A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖNYVKIADÓ-VÁLLALAT TIZENEGYEDIK,
1902–1904. ÉVI CZIKLUSÁNAK PÁRTOLÓ-TAGJAI:

Abrudbánya, m. kir. fémbeváltó-hivatal
Ács Albert gyógyszerész. Turkeve
  "  Károly orvos, Herczegfalu
Aczél László tanfelügyelő. N.-Szőllős
Adda Viktor orvos, N.-Tapolcsány
Ádler Adolf ügyvéd, Nagy-Károly
Adorján Miklós tanár, Csurgó
Adriány János orvos, Dobsina
Ajtay K. Endre főorvos, Sz.-Somlyó
Áldor Lajos orvos, Budapest
Allaga Ottó ügyvéd, Baja
Almásy György birtokos, Grácz
Alsó-Lendva, Polgári fiúiskola
Altdörfer Viktor tanár, Sopron
Altstaedter Zsigmond tisztviselő, P.-Majsa
Ambrózy Béla főmérnök, Budapest
Báró Ambrózy István, Malonya
Ambrus Mór tanár, Losoncz
Gróf Andrássy Dénes, Kraszna-Horka
Angéli József tanító, Komárom
Antal Mihály főorvos, S.-Szt-György
Antalfy Zsiros József ügyvéd, Módos
Özv. Ányos Lajosné, Komárom
Apáthi István máv. hivatalnok, Budapest
    "     Vilmos erdőmester, Gölniczbánya
Apró János tanító, Földeák
Arad, Állami főreáliskola ifjúsági könyvtára
   "      "    tanítóképezde
   "    Főgimnázium ifjúsági könyvtára
   "    Kölcsey-egyesület
   "    Kaszinó-egylet
   "    Kereskedelmi akadémia
   "    Városi polgári fiúiskola
Arányi Ágost tanár, Kecskemét
Aranyos-Marót, Barsmegyei kaszinó
Aranyossy Miksa tanár, Budapest
Arató Frigyes leányiskolai igazgató, Mezőtúr
   "    Gyula erdőmester, Budapest
Ardos Frigyes tanár, Makó
Ármos Sándor vámfőtiszt, Mátyásföld
Áronffy Ernő erdész, Klenócz
Aszód, Gimnáziumi könyvtár
Aujeszky Aladár tanár, Budapest


Özv. Babics Béláné, Eger
Babics János plébános, Babot
Bábik József egyetemi hallgató, Budapest
Bäcker József orvos, Budapest
Bábolnapuszta, Kaszinó
Bácskai Béla orvos, Arad
   "    Izidor gazdálkodó, P.-Homok
Baja, Állami tanítóképző .
   "    Czisterczi-rendi főgimnázium
   "    Városi polgári iskola
   "    Állami képezdei önképző-kör
   "    Kaszinó
Bajor József birtokos, Ráczalmás
Bakó Károly birtokos, Buza
   "    Sándor orvos, Budapest
Bakonyi Géza min. oszt.-tan., Budapest
Balázs Lajos gyógyszerész, Bátorkeszi
     "     Ödön
     "      Debreczen
Balassa István tanár, B.-Diószeg
Balaton Gyula főszolgabiró, Ó-Becse
Balku Gyula gazd. intéző, N.-Szt-Miklós
Balla Kálmán kasznár, Újszász
Balló Lajos gyógyszerész, L.-Szt-Miklós
Balogh Károly városi levéltáros, Szabadka
Bán Gyula orvos, Kötegyán
Bánffay Simon közjegyző, Pécs
Bánffi-Hunyad, M. kir. áll. iskolák
Baradlai Bertalan tanárjelölt, Budapest
Baranyai Ernő gazdász, Budapest
Baranyi Balázs tanár, Jászberény
Barcsay Károly gyógyszerész, Szeged
Barcza László birtokos, Csab-Rendek
Barkassy Géza min. tanácsos, Budapest
Barna Antal gyógyszerész, Marczali
   "    Sándor méhész, Szabadka
Bartal Ferencz birtokos, Karcsa
Bartha Zsigmond tanár, N.-Enyed
Bartus Adolf mérnök, Újvidék
Basch Simon gazdálkodó, Pázmán
Báthori István építész, Budapest
Gróf Batthyáni Ervin, Budapest
Baumann Lajos birtokos, Pozsony
Bäumel Ede tanár, Budapest
Bayer György gyógyszerész, Kis-Jenő
Beauregard Lajos orvos, Lukovac
Bedő Dénes tanár, Szt-Keresztúr
Beke Antal orgonista, H.-Böszörmény
Békeffy Gyula ügyvéd, Szabadka
Békés, Ev. ref. főgimnázium
Békés-Csaba, Kaszinó-egylet
      "      Rudolf-főgimnázium
Beliczay Béla birtokos, Budapest
Bende Andor máv. felügyelő, Miskolcz
Bendl Godofréd gazd. intéző, Kisbér
Benedek Lajos tanító, Vasdinnye
Benedicty Gyula gyógyszerész, Békés
Beniczky Ádám birtokos, Zsámbok
Benkó Imre tanár, N.-Kőrös
Benkő Lajos főorvos, A.-Marót
Beőthy Zsolt egyetemi tanár, Budapest
Berczel Miklós mérnök, B.-Gyarmat
Berczeller Imre orvos, Budapest
Bereczky Endre Orvos, Kőbánya
     "      Gyula főerdész, Lugos
Beregszász, Állami főgimnázium
Berencsy László orvos, N.-Ócsa
Berendy Béla főerdész, Budapest
Beretvás Tamás gyógyszerész. Kis-Pest
Berger Ignácz mérnök, Naturns
Berghoffer Károly nevelő, Gyömrő
Bernáth Elemér táblai elnök, Debreczen
Bernauer Izidor mérnök Budapest
      "      Zsigmond chemikus, Budapest
Besztercze, Polgári fiúiskola
Beszterczebánya, Erdőtiszti szakkönyvtár
     "      Kir. főgimnázium
     "     "     "     ifj. könyvtára
Gróf Bethlen István, Budapest
Bezerédy Dénes birtokos, Szt-Ivánfa
      "       István alispán, Szombathely
Bihardiószeg, Vinczellér iskola
Bihari János tanító; Ber.-Ujfalu
Bilinszky Lajos kép. igazgató, Nagyszeben
Binder Laura tanítónő, Kolozsvár
Bittó Béla szab. bíró, Budapest
    "     Jenő uradalmi intéző, F.-Segesd
Blaskovits Gyula birtokos, T.-Ujhely.
Blasovszky Miklósné úrnő, Eger
Bleier Leo orvos, Rimaszombat
Bobest István ügyvéd, M.-Ovár
Bodnár Gyula főmérnök, Nagyvárad
    "     István ügyvéd, Nyiregyháza
Bodoki Kálmán mérnök, Gyula
Bodrog Mór birtokos, B.-Topolya
Boér Jenő főorvos, Tövis
Bogdán Géza alerdőfelügyelő, M.-Sziget
Bogyó Kálmán tanító, Budapest
Bohus József gyógyszerész, Czegléd
Báró Bohus Lajos, Világos
    "    "     László,      "
Boleman István orvos, Selmeczbánya
Bordács István orvos, Mezőtúr
Özv. Botos Béniné úrnő, Arad
Boros Gyula gyógyszerész, B.-Ujfalu
    "     József ügyvéd, Baja
    "     Vida főreáliskolai igazgató, Arad
Borsos István erdőmester, S.-Endréd
Borszéky Soma min. oszt. tan., Budapest
Bothár Emil polg. isk. igazg., Beszterczebánya
    "     Samu orvos,     "
Bottka Antal birtokos, Bodrog
    "     Győző ügyvéd, A.-Marót
Botzenhardt Ferencz Orvos, Budapest
Böhm Miklós tanár, Kétegyháza
Brassó, kóm. kath. főgimnázium
    "     Felsőkereshedelmi iskola
    "     Állami főreáliskola
Braun Ádám tanárjelölt, Budapest
Brázay Zoltán kereskedő, Budapest
Brengl János ispán, P.-Tomaj
Breuer Pál gyógyszerész, M.-Lápos
Budai Ádám birtokos, Rea
Budapest I. ker. polgári leányiskola
    "    "     felsőbb     "
    "    " polgári tanárképezde
    "    "     elemi tanítóképezde
    "    "     polg. isk. tanárjel. olv.-terme
    "    "     népiskolai könyvtár
    "     II. ker. állami tanítónőképezde
    "    "     polgári leányiskola
    "    "     felsőkereskedelmi iskola
    "    "     állami főreáliskola
    "     III. ker. Tanuló-utczai iskola
    "     IV. ker. Kegyesrendi Kalazantinum
    "    "    "     főgimnázium
    "    "     Tud. Egyetemi könyvtár
    "     V. ker. főreáliskola
    "    "     polgári leányiskola
    "    "     keresk. akad. Wahrmann kvt.
    "    "     főgimn. mathematikai köre
    "    "     állami főgimnázium
    "     VI. ker. állami felsőbb leányiskola
    "    "     főreáliskola ifj. könyvtára
    "     VI. ker. állami főgimnázium
    "    "     állami Erzsébet-nőiskola
    "    "     községi felső keresk. iskola
    "    "     polgári fiúiskola
    "     VII. ker. gimnázium
    "    "     állami külső gimnázium
    "    "     főgimn természettud. köre
    "     VIII. ker. állami főgimnázium
    "    "    "nbsp;   "     önképzőköre
    "    "     Ludovika Akadémia
    "    "     izr. tanítóképezde
    "    "     polgári leányiskola
    "    "     elemi iskola tanító-testülete
    "     Egyetemi I-ső vegytani intézet
    "     Tanárképző főgimnázium
    "     Műegyetemi könyvtár
    "     Keresk. miniszt. posta-táv. szakoszt.
    "     M. Tud. Akadémia
    "     Orvosi kaszinó
    "     Orsz. m. kir. chemiai intézet
    "     Vakok országos intézete
    "     Erzsébet népakadémia
    "     Orvostanhallg. segélyző-egylete
    "     Országos kaszinó
    "        "         tisztviselők egyesülete
    "     Ref. főgimn. önképzőköre
    "     Nemzeti kaszinó
    "     Házépítők kaszinója
    "     Posta- és táv.-igazgat. könyvtára
    "     M. mérnök- és építész-egylet
    "     Központi posta- és táv-hivatal
    "     Orvosegylet
    "     Eötvös-kollégium
    "     Budapesti könyvtár-egyesület
    "     Székesfővárosi könyvtár
    "     M. kir. szabadalmi hivatal
    "     Állatorvos-egyesület
Budai Mór orvos, Zsarnócza
Bukovinszky Arthúr főfelügy., Gavosdia
Burdáts János főerdész, Ungvár
    "     Lajos mérnök, Budapest
Búza János tanár, Sárospatak
Buzáth Ferencz orsz. képv., Budapest
Büchl Károly mérnök, Arad


