A keresztelés szent áldozata

Az alábbiakban bebizonyítom, hogy Jézus Krisztus a keresztséget (bemerítés) örökké tartó engesztelőáldozatként rendelte el, amely lényegileg azonos az Ő golgotai keresztáldozatával.

1. A keresztség ószövetségi előképe maga is áldozat

(1.A) Kiindulásul tekintsünk arra a szent cselekményre, amely az Ószövetségben a keresztség előképe volt. A körülmetélés engesztelőáldozati jellege ún. bennfoglalt hitigazság volt, amely a régi időkben elrejtőzött az állatáldozati kultusz külsőségei mögé, de egy-két alkalommal sokatmondóan előcsillant onnan. A Kivonulás könyvében (4,24-25) szerepel egy feljegyzés, amely szerint Jahve meg akarta ölni Mózes körülmetéletlen fiát, Gersomot:

"És lőn az úton, egy szálláson, eleibe álla az Úr és meg akarja vala őt ölni. De Czippora egy éles követ veve és lemetszé az ő fiának előbőrét és lába elé veté mondván: Bizony, vérjegyesem vagy te nékem! És békét hagya néki. Akkor monda: Vérjegyes a körűlmetélkedésért."

Ez a "jegyességi" motívum kétségkívül a szövetségbe való formális belépésre utal, mégpedig vér által, aminek az Ószövetségben egyértelmű áldozati jelentése van. Mivel ez a vér elfordította Gersomról az Úr haragját, a körülmetélkedést ezen hely alapján kétségkívül áldozatnak, ezen belül engesztelőáldozatnak kell tartanunk.

(1.B) Hasonló bűntörlő erőt mutat a körülmetélés Józsué könyvében (5,2-9): az új nemzedék, amely a pusztai vándorlás alatt nőtt fel, nem részesült a körülmetélkedésben.

"Miután pedig mind az egész nép körülmetéltetett vala, veszteg lőnek az ő helyükön a táborban, míglen meggyógyulának. És monda az Úr Józsuénak: Ma fordítottam el rólatok Égyiptom gyalázatát; ezért hívják e hely nevét Gilgálnak mind a mai napig."

Miután körülmetélték őket, a szertartás ereje folytán megszabadultak az őket Egyiptomhoz kötöző béklyóktól. Nem nehéz ebben a véres áldozati cselekményben meglátnunk, hogy ugyanazt az engesztelőáldozatot mutatták be értük, amit Czippóra bemutatott a maga fiáért.

(1.C) A körülmetélkedés külső cselekmény volt, de az eddigiek alapján szentségi kegyelmeket közölt: szabadulást a haragtól és tisztulást az eredendő bűn gyalázatától. Ez a belső tartalom azonban gyakorta elhomályosult a nép szemei előtt, és erre állandóan figyelmeztetni kellett őket. A Másodtörvénykönyvben (10,16-17) egy ilyen típusú intést találunk:

"Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután keménynyakúak; Mert az Úr, a ti Istenetek, isteneknek Istene, és uraknak Ura; nagy, hatalmas és rettenetes Isten, a ki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad."

A szöveg bennfoglaltan tanítást ad a körülmetélés áldozati jellegéről is. Istent mint bírót nem vesztegethetik meg a képmutatók hivatkozásai a körülmetélkedés áldozati tényére, viszont a körülmetélt (azaz engedelmességre hajtott, s így Istennek mintegy feláldozott) lelkületet Isten szívesen fogadja.

Ugyanilyen értelemben szól Jeremiás próféta (4,4):

"Metéljétek magatokat körül az Úrnak, és távolítsátok el szívetek előbőreit, Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai, hogy fel ne gyulladjon az én haragom, mint a tűz, és olthatatlanul ne égjen a ti cselekedeteitek gonoszsága miatt."

Az érvényes körülmetélkedés tehát magában hordozza azokat a szakramentális kegyelmeket, amelyek a szentség feléledésekor gyümölcsözővé válhatnak, és valóságos engesztelőáldozatként elhárítják az emberről Isten haragját.

(1.D) Az az ember, aki nem vette fel érvényesen a szentséget, ugyanolyan büntetésre volt méltó, mint aki nem működött együtt a körülmetélésben adott megszentelő kegyelemmel. Ugyancsak Jeremiás mondja (9,25-26):

"Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és megfenyítek minden körülmetélkedettet a körülmetéletlenekkel együtt: Egyiptomot és Júdát, Edomot és az Ammon fiait, Moábot és mindazokat, a kik nyírott üstökűek [és] a pusztában laknak; mert mindez a nemzet körülmetéletlen, és Izráelnek egész háza [is] körülmetéletlen szívű."

