KULTÚRA ÉS TUDOMÁNY

RÖVID EGYHÁZTÖRTÉNET

ÍRTA
SOHM RUDOLF
A LIPCSEI EGYETEM TANÁRA

BUDAPEST, 1922
FRANKLIN-TÁRSULAT
MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA
KIADÁSA


ELŐSZÓ A MAGYAR FORDÍTÁSHOZ

Nagy örömmel üdvözlöm kis Egyháztörténetemnek ezt a magyar fordítását. A világháború mennydörgése közepette találkozott a magyar és német nép, hogy nemzeti létét az ellenségek egész világa ellen megvédje. A testvérnépnek ez a fordítás német üdvözletet visz. Mindkét nép legfőbb kincse a kereszténységben gyökerezik. Azoknak az erkölcsi erőknek, melyek a jelenkor félelmetes küzdelmeiben segítségünkre vannak, eredő forrása hitünkből fakad. A következő lapokon annak az erőnek a történetéről lesz szó, amellyel a keresztény vallás a népekre hat. A múltnak képében az a földöntúli elem fog tükröződni, amelyből mindkét nép él: a magyar és a német egyaránt.

Lipcse, 1916 június 4-én.

Sohm Rudolf


TARTALOM

Tömörítve: 159K

I. FEJEZET – A kezdet
– A világ – A kereszténység
– Zsidóság és kereszténység – Pogányság és kereszténység – Keresztény-perek – A döntő küzdelem – Az egyház és győzelme
– Zsidókereszténység – Pogánykereszténység – Az egyházalkotmány és a katolicizmus
– Állam és egyház – A niceai zsinat – A patriarkális alkotmány – Róma és Konstantinápoly – A szerzetesség kezdete. Szent Ágoston

II. FEJEZET – A középkor
A német törzsek birodalma – A Merovingok kora – A frank reformáció – Nagy Károly birodalma
– A német császárság – A szerzetesség reformációja – Az egyházreform – A wormsi konkordátum – Keresztesháborúk és lovagkor – Szerzetesrendek. Kolduló szerzetek – Egyházi jog és bíráskodás – Kolduló szerzetek és a harmadik rend – A pápai hatalom túlkapásai. Visszaélések – A babiloni számkivetés. Szkizma – A szerzetesség elfajulása – Reformáló erők – A reformzsinatok – A fejedelmi hatalom

III. FEJEZET – A reformáció kora
Új áramlatok – Luther A protestáns reformáció – A protestáns egyházalkotmány – Lutheránusok és reformátusok
– A katolikus reformáció – A jezsuita rend – A tridenti zsinat

IV. FEJEZET – Pietizmus és felvilágosodás
– A pietizmus – A felvilágosodás – A jezsuita rend megszüntetése – A mindenható állam – A vallástürelem eszméje

V. FEJEZET – A tizenkilencedik század
– A kérdés – A restauráció és a romanticizmus – A szabadelvűség – A jelenkor realizmusa – Az egyház és a társadalom – A helyzet