósulásra. Viszont a szellemi tudományok iránt a sohasem túlzott vonzalom korunkban még jobban elhanyatlott. Ez pedig azt mutatja, hogy az intenzív, lelki és szellemi élet megvalósulás iránt az emberiségnek nincs érzéke és vágyódása. Mihelyt valami nem jár közvetlen, érzékelhető élvvel vagy haszonnal, a mai ember azt azonnal unja és otthagyja. Valamennyi szellemi tudomány közül azonban a teológia a legidegenebb és legtávolabb álló a modern ember lelkétől. A teológiát általánosságban egy olyan irreális, tudománytalan, ködszerű és bonyolult képzelgésnek tartják az emberek, amely kizárólag a papok dolga, s csak éppen hogy eltűrik, hogy a papok űzzék vele unalmukat, de elképzelhetetlennek tartják, hogy az más tisztességes úriemberre nézve is bármi jelentőséggel, vagy haszonnal bírhatna. Ezt igen buzgó kálvinista urak is így gondolják, de tovább menve, azt is megfontolandónak vélik, hogy vajon nem tiszta kár a papoknak is efféle fantazmagóriákkal, "elvont dolgokkal" lopni a napot, s nem volna-e jó a teológiákon is helyettesíteni azt praktikus és hasznos mezőgazdasági, szociális, jogi és egyéb ismeretek nyújtásával, melynek a leendő lelkipásztor mégis vehetné valami hasznát a gyülekezetében? Ez a gyöngéd figyelem az oka annak, hogy teológiáink tantervében egyre sokasodva díszeleg a gyakorlati tantárgyak serege, s talán még csak a slőjdoktatás [kézügyesség-óra] nincs bevezetve, de reméljük, ez is csak idő kérdése. Ezeknek az uraknak a kálvinizmusa körül némi kis baj van, amely megtalálható műveltjeinknél általában. Nem mondjuk azt, hogy az őszinte és termékeny hívő élethez a teológiai képzettség nélkülözhetetlen előfeltétel lenne. Teológia nélkül lehet valaki hívő keresztyén, s a teológia maga nem is ad hitet senkinek. Sokkal jobb is lenne, ha világi testvéreinknek inkább semmiféle sejtelme se volna a teológiáról, mintsem hogy a fentebb jelzett félszeg felfogást vallják. De az első baj az, hogy


25

van fogalmuk róla, éspedig századok óta meghaladott, rossz és rossz útra vezető fogalmuk. A második és nagyobb baj pedig ott van, hogy a kálvinizmus természete megköveteli öntudatos híveitől azt, hogy vallásukat ne csak kedélyileg birtokolják, hanem azt teljes világ- és életösszefüggésében is látva, védeni és érvényesíteni is tudják a világnézetek és erkölcsi irányok létharcában. Ez pedig föltételezi, hogy a kálvinista ember a teológiában legalább annyi általános tájékozottsággal bírjon, mint amennyit a mai átlag művelt ember nélkülözhetetlennek tart magára nézve a természettudományok ismeretéből. A teológiai tudatlanság abszolút foka tehát, sajnos, arra a tényre mutat reá, hogy a kálvinistákból is hiányzik a lelki és szellemi élet iránti érzék és vágyódás, s nem érzik szükségét annak, hogy öröklött, szégyenletesen tudatlan balvéleményüket a teológia felől jobb és igazabb meggyőződéssel cseréljék fel. Úgy kell lenni, hogy abban a megnyugtató véleményben élnek, hogy a teológiában századok óta nem történt semmi változás. De ez nem akadályozta őket abban, hogy a református egyháznak presbiterei és főgondnokai legyenek. Abban sem, hogy a lelkészképzés tanítási anyagába szuverén felsőbbséggel kritizálva a nem ismert teológiát, mindenféle nagybirtokosi bölcsességet belepréseljenek. Nemrégen egy főúri család sarja beiratkozott a teológiára. Arra a kérdésre, hogy mi ezzel a szándéka, azt válaszolta, hogy lehetetlennek tartja őseinek eljárását, akik státuskurátorai [világi gondnokai] voltak az egyháznak minden teológiai tudás nélkül. Mivel tevékeny részt akar venni az egyház életében, öntudatosan akarja ismerni az azt éltető lelket. Ehhez nem kell kommentár, ezt csak mementóként kell odaállítanunk világi testvéreink elé. A teológia hagyományos és ma is fennálló félszeg fogalma szerint olyan tudomány, amely Istenről és az isteni (szent) dolgokról tanít, tehát Isten lényegét, tulajdonságait, kijelentéseit, csodáit, valamint az Istennel való érintkezés intézményeit és módjait ismerteti és tárja fel. Olyan tudomány tehát, amelynek transzcendens, irracionális, érzékfeletti tárgya van. Az ilyen teológiának mintája a középkori skolasztikus teológia, amely ezt a felfogást ki is fejezte és igényelte. De hogy egy ilyen, nyilván valamely vallásos közösség hitbeli meggyőződéseit logikai rendszerességgel előadó diszciplína tudománynak legyen tekinthető és hité-


26

ben szilárdul megállhasson, ahhoz annak szándékos elszigetelése szükséges a szellemi élet minden más területétől, továbbá egy olyan tömeghitben kelt gyökereznie, amelynek esze ágában sincs kételkedni, s végül valamely uralkodó és vezető társadalmi hatalomnak, így az egyháznak tekintélyére kell támaszkodnia, amely maga bírja és garantálja, mint az isteni kijelentés letéteményese, tanainak megfellebbezhetetlen igazságát.

Ezek a feltételek azonban a tudományos szellem újkori kibontakozása rendjén mind elestek, vagy megszűntek a tudomány ismérvei lenni s a modern tudomány a kételkedő vizsgálódás, a tekintélymentes igazság s az egyetemes összefüggések jegyében alakult ki. A teológia ebben a régi formájában megszűnt tudomány lenni. Régi tanainak s módszerének semminemű tudományos hitele és értéke nincs többé.

A modern kor természettudományos gondolkozása, amely lassanként a tudomány fogalmát és jellegét szinte monopolizálta a természettudomány számára, háttérbe szorította a szellemi tudományokat általában és a teológiát különösen is. Ez azonban nem akadályozta s nem akadályozhatta meg a teológiát abban, hogy a többi szellemi tudománnyal együtt a részvétlenség és közöny sötétjében is tovább fejlődjék és alkalmazkodják a szellemi élet haladó kívánalmaihoz. – Mivel ez a fejlődés a közfigyelem sugarából kiesve, a sötétben formálódott, a közvélemény nem is vette észre, s előtte a teológia ma is csak a régi, hagyományos értelmében áll, s mint ilyen, hitelét vesztett és felesleges maradványként szerepel – holott a teológia történetében épp olyan óriási és csodálatos megfordulás zajlott le, mint az egész szellemi élet összes többi területein is, és a zajos természettudomány háta mögött a teológia csendesen átalakult vallástudománnyá. Hogy a teológia vallástudomány: ez az egyetlen rövid tétel világfordulást jelent a teológia történetében. Ez azt jelenti, hogy a teológia tárgya többé nem Isten, hanem a vallás ténye maga, az emberi szellem vallásos élete. Többé nem az a fontos, hogy mit tanít a vallás, többé nem lehet elszigetelni a teológia területét a keresztyénség egyik vagy másik történeti alakulatának "egyedül üdvözítő" dogmáira, a cél többé nem is az, hogy akármiféle dogmát igazoljunk, hanem a vallás jelenségei és tanai is


27

illusztrációivá lettek egy mögöttük álló realitásnak, amelyből származtak, s amely a vallás maga, mint történeti és lelki tény. Ennek a tapasztalati, emberi ténynek lett magyarázatává a teológia, a vallástörténet, valláslélektan és vallásfilozófia ágaiban. A teológiának ez a Friedrich Schleiermachertől kiinduló modern koncepciója termelte ki különösen a német tudományos teológia munkájában azt a gazdag rendszert, melyben a bibliakritika, az egyháztörténet, az egyetemes összehasonlító vallástörténet, a valláspszichológia, a vallásfilozófia, a hittan és etika résztudományaiban egy hihetetlenül nagy és kimeríthetetlenül dús élet és kultúra képe tárult az ember elé. A vallás világ- és életformáló hatalmas realitása nyert ebben a koncepcióban feddhetetlenül tudományos igazolást. Szinte napjainkig tartott ennek az óriási tudományos irodalmat produkált és a külföldön a közvéleményt is hatalmasan foglalkoztató vallástudományi teológiának uralma, míg a magyar közvélemény angyali ártatlansággal szendergett abbeli nyugalmában, hogy a teológia elavult hülyeség. Talán a Strauss Jézus életének, meg a Renan könyvének hallatára horkantott egyet-egyet, de aztán szépen átfordult a másik oldalára.

Miközben pedig a magyar kálvinista értelmiség így minden emóció nélkül napirendre tért a vallástudomány felett, s az kiesett az életéből, mert erősen lefoglalta őt a hazai zsidókultúra szédítő termelésének habzsolása, a teológia ismét csendesen átfordult harmadik korszakának újjászületésébe. És ezt megszégyenítésül írjuk ide: ez a harmadik stádium a külföldet megelőzve, magyar kálvinista tudós munkájában villant meg először: a Ravasz László Homiletikájában. Azóta a külföldön is, magyar teológusok közt is, Budapesten és Kolozsvárt is különféle kiindulási pontokból, de egy lélekkel alakul ki a teológiának a vallástudománytól független koncepciója. A vallástudomány lehetséges, jogosult, szükséges, megvalósítható, önértékű tudomány, de nem teológia, és semmi esetre sem a teológia. Sőt nem is érinti a teológiát. A teológia mivoltát a Ravasz László által "gyakorlati teológiának", "az egyház élettanának", a "vallás politikájának" nevezett s még csak csírázó tudományban kell keresni. A teológia az élő és megelevenítő Ige tudománya, amely a Biblia és az Egyház tudományosan megismert tényeit egy új szempont


28

alatt nézi és vizsgálja: mint olyan kifejezéseket, melyeknek burkában a mai ember életét hatalmasan átformálni, újjáteremteni, gazdaggá és erőssé tenni s megszentelni hivatott és képes értékek rendszere rejlik, és éppen ennek a vallásos értékrendszernek a kibontása, megragadó elénk-állítása s az egyház élettevékenységeiben való építésre előkészítő elágaztatása a teológia tudományos feladata. A teológia belépett az építő teológia tudományos koncepciójának jegyébe. Ehhez a tudományhoz a vallástudomány csak anyagot adhat és segítő tényező lehet, mikor az emberileg megértett vallásos tények megtisztított ismereti képeit nyújtja, de sem a Biblia, sem az Egyház lelki realitásának átértékeléséhez nincs kulcsa. Éppen ez a teológia dolga. A teológia a bűn ellen vívandó szabadságharc haditervét és a felépítendő Isten-országa tervrajzát adja mindazokkal az elméleti ismeretekkel, amelyek ehhez a harchoz és építéshez nélkülözhetetlenek. A teológia gyakorlati dogmatika és pedagógia.

EGYHÁZ

Kálvinizmusunk igaz voltának egyetlen objektív mérővesszője az eddig elmondottak szerint is csak egyéni hitélményünknek öntudatos összefüggése lehet a keresztyénség történetileg határozottan megállapítható lényegével. Ez a lényeg a történelemben kibontakozó, fejlődő tartalomban mutatkozik, s ennek a fejlődésnek egyetlen hivatott és kétség nélkül biztos hordozója a történeti keresztyén egyház, mégpedig összes alakulataiban és fejlődésének egészében. Hogy a saját élményünk mennyiben keresztyénség, az csak az egyházzal való személyes összefüggésünk és öntudatos kapcsolatunk alapján tisztázható akár a magunk, akár a mások számára. Ez nem azt jelenti, hogy az egyház akármelyik történeti alakulata kötelezőleg előírhatja számunkra azt, amit hinni kelt az átok terhe alatt, mint ránkkényszerített, külső és idegen parancsot, hanem éppen megfordítva azt, hogy az egyénnek kell a saját hitélményét öntudatos szabadsággal ráépítenie, összhangba hoznia az egyházi közösségben századokon át öröklődő történeti keresztyénséggel. A történeti egyháztól való önkényes elszakadás a szekta ismertető jegye. A szekta magát a történeti egyházzal szemben tartja a keresztyénség kizárólagos képviselőjének, tudatosan tépi le magát a történeti egység és fejlődés alapjáról és


29

azt a maga egészében a keresztyénség meghamisításának bélyegzi. De éppen ezáltal veszíti el életformáló erejét s a kultúrával való minden kapcsolatát, és lesz világ- és kultúraellenes, beteg képzelődéssé, mert ellensége a történeti fejlődés elismerésének és az abba való öntudatos beletagolódásnak.

A történeti összefüggés öntudatos elfogadásának döntő fontossága van a vallásos életben. A vallás lelkét csakis az egyház élő hitében lehet megtalálni. A keresztyén ember szükségképpen egyháztag, vallása semmiképpen nem önkényes, már eredeténél fogva sem, mert kialakulását a család, a gyülekezet, az egyetemes egyház, a teológia, a kultúra ezernyi hatása fejlesztette és határozta meg, s ezeket akaratlanul is fölszívta magába. Ezek a tényezők pedig a megelőző kor hittudata által voltak befolyásolva, az megint a konfessziók által, amelyeket viszont a Bibliában megnyilatkozó szellem hozott létre s így a történeti összefüggés ténye az egyén hitében már tőle függetlenül is érvényesül. De ezt az összefüggést öntudatossá kell tenni, mert a hit próbáját az életben az fogja megadni, hogy mennyiben van benne elsajátítva a Biblia és a keresztyén tradíció szelleme, azaz a keresztyénség történeti, egyházi szelleme.