Chernel István birtokos, Kőszeg
Chován Károly tanár, Szarvas
Chyzer Kornél min. tanácsos, Budapest
Clementis László tanár, Szeged
Constantin Géza szőlész, Tolcsva
Cukor Lajos orvos, N.-Károly
Csabay Imre ig.-tanár, Kecskemét
Csáktornya, Áll. tanitóképezde
    "     Népiskolai könyvtár
    "     Polgári iskola
Csáky József gazd. intéző, Szalka
Gróf Csáky Vidor, Sz.-Görgő
Csáp Miklós főorvos, Budapest
Csapodi István e. tanár, Budapest
Csatáry Ágoston e. m. tanár, Eperjes
Csefkó Gyula tanár, Hosszúfalu.
Cseres Gyula erdész, Lippa
Cseresnyés József orvos, Veszprém
Csernyus Allán birtokos, Alsó-Bodony
Csigaházy Ernő tanár, Szombathely
Csík Gyula főerdész, Karád
Csík-Somlyó, Gimnázium
Csippék János gyógysz., Budapest
Csiszár Árpád gyógysz., Z.-Szinna
Csizik Károly pü. főtanácsos, Budapest
Csók Lajos birtokos, Közép-P.-Bogárd
Ifj. Csopey László bölcsész, Budapest
Csorna, Premontreiek könyvtára
Csurgó, Ref. főgimnázium könyvtára
Czacher Gusztáv gtiszt, Francziskamajor
Czárán Gyula birtokos, Menyháza
Czegléd, Kaszinó
    "     Áll. főgimnázium
Czibulka János gyógysz., Szt-Endre
    "     Soma erdőgondnok, Á.-Polhora
Czibur Bertalan gyógysz., N.-Mihály
Czigler Győző, m. e. tanár, Budapest
Czingell László gyógysz., Heves
Ifj. Czirer József bérlő, Katoly
Czollner Vincze gyógysz., Székesfehérvár
Czvajna József ig.-tanár, Besztercze


Daits Ede orvos, Felka
Danielisz Károly birtokos, Szentes
Darvas Imre igazgató, Dobrest
Dax Adolf máv. főfelügy., Kolozsvár
Dávid Viktor gyógysz., Eszék
Debreczen, Ref. főiskola fizikai szertára
    "     Főreáliskola
    "     M. k. gazdasági tanintézet
    "     Orvos-gyógyszerész-egylet
    "     Ev. ref. tanítótestület
    "     Felsőkereskedelmi iskola
    "     Róm. kath. gimnázium
Debreczeni Jenő mérnök, Debreczen
Deér Endre gyógysz., Budapest
Deés, Áll. gimnázium
Degen Árpád orvos, Budapest
Demeter Kálmán tanár, M.-Vásárhely
Dercsényi Bertalan hivatalnok, Budapest
Derer Mihály bányatanácsos, Budapest
Deszkásy Boldizsár ügyvéd, Sopron
Deutsch Adolf, magánzó, Gyöngyös
Deutsch Ernő orvos, Budapest
Déva, Főreáliskola ifj. könyvtára
    "     tanári könyvtára
    "     Nemzeti kaszinó
    "     Áll. tanítóképezde
Dezseőffy Béla birt., Sz.-M.-Káta
     "      Emil főszolgabiró, N.-Káta
     "      Géza táblabiró, Budapest
     "      Gyula plébános, Makó
Dicső-Szt-Márton, Polgári fiúiskola
Diel Ede gazdatiszt, Juliamajor
N. Diénes István járásbiró, Kapuvár
     "      Lajos mérnök, Miskolcz
Diósgyőr, Vasgyári kaszinó
Diósy Gyula hivatalnok, T.-Tóváros
Dirner Gusztáv e. m. tanár, Budapest
Doctorics Sándor árv. ülnök, Herpenyő
Dohnányi Pál erdész, Teplicska
Dokupil Vilmos bányatitk., S.-Tarján
Dókus Gyula alispán, Sátoraljaujhely
Dorner Andor keresk., Barcstelep
Dőgl Adolf orvoshallg., Budapest
Dörner István magánzó, S;-Kéthely
Dőry Frigyes birtokos, Paradicsom
   "   József,     "    Dombovár
Dövényi Pál ügyvéd, Székelyhid
Draskóczi Jenő mérnök, Ipolyság
Drucker Jenő gazda, Péczel
Dubsky Ferencz pénztáros, Cs.-Sándorfalva
Duchon János orvos, Zombor
Dudás Fábián mérnök, B.-Kula
Duka Marcel kat. felügyelő, Szeged


Egán Lajos birtokos, Budapest
Eger, Törzs-kaszinó
    "    Áll. főreáliskola
    "     Reáliskola ifj. könyvtára
    "     Áll. felsőbb leányiskola
    "    Áll. vinczellériskola
    "     Kath. főgimnázium
Eggenberger könyvker., Budapest
Ehrlich Henrik bérlő, Fegyvernek
Eibach Emil tkp. igazg., Pécs
Eisenhut Kálmán ispán, Therezovácz
Eltscher Simon tanár, Nyiregyháza
Emich Gusztáv cs. és kir. asztalnok, Budapest
Emsit Kálmán tanársegéd, Budapest
Endrédi Gábor ig. tanár, Kőszeg
Id. Entz Géza e. tanár, Budapest
Eördögh János birtokos, Jászberény
Eötvös Lajos tisztviselő, Tarczal
Báró Eötvös Loránd e. tanár, Budapest
Eperjes, Kat. főgimnázium
    "    "    "     Széchenyi-köre
    "     Ág. evang. főgimnázium
Gróf Erdődy György, Gyepű-Füzes
Erdős János orvos, Inászó
Erdősy Gyula ügyvéd, Kalocsa
Erkel János főmérnök, B.-Gyula
Erkövy Kálmán mérnök, Beszterczebánya
Ernst István vegyész, New-York
Ernuszt Kelemen birtokos, Olad
Erős Rezső jószágigazgató, Nagyvárad
Erreth Lajos orvos, Pécs
Erzsébetváros, Gimnázium
Esztergom; Szt-Benedek r. főgimnázium


