A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI

SZERKESZTI
SZŐTS FARKAS
theol. akadémiai tanár,
a M. Prot. Irodalmi Társaság titkára.

A
HERCZEGSZÖLLŐSI KÁNONOK

MÁS EGYHÁZI KÁNONOKKAL EGYBEVETÉ
MOKOS GYULA

BUDAPEST, 1901.
KIADJA A MAGY. PROT. IRODALMI TÁRSASÁG


TARTALOM
Tömörítve 363K

A Herczegszöllősi Kánonok hasonmásban
Latin szöveg
    Benne: Ajánlás Skaricza Mátéhoz
Magyar szöveg
    Benne: Vers Siklósi Miklóshoz
 1–47
 2–22
23
25–47
47
Az aláírások első lapja hasonmásban (JPG) 48
Jegyzetek
Közbeékelve:
[Eltérések a latin és a magyar szöveg között]
A pestmegyei kánonok
    Benne: Admonitiones quaedam publicae
A Reczes-féle kánonok
    Benne: Articuli pro visitandis ecclesiis
Pathai István kánonai
    Benne: Kanizsai Pálfi János kánonai
A barsmegyei kánonok
Agendák, eskü- és oklevél-minták
49–278

 [62]
  99–115
116–117
145–159
160–165
199–220
221–237
243–250
261–278

AZ OLVASÓHOZ

A Herczegszöllősi Kánonok 1577. évi első, pápai kiadásának e lapról-lapra, sorról-sorra, sőt betűről-betűre hű mása a dunamelléki ev. reform. egyházkerületi közgyűlés buzgó tagjainak kezdésére és anyagi hozzájárulásával készült. Kiadásáról a Magyar Prot. Irodalmi Társaság gondoskodott, és midőn tartalmát az 1900. évi, pozsonyi közgyűlésén megszabta, egyszersmind elhatározta, hogy tagjainak könyvilletményül megküldi. Kiállításának ódon szépsége Hornyánszky Viktor könyvnyomdájának érdeme. Szétporlott első levelét s rajta a czímlapot, meg az első nagy betűt csak megközelítő pontossággal lehetett, a többit a magyar szöveg kezdő betűjével, a latin végdíszével, valamint egyéb sajátosságaival (még a szedési és tördelési szabálytalanságokat s a betűk összevegyítését is), egészen híven sikerült utánozni. Ez és a mellékletek nagy terjedelme jutalma az előfizetők türelmének, egyben a szemrontó munkával, a melylyel a kiadás járt, megvárakoztatásuknak is mentsége.

M Gy.


A HERCZEGSZÖLLŐSI KÁNONOK 1557. ÉVI ELSŐ PÁPAI KIADÁSÁNAK A
DUNEMELLÉKI REF. EGYHÁZKERÜLET KÖZGYŰLÉSE EGYES BUZGÓ
TAGJAINAK KEZDÉSÉRE KÉSZÜLT E LAPRÓL-LAPRA, SOR-
RÓL SORRA, SŐT BETŰRŐL-BETŰRE HŰ MÁSA, MELY-
HEZ AZ EREDETIT UTÁNZÓ BETŰKET ÉS LAP-
DÍSZEKET IS KELLETT ÖNTETNI,
NYOMDAI KIÁLLÍTÁSÁVAL
HORNYÁNSZKY VIKTOR
KÖNYVNYOMDÁ-
JÁT DICSÉRI.