A katolicizmus álláspontja, amelyet ő kizárólag önmagára vonatkoztat, az, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Ha ezt a megállapítást azzal a helyes értelmezéssel fogadjuk el, hogy a minden felekezetet magábaölelő nagy lelki közösségen, a láthatatlan Anyaszentegyházon kívül Istennel való életközösség lehetetlen, mint ahogy nem lehet élete a szőlővesszőnek a tőkén kívül, akkor az igazságot fogadtuk el. A Heidelbergi Káté 54. kérdése utolérhetetlen erővel és világossággal mutatja meg azt a közösséget, amelyen kívül nincs üdvösség. Ezen a helyen az Anyaszentegyház a maga örök kibontakozásában van szemléltetve, mint a világ kezdetétől a világ végeztéig szakadatlanul folyó sereggyűjtés, melyet az Isten Fia az egész emberi nemzetségből toboroz, Szentlelke és Igéje által. Ennek a seregnek az az ismertető jele, hogy tagjai az igaz hitben megegyeznek, s ezek a hitközösségben élő tagok vannak elválasztva az örök életre, ezeket oltalmazza és tartja meg Krisztus. Keresztyén csak az lehet, aki hiszi, hogy ő ennek a seregnek élő tagja ma és mind-


30

örökké. A kálvinizmusból tehát ki van zárva az a felfogás, hogy valaki önmagában és önmagáért keresztyén lehessen. Az igaz hitben való megegyezés keresztyén voltának, üdvre való elválasztatásának, a Krisztus oltalmába fogadottságának nélkülözhetetlen feltétele, ha az Ige és a Szentlélek a kereszt mértéke alatt be nem soroztak a Krisztus élő seregébe, elveszett. Ha nincs a seregben, azaz az egyházban, nincs a Krisztusban sem. A kálvinizmus szerint semmi sem az egyénért van, minden, ami van, a látható világ, az emberi történelem, az egyének mind egy lelki országért vannak, az Isten uralmáért s enélkül céltalanná és feleslegesekké válnának. Ez a lelki birodalom kiterjeszkedik az egész mindenségre, de az a mag, amely köré elhelyezkedik, az Anyaszentegyház, a Krisztussal egy élő testet alkotó, elválasztott lelkek közössége. Az egyház corpus mysticum [titokzatos test], a Krisztus teste, melynek élő tagjaiban a Főnek, Krisztusnak akarata él, aki e testnek sarjazó tőkéje, életforrása, fundamentuma, szegletköve. S mivel e test minden tagjában ugyanaz a Krisztus él, egyik tag épülése szükségképpen az egésznek épületére van általa. Az a tag pedig, amelyik magát e test egységéből kiszakítja, vagy abban a botor véleményben van, hogy a Krisztussal külön, csak magának való közösségben élhet, vagy elhanyagolja a testvéri közösség ápolását, vagy nem veti magát alá a test közös törvényének, élvén megholt.

A kérdés most már az, hogy milyen viszonyban van a történeti keresztyén egyház ezzel a láthatatlannal? A kálvinizmus az egyházat egynek tekinti, tehát nincs két egyház, egy látható és egy láthatatlan, hanem csak egy, szent, közönséges keresztyén anyaszentegyház létezik, amely a történelemben és a mi életünkben látható, egyebekben pedig láthatatlan. A történeti egyház tehát nem ellentéte, vagy különszakított része a láthatatlan egyháznak, hanem annak átmenő stádiuma az örökkévalóságba. Ebben a látható stádiumban a múlt minden ereje él, s a jövendő minden reménysége munkálkodik. Aki a látható egyházban él, a múltak misztikusan felhalmozott hitéből táplálkozik és a jövendő átsugárzó erejében növekedik, tehát a láthatatlan egyház életerejének szférájában örökkévalóságban él az idő keretei közt. Ebből következik, hogy a látható egyház és annak egész történeti élete maga is szent,


31

mert küszködő valósítója annak, amit az egyház eszménye győzedelmesen birtokol. Ennélfogva a történeti egyház nyavalyái, gyarlósága, bajai, időnkénti meglankadása és elhalása, egyes ágainak pusztulása, szóval változásai, melyek történetében mutatkoznak és ismételten előállhatnak, nem bizonyítják a látható egyház hasznavehetetlenségét és megdöntésre méltó voltát, még a legsötétebb eltévelyedésekben sem, hanem csak a nagy köteleztetést mutatják: ecclesia semper reformari debet! [az egyházat állandóan meg kell újítani] Az egyház egységéből következik az is, hogy minden felekezet szent, azaz amennyiben a történeti összefüggés az egyetemes egyházhoz kapcsolja, mindenik jogosult és hivatott földi képviselője a láthatatlan egyháznak a különböző típusú lelki közösségekben és azok számára. Éppen ezért nincs egyedül idvezítő felekezet a többiekkel szemben, hanem maga az egységes anyaszentegyház lévén az üdvösség csatornája, minden felekezet a vele való egységnél fogva idvezítő s egyedül idvezítő a maga hitvallóira nézve. A maga gondozása alatt élő lelkek számára mindenikben van elégséges erő az idvességre vezetésre. Ebben tiszteljük Isten kegyelmének gazdagságát s ebből a hitbeli meggyőződésből fakadhat egyedül valóságos és termékeny szeretet.

Csak természetes azonban, hogy magunkra nézve más utat, mint a református keresztyén egyházat, az üdvösség elérésére nem ismerünk.

De ha az egyház az üdvösség útja, akkor az is természetes, hogy az embernek élnie kell az egyház áldásaival s élő tagjának kell lennie, különben rá nézve a legszebb és legmagasztosabb elvi megállapítások sem érnek semmit.

Ez vezet át minket a református egyházunk jelenlegi állapotának megvizsgálására.

A kálvinizmusnak az egyházról való felfogása két olyan sarkponton nyugszik, amely élesen szembehelyezi őt a katolicizmussal. Az egyik az, hogy az egyház nem üdvintézmény, hanem üdvközösség: nem birtokolja és adja, hanem csak közvetíti és a közösség ereje által támogatja az üdvösség elérését. A másik az, hogy különös szentséggel felruházott papi hivatalt nem ismer, a lelkipásztor nem természetfeletti szentséggel felruházott lény, hanem a közös hitben élő testvéreknek egyike, aki a gyülekezet megbízásából és belső elhivatottsága alapján szenteli éle-


32

tét a hívek pásztorlására. A magyar kálvinizmust nem lehet azzal vádolni, hogy az egyháznak katolikus értelmezésére hajlott volna vissza, de igenis lehet azzal, hogy az egyházat szintén intézménynek és nem közösségnek minősítette, éspedig egy még sokkal rosszabb, mert hitetlenebb álláspontról jogi és politikai intézménynek. Azzal szintén nem lehet vádolni egyházunk tagjait, hogy a papi hivatalt természetfeletti szentségként tisztelték, de azzal igenis, hogy a lelkipásztorságnak hivatalnoki jelleget tulajdonítottak, s ezzel a vallást a pap dolgává deklarálták, magukat passzív szemlélőkké tévén az egyházban, vagy csak az akadékoskodás aktivitását vállalva. És ezzel a mi egyházunk arra lett kárhoztatva, hogy lassan, de biztosan elpusztuljon.

A nagy világváltozás előtt közvetlenül teljes merevségében ki volt alakulva az intézményes egyház élettelen bálványa, az állami élet kereteiben és oltalma alatt. Az intézményes egyház nem testvéri hitközösség, hanem jogi szervezet, hivatalnokilag vezetett gépezet, amely egy hagyományos és törvényesen elismert alkotmány, törvények, szervezet, hatóságok, intézmények, közigazgatási és fegyelmi faktorok, kényszerű adórendszer, nyilvános iskolák és államsegélyek összessége. Egy kis állam az államban – bár többé nem ellene, hanem hűvös árnyékában kvietálva. De mi célból? Mire való e szervezet? Ez volt a nagy kérdés. Hogy a Krisztus egyháza mire való, azt tudjuk. De arra a célra az intézményes egyháznak ez a nem hitbeli, hanem jogi alapon álló szervezete nem alkalmas, sőt hátrányos. A magyar református egyház tehát úgy oldotta meg a maga létjogának kérdését, hogy ő egész berendezkedésével és impériumával a nemzeti élet kulturális tényezője. Egének két uralkodó planétája, legtündöklőbb kettős csillagzata a nemzeti érzés és a világi műveltség szeretete, az egyház tehát nemzetfenntartó és tanító intézmény, szent és sérthetetlen iskolaegyház.

Távol áll tőlünk, hogy ennek a felfogásnak és az ebből fakadt szolgálatnak értékét le akarnók becsülni. Mi is valljuk, hogy az egyház kulturális és nemzeti tényező is. De csak akkor, de csak azáltal, hogy mindenekfelett a Krisztus egyháza. A végzetes baj azonban ott volt, hogy az intézményes egyház a maga létjogát és szükségességét kizárólag nemzeti és kulturális feladatában látta és igényelte.


33

Hivatalos szervezetével mindenesetre jelentős tényezője lett a nemzeti öntudat erősítésének, kitűnő iskoláival mindenesetre nagy szolgálatokat tett a világi kultúrának, de egyebet nem is igényelvén, nem is bírván, egyház és reformátusság üres cégér lett csupán rajta, s ha esetleg egy szép napon más céget vett volna magára, szervezete és autonómiája által akkor is ugyanazt a munkát végezhette volna, eltekintve a névhez fűződő tradíciók színezőerejétől. Minden nagyítás nélkül, tapasztalatokra hivatkozva mondhatjuk, hogy az egyháznak igen értékes tagjai csupán kegyes szólamok tradicionális mázának tekintették mindazt, ami még vallásos jelleggel bírt az egyházban, s talán türelmes mosollyal, de szívből várták azt az időt, amikor azt is levetkezheti magáról munkája határozott előnyére. Mivel tanárait mind az állami egyetem nevelte, mivel állami intézetekből kikerült tanítók minden további feltétel nélkül lehettek református iskolák tanítói, mivel világi tagjaival a konfirmáció után először a presbiteri és főgondnoki székekben s a zsinati atyák soraiban találkozott, s mindezeknek abszolúte semmi hitbeli feltételt soha ki nem kötött, lehetetlen volt más eredményre jutnia.

Csakhogy ennek a következményei végzetesek lettek reánk nézve. Az emberi lélek ősi sóvárgását az isteni élet után, kiolthatatlan szomját a maga örök sorsának megoldására, égő vágyát a szentség és az igazi szeretet után nem lehet pótolni, megcsalni, elnémítani, eltakarni és kiirtani sem a nemzeti frazeológia virágaival, sem a világi kultúra csillogó vívmányaival. Jőnek tragikus idők, mikor a lelkek lerázzák magukról ezt az aranyfüstöt, és meglátva magukat siralmas nyomorukban, maradandó és lelküket átható javakért sírnak lelki Édesanyjukhoz, a Krisztus Egyházához. A tragikus idők eljöttek, a gyermekek sírva kérték a lelki kenyeret – és az Édesanya kifosztva s tehetetlenül állott előttük. Nem volt kenyere, amit adjon. S megindult a Kegyelem megváltottjainak éhes rohama oda, ahol kínáltak valamit: a katolicizmus, a szekták és a spiritizmus karjaiba. Megbosszulta magát az intézményes iskolaegyháznak az a hitetlen politikája, hogy a lelkipásztori munkát a tanítói munka alá rendelte, háttérbe szorította és lebecsülte.

Kétségtelenül az egész korszellem hibája volt ez, de az egyházat az a vád terheli, hogy behódolt ennek a kor-


34

szellemnek s mikor a maga igazi szolgálatának órája ütött, immár képtelen volt annak eleget tenni.

A jelenlegi válságos időben azonban az intézményes egyház órái meg vannak számlálva. Ezzel a koncepcióval tovább élni nem lehet. A magyar református egyház számára elérkezett az utolsó alkalom, hogy élő, lelki egyházzá legyen. Lelkipásztorai és hívei együttesen kell hozzálássanak a új reformáció munkájához. Ki kell mondanunk a jelszót: az egyház egyház! Jövőjét győzhetetlen fundamentumra, a Krisztusra kell alapozni. Az egyház nem ott van, ahol a pecsétnyomója, az aktaszámai, a levéltárai, a hivatalai, a hatalmasságai és a falai kevélykednek, hanem mindezek ott lesznek szükség szerint, ahol a lélek, a Krisztus maga lesz. Ahol az élő egyház van, ott zsoltárok zengenek a csordultig telt szívekből, ott imádkozó lelkek dolgoznak, ott a lelkek összetörnek a bűn alatt és újjászületnek hit által a Kegyelem karjain, ott a Biblia mindennapi lelki kenyér, amely nélkül nem lehet élni, ott éltető Igét hirdetnek és élettel termik meg gyümölcseit, ott Krisztus evangéliumát plántálják gyermekek és ifjak szívébe, ott lelki orvost keresnek és találnak a beteg lelkek, s ott szeretet munkálkodik. Ez az egyház, a történeti kálvinista egyház, a találékony lelki egyház, mely mindig tud utat kapni a szívekhez és Istenhez. Ezen az élő egyházon nem egyszerűen külső máz az evangélium, hanem a lelke minden tevékenységének. Ez a lélek megszabja és áthatja az egyház kulturális és nemzeti feladatait, és megszenteli a nemzet és kultúra szeretetét. Ennek az egyháznak meg van az intézmény-teremtő ereje is, és a maga céljainak elérésére meg tudja alkotni benső szükségből, külső kényszer nélkül a maga szervezetét. Csak kell, hogy egyházunk levetkezze intézményes gőgjét, merevségét, tunyaságát és hitetlenségét és helyezze bizalmát a Szentlélek hatalmába. Mivel a mi bűnünk az, hogy bizalmatlanságunkkal megszomorítottuk és megoltottuk a Szentlelket, most már vállalnunk kell a hit hősiességének kockázatát, mellyel teljes egzisztenciáját félelem nélkül a Lélekre támasztja.