Fábián Lajos Mór ak. tanár, Debreczen
Fábry Andor bányagondnok, Kaproncza
    "     Árpád orvos, Rudóbánya
Faludy Géza orvos, Budapest
Fanta Adolf főorvos, Székesfehérvár
Farkas Ferencz intéző, P-Anyala
    "     Gyula birtokos, F.-Sismánd
    "     László egyet. hallgató, Budapest
    "     Ödön birtokos, T.-Sáp
Farnos Árpád orvos, N.-Enyed
Faulhaber Oszkár doh. tiszt, Érmihályfalva
Fáy Árpád gazd. előadó, Licze-Gicze
  "   Béla birtokos, Budapest
Báró Fechtig Imre, Tiszaugh
Fehér Zoltán urad. felügy., F.-Szeli
Fehértemplom, Főgimn. ifj. könyvtára
    "     Áll. főgimnázium
Báró Feilitzsch Arthur, Kolozsvár
Fekete Gyula lelkész, N.-Kikinda
    "     János tanító, B.-Hunyad
    "     Lajos birtokos, Budapest
    "     Zoltán erdőgyakornok, Selmeczbánya
Felső-Lövő, Tanintézetek
Fényes Dezső tanár, Arad
Ferenczy István gimn. ig., N.-Szeben
    "     József tanár, Nyitra
Fest Béla gyógysz, Igló
Figura József erdész, H.-Pereszteg
Finta Lajos mérnök, Arad
Fischer Samu gyógysz., N.-Verőcze
Fittler Béla ügyvéd, Székesfehérvár
Fiume, Áll. keresk. akadémia
Fleischer Gusztáv kereskedő, Kassa
Fleischhakker Gyula bankfőnök, N.-Várad
Fleischhammer Károly adótárnok, Eger
Flóth F. Adolf anyakönyv. felügy., Bethlen
    "     Fodor Ferencz tanárjel., Budapest
Fogaras, Áll. főgimnázium
Fogarasi Béla tanár, N.-Enyed
Gróf Forgách István, N.-Szaláncz
    "    "     László, Mándok
Fornét Gyula m. aljegyzŐ, R.-Szombat
Forster Gyula min. tanácsos, Budapest
    "     István birtokos, Zomba
Földes János főerdész, Lippa
Báró Földváry István, Z.-Ujfalu
Fraenkel Sándor Ügyvéd, Budapest
Fráter Imre főorvos, N.-Várad
Freund Antal tanárjel., Leipzig
Freyzinger Lajos közjegyző, Vácz
Friedmann Benő birt., N.-Várad
Friedrich Béla gazdász, Vereknye
    "     István gazd. intéző, Sinatelep
Fröhlich Izidor e. tanár, Budapest
Fuchs Ádám gazda, R.-Keresztúr
    "     Géza     "     T.-Ujlak
Futó Mihály tisztviselő, Kolozsvár


Gál Gaszton birtokos, Boglár
   "    Károly hivat., Miskolcz
Gálffy. Endre főorvos, Kolozsvár
    "     Ernő gyógysz., Dévaványa
Galgócz, Áll. polgári iskola
Gall János tanár, Dobsina
Gálócsy Árpád gyárigazg., Budapest
Dr. Gänger Arnold orvos, Czibakháza
Garán János orvos, Székelyhid
Garda Dezső mérnök, Debreczen
    "     János erdész, Szováta
Gárdonyi Géza író, Eger
Gáspár János m. főjegyző, N.-Enyed
Geizinger Jenő bérlő, B.-Udvari
Gelléri Szabó János birtokos, Budapest
Genersich Antal e. tanár, Budapest
Gergey Károly táblabiró, Székesfehérvár
Gerlits Sándor, árvah. ig., Szombathely
Gerster Miklós iparfelügyelő, Budapest
Özv. Gerzon Antalné úrnő, Érmihályfalva
Gesztes Lajos főerdész, F.-Tárkány
Ghiczy Elemér birtokos, Szentmihály
Ifj. Gillyén József mérnök, Arad
Glosz Kálmán orvos, Eger
Glücksthal Adolf orvos, Zenta
Goldberger Lajos chemikus, Budapest
Gombár György plebános, Vágsellye
Gombos Gyula intéző, Mezőhegyes
Gondos József tanító, Budapest
Gorka Sándor e. tanársegéd, Budapest
Gorove László birtokos, Budapest
Gothard Jenő birtokos, Herény
Gömöry Sándor, tisztviselő, Kecskemét
Görgey Arthur tábornok, Visegrád
Gráf Nándor tisztviselő, Budapest
Greger Géza főerdész, Bustyaháza
Grittner Albert főmérnök, Budapest
Grodkowsky Gusztáv orvos, Leibitz
Groszman Kornél elekrotechn., Budapest
Grössinger József áll. főnök, Budapest
Gruber Ármin kereskedő, Budapest
Gubányi József birtokos, Pilis
Gubodi Ferencz polgármester, Czegléd
Gulácsy Béla főmérnök, Budapest
Guttmann Izidor chemikus, Szerencs
Gyarmathy Zsigmond urad. ig., B.-Hunyad
Gyertyánffi István igazgató, Budapest
Gyökhegyi Jenő urad. tiszt, Kismarton
Gyömörey Vincze birtokos, Ukk
Gyöngyös, Elemi iskolai tanítói könyvtár
    "     Kereskedelmi csarnok könyvtára
    "     Főgimnáz. ifj. könyvtára
Gyönk, Ev. ref. gimnázium
Győr, Állami főreáliskola
    "     Főgimn. tanári könyvtára
    "     Főreáliskola ifj. könyvtára
    "     Állami tanítónőképző
    "     polg. leányiskola
Győrffy Dezső szolgabiró, Teregova
    "     István assistens, Kolozsvár
    "     Miksa chemikus, Budapest
Györgyi Illés birtokos, T.-Györgye
Gyulafehérvár, Kath. gimnázium
Gyulai Pál e. tanító, Budapest
Gyulányi Lajos tanár, Léva
Gyurcsánszky Ágost tanító, Lietava
Gyuris Géza tanító, Budapest


Hadzsy Jenő orvoshallg., Budapest
Hajdu Aladár gazdatiszt, Bellatincz
Hajdu-Böszörmény, Gimnázium
    "     Nánás, Ref.        "
    "     Szoboszló, Polgári iskola
Hajnal Albert orvos, Ó-Kigyós
Hajnal Endre ügyvéd, Sopron
    "     István orvos, Békés
Hajnos Gyula orvos, Budapest
Halász Árpád tanár, Makó
    "     Elemér birtokos, Csány
    "     Ernő e. hallgató, Budapest
Halka Dániel erdész; H.-Szt.-György
Hambor József káplán, Kassa
Handel Vilmos birt., Selmeczbánya
Hankó Ödön főorvos, Deés
Ifj. Hánn Alajos mérnök, Arad
Hanusz István ig. tanár, Kecskemét
Hanvay Ede ig. tanár, Dobsina
Haraszti Tivadar bérlő, K.-Szt.-Márton
Harsányi Frigyes mérnök, Gyula
    "     István magánzó, Amerika
Hauer Béla birtokos, P.-Bojár
Hauszmann Ferencz tisztv., Budapest
Hazslinszky Károly gyógysz., Budapest
Hegedeős Miklós mérnök, Pozsony
Hegedűs Dénes ügyvéd, N.-Körös
    "     János főorvos, Budapest
    "     József jószágig. Budapest,
    "     Károly isk. igazg. Budapest
    "     Sándor v. b. t. tanácsos, Budapest
Hegyfoky Kabos plébános, Turkeve
Heim Izsó, gyógyszerész, Arad
Helfgott Ármin chemikus, Ujpest
Heller Ágost akad. főkönyvt., Budapest
    "     Jakab orvos, M.-Sziget
Hemmen Mátyás ispán, Ercsi
Hennel Károly bérlő, Sáripuszta
Herbszt Ferencz kasznár, P.-Kovácsi
Hercz Sándor orvos, Losoncz
Herczegh Kamilla úrnő, Pozsony
Heringh Sándor gyógysz., N.-Várad
Hering Zsigmond ügyvéd, Sopron
Herovics János jegyző, Vécs
Hinger Tivadar tisztviselő, Békés
Hirschl Béla főszolgabiró, Bálincz
Hochstrasser János, ügyvéd. N.-Kikinda
Hódnika Ágoston tanár, Sárospatak
Hódmező-Vásárhely, Ev. ref. főgimnázium
Hodosán, Állami iskola
Hofer Károly isk. ig., Budapest
Hoffmann Géza mérnök, Köpecz
Homonna, Kaszinó
    "     Polgári iskola
Hondl Imre gyógysz., Palánka
Hopp Ferencz kereskedő, Budapest
Hornyay Béla orvos, S.-A.-Ujhely
Hort Erzsi tanítónő, Szeged
Hortobágyi Zsigmond tanár, Pancsova
Horváth Caesár tanár, Pápa
    "     Geiza ügyvéd, Tata
    "     Kálmán gyógysz., Kaba
    "     Károly orvos, Debreczen
    "     Lajos     "     Kúnhegyes
    "     Mihály     "     Kecskemét
Gróf Hoyos Viktor, S.-A.-Ujhely
Hőgyes Endre e. tanár, Budapest
Hubert Aladár, erdész, Zólyom
    "     Iván vizvez. igazg., Kolozsvár
    "     Vilmos ügyvéd, Léva
Huchthausen Vilmos urad. felügy., Budapest
Hudyma Emil tanár, Budapest
Gróf Hugonnay Kálmán, Budapest
Huszár Lajos főorvos, Losoncz
Hutyra Ferencz főisk. rektor, Budapest
Hüvös Henrik orvos, Rahó


Igló, Főgimnázium
    "     Tanitóképezde
Ihász Lajos birtokos, Hathalom
Illés Vidor erdész, Apatin
Ilosvay Lajos műegyet. tanár, Budapest
Imecs Béla főerdész, Apátfalva
Imre Miklós ügyvéd, Eger
Ince Kálmán műsz. tanácsos, M.-Vásárhely
Inkey Béla birtokos, Taródháza
Institorisz István, orvos, Arad
Irányi Dezső tanár, Pásztó
Ifj. Irsay György birt. P.-Kisfalud
Issekutz László orvos, Arad
Istvánffy Gyuláné úrhölgy, Budapest
Ivánka István birtokos, Palást
Ivankovich Béla tiszttartó, Pilis-Csaba
Iványi Ernő orvos, Budapest