2. A körülmetélés áldozatának helyére a keresztség lépett

(2.A) Az Újszövetségben a körülmetélést a keresztség szentsége váltotta fel. A belső tartalom gazdagabb lett, de a lényegből semmi sem veszett el. Továbbra is engesztelőáldozatként végzi el az egyes ember, és általa eltöröltetik minden bűne. Pál a következő sugalmazott tanítást adja a Kolossei levélben (2,10-15):

"És [ti] Őbenne vagytok bételjesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak; akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében, eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban."

A keresztség szentségének hallatlan gazdagsága bontakozik ki a szöveg nyomán. A keresztség belső körülmetélés, megerőtleníti a bűnös természetet, lényegileg azonos Krisztus eltemetésével, továbbá megadja a feltámadás erejének segítő kegyelmeit is. A Krisztussal együtt történő eltemettetés gondolata emellett a keresztség áldozati jellegét is bizonyítja.

(2.B) A keresztség átvette és gazdagabbá tette a körülmetélés szerepét, amely benne beteljesedett - ennélfogva a krisztushívőknek immár nem szabad körülmetélkedniük. Miután Szent Pál oktatást adott a galatáknak a hívők keresztség általi Krisztusba- tagozódásáról (Gal 3,17: "akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel"), élesen szembefordul a körülmetélést hirdető zsidózó tévtanítókkal (Gal 6,12-14):

"Akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. Mert maguk a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak."

Ezt a határozott állásfoglalást csak az indokolhatja, hogy Szent Pál a keresztáldozattal való mély összefüggést a keresztség szentségében látja megvalósulni, és ezt nem is engedi ettől elvitatni. A jelkép beteljesedett az ígért áldás eljövetelével, és ezzel el is végezte feladatát. Az árnyképnek el kell vonulnia, ha a valóság teljes világosságban ragyog. Ugyanezen elvre támaszkodva küzd meglehetős élességgel Szent Pál nagynevű judaizáló ellenfeleivel a következő sorokban (Gal 5,10-11):

"Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de aki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen. Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya."

A körülmetélkedés fölösleges, sőt az új üdvrendben egyenesen káros is, mert az előképek szintjére lép vissza: újra szimbolizálni akarja azokat a kegyelmeket, amelyeket a keresztség már valóságosan megadott, és puszta jelszerűséggel helyettesíti azt a szakramentális áldozatiságot, amely megvalósítja és ránk alkalmazza Krisztus érdemeit.

3. A keresztség áldozatiságának kapcsolata a golgotai áldozattal

(3.A) A nemzetek apostola a Rómaiakhoz írott levélben (6,1-14) fontos jellegzetességeit fejti ki a keresztség szentségének. Bevezetésül a jócselekedetek szükségességét indokolta azzal, hogy mi "meghaltunk a bűnnek", így nem élhetünk tovább benne. Ezután rátér arra, hogy ez a valóságos halál szakramentálisan a keresztségben valósul meg.

"Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is [azok] leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól."

A szöveg kimondott tanítást ad a keresztség szakramentumának és Jézus Krisztus golgotai áldozatának lényegi azonosságáról. A "Krisztussal együtt" történő valóságos megfeszíttetés a keresztség szentségében valósul meg az egyes ember életében. Mivel ez a szent cselekmény valóságos azonosulást jelent Krisztus engesztelő kereszthalálával, nyilvánvalóan maga is áldozat. Annyi különbség van a kettő között, hogy az Úr Jézus Krisztus a kereszten egyszer mutatta be az áldozatot, mi pedig ezt az egyetlen áldozatot tesszük jelenvalóvá és hatékonnyá a magunk életében.

Szent Pál ezek után a jócselekedeteket mint a megkereszteltség üdvtényéhez szükségszerűen járuló szabadakarati döntést hangsúlyozza, amivel arra utal, hogy Krisztus minket saját magának társaivá tesz az ő halálának közösségében. Mivel pedig az ő áldozata engesztelőáldozat volt, a miénk is szükségszerűen az - tehát keresztségünkkel az újszövetségi áldozópapi testület tagjaivá váltunk:

"Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele - tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek."

Az "odaszánás" többször is hangsúlyozott motívuma egyértelmű áldozati jelleget hordoz. Az keresztség újszövetségi szakramentuma tehát az engesztelő jelleg mellett hálaadó ("eucharisztikus") áldozat is: Krisztus feltétlen önátadásának valóságos megjelenítése és szabadakaratú megvalósítása az életünkben.

(3.B) Jézus engesztelőáldozatának és a keresztség szakramentumának bensőséges kapcsolatáról további árnyalatokkal gazdagítja a kijelentést Szent Máté evangélista (3,17), amikor az Úr vízkeresztségekor szóló isteni hang szavát lejegyezve így tanít: "Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm." A Zsidókhoz írt levél sugalmazott szerzője (10,5-10) ezt a szálat mintegy folytatva egyértelműen áldozati környezetbe helyezi:

"Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem, óh Isten, a te akaratodat. [...] Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által."

