SEMMELWEIS
ÖSSZEGYÜJTÖTT MUNKÁI

A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL
ÖSSZEGYÜJTÖTTE S EGY RÉSZÉT NÉMETBŐL FORDITOTTA

GYŐRY TIBOR dr.

AZ ORVOSTÖRTÉNELEM TANÁRA
A BUDAPESTI KIR. MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEMEN

SEMMELWEIS ARCZKÉPEIVEL,
SIRJÁNAK ÉS SZOBRÁNAK ÁBRÁIVAL
S A M. T. AKADÉMIÁHOZ IRT LEVELÉNEK MÁSOLATÁVAL

BUDAPEST
MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ TÁRSULAT
1906

Függelék: Markusovszky Lajos írásai Semmelweisről

Életrajzi összefoglaló
az elektronikus kiadás gondozójától


TARTALOMJEGYZÉK

Tractatus de vita plantarum (1) – Jegyzet
A gyermekágyi láz kóroktana (29) – Jegyzet
A gyermekágyi láz fölötti véleménykülönbség köztem s az angol orvosok közt (57) – Jegyzet
A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és prophylaxisa (73) – Jegyzet
Nyilt levelek a szülészet tanáraihoz – Jegyzet
Két nyilt levél Spaeth J. dr.-hoz és Scanzoni F. W. dr.-hoz (495)
Két nyilt levél Siebold Ede G. J. dr.-hoz és Scanzoni F.W. dr.-hoz (511)
Nyilt levél a szülészet összes tanáraihoz (539)
A szt.-pétervári orvosegylet a gyermekágyi láz oktanáról és védkezeléséről (604) – Jegyzet
[Nőgyógyászati dolgozatok] – Jegyzet
A terhes méhszáj zsákszerű kitüremkedésének ritka esete (641)
Méhrostdag (uterus fibroid) kiirtása és ujra termődése; rendes lefolyású terhesség (644)
Hét hónapos terhesség, rendkívüli nagyságú rostos méhpöfeteg mellett (645)
Az ivarvérzés körüli régibb és ujabb elméletek (647)
Az ivarvérzés és ennek rendellenességei (656)
A petefészektömlők (Ovarienkysten) műtéti kezelése (695)
Miheztartási rendszabályok a pesti kir. magy. tud.-egyetem szülészeti klinikáján (714) – Jegyzet
Életrajzi vázlat (716)
Jegyzetek (716)
Kimutatások Semmelweis klinikájáról (722)
Közlemények Semmelweis klinikájából (723)
Irodalom (724)


Értünk hevült, miattunk megszakadt szív!
Te az enyészet ágyán porladó!
Késő, de tartozott szent hódolat hív:
Egy nemzeté, im e hálás adó.

ARANY

ELŐSZÓ

Ha összehasonlítjuk az orvosi tudomány mai álláspontját azzal, a melyen a tudomány vezető férfiai hatvan esztendő előtt állottak: lehetetlen, hogy szemünkbe ne tűnjék az a nagy haladás, mely gyökeresen átalakította az akkori nézeteket, a tudománynak úgyszólván minden ágát.

Két emberöltő fergetegei vonultak végig az orvostan mezején, de SEMMELWEIS tanítását nem mosták alá; sőt ellenkezőleg: termékenynyé tették azt az akkoriban ugyancsak száraz talajt, melybe ő annak magvait elhintette. Az őt követő kor sem változtatott mindmáig semmit az ő igazságain, csak magyarázatukat és igazolásukat hozta meg.

Tudományunk fejlettségének erős jele az, hogy immár képesek vagyunk biztos szemmel kiválogatni, mi a maradandó benne és mi vár még fejlesztésre: változtatásra.

SEMMELWEIS tanítása maradandó kincsünk. Értéke két körülményben rejlik. Mint tudományos tétel: sziklaszilárdsággal, megdönthetetlenül áll előttünk; mint gyakorlati tétel: százezrek életének vált megtartójává. Az előbbinek a tudományos buvár higgadt agyveleje volt a megteremtője; az utóbbinak szülőanyja: szíve volt; ennek a vérébe mártotta tollát is.

SEMMELWEIS megváltójává lett az anyák életének – megváltotta őket a sajátjával.

Martyréletet élt, martyrhalált halt.

Átadom immár SEMMELWEIS összegyüjtött munkáit a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatnak és köszönöm, hogy kiadásukat reám bizta.

Szolgáljon e kötet nemcsak a SEMMELWEIS iránt való ihletett hódolat csendes jeléül, de hangos szóval hirdesse nagyságát, az ő saját, világhoz szóló hangján.

Terjedjen el e munka SEMMELWEIS szellemi nagy hagyatékának legközvetlenebb letéteményesei: a magyar orvosi kar tagjai közt!

Repülj utadra most... De nem, ne még,
Szárítsd föl nedvesült szárnyaidat:
Nehéz vagy a könyhullatás miatt,
Melylyel emlékeinek áldozék.

(Arany.)

Budapest, 1906 augusztus 13-ikán,
SEMMELWEIS halála 41-ik évfordulóján.

Győry Tibor.