Jaeger Lajos tanár, Kismarton
Jakab Géza tanár, N.-Szeben
    "     József erdőmester, Brassó
Jákói Géza urad. igazg., Pápa
Jámbor Márton ügyvéd, Z.-Egerszeg
Jankovich Bésán Endre birt., Terezovacz
Jármay Gyula gyógysz., Budapest
    "     Jenő mérnök, Budapest
Jászberény, Közs. kath. főgimnázium
Jellachich Károly orvos, Dárda
Jendrassik Ernő e. tanár, Budapest
Jenovay Dezső ügyv., K.-Félegyháza
Jeszenszky Béla birtokos, Temesvár
Kálmán erdész, Nagybánya
    "     S. közjegyző, Beszterczeb.
Jezerniczky Ákos főmérnök, Szeged
Jobszty Gyula alispán, Beregszász
Joneszku Jenő tanár, L.-Szt.-Miklós
Joós Lajos főmérnök, Nagy-Ág
Jordán Károly tanár, Budapest ,
Józsa Fábián orvos, Alsó-Lendva
    "     György orvos, Tasnád
Juchó Ferencz gyógysz., N.-Szeben
Jura János járásbiró, F.-Visó
Jurkovits Otm[ár]. járásb., N-Miklós


Kabdebó Lajos tanár, Arad
Kaiser Károly orvos, Budapest
Kajdy Béla körjegyző, Nágocs
Kalecsinszky Sándor fő-chemik., Budapest
Kálmán Béla járásorvos, Kassa
    "     Géza hivatalnok, Budapest
    "     Sándor tanító, Szécsény
Kálnay Zoltán mérnök, Nyiregyháza
Kaposvár, Főgimn. ifj. könyvtára
    "     Nemzeti kaszinó Késmárk, Ev. lyceum könyvtára
    "     Főgimn. tanári könyvtár
    "     Állami elemi iskola
Kapuvár, Kaszinő~cgylct
    "     Polgári iskola
Karai Sándor tanár, Debreczen
Karácson Gyula főjegyző, Zombor
Karkovány Ákos gépészmérn., Budapest
Kármán Ferencz tanárjel., Budapest
Gróf Károlyi Gyuláné úrhölgy, Arad-Mácsa
Karsay Jolán igazg.-tanítónő, Győr
    "     Lajos gazdatiszt, Ürmény
    "     Zoltán orvos, Német-Bogsán
Kassa, Kath főgimn. igazgatósága
    "     M. kir. posta- és távirda-igazg.
    "     Állami főreáliskola
    "    "    felsőbb leányiskola
    "    "     felsőbb keresk. iskola
    "    "     polgári fiúiskola
Kaszter Ödön gyógysz., Z.-Egerszeg
Katona Lajos mérnök, Resicza
Katz G. könyvkereskedő, Budapest
Kaufmann Kamill bányakap., Budapest
Kecskemét, Ref. főgimnázium
    "     Polgári leányiskola
    "     Állami főreáliskola
    "     Városi könyvtár
Kecskeméthy Géza borász. fel., Kecskemét
Kék Lajos ügyvéd, Apatin
Kelemen M. István szab. ügyvivő,
    "     Mihály főtörzsorvos, Pécs
Keller Károly tanító, N.-Perkáta
Báró Kemény Anna úrhölgy, Nagyenyed
    "    "     Domokos, Malomfalva
Kemény Ignácz orvos, Budapest
Báró Kemény József, Maros-Németi
    "    "     Ödön, Alsó-Jára
Kempelen Imre birtokos, Moha
Kende Zsigmond birtokos, Nagy-Gőcz
Kencssey Pongrácz kir. tan., Budapest
Keő Jenő orvos, Komárom
Kepes Albert gyógysz., Budapest
Kerbolt László körorvos. Sárosd
Keresztes Zsigmond keresk., Sz.-Fehérvár
Kerner Pál ezredes, Szeged
Kerpely Antal min. tan., Budapest
    "     Kálmán tanár, Debreczen
Kertész Árpád orvos, Dombovár
    "    "     nyomdatulajd., Budapest
    "     Lipót orvos, Dombóvár
    "     Miksa tanár, N.-Várad
Késmárk, Ev. lyceum könyvtára
    "     Szepesi orvos-gyógysz. egylet
    "     Kaszinó
    "     Áll. polg. felső keresk. isk.
Keszler Árpád százados, Budapest
    "     Gyula tanár, Tapolcza
Keszthely, Prem. Társház
    "     Gazdasági intézet
    "     Polgári leányiskola
Kesztler Mátyás plébános, Bukin
Kétli Károly e. tanár, Budapest
Kézdivásárhely, R. k gimnázium
Kézmárszky Tivadar e. tanár, Budapest
Kherndl Antal m. e. tanár, Budapest
Kikindai Aládár mérnök, Kalocsa
    "     Béla gazdász, N.-Kikinda
Kilián Fr. utóda, Budapest (5. p.)
Kirchmayer Gerő birt., K.-Enyiczke
Kirchner Mihály gyógysz., Komárom
Kiss Endre orvos, Hadad
    "     Gyula jegyző, Óverbász
    "     János igazgató, Budapest
    "     Lajos állatorvos, Németujvár
    "     Sándor gyógysz., Felső-Lövő
KisKunhalas, Gimnázium
Kismarton, Esterházy-könyvtár
Kissné Máhr Irén úrhölgy, Szeged
Kisújszállás, Gimnázium
Kiszelly Ervin tanár, Késmárk
Kléh István tkp. igazgató, Budapest
Klein Gyula, zn. e. tanárt Budapest
    "     Pál tanár, Késmárk
Klekner Ferencz gazdatiszt, Gyulamajor
Klucsik István tanár, Szeged
Klug Nándor e. tanár, Budapest
Koch Antal e. tanár, Budapest
Kocsis Géza körorvos, Világos
Kócsy J. erdőtanácsos, Zsarnócza
Koleszár Lajos igazgató, B.-Hunyad
Kollár István gazdatiszt, Vaszar
Kollár Péter árvasz. üln., Esztergom
Koller Gyula orvos, Budapest
Kolozsmonostor, Gazdas. tanintézet
      "       Gazd. int, ifjúság olvasóköre
Kolozsvár, Polg. fiúisk. igazgatósága
     "     M. kir. középisk. tanárképezde
     "      Áll. tanítókép. önképzőköre
     "      M. kir. posta és távirda-igazg.
     "      Ev. ref. colleg. könyvtára
     "      Keresk. akadémia
     "      Orvoshallgatók segélyegylete
     "      Egyetemi vegytani intézet
     "      Áll. tanítónő-képezde
     "      Unitárius gimnázium
     "      R. k. főgimn. tanári könyvtára
Komárom, Megyei könyvtár
    "     Állami polg. leányiskola
Komáromy Lajos mérnök, Szentes
Konecsny János lelk., J.-F.-Szt.-György
Konrád Jenő téb. igazg., N.-Szeben
    "     Márk ig.-tanár, N.-Várad
Konsch Ignácz tanár, N.-Szombat
Korányi Frigyes e. tanár, Budapest
Korbély József főmérnök, N.-Várad
Kordos Gusztáv tanárjel., N.-Lipcse
Kornstein Lajos orvos, N.-Várad
Kósa Gyulá kereskedő, Nyitra
Kósa Miklós tiszttartó, Csurgó
Kosinsky Viktor igazgató, Arad
Kosutány T. orsz. chem.-int ig., Budapest
Kovách Antal orvos, Kunhegyes
Kovács Elek közjegyző, Nyiregyháza
    "     Imre mérnök, Arad
    "     István tanár, Lőcse
    "     József orvos, Salgó-Tarján
    "     főorvos, Szeged
    "     orvos, Budapest
    "     Lajos máv. üzletvezető, Budapest
    "     Sebestyén Endre főorvos, Ipolyság
    "     Zoltán pü. fogalmazó, Lugos
Kovácsy Ferencz birtokos, Tállya
Kovatsits Kálmán szolgabiró Óbecse
Kökényesdy Mihály ügyvéd, M.-Sziget
Kölber Alajos gyáros, Budapest
Kölcsey Ferencz főorvos, Szatmár
König Gyula m. e. tanár, Budapest
Körmend, Kaszinó
Körmendi Lajos áll. főnök, Z.-Brezó
Körmendy Ödön gazdatiszt, Vily
    "     Sándor gyógyszerész, S.-Szt-Péter
Körmöcz, Állami főreáliskola
    "     Főreáliskolai ifjúsági könyvtár
Kőrösy Kornél orvosjel., Budapest
Kőszeghy József ügyvéd, Veszprém
Kövér Kálmán orvos, Budapest
Kövesdi Gyula tanár, Budapest
Kövesligethy Radó e. tanár, Budapest
Kövessy Ferencz bor. felügyelő, Budapest
Krausz Izidor gyártulajd., Budapest
    "     József könyvárús, Veszprém
Krcs Gyula orvos, Vashegy
Krécsy Béla tanár, Budapest
Krenner József e. tanár, Budapest
Krepuska Géza orvos, Budapest
Kristyóry János iparos, Arad
Kriza Ágoston pü. főbiztos, M.-Sziget
Kubek Sándor gyógyszerész, Gyoma
Kubina Ignácz közs. jegyző, Felpécz
Kuhiss Ágost orvos, Érsekujvár
Kugler János ügyvéd, Budapest
Kukuljevic József állatorvos, Kőszeg
Kulin Ferencz gyógyszerész., T.-Nána
Kuliszeky Ernő tanf., Győr
Kulizsák Ferencz százados, Gyula
Kun-Félegyháza, Tanítóképző-int.
Kun Mór gyógysz., K.-Félegyháza
Kun-Szt-Miklós, Ev. ref. gimnázium
Kunc Adolf praelatus, Csorna
Kunfalvy István tv. sz. bíró, Nyíregyháza
Kursinszky László tanító, Debreczen
Kuszka István árvasz. ülnök, Szolnok
Kutassy Mária tanítónő, Pápa
Kürschák József m. e. tanár, Budapest
Lakner Kálmán birtokos, Hék
Lakos Imre polgármester, Szentes
Laky Mátyás tanár, Temesvár
Láng Frigyes orvos, Zomba
Langhof Gyula gyógysz., Szabadka
Lányi Béla e. hallg., Sövényháza
Lányi Gyula ügyvéd, Pozsony
Gr. Laszberg Rudolf főispán, Győr
László Adolf könyvárús, Miskolcz
    "     Domokos mérnök, N.-Szeben
    "     Ernő chemikus, Budapest
László Kálmán orvos, Somorja
    "     Károly orvos, Izsák
    "     Vilmos főorvos, Szentes
Latinovits János főrendi tag, Budapest
Lauch János tanár, N.-Kanizsa
Laudon István tanár, Ungvár
Lázár Béla tanár, Budapest
Lázáry Géza magánzó, Terebes
Lechner Károly e. tanár, Kolozsvár
Leitgeb Imre birtokos, Derecske
Lejtényi György gazd. int., Bábolna
Lengyel Antal tisztv., Szolnok
    "     Béla e. tanár, Budapest
    "     István tisztv., Budapest
    "     József főhadnagy, Budapest
Letenye, Kaszinó
Lévai állami tanítóképezde
Leviczky Albert erdőtanácsos, Budapest
Lichtenstein Salamon orvos, Budapest
Liebhardt István e. hallg., Budapest
Liebner József birtókos, Inárcs-Kakucs
Ligeti Ármin orvos, Visegrád
link József művezető, Szeged
Linszky Károly főerdész, Rahó
Lintner Sándor tisztv., Budapest
Lippai felső keresk. iskola
Lipthay Sándor m. e. tanár Budapest
Liptószentmiklósi polgári iskola
Liptó-Újvár, Főerdő-hivatal
Longauer Lajos orvos, Apatin
Lonkay Antal erdész, Kakasfalu
Losoncz, Főgimnázium
    "     Áll. Tanítóképző-intézet
Losteiner Károly orvos, Eger
Lovrich Gyula főorvos, Nagybánya
Löcherer Lőrincz főorv., S.-A.-Ujhely
Lőcse, Főreáliskola
    "     Kir. főgimnázium
Lőrenthey Imre e. tanár, Budapest
Lőte József e. tanár, Kolozsvár
Lugos, Erdőigazgatóság
Lukács Antal birt., Arad
    "     Jenő orvosjel., Budapest
Lukáts Lajos gyógysz., Veszprém