Isten nem a bakok és bikák vérét szomjazta, hanem az volt szent akarata, hogy egyszülött Fiának tiszta teste és vére legyen bűneink váltsága. Ő az ilyen áldozatban gyönyörködik, és ezt a tetszését már Jézus keresztelkedésekor is kinyilvánította. Ezzel mély és összetett, de egyben teljességgel valóságos összeköttetést hozott létre Krisztus engesztelőáldozata és a keresztség szakramentuma között.

(3.C) Ezt a kapcsolatot további vonatkozásokban is kidolgozta a szentírók által munkálkodó Lélek. Szent Lukácsnál (14,19- 50) olvasható az a jellegzetes rész, amely a keresztáldozatot és a keresztséget lényegi azonosság viszonyain belülre helyezi.

"Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: mennyire szeretném, ha már fellobbanna! De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem; és mely igen szorongattatom, míglen [az] elvégeztetik!"

Az említett tűz a Szentlélek tüze, amely azonban nem lobbanhat fel addig, amíg az Úr meg nem hal. Halálát keresztségnek nevezi, amely a szó tulajdonképpeni jelentésével (bemerítés) és a szakramentum eredeti kiszolgáltatásának módjával jelszerűen egybeesik, amennyiben a halál utáni eltemettetésre utal. A keresztség áldozata tehát azonos Jézus golgotai keresztáldozatával.

(3.D) Szent Máté evangélista (20,20-23) beszámol egy eseményről, amikor Zebedeus fiainak anyjuk kiváltságot kér az Isten országában. Az Úr kérdéssel felel: "Megihatjátok-é a pohárt, amelyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?" Az eddigiek mellett újabb szállal fonódik össze a keresztség és az engesztelő kereszthalál: azzal, hogy ennek az engesztelőáldozatnak a keresztség szakramentuma által tevékeny részesévé válhat az ember Isten kegyelméből. A Zebedeus-fiak ugyanis igenlő választ adnak, amit Jézus sem utasít vissza. Az Úrért vállalt szenvedés, a vértanúság, vagy csupán a krisztushívők mindennapi életáldozata ilyenformán lényegileg azonosnak mutatkozik Jézus keresztáldozatával.

(3.E) A keresztség áldozati jellegét bizonyítja az a tény is, hogy bűneink bocsánatát eszközli - természetesen nem önerejénél fogva, hanem mivel valóságosan megjeleníti a keresztáldozatot és alkalmazza annak erejét. Erre a Szentírásban több példát is találunk. Az Anyaszentegyház születésénél (Ap. Csel. 2,37-38) maga az Apostolfejedelem utal erre a bűnért való engesztelő funkcióra:

"[Ezeket] pedig mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát."

Szent Pál apostol is ebben az értelemben tanított, amikor megtérésének történetét elmondta a zsidóknak a szent városban. Erről szintén az Apostolok cselekedetenek könyve tudósít (22,14-16):

"Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő szájából. Mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál. Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét."

(3.F) Szent Pál a korinthoszi hívekhez írott intésében (I. Kor 1,11-15) is éppen ennek a bűntörlő áldozatiságnak az alapján érvel:

"Megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg? Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust és Gájust - hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem."

Pál apostol a megfeszíttetést és a keresztséget párhuzamba állítja, s emögött az a tanítása húzódik meg, hogy a keresztség és a golgotai áldozat misztikusan, ámde ezzel együtt valóságosan azonos. Ugyanebben a levelében (I. Kor 12,12-13) ezt az üzenetet konkrétan ki is fejti:

"Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg."

Az eddig kifejtett szálak mellett megjelenik a hívőknek Krisztus egyetlen valóságos testébe ("hen szóma") való betagozódása. Mivel Krisztus teste áldozati test, részesedik a Főpap egyetlen áldozatából, úgyhogy a keresztség szentsége által az Ő követői is társpapok lesznek, és a golgotai áldozatot megújítják a maguk életében.

4. A keresztség áldozatának további hatásai

(4.A) A keresztség szentsége - az eddigiekkel összhangban - teljes mértékben megvalósítja életünkben a golgotai áldozatot. Az ihletett látnok, Szent János apostol ezért mondhatja, hogy a megváltottak "megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében", és hogy a keresztség eme tisztító áldozati hatása folytán ott "vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában" (Titkos jelenések könyve, 7,14b- 15a). A keresztség tehát az a valóságos áldozat, amelynek szakramentális hatékonyságánál fogva a hívők belépnek Krisztus örökkévaló papságába.

