II. Az ember zsírszükséglete és a növények.

A mindennapi kenyér kérdésével foglalkozva, a multat és a jelent szemügyre vettem s a kérdések egész sorozatára iparkodtam megfelelni. E kérdések közül legfontosabb az, vajjon mire van az emberi testnek szüksége, hogy az élet folyamán keletkező hiányokat pótolja, továbbá elégséges-e e czélra a növényvilág?

Tekintve e kérdések nagy jelentőségét, továbbá, hogy az ember eledelét adó növényeket még nem merítettük ki, szükséges velök még egyszer foglalkozni.

Miként föntebb láttuk, az embernek a szerves világból háromféle táplálékra van szüksége: fehérje félére, szénhidrátra és zsiradékra; mindezeket megtalálhatja a növényvilágban. A szénhidrátot legkönnyebben találja meg, a mennyiben a növény legnagyobb része szénhidrátokból áll, a mely anyagok közül a legkönnyebben megemészthetőket, tehát a keményítőt, czukrot, inulint s egyebeket ősidők óta használja; a legnehezebb azonban a növényekből a kellő mennyiségű fehérjét megszerezni.

A kérdés, mely még megoldásra vár, az: honnan szerezte és szerzi be az ember a táplálékhoz szükséges zsiradékot?

Ha e kérdésre válaszolunk, első sorban az tűnik szembe, hogy, miként a mindennapi kenyér dolgában óriási különbség volt és van, úgy van az a zsiradék dolgában is. Az indiánus bölényzsírban süti meg a tengerit s úgy eszi. Az eszkimó az állati zsirt iszsza, akár a vizet, a déli vidék lakosa pedig csínján bánik vele. Ezzel szemben a mérsékelt éghajlat alatt élő munkás embernek közepes munkában (VOIT szerint) 52 g, nehéz munkában 95 g a mindennapi zsirszükséglete. A katona zsírszükséglete szintén pontosan meg van határozva, azonban ez is más béke idején, más háború alkalmával, sőt a különböző államok e tekintetben nagyon is eltérnek.

Már az eddig mondottak eléggé bizonyítják, hogy az emberi szervezetnek szüksége van zsiradékra, és hogy a zsírszükséglet vidékenként és a különböző viszonyoknak megfelelőleg igen különböző.


87

1. A nomád és földművelő népek zsírszükséglete.

Ha zsírszükséglet dolgában a legősibb korba képzeljük magunkat, az indiánoknál csak az imént említett állapot, t. i. az állati zsiradék fölhasználása látszik természetesnek; ugyanez mondható általában a vadász- és halásznépekről. De a nomádnépeknél már változtak a viszonyok. E népeknek ugyanis szelídített állataik voltak s minthogy az állatok tejét részint szekéren, részint lóháton, vagy más módon való vándorlásaik közben tömlőben vitték magukkal, a tejben levő zsírrészecskék természetszerűleg vajjá verődtek össze; így azután nemcsak az elejtett vad- és háziállatok zsírja állt rendelkezésükre, hanem a tejből kapott vaj is. A nomád arabok még ma is juhaik és kecskéik tejéből készített vajat használnak; minthogy azonban ott a vaj az éghajlati viszonyoknak megfelelőleg nagyobbrészt folyékony, azért iszszák.

A zsírszükséglettel való ellátás még kedvezőbbé vált, midőn a népek letelepedvén, földműveléssel kezdtek foglalkozni, s miközben a növények termékeit kihasználni törekedtek, sikerült nekik a növények magvaiban hol kisebb, hol nagyobb mennyiségben található olajat felismerni és czéljaikra fölhasználni. A milyen régi tehát a földművelés, oly régi lehet a növények szolgáltatta zsír és olaj használata; és a meddig a földművelés ma elterjedt, mindenütt találtak növényeket, melyeknek magvai olajat adnak. De csakis a déli vidékeken szolgál a növények adta olaj a mindennapi kenyér kiegészítő részéül, az északi népek megmaradtak az állati zsírnál és vajnál. A legsajátszerűbb, hogy a déli népek a növények adta zsírokat és olajokat oly régóta használják, hogy a legtöbbnél alig lehet a vaj használatát történeti adatokra támaszkodva kimutatni. Így vagyunk pl. a rómaiakkal és görögökkel. De a körülöttük élő népek mindegyikénél legalább a vaj használata kimutatható, a mely kétségtelenül oly korra esik, mikor a növények gyümölcsének és magvainak ilyetén való felhasználása még nem ölthetett nagy mértéket. Ily népek a thrákok, a szkithák, kik lótejből készítettek vajat s valószinűleg a frigiaiak is. (1) A régi zsidók is ismerték a vajat, később azonban az olajoskorsó volt a háztartás egyik legfontosabb kelléke. A régi időben Indiából sok vajat hoztak a Vörös-tenger mellékére, mai nap azonban mind e vidékeken különböző növényi olajak és zsírok általánosan használatosak, sőt némely vidéken oly nagy a bőség, hogy az olaj nagy részét az északibb vidékekre viszik s egyrészt ételül, másrészt ipari czélokra használják fel.