Maár Mihály orvos, Budapest
Mácz Ákos gyógysz., Gyoma
Madzsar József orvos, Budapest
Mágocsy-Dietz Sándor e. tan., Budapest
Magurányi József ügyvéd, Esztergom
Magyar Ambrus közjegyző, Nagykőrös
Magyari Kossa S. birt., T.-Szt-Márton
Magyar-Óvár, Kegyesrendi gimn.
    "    "     Kazinczy-kör
    "    "     M. k. gazd. akadémia
Majláth Antónia úrhölgy, Budapest
    "     István m. főjegyző, A.-Marót
Makfalvay Gézá ügyvéd, Kaposvár
Makó. Tanító-egylet
    "     Állami főgimnázium
Málnásy Ferencz tanár, Pancsova
Mamuzsich Bódog ügyvéd, Szabadka
Margalit Alfréd gazdász, Toldipuszta
Máriássy Ferencz birt., Márkusfalva
Marjalaky Jenő mérnök, Tiszaroff
Márki János közjegyző, Gyula
Markó László főorvos, Miskolcz
Markos Imre tanár, Szatmár
Markovits József ügyvéd, Kőszeg
      "       Sándor orvos, Vasvár
Mármarossziget, Tanítóképezde
      "       Ev. rev. főgimnázium
Maros György jegyző, B..Csaba
Marosujvár, Főbányahivatal
Marosvásárhely, Ref. kollégium
      "       Társalgó-egylet
      "       Közs. polg. fiúiskola
Maróthy Győző bírt., Zsedény
Martinovich Róbert fogalmazó, Arad
Márton Géza orvos, B -Almás
    "     Zsigmond gazdatiszt, Nagyút
Mathiász József tanító, Nagymihály
Matiasics Dezső közjegyző, Lugos
Matolcsy Miklós chemikus, Budapest
Mattyasovszky Kasszián tanár, Budapest
Matusovits Péter erdész, Liptóujvár
Maurer Mihály tanító, Arad
Ifj. Mauthner Alfréd gyógysz., Budapest
Mayer János tanár, S.-Szt-György
Mednyánszky László birtokos, Medne
Medreczky István tanár, Ungvár
Medveczky E. erdész, Liptó-Ujvár
Megay Gyula orvos, Brassó
Meixner Frigyes gazdatiszt, Kigyós
Melkner Kálmán tanító, Mezőhegyes
Menner Ottó gyógysz., Diósgyőr
Mentovich Ferencz tanár, N.-Kőrös
Messinger Károly orvos, Écska
Mészáros Imre orvos, Abádszalók
Meszéna Lajos urad. intéző, Perbete
Meszlényi Benedek birt., Kisvelencze
Mézes Károly tanító, Ógyalla
Mezey Mihály közjegyző, Nagyvárad
Mezihradszky K. orvos, Szombathely
Mezőhegyes, Ménesbirtok
    "     Kaszinó
Mező Károly gazdász, Szentgál
Mezőtúr, Ev. ref. gimnázium
    "     Közp. olvasó-egylet
    "     Ref. Tanítótestület
    "     Felsőbb leányiskola
Mihalovics Jenő gyógysz., Debreczen
Á. Mihályi József ügyv., Kolozsvár
Miklós Lajos főerdész, Versecz
Milhoffer Sándor birt., T.-Szt-György
Miller Gyula tanár, M.-Sziget
Miskolcz, K. kath. gimnázium
    "     Állami felső keresk. iskola
    "     Múzeumegylet
    "     Ref. főgimnázium
Módly Krizsó tanár, Szombathely
Modor, Tanítóképezde
Moldvai Vilmos erdész, Karapáncsa
Molnár Aladár jogász, Budapest
    "     Ede építész, Kaposvár,
    "     Ferencz gazdatiszt, Budapest
    "     István urad. felügyelő, Körmend
    "     János főorvos, S.-A.-Ujhely
    "     Lajos gazdatiszt, Nagyvárad
    "     Lajos orvos, Csorvás.
    "     Nándor gyógysz., Budapest
Mórász József ügyvéd, Esztergom
Morócz Sándor tanárjel., Ujpest
Morva Kálmán mérnök, Zsámbék
Morvay István orvos, Kovászna
Mosonyi Béla tanár, Győr
Munkács, Gimnázium
Munkácsy Pál orvos, N.-Bocskó
Murányi Károly főerdész, Bálincz
Mülek Lajos ügyvéd, Arad
Müller József tanár, Bpest