(4.B) Ezt az engesztelőáldozatot az apostol tanítása szerint élőkért és holtakért nagy eredménnyel lehet bemutatni. Ugyancsak az első korinthoszi levélben (15,29), a feltámadás realitását bizonyítva hozza fel Szent Pál ezt a nyilvánvaló tényt, mégpedig olyan magától értetődő természetességgel, hogy kétség sem férhet ahhoz, hogy egyetértőleg hivatkozik e gyakorlatra:

"Különben mit cselekesznek azok, a kik a halottakért keresztelkednek meg, a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért?"

A halottakra nézve mindenesetre nem automatikusan érvényesül a szentségi áldozat hatása, hanem csak mintegy az Egyház hatékony közbenjárásának erejénél fogva ("per modum suffragii"). Ezzel a különbségtétellel elkerülhető a protestánsok szemrehányása, hogy az Egyház mágikus szentségi hatást hirdetne.

No azért elárulom, miért írok ekkora eretnekségeket ide a fórumra. Nem akarok senkit bántani, sem Krisztust nem akarom sértegetni. Csupán egy hitvitai fogást akarok kipróbálni a gyakorlatban, mielőtt belefognék az abrahamológia kiépítésébe, amely afféle alternatív mariológiaként tesztelheti a római katolikus asztaltársak igeismeretét, és amelynek segítségével mintegy tükörben szemlélhetik saját bizonyítási módszereik hibáit. Most is ez a "reductio ad absurdum" volt a célom: meglehetősen szabados, de külsőre meggyőző logikával kimutatni egy egetverő badarságot, s ezáltal kiépíteni az egészséges protestáns gyanakvást az olyan spekulatív bizonyítási módszerrel szemben, amely az Írás szilárd bizonyítékain túlmenve igyekszik egy abban nem található tételt levezetni. Azok a jellegzetesen "utólagos," jórészt r.k. levezetési elvek, amelyeket beleszőttem a bizonyításokba:

 1. A párhuzam átalakítása allegóriává: a hasonlóság kiterjesztése valamely tetszőlegesen választott területre, amely nem azonos a hasonlítás tulajdonképpeni alapjával ("tertium comparationis")
 2. Az összehasonlításnak, együtt említésnek vagy összevetésnek olyan értelmezése, amely az összevetett dolgok között párhuzamot, azonosságot konstruál
 3. Lóugrásos taktika: egymástól helyileg távol lévő igehelyek magától értetődő egymás mellé helyezése egy-két közös szó alapján (ez inkább fundamentalista prot. sajátosság), majd ezen az alapon ellentmondást nem tűrő érvelés
 4. Az eszközszerű megvalósító szerepkörnek valóságos azonosságként való értelmezése
 5. Valamely lehetséges mögöttes indok kinevezése egyedüli indoknak, s ezen az alapon történő visszafelé következtetés
 6. Egymást az ellenfél szerint kizáró, de nem mind biblikus állítások közül az egyik alá- vagy mellérendelése a másiknak, mintegy egérútként a vitában
 7. Az idézett igehely súlypontjának elhallgatása, és következtetés levonása egy járulékos mozzanatból
 8. A korábbiakban bizonygatott állítás újbóli elővétele, immár tételesebb és erősebb fogalmazásban, azzal a céllal, hogy rá újabb tételt építsenek
 9. Sokat használt bibliai vagy teológiai kifejezések megragadása bizonyítási céllal, nem tekintve azokat a körülményeket, amelyekben az illető helyen a fogalom megjelent
 10. A hallgatásból való érvelés ("argumentum ex silentio"): arra támaszkodó levezetési lépés, hogy ki mit nem mondott (ez szintén a prot. táborban népszerűbb elv)
 11. A bizonyítandó állítás körülményes megfogalmazása a bizonyítékul szánt igehely idézése előtt, azzal a céllal, hogy az ott meg nem lévő elemeket a Szentírás köpönyege mögé rejtsék
 12. "Non sequitur" érvelés: olyan következtetés levonása, amely nem következik az eddigiekből
 13. A túl harsány következtetésnek általánosságban és mintegy a magyarázó kegyelméből történő mérséklése, amely nem felel arra a kérdésre, hogy konkrétan a levezetésre szánt igehely hol utal erre a mérséklésre.
 14. Standard melléknevek és módosítószók nyakló nélküli használata bizonyítás helyett ("nyilván, bizonyosan"), esetleg az olvasó elkábítása végett ("valóságos, teljes")
 15. Az igéből kiolvasott tartalomnak teológiai szakzsargonba való öltöztetése, esetleg nagyhangú átfogalmazása a mai, hitvitáktól érzékennyé és részrehajlóvá tett fülek számára
Stb.