Hogy mely növény magvának olajtartalmát sikerült az embernek legelőbb felismernie és előállítania, arról hallgat a krónika, de még fogalmunk sem igen lehet róla.

(1) HEHN, Kulturpflanzen u. Hausthiere.


88

2. Az ó-világi növényi zsír és olaj.

Nagy jelentőségére való tekintetből e helyen az olajfát (Olea europaea) említem elsőnek, a mely fa a Földközi-tenger környékén a flórának egyik legjellemzőbb fája (32. kép), melyről az "olajfák régiója" elnevezés is származik. Tekintve, hogy a vad állapotban előforduló, a mi kökényünkre emlékeztető, szúrós tövissel ellátott olajfa gyümölcse hasznavehetetlen, azt kell

32. kép. Az európai olajfa (Olea europaea) leveles, virágzó ága.


89

hinni, hogy az ember más növény, akár a szezám, akár a mák olajtartalmát régibb idő óta ismerte és használta és hogy azok a népek, melyek e fa művelésére rájöttek, minden bizonynyal Szíria, Palesztina, Föniczia őslakói, a műveltségnek magas fokán állottak s nagy leleményességet tanusítottak. Mert bizonyos, hogy a föld hasznosításának legmagasabb foka, mely a földművelést úgyszólván betetőzi, a fatenyésztés, mely csak ott lehetséges, hol az emberek régóta letelepedtek s a fákra is kiterjesztik művelő munkájukat, nem érván be avval, a mit a fák maguk nyujtottak. (1) Ily törekvések közben fejlődött a fatenyésztés, így jöttek rá arra is, hogy az olajfa, ha szemzés útján nemesítik, ha beoltják, mint Algirban, ha jobbféle kiválóbb magból, végre ha vesszők útján, akár a fűzfát szaporítják: olyan gyümölcsöt terem, mely nemcsak kedvelt és nagyfontosságú eledel, hanem nagymennviségű (40%) kitünő olajat is ad.

Az ősi időben Palesztina volt az olajfa művelésének legfőbb területe. Mikor a zsidók oda bevándoroltak, már készen találták az olajfa-művelést, melyet azután a zsidó királyok (különösen DÁVID és SALAMON) nagyon támogattak, úgy hogy az olajfa, a fügefa és szőlő mellett a polgári jólétet képviselte. E három termesztett növény alkotta az "Igéret földjének" gazdagságát.

Palesztinából az idők folyamán nyugat felé terjedt az olajfa művelése: előbb Görögországba, később Itáliába. TARQUINIUS PRISCUS idejében (616–578 Kr. sz. e.) még egyetlen egy termesztett olajfa sem volt Itáliában, úgyszintén Afrikában és Spanyolországban; 300 évvel később azonban M. SEIUS, mint a kincstár őre, az év minden részében egy garasért 10 font olajat adott a népnek. További huszonkét évvel később már oly nagy arányokat öltött az itáliai olajkészítés, hogy az összes meghódított országokba vittek ki belőle (PLINIUS, Historia naturalis XV. 2.).

Galliában még előbb kezdték az olajkészítást, mint Itáliában, a mennyiben a fönícziaiak 680-ban Kr. sz. e. Marseille-be hozták, (2) melynek vidékén s általában Francziaország déli részében legvirágzóbb rna az olajfa művelése.

Általában mondható, hogy a Földközi-tenger környékén lakó népek rendkívül fölkarolták az olajfát, a mely a szíriaihoz hasonló száraz éghajlat alatt mindenütt jól bevált, s most már a Fokföldön, sőt 1560. óta Mexikóban és Peruban is meghonosodott, habár az amerikai olaj nem igen kellemes.

A termesztett olajfa nem éppen szép fa (33. kép), egészben véve fűzfáinkra emlékeztet, csakhogy egész éven át zöld és nagyon lassan nő; ezért a fája nagyon sűrű szálú és kemény, a miért is rendkívül sok és fontos czélra alkalmazzák. Minthogy a fája igen tartós és nem hasadozik, a régiek istenszobrokat is faragtak belőle.