Nádbera Pál főerdész, Esztergom
Ifj. Nagel Ottó könyvker., Bpest
Nagy Dezső m. e. tanár, Bpest
    "     Elek gyáros, Sepsi-Szt-György
    "     Imre körorvos, P.-Kovácsi
    "     János ügyvéd, M.-Vásárhely
    "     Lajos ig. tanár, Orosháza
    "     László tanár, Bpest
    "     Miklós tanár, Petrozsény
    "     Miklós gyógysz., B.-Hunyad
    "     Ödön honv.-ezredes, Nagyvárad
Nagy Sándor máv. művezető, Debreczen
Nagy-Bánya, Főgimnázium
Nagy-Becskerek, Főgimnázium
        "         Kaszinó
Nagy-Enyed, Bethlen-főtanoda
        "        Bethl -főtan. ifjúsági kör
        "         Tanítóképezde
    "    Nagy-Kálló, Főreáliskola
Nagy-Károly, Főgimnázium
      "       Régi kaszinó
      "       Állami polg. leányiskola
Nagy-Kikinda, Kaszinó
Nagy-Kőrös, Ref. főgimnázium
Nagy-Mihály, Állami elemi iskola
Nagy.Szalonta, Lelkészegylet
Nagy-Szőllős, Polgári iskola
Nagy-Tapolcsány Polg. fiú- és leányiskola
Nagy-Várad, Távirdaigazgatóság
    "     Főreáliskola
    "     Közs. iskolák
    "     Bihari orvosegylet
    "     Honv.-hadapródiskola
Náthán Bernát főorvos, Gyulafehérvár
Nadeczky Pál birtokos, Felső-Túr
Neisár Károly tisztviselő, Bpest
Nemesszeghy Jenő h. század., Bpest
Németh Lajos százados, Pozsony
Német Lipót ügyvéd, Mohács
Német-Palánka Áll. polgári iskola
Németh Pál birt., H.-M.-Vásárhely
    "     Zsigmondné úrhölgy, Gurahoncz
Neumann Jenő tanár, Szarvas
Niertit Béla gyógysz., Dunaföldvár
Nitsch Rezső főmérnök, Bpest
Nitsner Antal gyáros, Szegzárd
Novák József orvos, Szabadka
Novotny Lajos kir. tan., Bpest
Nöthig János jegyző, Törökkopány
Nunkovits Sándor aljárásb., Letenye
Nuricsán József ak. tanár, M.-Óvár
Nyíregyháza, Ág. ev. gimnázium
    "     Kaszinó
Nyiry Bertalan gyógysz., Bpest
    "     György     "     N.-Várad
Nyitra. Főgimnázium


Odor Béla gyógysz., Szászkabánya
Ó-Gyalla, Meteor.-obszervatórium
Olosz István közjegyző, N.-Bogsán
Ondrus Cyrill tisztvis., Gyulavári
Ordódy Lajos főmérnök, Bpest
Ormándy Miklós tanár, Bpest
Oroszlányi László, ellenőr, Miskolcz
Orsova, Állami elemi iskola
Országh Lajos birtokos, Kistelek
Ortutay Béla birtokos, Ó-Pécska
Ottó Sándor főmérnök, Kecskemét
Óváry Sándor ispán, Iklód
Ózd, Aczélgyári kaszinó
Ory Ferencz gazdatiszt, Honczisor


Pacher Donát tanár, Sopron
Paikoss Endre lelkész, Beszter
Pákozdi Károly orvos, Bpest
Palánszky M. orvos, Sz.-Fehérvár
Palczer Ernő házfőnök, N.-Károly
Pálfi Herman kereskedő, M.-Vásárhely
    "     László szolgabíró, Pacsa
Pallay Lajos ügyvéd, N.-Várad
Pancsova, Állami főgimnázium
Pannonhalmi könyvtár Pap Gyula orvos, Bpest
    "     János kormánysegéd, Bpest
    "     Károly ref. lelkész, Bpest
    "     Tibor jogtanár, M.-Sziget
Pápa, Szt.-Benedek-r. gimnázium
    "     Ref. főisk. könyvtára
Pápay János tanító, Debreczen
Pásthy Karoly igazgató, Kecskemét
Paszlavszky József igazg., Bpest
Pásztor Bertalan ügyvéd, Eger
    "     Dezső orvos, Kaál
Pataky Jenő orvos, Kolozsvár
Páter Béla tanár, Kolosmonostor
Pató Bálint tisztviselő, Bpest
Pattantyús Ábr. M. orvos, Illava
Pauer Imre e. tanár, Bpest
Pauler Gyula tanár, Bpest
Pauncz Lipót orvos, Pécs
Pávai Vajna Gábor főorvos, Pozsony
Péch Aladár tanár, Bpest
Pécs, Állami főreáliskola
    "     Közs. népt. tantest. könyvtára
    "     M. k. posta- és távirdaigazg.
    "     Róm. kath. főgimnázium
    "     Nemzeti kaszinó
Pekár Mihály tanár, Bpest
Penkert Mihály gyógysz., Székelyhid
Perczel Lajos birtokos, Kis-Kajdács
Perényi Antal igazgató, Veszprém
Perneczky Lajos mérnök, M.-Sziget
Pertik Ottó e. tanár, Bpest
Pesko Lajos fogalmazó, Bpest
Péterffy Zsig. főmérn., Kolozsvár
Pétermann József főkertész, F.-Segesd
Pethő Gyula kir. főgeológus, Bpest
Pinkafő, polgári iskola
Pintér Mihály kasznár, Héraháza
Pirkhoffer Gyula gazdatiszt. Kárász
Piróth Endre orvos, Tiszanána
Pisztory Géza orvos, Bpest
Plank Kálmán áll.-főnök, Nándorhuta
Plenczner Lajos tanár, Szarvas
Plósz Sándor miniszter, Bpest
Báró Podmaniczky Géza, Kis-Kartal
Pogány Gyula tanár, Ungvár
Pokorny Tódor mérnök, Bpest
Polinszky Emil vezérfelügy., Kassa
Politovszky István h. hadnagy, Pozsony
Politzer Géza gazdatiszt, N.-Korpád
Polóny János gyógyszerész, Zomba
Pongrácz Géza gyógysz., P.-Ladány
    "     Jenő birtokos, Szilas
Poór Endre gyógysz., Makó
Popper István mérnök, Bpest
Porkoláb Zsigmond joghallg., K.-Tétény
Porutiu Romulus birt., Buziás
Pósch Zsigmond tanár, Keszthely
Pozsony, Toldy-kör
    "     M. k. posta- és távirdaigazg.
    "     Kir. kath. főgimn. ifj. könyvtár
    "     Ág. ev. lyceum könyvtára
    "     Helyőrségi tiszti kaszinó
Pöschl Imre gépészmérnök, Bpest
Preiszner Péter tanár, Brassó
Privigye, Kath. gimnázium
Procopp Jenő orvos, Rákosfalva
Prokes Ignácz tanár, Szabadka
Puky Miklós birtokos, Szárazbeő
Puky Pál mérnök, Kassa
Pulszky Garibaldi mérnök, Bpest
Pum József műszaki tanácsos, Bpest


Rácz István tanár, Bpest
    "     Jenő gyógysz., Miskolcz
Radicsné Petrovits V. tanítónő, Zombor
Radisics Elemér joghallg., Bpest
Rátz László tanár, Bpest
Radnóti Dezső tisztviselő, Kolozsvár
Ragályi Ferencz birtokos, Ragály
Raisz Gedeon min. oszt. tan., Bpest
Rajnai Béla orvos, Bpest
Rakodczay S. hétszemélynök, Zágráb
Rappensberger Vilmos igazg., Óvár
Rásky Béla ügyvéd, Pécs
Ráth Arnold tanár, Bpest
Rauchbauer Józs. ig.-tanár, Trencsén
Rehák Arthúr orvos, Bpest
Reichenhaller Kálmán tanár, Bpest
Reiszmann Gyula kereskedő, Vácz
Remenyik Mihály kereskedő, Kolozsvár
Ifj. Reoli Károly árv. jegyző, M.-Vásárhely
Repcsényi Rezső mérnök, Pozsony
Resicza, Polgári népiskola
Reuter Camilló orvos, Ujpest
Révay Samu könyvker., Eperjes
Rezsőfy Gy. pénztáros. Csorna
Rhénes Imre orvos, Ujfehértó
Richter Lajos tanár, Budapest
Riedt Imre gyógysz., Sárvár
Rigler Gusztáv e. tanár, Kolozsvár
Rimaszombat, Főgimnázium
Ring Géza takp. ig., Arad
Ring Lajos gyógysz., Arad
Ringelhann Gy. titkár, N.-Károly
Riszdorfer Gyula mérnök, Kis-Jenő
Robitsek Sándor min. tanácsos, Budapest
Rombauer Emil ig. tanár, Budapest
Róna Zsigmond aligazgató,. Budapest
Rónay Antal főerdőtanácsos, Ungvár
    "     Ernő birtokos, Kis-Zombor
Rósa Imre földbirtokos, T.-Földvár
    "     Lajos birtokos, N.-Jeszenicz
Rosztóczy Ferencz ur. főintéző, Kalocsa
Rotschnek Jenő assistens, Debreczen
Rozsnyay Kálmán gyógysz., Arad
Rozsnyó, Ev. főgimnázium
Röser János tanár, Budapest
    "     Miklós birtokos, Budapest
Röszler Béla tanár, Temesvár
Röszner Valéria tanítónő, Nagybánya
Ruhmann Lajos gyógysz., N.-Lipcse
Ruisz Gyula jószágfelügy., Bábolna
Ruzitska Béla tanár, Kolozsvár