És kell, hogy az egyházban egyetemessé legyen a lelkipásztori szellem. Az egyetemes papság nagy kálvinista igazságát egyszer már teljes komolysággal kell vennünk. A vallás nem a pap dolga, mert mindenki pap, és ez azt jelenti,


35

hogy tanító, tanár, presbiter és egyháztag csak akkor ér valamit az egyházban, ha a rábízottakat az igaz hitből fakadó, magát odaszentelő lelkipásztori szeretettel és krisztusi indulattal gondozza.

De az élő egyháznak a méltósága és a hatalma is megvan, noha az nem intézményekben gyökerezik. Az eddigi kálvinista egyház a méltóságát és hatalmát jogi szankciókban kereste. A lelki egyháznak ennél félelmesebb és szentebb hatalma van: a kulcsok hatalma, amelyet Krisztustól nyert, de amelyet elhanyagolt, elfelejtett és eldobott magától. A Heidelbergi Káté 83. kérdése megállapítja, hogy a mennyország kulcsai, melyek az egyház kezében használatra vannak, az evangélium prédikáltatása és az egyházi fenyíték. Ezekkel a mennyország a hívőknek megnyittatik, a hitetlenek előtt bezáratik. Az egyház kezében az a legnagyobb lelki hatalom van tehát, mellyel Isten nevében és erejével elvezeti a hívőket az üdvösségre, de ugyanakkor a hitetleneket kizárhatja ebből és lelki halálra vetheti.

Az igehirdetés hatalmát itt, ahol elsősorban nem lelkészekhez szólunk, most nem érintvén, az egyházfegyelem kérdésére hívjuk fel a figyelmet. Csak szomorúan természetes, hogy ha egy egyháznak nincs kifejezett hitvallási alapja, az komoly lelki fegyelmet sem gyakorolhat hívei felett. Egyházunk törvényei ugyan említik a hithűségbe ütköző vétségeket, de annak megállapítása csak ad hoc mérlegelés dolga volt a kizárólagos mérték hiányában. Így nemcsak megeshetett, de szinte elismert gyakorlattá lett egyházunkban a tétlen elnézése, gyakran még presbiterek életében is, olyan vétségeknek, amelyek aztán egyházunkat fegyelmetlen, komolytalan, tekintély nélküli és semmibe se vett vendégfogadóvá alázták, amelybe mindenki beléphetett, mindenki csinálhatott, amit tetszett, és otthagyhatta, amikor akarta. Szabad volt benne nem hinni, magukkal kérkedni, nem áldozni, éktelen élettel fertőzni, szabad volt reverzálist adni, más felekezetek templomát és szokásait gyakorolni, egyszóval minden szabad volt. De mindez azt mutatta, hogy az egyház megszűnt egyház lenni. Az oka is nyilvánvaló: az egyház attól félt, hogy ha rendet és lelki fegyelmet teremt, hívei elhagyják és a statisztikára dolgozó ellenfélhez csatlakoznak. Ezzel szemben bátran le kell számolni azzal, hogy az élő egyház legelső lépésének a legkomolyabb egyházi fegyelem helyre-


36

állításának kell lennie. Az Isten kegyelmének, a tiszta Igének, az egyedüli közvetítőnek, a valódi szent Sakramentumoknak, az Üdvösség bizonyosságának megtisztított, könnyel, vérrel megmosatott Egyházában ékteleneknek helye nincs. Mindent, amiért élni érdemes, ez az Egyház ad a lelkeknek, s akik ezeket az isteni ajándékokat nem igénylik, vagy megvetik és megtapossák, kivágandók a gyülekezetből, mint rothasztó mérgek.

Még ha százezer névleges tagot veszítene is el az egyház, akkor is nyert, mert megmaradó igazi hívei a gaztól szabadon építhetnék tovább az élő egyházat, és méltóvá tennék Krisztus menyasszonyát a Vőlegényhez. Kétségtelen, hogy a komoly fegyelem lelke csak a hitbeli megújulásból fakad, de ha egyszer az egyház tagjai öntudatára jutnak kálvinizmusuknak, azonnal hozzá kell nyúlniok a mennyország e kulcsához, és a kirekesztés hatalmát törvénnyé kell tenniök az egyházban, a legszigorúbban szabván meg a visszafogadás feltételeit. A Jugoszláviába szakadt maroknyi magyar református egyház bátor példával jár elöl ebben, s Erdélyben is a legkomolyabb előkészületek történnek az egyházfegyelmi törvény megalkotására. Pedig ezeknek az egyházaknak a lélekszám megőrzése fontosabb, mint a magyarországinak. De úgy látszik, rájöttek arra, hogy az egyház ereje nem a sokaságban van, hanem a lélek hatalmában. Különben is kétségtelen, hogy a megfegyelmezett és megtisztított egyház vonzóbb és kívánatosabb a megfertőzöttnél, s a szigorú fegyelem legfennebb átmenetileg apasztaná a lélekszámot, utóbb egész bizonyosan arra vezetne, hogy forró és erős szeretettel láncolná magához híveit, akik legnagyobb áldásait éppen fegyelmező szeretetén át éreznék meg egy egész nemzedék életerejének, szellemi és erkölcsi tőkéjének hatalmas megduzzadásában. Az emberi lélek úgy van teremtve, hogy tartósan és véglegesen csak ott tud berendezkedni, ahol életének mély tartalmat adó eszmény, életrend és kötelességek szigorú karjai ölelik egy megmenteni akaró szívhez, s ahol tőle hősiességet, önmegtagadást és önfeláldozást kívánnak. Minden fegyelem nélkül – sőt éppen azért – elfordult lelkében az egyháztól az emberek nagy tömege, mert semmit se kívántak tőle és hagyták elernyedni a lelkét. Az élő egyháznak hősiességre kell hívnia tagjait, és a Kereszt isteni vonzóerejével kell


37

őket életreráznia, hogy hatalmas szenvedélyt ébresszen bennük és alkalmassá tegye őket az Egyház áldásainak átélésére. Oda kell jutnunk, ahová a macedóniai gyülekezetek jutottak egykor, hogy "sok könyörgéssel kérték Pál apostolt, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadja be őket." (2Kor 8,4) Majd ha ez az érthetetlen csoda természetes lesz a mi egyházunkban, és a lájbizsebből bőven kitelő egyházi adóért káromkodva veszekedő atyafiak erősen fognak könyörögni azért, hogy engedtessék meg nekik önként mindenüket odaadni az egyházért, és elsősorban önmagukat, akkor a magyar kálvinizmus nem lesz messze az Isten országától.

És ez egyszer meg is lesz, de hogy meglehessen, ahhoz mindenekelőtt a fegyelem által kell a lelkeket nevelni.

A fegyelmetlenség és széthullás nagy mértékben jelentkezett egyházunk kultikus életében is. Valahogy a kálvinizmus jellegéhez kezdettük számítani azt is, sőt néha talán nem minden büszkeség nélkül, hogy nekünk nincs kötelező formákba szorított, parancsolóan előírt és egyöntetű liturgiánk, istentiszteleti rendünk. A keresztyén szabadság megvalósulását üdvözöltük abban, hogy az istentiszteleti formák vidékenként és gyülekezetenként szabadon tenyészhettek. Érdekes látnivaló volt aztán, mikor az egyik vidékről való református hogy-hogynem betévedvén egy másik vidék valamelyik református gyülekezetének istentiszteletére, a legnagyobb izgalmakat élte át amiatt, hogy folytonos meglepetésekben volt része a leülés és felállás esélyei körül. Ő maga mindig akkor ült le, mikor mindenki felállott, s riadtan pattant fel, mikor mindenki leült. Hogy aztán az Úrvacsora kiosztása körül minémű csodálatos változatok hozhatták zavarba a jámbor jövevényt, arról jobb hallgatni, nehogy akaratlanul a humoreszk műfajához tévedjünk.

Ez a dicső szabadságunk egyike a legszégyenletesebb dolgainknak. A kultusz arra való, hogy állandó formákat adjon az Istennel való lelki találkozásnak, amely az Ige által történik meg. Még az emberekkel való találkozásnak is megvannak a maga szabályai, amelyeket nem lehet az érintkezésben figyelmen kívül hagyni. Mennyivel inkább kell hogy méltó keretei és szabályai legyenek az


38

Istennel való találkozásnak. De ennél a lelki találkozásnál a formák nem is másodrangúak, mert azok teremtik meg azt az érzelmi légkört, amelyben a lelki realitások megtapasztalhatókká lesznek. Mivel ezek a formák szükségszerűen fakadnak az illető vallásos típus lelkéből, azért azok nem is lehetnek önkényesek, mert a kálvinizmus természetének megfelelőknek kell lenniök, különben ennek a típusnak tartalmát és áldásait nem tudják közölni. És végül a kultusz a vallás tartalmának művészi kifejezője, s mint ilyen, a művészet törvénye alá esik, amelyet hatékonyságának kára nélkül nem mellőzhet. Mindezek az igazságok szükségszerűvé teszik az egyetemesen kötelező, egységes és formáiban kötött református liturgia megalkotását, amely egyik nélkülözhetetlen és hatalmas faktora az öntudatosságnak is. Az egységes kultusz hatalmas kötelékké válik az egyházban, amely érzelmileg érvényesíti a közösség, egység, testvériség és elszakíthatatlan együvétartozás öntudatát.

De a kálvinizmus természete parancsolólag előírja azt is, hogy egy ilyen kultuszi öntudat és liturgikus rend milyen alapelvek érvényesítésével valósítható meg. Ezek az alapelvek azt is megszabják, hogy a kultusz művészi követelményei milyen mértékben és minőségben juthatnak benne kifejezésre. Aki a kálvinizmus lelkét ismeri és annak törvényeit vallja, az nem fog oktalanul a katolicizmushoz fordulni mintáért a kultusz művészi elemeinek megállapításánál. A katolicizmus eljárása a szellemiek érzékítése, s ezért kultuszának minden vonatkozása és mozzanata ennek szolgálatában áll, művészileg ábrázolja azt, amit közel akar hozni a lélekhez. A kálvinizmus eljárása ellenkezőleg az érzékiek szellemivé tétele, tehát kultuszának művészisége sem külsőségekben, hanem a lelki folyamatok drámai szimbolizmusában, a résztvevők aktív lelki tevékenységeinek rendjében áll.

Ebből következnek a kálvinista kultusz alapfeltételei, melyek mind azt célozzák, hogy az istenitisztelet központjában álló igehirdetést, amelyben az Istennel való meggyarapodás lelkileg megtörténik, minden egyéb kultikus mozzanattal bekeretezzék, kiemeljék, arra előkészítsenek, abban elmélyedésre indítsanak, annak hatását állandósítsák és az életbe átlendítsék. E cél elérésére a liturgiát az istentiszteleti típusok mindenikében gyülekezetivé kell tenni.


39

A kálvinizmus ugyan ismeri és megkívánja a magános áhítatot is, az imádsággal és a Szentírással való foglalkozás csendes óráit, továbbá a családban és a templomon kívül tartott vallásos aktusok és összejövetelek tartását, a amelyeknek formája egészen közvetlen és szabad, de ezeket nem számítja a kifejezetten gyülekezeti kultuszhoz, amely az egész vallásos közösség nyilvános és ünnepélyes találkozása Istennel. Ilyen, az egyház által szabályozott és vezetett istentisztelet nem lehetséges a gyülekezet aktív kultikus részvétele nélkül és a templomon kívül. Tehát nemcsak a hétköznapi, vasárnapi és ünnepi istentiszteletek, hanem a keresztelés, konfirmáció, esketés, temetés végzése sem engedhető meg másként, mint a gyülekezeti kultusz formájában. Nagyon kivételes esetekben, amikor a gyülekezet nem lehet jelen, megengedhető ezeknek gyülekezeten kívüli végzése, de még ilyenkor is feltétlenül szükséges követni a liturgia egységes formáját, megállapított alkotórészeit (bűnvallás, hitvallás, fogadalom, eskü, szólamok, áldás stb.), kötött és ide-oda szabadosan nem változtatható rendjét, menetét és alakját, és itt is meg kell követelni a hívek tényleges, kultikus részvételét (pld. a hitvallás hangos szóval való felelését). A gyülekezetben pedig oda kell hatni, hogy a lelkek foglalkoztatva legyenek és maguk is végezzék a kultuszt, ne csak hallgassanak, ábrándozzanak, ásítozzanak vagy aludjanak. Csak így lehet helyrehozni azt a szörnyű pusztulást, amelyet liturgiánk gyülekezetnélkülisége, kötetlensége, művészietlensége és racionalizmusa végzett, s amelyek miatt már-már odajutottunk, hogy istentiszteletünk a lelkipásztor és a kántor álmos közönnyel hallgatott monológjaivá és szólóivá süllyedt, a néma gyülekezetre minden hatás nélkül maradt és provinciális vadhajtásaiban művészietlen és ízléstelen burjánzásba veszett.

A gyülekezeti istentiszteletben a vezető és kezdeményező szerep a lelkipásztoré, de a tudatos és aktív részvétel a gyülekezeté. Ezt a kölcsönösséget kell kifejeznie a kultusz drámaiságának, amely az egység, kerekség, kompaktság és tagoltság művészi törvényei alatt áll. Végül természetes, hogy a kultusznak tartalmilag a tiszta kálvinizmust kell érvényre juttatnia, úgy az igehirdetésben, mint az éneklés, imádkozás, bűn- és hitvallás aktusaiban, melyek közül minél több kötött alkotórész kívánatos.

A gyülekezet tagjainak a kultuszban való személyes


40

és aktív részvétele maga után vonja azt, hogy az istentiszteletben, a közös hit és testvéri egység kebelében való lelki épülésük nem marad gyümölcstelen és meddő az életre nézve, s hogy az egyházban való tevékeny részvételük nem szorítkozik csupán a templom falai közé. A kultuszközösség igényli, követeli és magával vonja az életközösséget is, az egyház tagjainak az egyház munkáiban való tevékeny részvételét.

