FÜGGELÉK

Miheztartási rendszabályok
a pesti királyi magyar tudomány-egyetem szülészeti klinikáján
a gyakorlati szülészet tanulói és bábanövendékei részére,
a gyermekágyi láz elháritása végett.

Minthogy a gyermekágyi láz eseteinek túlnyomó többsége oly módon keletkezik, hogy a tanulók és bábák olyan ujjakkal végzik a vizsgálatokat, a melyek vagy a bonczolatok alkalmával vagy hullarészekkel való érintkezés által bemocskoltattak; mivel továbbá ugyanígy mocskoltatnak be az ujjak, ha a tanulók vagy bábanövendékek beteg gyermekágyasokkal érintkeznek, kiknek betegsége bomlott anyagokat termel, vagy pedig ha a tanulók belgyógyászati és sebészeti klinikákon, avagy belgyógyászati, valamint sebészeti exanthemás osztályon, vagy a nőgyógyászati osztályon fekvő betegekkel érintkeznek, kiknek betegsége bomlott anyagokat termel; ezért tiltva van, hogy a tanulók és bábanövendékek a gyakorlati szülészeti tanfolyamnak tartama alatt ilyenféle foglalatoskodásban részt vegyenek.

Ennek következtében a gyakorlati szülészeti tanfolyamra való felvételből mindazok az orvosok ki vannak zárva, kiknek hivatásához hozzátartozik, hogy bonczolatokkal, vagy pedig olyan betegekkel foglalkozzanak, kiknek betegsége bomlott anyagokat termel; ide tartoznak: az ép- és kórboncztan, a sebészeti klinika assistensei, a műtőnövendékek, a sebészeti másodorvosok, stb.

Köteleztetnek a gyakorlati szülészeti tanfolyam tanulói és bábanövendékei, hogy minden egyes szülészi vizsgálat előtt és után kezeiket a vajudó-szobában tartott chlorvízzel addig mossák, míg a kéz sikamlós lesz.

A mosás elmulasztása a gyakorlati szülészeti tanfolyamról való kizárással lesz büntetve.

Minthogy a tanulók és bábanövendékek jövendő önálló gyakorlatukban nem fogják elkerülhetni, hogy oly betegekkel érintkezésbe ne jussanak, kiknek betegsége bomlott anyagokat termel, ezért már most is a legerélyesebben figyelmeztetjük őket, hogy jövendő önálló gyakorlatukban a chlormosásokat minden szülészi vizsgálat előtt és után teljesítsék s igy elhárítsák a szerencsétlenséget, melyet a chlormosások elhanyagolása idézne elő.

Pest, 1861. május 27.-én.

Semmelweis,
a szülészet ny. r. tanára
a pesti kir. magyar tudomány-egyetemen.