Safáry Irma ig. tanítónő, Lőcse
    "     János urad, ispán, Gyulavári
Sághi József tanító, Kisbér
Sailer Vilmos ügyvéd, B.-Csaba.
Sajó Elemér mérnök, N.-Becskerek
    "     Károly tanár, Budapest
Salgó-Tarján, Kaszinó-egylet
    "     Aczélgyári tiszti kaszinó Sallai Izor máv. hiv., Székesfehérvár
Samassa János orsz. képv., Eger
Sándor Albert birtokos, Andrásfalva
Saortay Sándor, jegyző, Karancs
Sárkány János orvos, Bács-Topolya
Sárkány Károly birtokos. Csetnek
Sárospatak, Főisk. nagy könyvtár
Sáska Mihály mérnök, Budapest
Saskeőy Fer. plébános, Litke
Sassy János orvos, Miskolcz
Sauermann Juha tanítónő, N.-Kanizsa
Saxlehner Andor birtokos, Budapest
     "     Árpád     "    "
     "      Kálmán     "    "
     "      Ödön     "    "
Say Győző altábornagy, Sz.-Fehérvár
Schafarzik Ferencz főgeológus, Budapest
Scheitz Vilmos orvos, Kolozsvár
Schenek István ny. tanár, Budapest
Schlauch Géza orvos, Budapest
Schmidt Béla e. hallg., Kolozsvár
Scholcz Anna úrnő, Budapest
    "     István ezredorvos, Pécs
    "     Lajos tanár, Budapest
Schőber Emil tanár, Szatmár
Schreiner József tisztviselő, Petrozsény
Schuchné Zányi Janka úrnő, Budapest
Schulek Vilmos e. tanár, Budapest
Schuler Imre közrakt. gondn., Budapest
Schuller Alajosné úrnő, Budapest
Schultz Vendel plébános, Füss
Schützenberger Endre orvos, Földvár
Schwartz Ottó bányat., Selmecz
Schweiger Ferencz ügyvéd, Késmárk
Séllei Imre orvos, Kun-Madaras
Selmecz, Kath. gimnázium
    "     M. k bány. s erd. akadémia
    "     Ágost. ev. lyceum
Selmeczbánya, Akadémiai kör
Semsey Andor birtokos, Budapest
    "     Béla mérnök, Budapest
Sepsi-Szt-György, Collegium
Serák Károly állatk. ig., Budapest
Serly Gusztáv m. főorvos, N.-Károly
Sigmond Elek kir. vegyész, M.-Óvár
Siklós, Községi polgári iskola
Simig Rezső tiszttartó, Kalocsa
Simkó György áll.-főnök, Bonczhida
Simonffy Imre kir. tan., Debreczen
Simonyi Béla főügyész, Aranyos-Marót
Simonyi Elemér táblai titkár, Pozsony
Singer és Wolfner könyvárus, Budapest (2p.)
Sinka Ferencz építész, Esztergom
Sipeky Béla birtokos, Borsicz
Siposs László törvsz. bíró, Győr
Sipos Zsigmond ur. intéző, Tetétlen
Somogyi Béla főjegyző, Ipolyság
    "     Lajos árvaszéki ülnök, Kaposvár
Soós Lajos tanár, Budapest
Sopron, Kaszinó-egylet
    "     M. kir. posta- és távirda-igazg.
    "     Ev. lyceum könyvtára
M. kir. főreáliskola
    "     Áll. felső leányiskola
    "     Szt-Benedekrendi gimnázium
    "     Főreálisk. ifj. könyvtár
    "     Ev. tanítóképző intézet
    "     M. kir. honvédfőreáliskola
Sötét Sámuel vegyész, M.-Telegd
Sperlagh Aladár gyógysz., Budapest
Stassik Ferencz ügyvéd, Nagybecskerek
Staubesand Kurd gazdatiszt, Bábolna
Steer Ferencz miniszt. fogalm., Bécs
Steiner Lajos ügyvéd, Szegszárd
    "     Szilárd e. hallg., Szeged
Steinmayer J. jószágigazg., Budapest
Stern Lázár ügyvéd, N.-Becskerek
Strausz Lajos mérnök, Munkács
Stricker Péter orvos, Ószivacz
Strobl Antal postafőtiszt, N.-Várad
Stromp Gyula tanár, Sopron
Strosz Ernő orvos, Zsombolya
Sugár Károly főerdész, Lippa
Suppan Vilmos ig. tanár, Budapest
Sümeg, Reáliskola
Süteő István ügyvéd, Rimaszombat
Sváb Károly főrendi tag, Budapest


Szabadka, Főgimn. tanári könyvtára
    "     Nemzeti kaszinó
    "     Közkönyvtár
Szabó Aurél ügyvéd, M.-Sziget
    "     Béla gazdatiszt, Pankota
    "     Béla ügyvéd, Szolnok
    "     Dénes e. tanár, Kolozsvár
    "     Elemér ezredorvos, Székesfehérvár
    "     György főerdész, Jánosháza
    "     Gyula tanító, Ujfehértó
    "     Iván ügyvéd, Kecskemét
    "     János kasznár, Csorvás
    "     József tanár, Pozsony
    "     Menyhért ügyvéd, Szentes
    "     Otmár jegyző, Zircz
    "     Sámuel tanár, Kolozsvár
    "     Sándor ügyvéd, Szentes
Szakács Ödön tanár, Kecskemét
Szakolcza, Gimnázium
Szallos János gyógysz., Dombovár
Szamosújvár, M. k. áll. gimnázium
Szarkásy János főerdész, Felsősegesd
Szárnyassy Béla orvos, Uj-Arad
Szartorisz Ferencz tanár, Selmecz
Szarvady Lajos ker. kam. elnök, Szeged
Szarvas, Polgári iskola
Szászsebes, Erdőhivatal
Szászváros, Ev. Ref. Kun-tanoda
    "     Polgári leányiskola
Szatmár, Kir. főgimnázium
    "     Irgalmasr. tanítóképző int.
Szathmáry János v főfelügy., Arad
     "      Mihály főmérnök, Arad
Gr. Széchényi Béla, Budapest
Szeged, Állami főreáliskola
    "    "     fels. leányiskola
    "     Főgimnázium
    "     Somogyi könyvtár
    "     Áll. s. III. ker. polgári iskola
    "     Fa- és fémipari szakiskola
Szegedi Kálmán ügyvéd, Békés
Szegvári Ernő mérnök, Budapest
Szegszárd, Polgári iskola
    "     Főgimnázium
Székely Adolf erdőmester, Alsó-Kubin
    "     Károly tanár, Baja
Székelykeresztur, Tanitóképezde
    "     Unitárius gimn.
Székely-Udvarhely, Ref. kollegium
       "        Kir. áll. főreáliskola
       "         R. kath. főgimnázium
Székesfehérvár, Kath. főgimnázium
      "       főg. ifj. könyvtár
Széky István tanár, Gyöngyös
Szelényi Jenő kohógondnok, Nyustya
    "     Károly tanár, Késmárk
Széll Hugó tkp. pénztárnok, Sz.-Igló
Szemere Huba birtokos, Gomba
Szemző László birtokos, Budapest
Szenczy Győző perjel, Szt-Gotthárd
Szenicz, Polgári iskola
Szentes, M. kir. főgimnázium
    "     Csongr. tört. régészeti társulat
Ifj. Szentiványi József joghallg., Beje
Szentkirályi Kálmán birtokos, Szt.-Márton
Szentpétery Bálint orvos, Kézdivásárhely
Szerb György birtokos, Budapest
Sziberth Gusztáv intéző, Valkó
Szijj Pál máv. ellenőr, Arad
Szikora Béla magánzó, Devecser
Szilágyi Zsigmond főmérnök. T.-Becse
Sz.-somlyó, Kath. püsp. gimnázium
Szilárd István, ig. főmérnök, Győr
Szilassy Aladár orvosj., Budapest
Szilassy Etelka úrhölgy, Gyömrő
Szilasi Jakab chemikus, Budapest
Szily Dezső birtokos, Ollár
    "     Kálmán akad. főtitkár, Budapest
Szirmay Balamér birtokos, Budapest
Szkalla Ferencz g.-tiszt, Alcsut
Szkókán Sándor tanár, Veszprém
Szkurka Andor állatorv., B.-Ujfalu
Szmik Antal mérnök, Budapest
Szobonya Kálmán gyógysz., Szolnok
Szolnok, Állami főgimnázium
Szombathely, Vasmegyei kaszinó
      "       Polgári – leányiskola
      "       Vasmegyei kuhturegylet
Szontágh Tamás geológus, Budapest
Szőcs Miklós erdőfelügy, N.-Szeben
Szőllősi Samu üzletv., Szombatfalva
Szőnyeghy János főorvos, Bécs
Szuk Géza főmérnök, Budapest
    "     Antal polg. isk. igazg., N.-Sz.-Miklós
Szurmó Ambrus tanár, Nagy-Kőrös
Szutrély Lipót ügyvéd, Baja
Szüts Béla mérnök, Budapest