Már többször említettük azt a félszeg és eredményeiben annyira szomorú közgondolkozást, amely szerint az egyház munkái kizárólag a lelkipásztor dolgai. Ez azt mutatja, hogy az embereknek fogalmuk sincs egy tevékeny, szervezett és hatékony egyházi életről, amilyet a kálvinizmus akar megvalósítani.

Az egyházat két, Isten Szentlelke által áthatott erő élteti: a hit és a szeretet. Az egyház tehát nem lehet csupán a konfesszionális és kultikus közösségben megnyilvánuló hitközösség, hanem ebből kifolyólag és ugyanakkor szeretetközösségnek is kell lennie. A szeretetközösség pedig munkaközösséget jelent, közös munkát az Isten uralmáért az élet minden terén és viszonylatában.

Még a legkitűnőbb lelkipásztori tevékenység esetében sem lehet azonban elképzelni ilyen egyházat a tagjainak odaadó, a pásztort követő és támogató, az ő munkáját megsokszorozó és gondjait megosztó munkája nélkül. A kálvinizmus tiltakozik azellen, hogy az egyház ténykedését beszorítsák a templom falai és a lelkipásztor egyéni ténykedései közé. Az Ezékiel által látott, templomból kifolyó víz, amely megtermékenyíti a földet egészen a tenger partjáig, melybe beleszakad, találó képe annak, amit a kálvinizmus akar elérni az életbe átömlő hit által. A szeretetmunkásság óriási területét nyitja meg hívei előtt, hogy az egyház vezetése alatt fölvegyék a gyermekek, ifjak, betegek, bűnösök gondjait.

Ezen a helyen nem kívánom ennek a már óriási munkaterületnek és munkaszétágazásnak sem a tartalmát, sem a módjait részletezni. Itt csak öntudatosítani akarom azt, hogy a kálvinizmus szellemében elképzelhetetlen olyan egyháztagok létezése, akik akár a maguk gyülekezetében, akár az egyház egyetemében szeretetmunkásságot nem folytatnak.

A történeti körülmények úgy hozták magukkal, hogy


41

abban az időben, mikor az egész protestáns egyház megfeledkezett erről a nagy missziójáról, a pietizmus volt az a reformmozgalom, amely erre szóval és tettekkel figyelmeztette őt.

A pietizmus szellemében és eredményeképpen jött létre a keresztyén szeretetmunkásságnak az a típusa, amelyet alapítói és munkásai belmissziónak neveztek el. Ez a név aztán annyira általánossá lett, hogy ma már ezzel illetik az egyházban folyó mindazon munkákat, amelyek a lelkipásztor hivatalos funkcióin túl, általa is végezve folynak.

Ezen a helyen, ahol kálvinizmusunk öntudatossá tételét akarjuk munkálni, éppen ebből kifolyólag tisztáznunk kell a belmisszió és az egyházi szeretetmunkásság történeti viszonyát.

A belmissziót az a tapasztalás hozta létre, hogy az egyházban a megkeresztelt, de csak névleg keresztyén lelkek nagy tömege él, akiket az egyház maga nem tud, nem képes elérni a maga hivatalos és intézményes módjai által. Így az egyház lassanként belül elpogányodott, tagjai nagy részében hitetlenné vált, és így missziói területté változott, melyet a keresztyénség számára újból meg kell hódítani térítés által, akár csak az egyházon kívüli, külmissziói terület pogány népeit. Miután erre maga a hivatalos egyház képtelen, önként vállalkozó munkásokra, laikus keresztyénekre van szükség, akik a krisztusi szeretet lelkétől indíttatva az egyház számára, de az egyháztól függetlenül, szabad szervezetek által megkeresik és visszahozzák azt, ami elveszett. A belmisszió vallja önmagáról, hogy célja saját magának feleslegessé tétele, mert munkája csak addig tart, amíg az egyházon belül minden lelket megtérített, s így az egyházat krisztianizálta, eredeti céljához visszavezette.

Senki sem lehet olyan botor és hálátlan, hogy kisebbítse vagy letagadja a belmisszió hőseinek, a nagynevű és névtelen hősöknek óriási szolgálatait és áldott eredményeit, melyekkel a Krisztust dicsőítették.

De az is bizonyos, hogy mindazzal, amit tettek, csak azt tették még nyilvánvalóbbá, hogy ezt a munkát magának az egyháznak kellett volna és kell végeznie, mert ez az ő legszentebb, legsajátosabb feladata, legbensőbb hivatása, és egész szervezete és összes intézményei ezért és


42

nem egyébért vannak, s főleg ezért vannak az egyház élő tagjai maguk.

A kálvinizmus tisztelettel fogadja el a belmisszió megszégyenítő leckéjét, de miután ráébredt feladatára ebből a leckéből, öntudatosan helyteleníti a belmisszió elvi indokolását. Kálvinista álláspontról lehetetlen elfogadni egy, az egyházban folyó, de az egyháztól független szeretetmunkásságnak még a gondolatát is, mihelyt az egyház a maga hivatását munkálni kész és képes. A szeretetmunkásság mindig önkéntes ugyan abban az értelemben, hogy arra nem külső kényszer, hanem az élő Isten maga indítja a lelkeket, de viszont az isteni indítás által a legmagasabb értelemben vett kötelesség is. És pedig minden egyháztagnak kötelessége. Tovább menve ez a kötelesség nem a keresztyénnek kötelessége a pogánnyal szemben, mert mihelyt az egyházon belül vagyunk, pogányokról beszélni nem lehet és nem szabad, hanem a hittestvérnek kötelessége szenvedő, tévelygő, szeretetre szorult hittestvére iránt. A megkeresztelt kálvinista semmiképpen sem lehet többé pogány, még ha jelenlegi elestében rosszabb is egy jobbfajta pogánynál. Az egyház sohasem lehet külmissziói területté, akkor sem, ha ezt azzal akarják enyhíteni, hogy belmissziói területnek nevezik. Kálvinista felfogás szerint a szeretetmunkásságra való önként vállalkozás abban a pillanatban kezdődik és akkor szükségképpen kezdődik, mikor az egyháztag öntudatos egyháztaggá lett. Ennélfogva olyan értelmű szabad szervezetek, amelyek az egyháztól való függetlenségükben magát az egyházat pótolni és a saját munkájából a saját területén kizárni alkalmasak, vagy törekvők, a kálvinista egyházban megengedhetetlenek. Minden szeretetmunkásságnak egyedüli vezetője, irányítója szervezője számadója és ellenőrzője csak maga az egyház lehet. Nem szabad azonban az egyházat összetéveszteni és egynek venni a pappal. Az egyház a gyülekezet, mely minden jognak és kötelességnek forrása, birtokosa, mely öncélú, s mely maga dolgozik önmaga építésén megbízottai és tagjai által.

Mindenképpen indokolt és szükséges tehát, hogy belmisszió nevét, ha az csak a legkisebb mértékben is félreérthető, felcseréljük a szeretetmunkásság nevével s mivel az egyházban folyó valamennyi munka forrása és lelke csak a szeretet lehet, nevezzük egyszerűen gyüle-


43

kezeti munkának. A gyülekezeti munka a gyülekezet munkája saját magán, a gyülekezet pedig a maga tagjaiból áll és alakul szervezett egységgé, tehát a gyülekezetnek csak munkás tagjai lehetnek. A tétlenek a test elhalt tagjai lettek, és azokkal, ha meg nem gyógyíthatók, nincs mit tenni, mint levágni őket.

A magyar kálvinizmus tehát az előtt a nagy élet-halál kérdés előtt áll, hogy feleslegessé tévén minden tőle független belenyúlást a maga életébe, a szabad szervezeteket is a maga organizmusába tagolva (ha azok készek erre), átalakítsa magát a munka, a tevékeny szeretet egyházává.

Ha tudnák az egyház tagjai, hogy ez a munka milyen áldott és milyen gyönyörűséges, talán minden másként lenne. De az első feladat éppen az lesz, hogy az egyház gondoskodjék ennek megmutatásáról. Kilépvén elavult intézményes bürokratizmusából, vegye kezébe a munka szervezését és irányítását, szervezze át önmagát mozgó, missziói népegyházzá, helyezze egész bizalmát és minden erejét a hitből fakadó szeretet hatalmának organizált és fölszerelt felszabadításába, az ún. belmisszióra eddig fordított kegyes alamizsnáját tegye legfontosabb és legnagyobb költségvetési tételévé, és csodálkozzék el rajta, hogy egy tizedrészével annak a pénznek, amivel egyházi szempontból harmadlagos értékű intézményeit tengeti, mekkora lelki tőkét tesz tízszeresen gyümölcsözővé Krisztus ügyének szolgálatában.

Elvégre azt is be kell látnunk, hogy ha aktív, dolgozó egyháztagjaink csekély számban vannak, annak maga az egyház is oka, s joggal kérdhetik még azok is, akik egyházi szolgálatban világi kultúrát szolgálnak, hogy mit tett az egyház hitük ébresztésére, szeretetük forrásainak megnyitására és az egyházi munkában való öntudatos, szívből jövő részvételükre való elméleti és gyakorlati felszerelésükre?

Egyházi életünk hangos a konferenciáktól. Ifjúsági, presbiteri, gyülekezeti és lelkészi konferenciák tapossák egymás sarkát mindenütt, ahol magyar reformátusok élnek. Ez a jelenség, mint az ébredés jele, felette örvendetes.

De a konferenciázó egyház még nem a dolgozó egyház. A "mit kell tennünk" kérdésének át kell alakulnia a "mit tettünk" és "tovább mit tegyünk" kérdésévé. Itt a jövendő kulcsa.


44

VILÁGNÉZET

Az eddigiekben a kálvinizmust a maga legsajátosabb területén, a vallás, a Biblia, a konfesszió, a teológia és az egyház világában tekintettük meg, hogy igazi, eredeti lényegében öntudatosítsuk, amelyből az állhatatlan idők kiforgatták, hogy megsemmisíthessék. De a kálvinizmus nem merül ki az egyházi közösség kereteiben élő hit- és szeretetközösségben sem. Isten uralmának szolgálata a kálvinizmus ebben a világban, és bár nem a világból és nem a világ szerint, de a világba és a világ számára küldetett Istentől, a Seregek Urától, hadseregkánt a világ felszabadítására a Sátán bitorló uralma alól.

A vallás természetében rejlik, hogy amit lelki élmény gyanánt bensőleg tapasztalt, azt ki is fejezze e világ nyelvén. Az ember éppen azáltal lesz Isten nagy harcának terrénuma és eszköze, mert két világrend részeséül teremtetett: fizikai és értelmi lényénél fogva tagja a földi, természeti világnak, hívő szellemi lényénél fogva pedig az Isten országának. De ugyanaz az ember ért és hisz, és arra van hivatva, hogy hitével megszentelje értelmét, hitén át Isten országához kapcsolja s ezzel Isten tulajdonává tegye az értelmével megismert természeti világot. Hittudatunk mindenkori világtudatunkkal kapcsolatos, mondotta Schleiermacher, s ezzel nemcsak egy tényt állapított meg, hanem egy életparancsot is: kell, hogy világtudatunk kapcsolatba jusson hittudatunkkal, kell, hogy istenélményünk az értelem számára felfoghatóvá legyen, és kell, hogy értelmi világunk zárt börtöne a hit felszabadító fényében kitáruljon és a mennyei távlatok megvilágításába kerülve, örökkévaló jelentőséget nyerjen; kell, mert ez az útja rajtunk keresztül annak, hogy Isten e világba léphessen és azt uralma alá hajthassa.

Ez a diadal először a világnézet síkjában vívatik ki. A vallás a maga tartalmának értelmi kifejezésében és az értelmi világkép vallásos átsugárzásában először világnézetté lesz, és ebben elvileg biztosítja Isten uralmát a világ felett. Minden vallás törekszik erre, de nem mindenik tudja ezt egyforma erővel megvalósítani. Erre az a vallás a legalkalmasabb, amely függetleníteni tudja magát egyetlen kor világtudatától, és ha az értelem új világképet konstruál magának, nem marad a régihez hozzátapadva s ezáltal legyőzve és céljára nézve alkalmatlanná válva,


45

hanem szuverénül tud alkalmazkodni bármely kor világtudatához anélkül, hogy azzal egyetlen ponton is megalkudna céljának kárára, sőt újabb és jobb alkalmakat találva ez alkalmazkodás által annak ragyogóbb manifesztálására.

Ilyen vallás, ez a vallás a kálvinizmus.

Ez azt jelenti, hogy a kálvinizmus a kifejlett vallás. A maga vallási és egyházi közösségéből elsősorban, mint kálvinista világnézet, lép a világba s veszi fel a harcot azokkal a világnézeti típusokkal és irányzatokkal, amelyek mind ezért az elvi világuralomért versengenek, hogy ennek alapján aztán a gyakorlati uralmat is megszerezhessék.

Mi a világnézet általában? A világról, mint egységes egészről és a benne érvényesülő legfőbb értékekről alkotott felfogás. Ilyen egységes képe a világról, természetesen a fejlettség fokának megfelelően, minden embernek van, mert minden ember reflektál valahogyan a körülötte lévő dolgokra, és igyekszik azokat a maga létérdekével kapcsolatba hozva, egy képpé foglalni össze. De mint ilyen, a világnézet lehet kritika nélküli, naiv világnézet, és lehet rendszeresen átvizsgált, alapelvekre épített, kritikával megtisztított és igazolt tudományos világnézet is.

Hogy a tudományos világnézet általánosabb hitelre és érvényességre tesz szert, sőt egyes formái egész korok számára egyetemesen elfogadottakká lesznek, annak magyarázata éppen az ilyen világnézet öntudatosságában, egységében és rendszerességében rejlik. Mindazonáltal a tudományos világnézet is csak egyéni érvényű, és kötelezőleg senkire sem erőszakolható. Benne mindig egy egyéni állásfoglalás nyilvánul meg a valósággal és értékekkel szemben a legfőbbnek felismert létérdek szempontjából, s így mindig csak azokra nézve kötelező, akik ezzel az állásfoglalással megegyeznek fejlettségük, lényük rokonszerkezete és szuggesztivitásuk szerint. Természetesen ez nem vonatkozik a világnézetben levő egyes ismereti tényekre, melyek az ismerő szellem azonossága folytán logikailag és kísérletileg kötelező érvénnyel tisztázhatók. Az egyes ismeretek lehetnek kötelezően igazak, de a világnézet maga, amely ezeket az ismereteket az egyén létérdekéhez mérve elrendezi és értékeli egységbe foglalva, mindig csak egyéni érvényű marad, tudományos alkotási


46

módjának minősége szerint alkotva világnézeti közösséget azokból, akik számára alkalmas és megfelelő.

A világnézetnek az ad rendkívüli jelentőséget, hogy benne az egyes ismeretek egy központi érték körül rendeződve s ahhoz viszonyulva, egy életcél képévé csúcsosodnak ki, amely, mint életeszmény, döntőleg befolyásolja az egyénnek a világban folyó egész életminőségét és gyakorlatát.

A világnézet lehet vallásos is. A vallás átsugározhat akár naiv, akár tudományos világnézetet, sőt még tovább menve, a tudományos világnézetet hasonlóan öntudatos módon, rendszeresen és egységesen sugározhatja át, mint hittani világnézet. Ez akkor következik be, mikor a vallásos szellem az emberfeletti princípiumot a tudományos világnézet alapelveivel minden ponton következetesen keresztülvitt kapcsolatba hozza.

Ebből a szempontból rendkívül jellemző és legmeggyőzőbb magának Kálvinnak s utána a kálvinizmusnak vallásos világnézete. Ebben a döntő pont az értelem szerepének kijelölése és értelmezése a világmagyarázatban és általában az életben. Úr vagy szolga-e az értelem a világ magyarázatában és az élet irányításában? Ez az a döntő kérdés, amely Kálvin és a kálvinizmus világnézetét sarkalatos ellentétbe állítja minden tudományos világnézettel. A tudományos világnézet azon a meggyőződésen nyugszik és épül föl, hogy az értelem az egyetlen és elégséges erő a valóság megmagyarázására, értékelésére és így az élet irányítására is. Az értelem így önmagában elég arra, hogy az emberiséget céljaihoz vezesse. Az értelem tehát úr a világ felett. Amit általa meg nem lehet érteni és hódítani, az egyáltalán nem is létezik. Nincsenek világrejtélyek! – kiáltott föl Haeckel, az értelmi világnézet egyik legjellemzőbb képviselője. Ahhoz, hogy valami értelmileg fölfogható, a világképbe elhelyezhető és így hasznosítható legyen, az szükséges, hogy érzékelhető és általánosítható legyen. A tiszta racionalitás szerint ebből az következik, hogy ami nem érzékelhető és nem általánosítható, az nem is létezik. Ilyenek az egyéniség és az Isten. A racionális világnézetben tehát Istennek semmi helye és valósága nincs, az ember pedig csak általánosan emberi vonatkozásaiban, mint a fajnak, a közösségnek, a társadalomnak, egyszóval a tömegnek egy atomja, jöhet szá-


47

mításba. Comte, a pozitivizmus megalkotója világosan meg is mondja, hogy Isten csak az emberi tények összességének megszemélyesített fantáziaképe, s a halhatatlanság csak az emberiség egészének, a humanitásnak maradandóságát jelenti. Ugyancsak ő állapította meg legtisztábban a tudományos világnézet megalkotásának célját, mely szerint az csakis arra való, hogy általa megértsük és a természet fölött uralomra segítsük az emberi társadalmat. A racionális világnézet egyenes következménye, határozott és nyíltan vallott célja tehát az ember világuralma, a vallástól függetlenített társadalmi életrend, az önmagának elégséges ember istenítése. Az értelem uralmából nem következhetik más, mint emberimádás, mégpedig az emberi lényeg érzéki és materiális vonásainak bálványozása.

Csakhogy ez soha ki nem elégítheti az embert, mint Isten képére teremtett szellemi egyéniséget, aki az értelmi világnézetben halálra ítélt, örökkévaló igényeit csak annál fokozottabb mértékben szomjúhozza és követeli, minél inkább akarják azt elnémítani, vagy a világ javaival kárpótolni.

A történelem, a maga mindennapi példáin kívül egy egész nép megrázó katasztrófájával is illusztrálta az értelmi világnézet és az emberistenítés csődjét a görög nép sorsában, amelyet esztétikai humanizmusa és intellektuális eudaimonizmusa [boldogság-elmélete] a legsötétebb erkölcsi züllésbe, a legrettentőbb lelki halálba kergetett.

A kálvinizmus az Isten világuralmáért küzd az egyének életének megszentelésén keresztül. Ezért az a világnézet, amelyben ezt a célt elvileg biztosítja és önmagára nézve öntudatosan igazolja, kibékíthetetlen ellentéte lesz a racionális világnézetnek.

Kálvin egyik legnagyobb lélektani, ismeretelméleti és teológiai alapigazsága az, hogy az értelem nem Úrnak, hanem szolgának teremtetett. Önmagában álló, önmagának elég, önmaga erejéből irányító és kormányzó értelem nincs, nem lehetséges. Az értelem eszköz, fölötte álló hatalom kezében. Az értelem sohasem magától működik, soha sincs magában, egyedül, mert az értelem mindig sugalmazott.

Maga az a tény, hogy a vallástalan ember függetlennek tartja magát éppen értelmi erejében bízva, már egy sugalmazás következménye, ez a sátáni szuggesztió ered-


48

ménye, melynek éppen az a jellemzője, hogy ez a sugalmazó elrejti magát az értelem mögött, és azzal áltatja az embert, hogy a maga ura, holott az értelem már a bűn irányítása alatt áll, s ha nem volt hajlandó Istennek szolgálni, azonnal, mihelyt elszakadt és függetlenítette magát Istentől, függő természete szerint a Sátán hatalmába és szolgálatába esett. A Sátánban éppen az a sátáni, hogy ezt eltagadja és azzal csábítja a maga céljaira az embert, hogy úrrá teszi. Ez a magyarázata annak, hogy Krisztus a Sátánt a hazugság atyjának nevezi. (Jn 8,44) Ebből érthetjük meg és méltányolhatjuk kellően a Heidelbergi Káté 1. kérdésére adott feleletet, melyben a keresztyén ember életében és halálában egyetlen fővigasztalásának vallja azt, hogy ő nem a magáé, hanem mindenestől a Krisztusé. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a keresztyén ember megszabadult attól a kárhozatos szuggesztiótól, mely hazug módon el akarta hitetni vele, hogy ő a maga ura lehet. És hogyan szabadult meg? Úgy, hogy egy másik akarat hatalmas szuggesztiója alá került, az Isten uralma alá, aki sohasem áltatta azzal az embert, hogy a maga ura lehet, hanem nyíltan kijelentette, hogy az ő szolgálatára teremtette. A különbség azonban abban rejlik, hogy míg a Sátán eltitkolt uralma az ember romlására vezet, addig az Isten nyíltan követelt uralma az ember igazi életének megvalósulását jelenti.

Kálvin szerint tehát az értelem, akár tudja, akár nem, mindig szolga és eszköz, mégpedig vagy a Sátán, vagy az Isten hatalmában.

Figyeljük meg, hogy milyen nagyjelentőségű elvi különbség van ezen a ponton a Luther és a Kálvin álláspontja között. Mind a ketten abból indultak ki, hogy a Sátán az értelem szuggerálásán keresztül, az elcsábított értelem által szakította el az embert Istentől, taszította a bűn rabságába, éspedig azért, hogy így az értelem által egy olyan világnézetet teremtsen, melyben Istennek helye s szerepe nincs. A cél tehát világos: az Isten életének és uralmának a világból való kiirtása a magát Istennek képzelő, erre csábított emberi értelem által. Azonban míg Luther az értelemnek ezt a "paráznaságát", az ördöggel való "szajháskodását" véglegesnek és helyrehozhatatlannak tekintette, és mereven értelemellenes álláspontot foglalt el, aminek következménye a lutheri vallásos típus elzárkó-


49

zása lett a világtól, addig Kálvin divinatív [jóslatszerű] meglátással állapítja meg az értelemnek bár eszközi, de mégis döntő fontosságát a vallás erőinek a világba való átvitelében s ezzel Isten uralmának a világban való kivívásában. Éppen ebben van a kálvinista világnézet felmérhetetlen előnye a többiek felett.

Kálvin szerint az értelem eszköz, éspedig fegyver a Sátán és az Isten kezében, abban a harcban, mely közöttük folyik a világuralomért. Nemcsak egyik fegyver, hanem kétségtelenül a leghatalmasabb, melyet nem lehet egyszerűen számításon kívül hagyni, elvetni, mellőzni, lebecsülni. Pál apostol is megállapította, hogy a Sátán a "gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelem" által vívja ki győzelmeit. (Kolossé 1,19-21) De viszont az Isten kezében se lehet hatalmasabb fegyver annál az értelemnél, amelyik neki lett szolgájává. A bűn által sugalmazott értelemmel szemben a Szentlélek által sugalmazott hívő értelem áll, s ha az előbb furfangosságának, ravaszságának, gonosz találékonyságának méreteivel ejt ámulatba, úgy az utóbbi csodálatra ragad minden ismeretet felülhaladó bölcsességével. A kálvinista világnézet alkotó princípiuma és eredtető tevékenysége így a hívő értelem lesz, mely az isteni akarat hatalmas szuggesztiója alatt és odaadó szolgálatában újjáteremti az embernek a valóság egészéről és a legfőbb értékekről alkotott felfogását, a világnézetet.

Kálvinnak másik, rendkívüli jelentőségű alapigazsága az, hogy mi Istennek nem a lényegét, hanem az akaratát ismerhetjük meg, Isten reánk nézve úgy létezik, mint Akarat. Ez az akarat pedig, mint megváltó és üdvözítő Kegyelem, teljes egészében és teljes világossággal megismerhető a hívő értelem számára a Szentírásból, Jézus Krisztus egészen isteni és egészen emberi "tükréből". A hívő értelem ennek az Akaratnak áll szolgálatában, és ezzel isteni célt és indítást ad az emberi akaratnak. Más lesz a létérdek, amelyhez viszonyulva a világ tényei elrendeztetnek, létérdekünk Isten uralmában foglaltatik, s azért a világ minden ténye ehhez képest nyer értelmet, fontosságot és értéket. Egy átértelmezett és átértékelt világnézet jön így létre, amelyben maguk az egyes ismeretek tényükben nem változnak meg, nem vesztik el racionálisan tisztázott jelentésüket, maga a természeti világ tudományosan tisztázott


50

rendje sem bomlik meg, ez a világ ez a világ marad, de megváltozik az ismeretek egységes képe, a világnézet. A világ eredetére, lényegére, céljára s benne az ember hivatására, rendeltetésére, méltóságára és örök sorsára vonatkozó meggyőződés teljesen mássá lesz, a világ Isten dicsőségének tükre, hódító életének munkamezeje, s az ember Isten munkatársa lesz.

A végesség korlátai leomlanak, a tér és idő kategóriáiban az örökkévalóság távlatai nyílnak meg, s az Isten szolgaságában élő ember szabaddá lesz önmagától és urává lesz a világnak.

A racionális világnézet az emberi értelem uralma alatt az emberi akarat világuralmát akarja kivívni, de ez, amint láttuk, nem egyéb szomorú és végzetes öncsalásnál és bukásnál. A kálvinista világnézet a hívő értelem uralma alatt az Isten akaratának világuralmát proklamálja a hit által megszentelt emberi akarat által. Ez az ő elvi diadala a világ felett.

KULTÚRA

A kálvinizmus, mint világnézet, szemben találja magát azokkal a világnézetekkel és ebből fakadó erkölcsi irányzatokkal, amelyek a tudomány, a művészet és az erkölcsiség területein és eszközeivel fejtik ki hódító munkájukat az emberi lelkek megnyerésére. Mihelyt a kálvinizmus világnézetté lett, azonnal kultúrtényezővé is lett, és hivatott s kötelezett a vallás megszentelő erőit belevinni az emberiség kultúréletének egész területére.

Valamennyi vallásos típus közül éppen a kálvinizmus az, amely mint a "heroizmus és aktivitás" keresztyénsége, kezdettől fogva a legteljesebb öntudatossággal vállalta és igényelte azt a kötelezettséget, hogy egyéni bensőségéből kilépve, szent kultúrává legyen a világban.

A katolicizmus is igényli magának a világ életébe való elhatározó és parancsoló beleavatkozás jogát, de ezt a jogot magának mint intézménynek igényli, s uralmát földi, mondhatjuk politikai értelemben akarja kiterjeszteni a világi hatalom fölé, egyúttal a lelkek feletti kényszerítő uralmat is gyakorolni óhajtván, amely az egyéni lelkiismeret szabadságát teljesen megsemmisítené.

A kálvinizmus ezzel szemben, mint mondottuk, teljes nyíltsággal törekszik ugyan a világuralomra, de nem


51

az embereknek, az emberi intézményeknek, sőt nem is az egyháznak, hanem egyedül Istennek uralmára, annak az életnek uralkodóvá tételére, amely Jézus Krisztusban lett emberileg megvalósíthatóvá.

Ebben a törekvésében a kálvinizmus nemcsak a katolicizmussal kerül ellentétbe, hanem egy más oldalról a szocializmussal is, amelyik a vallásnak és keresztyénségnek mindkét irányú világuralmi törekvését élesen támadván, azt hirdeti, hogy a vallás magánügy.

Ez a kijelentés azt tartalmazza, hogy a keresztyénségnek s általában a vallásnak a társadalmi és állami élethez semmi köze, másfelől azt is, hogy a társadalomnak és az államnak sem kötelessége semmiféle formában a keresztyénség, illetve az egyház támogatása. A vallás tisztán az egyén dolga, az ő lelki ügye. Természetesen ebben az az elhallgatott ítélet foglaltatik, hogy olyan ügye, amely tudatlanságon, tévedésen, illúziókon alapul, s ezért megsemmisülésre van ítélve.