Tabódy Zsolt honv.-százados, Pancsova
Takács Benedek orvos, Szombathely
    "     József tanár, Veszprém
Tapolcza, Vinczellériskola
Tarcsay József körjegyző, S.-Kéthely
Tarczy Dezső ügyvéd, Pápa
Tarnay Endre távirda-ellenőr, Péczel
Tata, Gimnázium könyvtára
Tatár Zoltán igazgató, Nagyvárad
Tauffer Jenő főorvos, Temesvár
    "     Vilmos e. tanár, Budapest
Téchy József orvos, K.-Szt-Miklós
Téglis Gábor főigazgató, Déva
Telbisz György tanár, Arad
Gróf Teleky Arwéd, Brassó
    "    "     Emma, Kendi-Lóna
Temesvár, Délm.-orsz. term.-tud. társ.
      "      Áll. főreálisk. ifj. könyvtára
      "       M. k. posta- és távird.-igazg.
      "       Áll. főreáhisk. tanári könyvtár
      "       Áll. felsőbb leányiskola
      "       Fa- és fémipari szakiskola
      "       M. k. állami tanítóképezde
      "       Felsőkereskedelmi iskola
      "       Áll. főgimnázium
      "       Főreáliskola Petőfi-köre
Temesváry Rezső orvos, Budapest
Tenkei József titkár, Nagyvárad
Teodorovits Ferencz erdőmester, Szabadka
Ternyei Ferencz tanár. Budapest
Terray Lajos orvos, Breznóbánya
Téry Ödön, min. oszt. tan., Budapest
Teschler György tanár, Körmöcz
Teszák Emil birtokos, Budapest
Thaly Zsidmorid v. főfelügyelő. Budapest
Than Károly e. tanár, Budapest
Thanhoffer Lajos e. tanár, Budapest
Thirring Gusztáv aligazgató, Budapest
Thomka László gyógysz., Nyustya
Thuránszky Irén igazgató, Budapest
Thuróczy Károly főorvos, Nyitra
Tihanyi Mór orvos, Budapest
    "     Nándor elektrotechn., Budapest
Timár J. gazd. felügy, Názmánfalva
Timon Béla mérnök, Eger
    "     Zoltán isk. ig., Arad
Tóbiás Miklós főerdész, Belényes
Toldi Béla ügyvéd, Pécs
    "     János tanító, T.-Szt-Márton
Tolnay Lajos igazg., Budapest
Tomanek Lajos pü. titk., Eger
Torda, Kaszinó
    "     Unitárius gimnázium
    "     Állami polgári iskola
Tornallja, Gömöri egyhm. könyvt.
Tóth Elek orvos, Tolcsva
    "     Gyula lelkész, Tarna-Néra
    "     Imre főorvos, Selmecz
    "     Kálmán tanító, R.-Szt.-Mihály
    "     Károly mérnök, Szegszárd
Tóthfalussy Ódön gyógysz., Majsa
Török Aurél e. tanár, Budapest
    "     Gyula gyógysz., Galgócz
    "     Sándor     "     Budapest
Töry Gusztáv min. tan., Budapest
Trajánovits Antal gyógysz., B.-Ujfalu
Trajtler József mérnök, Konjica
Trencsén, Kaszinó
Trencsén-Teplicz, Fürdő-alap Kvtára
Tritz Lőrincz tanító, Merczifalva
Trón Gyula gyógysz., Újfehértó
Trsztyánszky László erdész, Pécsvár
Turnovszky Jenő orvos, Budapest
Turócz-Szt-Márton, Olvasó-Egylet
         "          Felsőker. iskola


Udvarhelyi Ilona tanítónő, Veszprém
Udvary Géza lelkész, D.-Földvár
Ugray Lajos tanár, Homonna
Ujj János mérnök, Kis-Jenő
Ujpest, Állami polgári fiú-iskola
    "    "    "     leányiskola
Uj-Szt-Anna, Polgári fiúiskola
Ujvidék, Polgári iskola
Ulmanek Gyula tanár, Gyöngyös
Unger Géza körorvos, Köttse
Ungvár, Társas-kör
    "     Állami agyagipari szakiskola
    "     Főerdőhivatal
Urbán Gusztáv állatorvos, Pancsova
Ursziny László gyógysz., B.-Csaba
Ürmössy Kálmán tanár, Körmöcz


Vácz, Kaszinó-kör
    "     Kegyes tanitórendi főgimn.
    "     Siketnémák orsz. intézete
Vadas Jenő tanár, Selmecz
Vadász Lipót ügyvéd, Kisvárda
Vadona János birtokos, Fiume
Vagács János ellenőr, N.-Károly
Vagner József kanonok, Nyitra
Vágó László főerdész, Kecskemét
Vágújhely, Reáliskola
Vajna István birtokos, Bonczhida
Valovits Ferencz gazdatiszt, Csobánka
    "     Gyula főorvos, N.-Kikinda
Vámos Dezső tanár, Budapest
Vámossy Mihály     "    "
Vangel Jenő     "    "
Várady László orvos,     "
    "     Ödön ügyvéd, N.-Várad
    "     Zoltán chemikus, Budapest
Varannó, Közs. isk. tantestület
Vargha Antal gyógysz., Battonya
Varga Bertalan keresk., Kassa
Varga Jenő e. hallg., Rákospalota
Vargha Lajos tanár, Szombathely
Varga Pál orvos, Tolna
    "     Sándor tanárj., Kolozsvár
    "     Zsigm. főorvos, Székesfehérvár
Várnay Lipót könyvárús, Szeged
Varró János orvos, Mohol
Varságh Zoltán lapszerk., Budapest
Vas Gusztáv felügyelő, Arad
Vásárhelyi Béla birtokos, Arad
      "      Imre     "     Szomor
      "      László     "     Lökösháza
Vass Sándor orvos, Arad
Vasváry Béla gyógyszerész, Budapest
Vécsei Géza gyógysz., Erzsébetfalva
Vecsey Zoltán birtokos, Debreczen
Végh Endre birtokos, Rábakövesd
Velits Ödön polgármester, Torda
Vén Mihály lelkész, Bikfalva
Veninger Ferencz főmérnök, Zágráb
Verebély László e. m. tanár, Budapest
Versetz, Áll. főreáliskola
Véssej Mihály földbirtokos, Vése
Veszperényi József körorvos, N.-Mihály
Veszprém, Róm. kath. főgimnázium
    "     Kath főgimn. ifj. könyvtára
    "     Polgári fiúiskola
Vetter K. Pál bor. felügy., Pozsony
Vida Zoltán albiró, Budapest
Villányi Béla Árpád orvos, Budapest
Vincze Dániel hivatalnok, Kál
Vind István mérnök, Eger
Virágh László mérnök, Kisvárda
Vitál Jenő hivatalnok, Budapest
Vladár Emil birtokos, Kladza
Vnutskó Ferencz főmérnök, Budapest
Vojtek Lajos mérnök, Szatmár
Vörösmarty Kálm. számv., Ujszász
Vörösváry Szigfrid tisztviselő, Budapest
Vuskits György tanár, Keszthely


Wagner I. Ágoston tanár, Arad
    "     Dániel orvos, B.-Csaba
Waligurszky Antal tanár, N.-Kanizsa
Wartha Vincze m. e. tanár, Bpest
Weidinger Dezső birtokos, Baja
Wein Károly gyárigazg., Késmárk
Weininger Károly tanító, Karancs
Weisinger György építész, Bpest
Weisz Ödön orvosj., Fegyvernek
Weisz Samu orvos, Komárom
Weiszburg Gyula rabbi, Bpest
Weresmarthy Miklós ügyvéd, Szt-Endre
Widder Mór gazdatiszt, A.-Széplak
Winkler Albert főorvos, N.-Enyed
    "     Gyula nevelő, Nágocs
Wirth Árpád gyógyszerészh., Bpest
Wirtzfeld Béla orvos, Kunhegyes
Wittmann Ferencz m. e. tnr., Bpest
Wolafka Antal jószágf., Debreczen
Wolf Emil e. hallg., Bpest
Wolff Gyula gyógysz., Torda
Wolff Sándor keresk., Kismarton


Zágráb, M. k. posta és táv. igazg.
Zala-Egerszeg, Felsőkereskedelmi iskola
        "         Áll. főgimn. ifj. könyvtára
Zalányi Farkas birt., Veresegyháza
Zalár István főorvos, Borsód
Zalatna, Vegyelemző hivatal
Zányi Béla birtokos, B.-Kula
Zborovszky Pál osztálmérnök, Brád
Zenta, Gimnázium
Zeyk Károly birtokos, Ajton
Zilah, Ref. főgimnázium
    "     Polg. leányiskola
Zombor, Főgimnázium
    "     Városi könyvtár
Zorkóczy Samu igazg., Pozsony
Zöldy János orvos, Gyula
Zünke Dénes hivataln., Piski


Zsakó István orvosj., Kolozsvár
Gróf Zselénszky Róbert birt., Bpest
Zsigárdi Flóra tanítónő, Gyöngyös
Zsigmondy Béla mérnök, Bpest
      "       Géza       "      "
Zsilinszky Endre birt., B.-Csaba
Zsilinszky Mihály államtitk., Budapest
Zsoldos Benjámin tanár, Sárospatak
    "     Ferencz mérnök, Szentes
Zsolna, Áll. főreáliskola
Zsombolya, Kaszinó-egylet
Zsótér Andor birtokos, Óbecse.

1904. október 1-ig összesen 1538 példány.