Hogy a vallás magánügy, az bizonyos tekintetben sarkalatos kálvinista igazság is, de csak abban az egy esetben, ha a vallás védelmére van hangsúlyozva.

Ez a kijelentés eredetileg azt jelentette, hogy senkinek a vallásos meggyőződését külső erőszakkal elnyomni vagy meghatározni nem szabad, mert minden embernek joga van arra, hogy életét a maga módján adja Istennek a Jézus Krisztusba vetett hit által.

De semmiképen sem lehet ez az igazság jogcím arra, hogy valaki a maga módján ne adja életét Istennek. Az ateizmus jogát a kálvinizmus el nem ismerheti, ha inkvizíciót nem gyakorol is. Azt azonban mindenesetre hangoztatja, hogy az Isten és az egyén közt semmi emberi beavatkozásnak helye nincs, s ezt az életközösséget senki kényszerrel nem szabályozhatja. A vallásos élet egyetlen lehetőségét, Istennel a Jézus Krisztusban adott kijelentés alapján való hitbeli egyesülést a Szentírás segítségével minden embernek szuverén joga van a maga egyéni módján biztosítani, s ebben őt az egyház, mint testvéri közösség, támogatja, de nem kényszeríti és nem dirigálja.

Azonban a vallás magánügy voltának a szocializmus értelmében való hangoztatása csak féligazság, tehát nem igazság. A vallás, amint láttuk is, nem az egyén ügye, s csak a közösségben képes élni és növekedni. Örök élet-


52

törvénye az, hogy hit- és életközösséget formái s annak ereje által munkálkodik. A vallás, amennyire magánügy, éppen annyira közügy is, és ha szükségképpen lesz közösséggé, akkor kihatásai többé nemcsak az egyén rejtett benső életét, hanem a közösségen át az egész emberi társadalom életét érintik, áthatják és formálják.

Nagyon rosszul ismeri a vallást az, aki azt hiszi, hogy azt bele lehet fojtani az egyének elrejtett életébe, holmi téves hiedelmek halálra ítélt formájában, mert a vallás igazi természete a terjeszkedés, és célja az összes földi viszonylatok megszentelése, megdicsőítése, az Isten uralma és országa.

Ennélfogva a kálvinizmus is, nemcsak az egyéni élet menetében nyilvánul meg, hanem egy hatalmas szociális életirányt is képvisel, és mint ilyen, önálló állásfoglalás és életprogram e világ megújítására nézve.

A római egyház világmegvetésével és a szocializmus világistenítésével szemben, amelyek közül az első egy szupranaturális naturalizmus, a második egy masszív materializmus, a kálvinizmus az etikai idealizmus és az ideális szocializmus irányát képviseli, s az egyének szabad, öntudatos, krisztusi életén át az egész emberi kultúra megszentelését tűzi ki célja gyanánt, éspedig a kultúra lényegének megfelelően tisztán szellemi eszközök által.

Mit értünk kultúra alatt?

Az emberi szellemnek alkotásaiban való minden irányú megvalósulását.

Ha a kultúrának egy ilyen széles és gyökeres értelmezést adunk, akkor alatta többé nemcsak a technikai, anyagi művek összességét értjük, mert ezek csupán az emberi szellem egyik tevékenységének, az értelemnek a produktumai, és annak is csak egyik eredménye. Így az anyagi kultúra csak egyik része az értelmi, vagy tudományos kultúrának. De a tudományos alkotások összessége sem meríti ki a kultúra tartalmát. Az emberi szellem alkotásai között ott vannak a fantázia által létrehozott művészeti alkotások is, és ide kell számítanunk az akarat által teremtett erkölcsi kultúrát is. Továbbá sohasem szabad elfelejtenünk, hogy az emberi szellem mindezeket az alkotásokat történeti fejlődés rendjén hozta létre, s így a kultúrát nemcsak mai eredményeiben, hanem egész fejlődésének soha nem nyugvó állapotában kell tekintenünk.


53

Azt mondhatjuk tehát, hogy a kultúra a tudomány, a művészet és az erkölcsiség egész fejlődését és összes eredményeit jelenti a maga egységében, vezettetve az igazság, szépség és jóság értékeszméi által, amelyek magának az önmagát alkotásaiban megvalósító emberi szellemnek legmagasabb értékjelzői.

A kultúra ilyen fogalmával kapcsolva össze a kálvinizmust, kitűnik, hogy a kettő nemcsak, hogy nem ellentétes, sőt inkább mély összhangban áll egymással, mint igazi vallás az igazi kultúrával, melyek egymásnak nélkülözhetetlen kiegészítői. A kettő helyes kapcsolata eredményezi a keresztyén kultúrát, amely kapcsolatban a kultúra adja a keresztyénségnek azt a munkamezőt, amelyen mint Istennek egyre teljesebb dicsőségében megismert természeti és szellemi világrendjében, a krisztusi léleknek hódítania kell, s viszont a keresztyénség adja a kultúrának azt a lelkületet és azt az eszményt, amely egyre terjedő munkájában vezérli és célja felé lendíti.

A keresztyénség kultúra nélkül vakhitté és babonává, a kultúra keresztyénség nélkül az önzés és telhetetlenség gonosz eszközévé süllyedne.

Az emberi élet egészséges fejlődése kívánja meg tehát a keresztyénség és a kultúra, vagyis a keresztyén kultúra együttes, összeolvadt munkáját.

A kultúra egyes ágait, vagy oldalait tekintve, elsősorban a tudomány világa kerül a kálvinizmus látókörébe. E tanulmány során már többször volt alkalmunk rámutatni arra, hogy a kálvinizmus az igazi tudománnyal soha ellentétbe nem kerülhet. Kálvinnak ismertetett, valóban lángelméjű megoldása, melyben a többi vallások által legalább is időnként lebecsült értelmi tevékenységét a hívő értelem formájában egyenesen az Isten diadalának legfőbb fegyvere gyanánt mutatja fel e világ fölött, magában foglalja és eldönti a kálvinizmusnak a tudománnyal szembeni állásfoglalását is. Nekünk nincs okunk félni az igazságtól, amelynek földer1tése és megvalósítása a tudománynak minden művében az egyetlen célja lehet. Ha a tudomány a világ, a természet, vagy az emberi lélek titkait mind behatóbb és gyümölcsözőbb módon tárja fel, az nekünk a legnagyobb és legboldogítóbb örömünk, mert a világ az Isten világa, törvényei az Isten teremtő és gondviselő munkájának törvényei, az emberi lélek az ő kijelentéseinek


54

hangszere, s így minden, amit a tudomány ezekről megismer és tanít, az Isten dicsőségének fényességét növeli, az Ö igazi, életteremtő csodáinak kinyilvánulását, melyek nem csökkennek, hanem csak gyarapodnak azáltal, hogy az emberi ész az állandó, hűséges és felhasználható voltukat egyre jobban megközelíti és az emberi élet rendjébe beleiktatja.

Ugyanígy vagyunk a tudomány anyagi és technikai műveinek egyre gyarapodó s folyton nagyobb bámulatra ragadó tömegével. Valósággal egy újabb világteremtést csodálunk benne, melyben az Isten az ő örök törvényeinek megszámlálhatatlan új alkalmazását nyilvánítja ki az emberi értelem felhasználása által. Mi nem tartjuk az ördög művének a modern technika vívmányait, de igaz, hogy nem tartjuk őket pusztán az emberi ész teremtésének sem. Mi azt tartjuk, hogy az emberi értelem fejlődő munkája rájön, megért és megvalósít ezek által az alkotások által is tőle függetlenül és őt megelőzően létező tényeket, összefüggéseket, törvényeket és lehetőségeket, melyeket Isten maga létesített a maga világában elrejtve, s őt dicsőítjük azért, hogy ezeknek fölszabadításában az embert is szerephez juttatja.

Egyáltalában a hit egyetlen ponton sincs arra kényszerülve, hogy az értelem által föltárt tényeket vagy következményeket eltagadja, megvesse, kikerülje vagy éppen kárhoztassa. A hit számára az értelem egész világa elfogadható, ha a hitben van elég erő és benső igazság arra, hogy az értelem egész világát körül tudja ölelni, és annak örökkévaló jelentést és értéket tud adni a maga élményének tartalmából.

Egyedül fontos csupán az marad, hogy a tudománynak és az általa teremtett kultúrának, le egészen a technikai vívmányok felhasználásáig a keresztyén szellem adja meg a vele való élés lelkületét, és ő szabja meg a célokat, amelyekért az emberiség a tudomány áldásaival élni törekszik.

Miután a kálvinizmusnak a tudományos kultúrával szemben semmi elvi ellentéte nincs és nem lehet, óriási feladata ezen a lelkületadó és célszabó ponton kezdődik.

Mi bizonyosabb és rettentőbben nyilvánvaló, éppen ma, annál, hogy a tudomány és a technika világa a bűnnek szolgaságába került? A nagy háború egy szinte elképzelhetetlennek hitt kollektív bizonyságát adta annak,


55

hogy az emberiség összes ismereteit, minden tudományát és technikai vívmányainak teljességét képes az emberirtás és gyűlöletes elnyomás, az önző világbírás és az istentelen anyagimádás szolgálatába állítani. Az ismeretek, a tudomány, a technika a bűnösök? Ezek az ördög találmányai? Nem az emberiség maga a bűnös, mely itt gyalázatosan visszaélt és fonákjára fordította a saját hivatását? Nem az a baj, hogy értelmét egész leleményességében odaadta az ördögnek, aki elcsábította őt a függetlenségnek és önmaga uraságának hazugságával? Kétségtelen, hogy nem a tudományban, hanem abban a lelkületben van a végzetes hiba, amelyik a tudományt a gyűlölet és a telhetetlen önzés eszközévé süllyesztette.

A kálvinizmus tehát nem akkor teljesíti hivatását, ha tudományellenes lesz, hanem akkor, ha teljes erejéből bűnellenes lesz. Ha a tudományt kiszabadítja a bűn szolgálatából, ha az ember és az Isten e legdicsőbb fegyverét kicsavarja a Sátán markából, s azt újra a Krisztus kezébe teszi le, hogy tőle megszentelve ragadhassák azt kezükbe az Isten katonái Uruk hódító harcának diadallal koszorúzott kardja gyanánt.

Itt van a kálvinizmus soha ilyen mértékben előtérbe nem került feladata. Lelkületet és célt kell állítania s adnia a tudománynak. Vissza kell azt adni a szűztiszta igazságnak mindentől szabad szolgálatába, át kell hatnia az istenfiúság öntudatával, eszményt kell adnia neki a krisztusi szeretetben, s le kell lepleznie mindazt a gaz tendenciát, amely éppen a tudás által szembefordítja egymással az Isten gyermekeit s a tudósabbat a tudatlanabb megcsalására s kizsákmányolására buzdítja és csábítja. Az önzetlen tudománynak egész óriási programját és mezejét kell az emberiség öntudatában világossá és áhítottá tennie. Minden részletes és rendszeres áttekintés nélkül csak példaképpen hozom fel éppen a technika vívmányait. Mivel ezek a tudománynak a mindennapi életbe átvitt s már nélkülözhetetlenné vált és váló eredményei, az értelem munkája itt van leginkább kitéve annak, hogy a bűn szolgálatába kerüljön. Itt lesz az emberiségnek négyötöde éhbéres rabszolgája az egyötödének, hogy annak kényelmét kiszolgálja, itt esnek a lelkek milliói a gyáripar molochjának éhes torkába, itt rontja meg a tömegek testét-lelkét a természetellenesen fölfokozott és túltermelt élvezeti eszközök áradata, itt lesz a tudomány nem egy csodája, mely a gon-


56

dolatnak volt hivatva szárnyakat és korláttalan publicitást adni, a megrontó szenvedélyek bolondító, mérgező és fölforgató eszközévé.

Mindaz, amit az ész vívmányaiból a Sátán oly nagy sikerrel tud felhasználni a maga embergyilkos és Istent kiszorító céljaira azáltal, hogy ő ad azokba lelkületet és ő szab eléjük célokat, éppen úgy felhasználható a hívő értelem által is az Isten ügyének szolgálatában, ha azoknak mi leszünk képesek lelkületet és célt adni és szabni. Ez a feladat csak annál nagyobb és nehezebb, mert még eddig a magyar kálvinizmus, iskoláinak sablonos keretein túl nem is tett tervszerű, nagyszabású, kidolgozott és teljes odaadásra képes emberek nevelése által hatékonnyá tehető kísérletet sem arra, hogy miképpen lehetne az értelmi kultúra egész területét behálózni egy kálvinista-keresztyén lelkülettel, s hogyan lehetne a mi célunkat olyan ragyogóan kívánatossá tenni ebben a hálózatban, hogy ezzel meghódíthassuk a magyar elmét egy keresztyén kultúra munkálására.

Ebben a tekintetben valami ázsiai gőg és lomha lenézés is van még bennünk, mintha méltóságunkon alulinak tartanók a Sátán által minden habozás nélkül alkalmazott eszközök bátor kezünkbevevését. A templom és az iskola ugyan hivatott és méltóságos, tekintélyes eszközök, s a Sátán ezeknek a látogatásától sem riad vissza, de gondoljuk csak el, kissé leszállva a való életbe, hogy pl. a mozi sem utolsó eszköze a kultúrának, s vessünk számot vele, hogy mi tettünk-e valamit, vagy legalább gondoltunk-e valamit ennek a technikai eszköznek a mi lelkületünkkel és céljainkkal való áthatására és érvényesítésére?

A kálvinizmus azáltal fogja a maga kulturális hivatását mindenekelőtt szolgálni, ha maga is teljes erejével művelője és terjesztője lesz a tudomány valamennyi ágának, de mindig úgy hogy annak egyúttal lélekadó és nélkülöző ura is lesz.

Ami a művészetet illeti, a kálvinizmusnak be kell bizonyítani annak a hozzátapadt vádnak a hamisságát, hogy a kálvinizmus művészetellenes. Ezt a régi vádat elsősorban a kálvinizmus puritánságára, egyszerűségére, külső dísztelenségére alapították. Azután élesen a szemére vetették a kálvinizmusnak azt, hogy "túlzásában" és "barbár ridegségében" a templomokból kidobta a képeket, az oltárokat és bemeszeltette a freskókat. Hogy


57

istentiszteletét minden képzeletét és szívet foglalkoztató elemtől megfosztotta, hogy teljesen az értelemhez szól, hogy papjai a szimbolikus szépségű papi ornátusokat levetették, s hogy a templomépítésben is megszüntette a művészi szimbolizmus stílusait. Hogy ezzel a váddal kellően leszámolhassunk, el kell választanunk a kálvinizmusnak egy, annak idején indokolt történeti állásfoglalását a kultusz bizonyos elemeivel szemben, a kálvinizmus elvi álláspontjától a művészettel szemben.

Kétségtelen, hogy Kálvin és társai nem maga a művészet, hanem a művészetnek a keresztyénekre nézve káros és veszedelmes hatásai ellen küzdöttek, amelyeknek oka sem magában a művészetben, hanem a vallásos szellem megromlásában és eltévelyedésében rejlett. Nem azért tisztították meg templomaikat és az istentiszteletet, mert lelkük vadságában haragudtak arra, ami szép, hanem azért, hogy megtévelyedett emberek nehogy Isten helyett imádják a képeket, nehogy azokban lássák Istent, szóval nehogy bálványimádók legyenek.

Ebben az esetben tehát nem annyira arról lehet beszélni, hogy a kálvinizmus művészetellenes: mint inkább arról, hogy a művészet lett az emberek kezében vallásellenes.

Másfelől el kell ismernünk azt is, hogy a kálvinizmus és éppen a magyar kálvinizmus, nem a lényegből folyólag, sőt annak inkább racionalisztikus elszegényesítésével a művészet nagy áldásait nem vette öntudatosan igénybe. Ez a szomorú tény is beletartozik az általános elöntudatlanodás folyamatába, melyet más oldalairól már kimerítően jellemeztünk.

Sajnos, például az egyházi énekköltés és zeneszerzés, valamint az egyházi éneklés a gyülekezetekben ijesztő elsorvadásával, művészietlenségével és elhalásával eléggé mutatják egyházunk életerejének megroppanását.

Más helyen már nagyon régen rámutattam arra, hogy kálvinizmusunk mennyire lebecsülte és parlagon hagyta a szépirodalomnak kálvinista szellemű művelését és kritikai ellenőrzését.

Az irodalmi műveltség és tájékozottság, valamint a műízlés fejlesztése annyira mellékesekké lettek s mintegy gőgösen semmibevettekké is, hogy egyházunk egyik vezéremberének ajkairól kellett hallanunk egy ízben azt a kijelentést, hogy az irodalmat nem tartja nélkülözhetetlennek.


58

Csakhogy ezek a tények és kijelentések nem hogy segítettek volna, hanem még inkább előmozdították a vallástalan vagy vallásellenes művészet óriási pusztításait testvéreink lelkében, mert ha a zsoltárok és himnuszok nem zengettek, ez csak fokozta a szennydalok ordítását, ha kálvinista szellemű szépirodalom nem termett, ez csak növelte az erotikus irodalmi szemét hatalmas népszerűségét, mert egyet még a legbölcsebb és legtekintélyesebb egyházi embereknek sem szabad elfelejteni, azt ti., hogy a művészeteknek a nagy tömegekre mindig vonzóbb és közvetlenebbül alakító hatása van, mint a morálprédikálásnak. Nincs más orvosság, minthogy az egyház maga is felhasználja a művészet hatalmát a lelkekkel való munkájában.

Meg kell jegyeznünk, hogy itt nem csupán arról van szó, hogy az istentisztelet elemei: ének, igehirdetés és a kultusz rendje, valamint az istentisztelet helyisége művésziekké legyenek, bár ezen a téren is óriási feladatok várnak reánk, hanem arról, hogy a kálvinizmus itt is lelkületet és célt adjon a művészetnek.

Maga ez a követelmény sem azt jelenti, hogy a képzőművészetnek, zenének, költészetnek csak vallásos tárgyát akarjuk jogosnak elismerni, s hogy tárgyválasztás dolgában akarjuk a művészetet erre korlátozni, bár itt is megállapítjuk, hogy ebben is bűnös mulasztások terhelnek minket, s egyházunk történetének és eszményeinek művészi ábrázolását csaknem teljesen elhanyagoltuk.

Mégis, itt másról és többről is van sző. Egyrészt arról, hogy a művészet kincseinek öntudatosan kiválogatott tárházát tegyük élővé és hatékonnyá kálvinizmusunk, egyházunk és társadalmunk számára, élvén azzal az óriási nevelőhatalommal, amelyet a lelkek formálására ez ad nekünk, másrészt kellő előkészülettel és hozzáértéssel vegyük kezünkbe testvéreink oltalmazása és irányítása érdekében a művészeti (irodalmi) kritika fegyverét, és mi teremtsük meg a mieink számára azt a közvéleményt, mely a színházzal, irodalommal, zenével és egyéb művészeti tényezőkkel és ágakkal szembeni magatartásukat és az azokkal való élésüket szabályozza.

Mi nem akarjuk azt mondani, hogy vallás nem lehet művészet nélkül. A vallás szükségképpeni szimbólumai nem okvetlenül kell hogy művésziek legyenek. De hogyha művé-


59

sziek, akkor kétségtelenül hatékonyabbak és áldásosabbak. Ez a tény igazolja a vallásos életen belül a művészet jogosultságát és szükségességét. Mi nem akarjuk azt mondani, hogy a művészet semmit sem produkálhat a vallás nélkül. A művészet nemcsak vallásos tárgyú lehet. De kétségtelen, hogy legfenségesebb tárgyait a vallás adja. Ez a tény igazolja a művészeten belül a vallás jogosultságát és szükségességét.

Mi nem akarjuk azt mondani, hogy a kálvinizmusnak egyetlen teendője híveinek a művészettel való élését szabályozni, irányítani és táplálni. De kétségtelen, hogy nélkülünk, kívülünk és ellenünk szabályozzák, irányítják és táplálják mások s hogy ez nagy hatással van egész lelkületük alakulására. Ez a tény igazolja, sőt követeli, hogy elengedhetetlenül szükséges ezen a téren is öntudatossá tenni magunkban és másokban a kálvinizmus lelkületét, eszményeit, céljait s ezzel a művészet területén is odaneveli társadalmukat, hogy ne lehessen őt a saját beleegyezésével megrontani és igazi hivatásától elidegeníteni.

Szükségesnek látszik itt különösen kiemelni azt, hogy a művészetek nagy alakítóerővel bírnak főleg az ifjúságra nézve, mert ez az életkor kiválólag a fantázia uralma alatt áll, s a művészet, mely a fantázia legtökéletesebb és legsajátosabb megvalósulása, elsősorban a fantáziához szól, s azon keresztül hat az értelemre és akaratra.

Arról, azt hiszem, nem kell hosszasabban beszélnem, hogy tisztátalan képek, ocsmány dalok, alávaló detektív- és kalandorregények és pornográfikus iratok, fölgyújtván a fiatal képzelet hatalmas gyúanyagát, milyen testi-lelki romlást tudnak előidézni. Ezzel szemben az igazi művészet alkotásai, még ha nem is kimondottan vallásos tárgyúak, a fantáziát nem égetik, hanem táplálják, nem lenyűgözik, hanem fölszabadítják a magasba, és nyugtató, hűs érintésükre a lélek legnemesebb erőforrásai fakadnak fel.

Nem lehet tagadni, hogy a kálvinizmus hivatásos egyházi exponensei [kifejtői] a maguk módján, szószékekről és tanári katedrákról figyelmeztették a tanuló ifjúságot a művészetek, főképpen az irodalom eszközeivel elkövetett rontási szándékokra.

De legalábbis legtöbbször, helytelen módszerrel tették ezt, nem vetve számot az ifjúság lelkével. Módszerük ugyanis a kipécézett író vagy könyv kálvinista prédikátori dörge-


60

delemmel való, szenvedélyes ledorongolása volt. Magam voltam tanúja egyszer egy ilyen lehurrogásnak, és jól láttam, amikor a fiúk csaknem vezényszóra összemosolyogtak, s a tekintetükben elszánt akarat villant meg arra, hogy ezzel az "ósdi" prédikációval szemben most már igazán kötelezve érzik magukat az "elfogultan üldözőbe vett nagyság" feltétlen imádására. Ezzel szemben sokkal többet ér az a pozitív eljárás, amely megmutatja a szépet, és annak bűvölete alá vonja a lelket. Csak ez ad benső biztosítékot arra, hogy az a lélek önként és magától fog a tiszta mellett dönteni.

Ezen a ponton már a kálvinizmus kultúrfeladatának a harmadik és döntő ágához: az erkölcsi élet munkálásához jutottunk.

Kétségtelen, hogy a vallásnak általában is szükségképpeni és ezért életbevágóbb a kapcsolata az erkölcsiséggel, mint akár a tudománnyal, akár a művészettel. De a kálvinizmus az összes vallásos típusok között is a legjellegzetesebben erkölcsi. Világtörténelmi nagysága mindenekfelett abban tündöklik, hogy olyan erkölcsi jellemeket formált, akik gyakorlatilag, az élet minden terén tettekben realizálták az istenfiúság öntudatát és az istenuralom elvi követelményeit. Továbbá az is bizonyos, hogy a kálvinizmus mindenütt teljes energiával feküdt bele az egyéni jellemek által egy olyan keresztyén erkölcsi közgondolkozás, erkölcsi közszellem kialakításába, amely a társadalom nyilvános nagy sebeit és igazságtalanságait gyógyítani képes és kötelezett legyen. A kultúra etizálásának, az erkölcsi kultúra megteremtésének nagy munkájában, amellyel a tudományos és művészeti kultúra is a maga legmagasabb lelkét és iránytűjét kaphatja meg, a keresztyénség összes típusai közül a kálvinizmust illeti az oroszlánrész a múltban, és ez a kötelezettsége a jövőben is.

Nincs miért tagadnunk, hogy a kálvinizmust, különösen nálunk, e hivatásának érzése bizonyos egyoldalúságba is juttatta, a vallásos élet terén is arra vezette, hogy annak főleg erkölcsi következményeit hangsúlyozza, s ezzel szemben a vallás kedélyi mélységeit elhanyagolja. Így elszakadván az erkölcsiség hitbeli forrásaitól, etikai tevékenykedése moralizmussá lett, s elkerülhetetlenül vitte őt a kiszáradás felé.

Azonban itt a hiba megint nem az erkölcsi köteleztetésben, hanem az eredeti, mélyen vallásos öntudat sor-


61

vadásában van. A vallás és az erkölcsiség nem ugyanaz, a vallás erőit nem lehet pótolni a legemelkedettebb erkölcsi elvekkel sem, de viszont az igazi vallás szükségképpen jellem- és közerkölcsiség-teremtő erő, amely, mint megvalósulásának nélkülözhetetlen és legerősebb fegyverzetét, igényli és produkálja az erkölcsi habitust.

Kálvin felfogása szerint e világon minden teremtmény, de kiváltképpen az ember Isten dicsőségének szolgálatára van teremtve, s így az emberi természetnek dicsősége is ebből a szolgálatból fakad. Ebben van az ember erkölcsi méltósága. A szolgálat e méltóságának forrása az Isten akarata, amely mozgat, éltet, rendez és végbevisz úgy az emberben, mint az emberen és az ember által mindent. Az akaró, cselekvő, tevékeny Isten a kegyelemben nyilatkozik meg, mert kegyelemből választja el az embert a maga szolgálatára, és ez a szolgálat az egyetlen és legfőbb jó.

Isten célja nyilvánvaló az ő Igéjéből: megvalósítani a földön az ő királyságát, országát. Ennek a királyságnak alkotmánya az erkölcsi törvény. Az erkölcsiség nem emberi intézmény, hanem emberfeletti, isteni törvény, szuverén és autonóm kifejezése Isten akaratának. Az emberi ész is Isten eszköze, s ezért az erkölcsiség azon alapszik, hogy az ész aláveti magát Isten akaratának. Az ész az akarat eszköze, az akaratnak a hit a meghatározója, a hitnek a kegyelem a forrása, a kegyelem pedig az Isten akaratának a lényege. Az erkölcsiség megvalósulásának rendje és sorozata tehát ez: Isten akarata, hit, értelem, akarat. A hívő értelem fölfogja, kifejezi, az akarat megvalósítja Isten törvényét. A hittől elszakadt emberi akarat csak az értelem irányítása alatt állván, a bűn forrása, s magával vonja az Istennek való erkölcsi felelősséget és bűnhődést. Az erkölcsiségnek tartalmat az Ige ad, s annak két sarka van: az önmegtagadás, mely által az ember abban a meggyőződésben, hogy ő nem a magáé, örömest lemond önmagáról és egyéni akaratáról; a másik az önfeláldozás, amely által az ember abban a meggyőződésben, hogy ő az Isten tulajdona, teljesen átadja magát a Krisztusban kijelentett isteni akaratnak. A két mozzanat egysége és teljessége a keresztyén szentség.

A kálvini felfogásban tehát az erkölcsiség a vallás szükségszerű folyománya, melyben a hit teszi erkölcsivé


62

az akaratot, s minden, ami nem hitből van, bűn. Az erkölcsiség kétségtelenül emberfeletti és abszolút, s az Isten akaratát megvalósító cselekvésen kívül semmi sem érdemli meg az erkölcsiség szent nevét.

Ezzel a határozott valláserkölcsi állásponttal a kálvinizmus meg is szabja a maga gyakorlati etikai programjának megalkuvástalan irányvonalát.

Az erkölcsiségnek a vallástól való függetlenítési törekvéseivel szemben úgy elvi, mint gyakorlati szempontból elszánt küzdelmet indít.

Az ún. független morálnak lehetséges ugyan egy olyan esete is, ahol csak öntudatlan vallásossággal állunk szemben, mert ez az általános és indok nélküli emberszeretet lényegében mégse lehet más, mint a szellemiség szeretete az emberben, csakhogy a kálvinizmus öntudatossá akarja tenni, hogy mit és miért szeretünk embertársainkban, s az elméleti, erőtlen és megvalósulási lendülettel nem bíró általános és feltétlen emberszeretet nyavalygását arra a biztos alapra akarja átvinni, hogy az emberben nem minden és nem feltétlenül szeretetreméltó, s így elsősorban nem a bűn és annak fészke, az önzés, hanem csakis az, ami Istené benne, s ami több, mint a test és a világ: a halhatatlan szellem. A kálvinizmus lehetetlennek tartja, hogy lehessenek testvérek Atya nélkül, s hogy szerethessék egymást azok, akiknek szeretete nem alapszik egy felettük álló és mindnyájukban egyedül szeretetreméltó közös érték tiszteletén. Az igazi emberszeretet Isten szeretete az emberben, s örök mértéke az emberivé lett isteni jellem: a Jézus Krisztus.

A független morálnak ezzel az esetével szemben azonban vannak sokkal veszedelmesebb formái is: így az egyéni erkölcsnek az az álláspontja, melynek Nietzsche volt a prófétája, s amely a jónak forrásává és mértékévé az embert teszi, tagadván minden isteni mértéket. Az ember itt ösztöni mivoltában isteníttetik, s ezzel az erkölcsi érték abszolútságának vége, a jó szeszéllyé, önkénnyé lett. Ez nem erkölcsiség, hanem erkölcstelenség és züllés, eredménye nem gyarapodás, hanem pusztulás, az ember istenítésében az ember végzete is.

Végre a harmadik ellenfél az ún. társadalmi erkölcs, melyet egyenesen a vallás ellen szegeznek hirdetői. E felfogás ellen élethalálharc az egyetlen lehetséges álláspont.


63

Mert eszerint az erkölcsiség nemcsak független a vallástól, hanem a vallás megrontója minden erkölcsiségnek, mert az egyház uralma alá akarja hajtani az embereket. Itt nemcsak az erkölcsiség isteni mivolta vész el, de meg van tagadva önértéke is, mert itt az egyetlen mérték a társadalmi hasznosság, s így az erkölcsiség tartalma a társadalom szükségletei szerint változik. Ma jó az, ami tegnap egyenesen rossz volt, mivel az osztályérdekek úgy kívánják. Ez az egész irányzat eszménytelen materializmus, amely nem átallja már a gyermek lelkét megrontani azzal, hogy elvonja azt a vallásos nevelés áldásai alól, és szentesíti az önző haszon egyedüli jogosultságát az emberi élet irányításában.

A kálvinizmusnak óriási küzdőtere nyílt meg a mai életben az erkölcsiség abszolútságáért, szentségéért vívandó harcra. Népünket szíve gyökeréig kikezdte az önzés mérge, és minden hamis tudomány, amely az önzésre támasztékot ad neki, kész igazság a szemében.

Nemzetünket az a veszedelem fenyegeti, hogy önzetlen jellemek hiányában szétesik a jövendőjét biztosítható erkölcsi bordázata, és lélekben is szolgává és aztán semmivé lesz. A kálvinizmusnak kell átvinnie a nemzet vérébe azt az igazságot, hogy a világ legyőzöttjeinek egyetlen életlehetősége az, hogy fölfelé nőjön, lélekben és jellemben legyen naggyá, lelki hatalomban múlja felül a fegyverek hatalmát. És itt kell öntudatossá tennünk a kálvinizmus nemzeti jellegét és jelentőségét.

NEMZET

A kálvinizmus, mint a keresztyénség legtisztább megvalósulása, lelkületénél és lényegénél fogva, valamint végcélját illetően is internacionális. Mindaz, amit meg akar valósítani, egyetemesen emberi. Szerinte "nincsen görög és nincsen zsidó" az Isten országában, éppen úgy, amint felekezetek sincsenek. Legmagasztosabb reményeit egy olyan idő felől táplálja, amikor nem felekezetek, de nem is fajok szerint fogják osztályozni az Úr választottait.

De amint a felekezetek hivatását és egyforma létjogát elismerte az idői fejlődésben, éppúgy vallja azt is, hogy a nemzetek Isten által rendelt eszközök a világ megszentelésére. Az egyetemes nagy emberi cél elérésének útját és módját a nemzeti élet megszentelésében, Istennek ál-


64

dozásában látja. Az Isten világának gazdagságát és dicsőségét szemléli és magasztalja abban, hogy Isten a lelkek világrendjét páratlan és pótolhatatlan nemzeti lelkületek típusaiból állítja össze, s minden nemzet előtt ott látja állani azt a feladatot, hogy az illető nemzet a maga sajátos módján, nemzeti lelkülete sajátos vonásainak megnemesítésével vegyen részt az emberiség nagy lelki egységének, az Isten országának létrehozásában.

A kálvinizmus szerint, mint az egyes egyéneknek, úgy az egyes nemzeteknek is külön, speciális hivatásuk van a világban, s a világ istenivé válása nem egy szintrehozás eredménye, hanem ellenkezőleg: az egyes nemzetek sajátságainak keresztyén szellemben való kifejlődése által remélhető.

A kálvinizmus saját történetének örök bizonyságai alapján vallja azt, hogy mindig az a legéletteljesebb s azért legértékesebb keresztyénség is, amelyik egy nemzeti lélekben találta meg tökéletesen megfelelő életformáját, s így a nemzet életében mintegy természetes talajára talált, melyből eleven és megelevenítő erővel buzog fel a világba. Az a legéleterősebb keresztyénség, amely a maga egész tisztaságában nemzeti eszménnyé tud lenni, és az a legerőteljesebb nemzet, a mely minden életrevaló tulajdonságával tiszta keresztyénné tud lenni.

A keresztyénség útja tehát mindig az, hogy a nemzeti lelket teszi Krisztus lelkének tükrévé, a haza földjét Isten országa talajává s a nemzet életét a szent élet organizmusává.

Múltunkból származott büszkeségünk az, hogy nálunk a kálvinizmus a magyar vallás nevet kapta.

Ennek a névnek találó és értékjelző volta azon fordul meg, hogy mennyiben találta meg a magyar lélek a kálvinizmusban a maga lelki életének sajátosságaihoz mért legmegfelelőbb létformáját, s viszont mennyiben találta meg a kálvinizmus a magyar lélekben a maga benső igazságának legmegfelelőbb élő orgánumát. Nemzeti lelkületünk és szellemiségünk sajátosságait vizsgálva, úgy találjuk, hogy ez az egymásnak teremtettság a predesztináltság erejével áll fenn közöttük.

A magyar nemzeti lélek legjellemzőbb eredeti sajátossága a jellem mindenekfelett való értékelése, az életnek az öntudatos erkölcsi meggyőződés szilárd alapjára való


65

építése. Nemzetünk számos és nagy bűneinek dacára azért tudott a történelem viharai között fennmaradni, mert született tisztelet és bizalom élt benne az erkölcsi érték abszolút fensége és hatalma iránt. Ezért lettek jellegzetesen magyar tulajdonságok az adott szónak minden szerződésnél nagyobb erejű szentségként tisztelése, az egyszer elfoglalt állásponthoz való hűséges ragaszkodás, a család és tulajdon érinthetetlenségének kultusza, a földi javakkal szembeni konzervatív mérséklet, s az egész egyéniségnek bizonyos zárkózott, szemérmes tartózkodása a legnagyobbra becsült értékek mutogatásától. Mindez azt mutatja, hogy ez a keményszerkezetű nemzeti lélek különösképpen arra van teremtve, hogy vallásában is a jellemalkotó erőt fogadja be, és ezzel az aranyvénával eresztessék be lelkének nyers márványa. Erre a nemzeti lélekre az értelmén és az akaratán át lehet maradandó hatásokat gyakorolni. Szelleme retteg a homálytól, a sejtések ködétől, a misztikum mélyétől, a világosság imádója és a bizonyos igazság híve. Ebből fakadnak hibái és fogyatékosságai is, de viszont a világosságot kereső értelem és az igazságosságot tisztelő akarat lesznek azok a képességek, melyeket, ha egyszer a hit átsugározhat és magasabb látásokkal megtöltve, a szentséges eszménye felé megindíthat, Isten ennek a nemzetnek megszentelésére használhat föl. Alig is van nemzet, amely annyira az öntudatos hitre és a tettek keresztyénségére lenne hivatva, mint épen a magyar.

Az pedig kétségtelen, hogy éppen e tulajdonságoknál fogva a keresztyénség először akkor szólott igazán ennek a nemzetnek szívéhez, mikor az értelméhez és az akaratához szólott, s arra hívta fel őt, hogy értse meg az Istennek vele való célját és legyen hős annak valóraváltásában.

Így pedig először a kálvinizmus szólott hozzá, s a maga anyanyelvének érthető képein át a kálvinizmus ültette el szívébe a Biblia egyetemesen emberi nyelvének örökkévaló értelmet sugárzó képeit.

A hívő értelem és a hősi akarat vallása szükségképpen forrott össze annak a nemzetnek lelkével, amely értelmének és akaratának keres tartalmat és eszményt.

A kálvinizmus fundamentumáról azért mindennél világosabb előttünk a magyar nemzeti léleknek sajátos isteni hivatása: ez a nemzet van kiválasztva arra, hogy a nemzetek nagy testvéri közösségében a megszentelt


66

értelmi világosság és a gyakorlati keresztyén hősiesség képviselője legyen. Kettőt kell minden nemzetnél jobban és teljesebben megvalósítania: az értelmi világ Istenhez fűződő vonásainak öntudatossá tételét és a keresztyén jellemnek az egyéni, családi, társadalmi és nemzeti életben való irányító hatalmát.

Hogy ettől az öntudatos és gyakorlati keresztyénségtől éppen a magyar kálvinizmus maradt el olyan messzire, annak oka itt is abban van, hogy az értelem és az akarat népe függetlenítette e képességeit a hit öntudatától, és zsoldba adta a világ szellemének.

Azért itt meg kell állapítanunk azt, hogy a nemzet jelentőségének a keresztyénség szempontjából van egy szigorú korlátozása.

A keresztyénség a nemzetet csak addig tekintheti a maga természetes és termékeny orgánumának, amíg a nemzet a keresztyén életprogram öntudatos hordozója.

A kálvinizmus csak addig lehet magyar vallás, amíg a magyar reformátusság kálvinista akar és tud lenni.

Ebben a tekintetben egy, a történelem folyamán megkövült hiba öröködött bele a magyar reformátusság életébe.

Ez a végzetessé válható hiba a kálvinizmus nemzeti jellegének politikai elhalása. Ebben az a nagy hiba, hogy a súlypont benne nem a kálvinizmusra, hanem a magyarkodásra, sőt egy bizonyos politikai irányzatra, pártpolitikai törekvésre esett.

Ez a tendencia azzal fenyeget, hogy elsorvasztja és kiirtja a kálvinizmusból a vallást, s azt tisztán faji, sőt esetleg érdekpolitikává alacsonyítja, s ezáltal az egésznek igazi lényegét megöli.

Kálvinizmusunk nemzeti hivatásának szent missziója parancsolóan követeli meg, hogy tisztázzuk és öntudatosítsuk álláspontunkat ebben a nagy kérdésben.

A kálvinizmus az az örök termő és nemesítő Tőke, amelyből a nemzet életébe a megszentelő életnedvek áramlanak, távol minden politikai irányzattól, de meghatározva minden idők igazi nemzeti politikáját.

Ez az igazi nemzeti politika nem lehet más, mint elszánt, szervezett, öntudatosan irányított és teljes lélekből magunkat átadott nemzetnevelés az Isten országa számára.


67

Az öntudatos magyar kálvinista lelkek előtt nagy, hősies feladat áll.

Lehet, hogy ha ennek a hősiességnek képviselői lesznek, félre fogják őket érteni, talán a magyarságukban is kételkedni fognak némelyek, lehet, hogy nem kerülhetik el a gúnyt és kicsinylést, a rágalmat és megbélyegzést sem.

De enélkül a kockázat nélkül nincs igazi hősiesség!

Arról van szó, hogy az öntudatos magyar kálvinisták komolyan vegyék az evangéliumot, és azt teljes következményeinek levonásával életük kötelező törvényének fogadják el.

Arról van szó, hogy merjenek hinni Jézus Krisztusban. Arról van szó, hogy mindent félretéve, higgyék, vallják és kövessék – teljes bizalommal abban, aki sohasem hazudik, – azt az életgyakorlatot, amit Krisztus követel, és amire egyedül ő adhat erőt.

Eddig az volt a helyzet, hogy az evangélium hirdettetett ugyan, de komolyan venni botránkozás vagy bolondság lett volna a megfeszített Krisztust, akinek szenvedő szeretete az Isten bölcsessége és ereje. Eddig a keresztyén nemzet mondta, hogy az Istenben bízik, de csak a fegyvereiben bízott igazán. Még egyet nem mutatott meg ennek a világnak: az imádkozó, a bűneivel Isten előtt térdelő és a Krisztus keresztjének szellemében újjászületett nemzet hatalmát.

Erre van elhíva a magyar kálvinizmus.

Ennek a nemzetnevelésnek kell talán mártírkoszorús mestere legyen.

Erre kell magát öntudatosan odaszentelnie, meg lévén győződve afelől, hogy egészen biztos jövendője csak annak a nemzetnek van, amely fölött Isten uralkodik a Krisztusban.