(1) PÁTER BÉLA, A gyümölcsfatenyésztés történetéből. Term. Tud. Közl. XXXIV. évf.
(2) Spanyolországba PLINIUS (élt 23–79 Kr. u.) idejében került.


90

A fájánál sokkal nagyobb fontosságú a csonthéjas gyümölcse (oliva), mely sok vidéken kimeríthetetlen gazdagság forrása. Első sorban fontos az éretlen oliva mint élelmiszer, azután pedig az érett gyümölcs magrejtőjéből előállított olaj, melyet eddig semmiféle más olaj nem tudott hátra szorítani.

33. kép. Olajfa-erdő Flemcen mellett (Algéria).

Az oliva félig érett állapotban, mikor még keményítő tartalmú s az olajtartalomnak még nyoma sincs benne, igen sok népnek általános eledele; nyers állapotban gyomorerősítőnek tartják. A híres spártai ebédeken, melyek fekete levesből, árpakenyérből és egy pohár borból álltak, csak oliva, azonfelül még sajt és füge volt megengedve csemegének. Spanyolországban október–deczemberben szedik le az ennivaló, tehát még nem érett olivát, azután 8–14 napig vízben áztatják s miután a vizet több ízben megújították, agyagedényekben más növények közé rakva, besózzák. Így besózva


91

34. kép. Olajbogyószedés Mentone vidékén.


93

a szegény és páratlanul kevéssel beérő népnek rizskása mellett legfontosabb eledele.

Sóban, eczethen és fűszererel becsinálva, kereskedésbe is kerül. (1)

Az érett oliva magrejtőjáből sajtolt olaj a déli vidéken a vajat úgyszólván teljesen kiszorította s különben is minden másféle zsírt pótolhat; minélfogva a népek életében rendkívül nagyfontosságú tényező. Az olaj készítésére vonatkozó műveletek vidékek szerint különbözők. Leggondosabbak Francziaország azon megyéiben, melyek a Földközi-tenger mellékén terülnek (34. kép). Az első termék adja azt a szép sárga színű és szagtalan olajat, melyet mi táblaolaj néven salátára szoktunk használni s a mely a Provence-ban levő Aix községtől aixi – újabban nizzai – olaj néven ismeretes. Az első sajtolás maradékából kapott olajat fa-olaj néven ismerjük. A fa-olajat úgy állítják elő, hogy az olivát rakásba gyűjtik s így hagyják állani; a bekövetkező erjedés eredményezi, hogy a gyümölcs anyagai jobban engedik kiválni az olajat; azután megőrlik és sajtolják. Ez az olaj ételhez nem használható, mert rendesen avas szokott lenni, annál fontosabb ipari czélokra való alkalmazása. Pl. Velenczében és Marseilleben szappant gyártanak belőle; ennek az iparágnak arányairól némi fogalmat adhat, hogy csupán Marseilleből évente 34 millió kg ilyen szappan kerül forgalomba.

Az olajfa fontosságára még sok más körülményből is lehet következtetni: a Biblia szerint a galamb Noé-nak az özönvíz után olajágat hozott a csőrében, azóta szerepel az olajág a béke jeléül; a görög játékok némelyikén (Olympia) vad olajfa ágából készült koszorút adtak a győztesnek stb. Az olajat egyházi, tehát szent czélokra használta és használja még ma is némely egyház, hogy szertartásait kenetesebbé tegye. E szokás azon hiedelem alapján vonult be az egyházba, hogy a keleti népek az olajat erősítő hatásúnak tartották; a bajvívók is olajjal kenték meg testüket viadal előtt. Az utolsó útra kíván erősíteni az "utolsó kenet" is.

Így látjuk, hogy az olajfát és termékeit bizonyos varázs környékezi; ebből érthető, ha a görögök törvénynyel biztosították a termesztésát s minthogy a szűziesség jelvényének is tekintették, csak jóerkölcsű hajadonoknak és ifjaknak volt megengedve, hogy a gyümölcsét szedjék.

Jóllehet az olajfa olaja rendkívül jó és az olajfa művelése rendkívül jövedelmező: (2) mégsem érte el terjedésánek tetőpontját, még pedig azért, mert szerte-széjjel az egész világon sok más növény is van, mely olajat ad az embernek s a melyet azután hol ételül, hol más czélokra felhasznál.

Az a növény, mely az olajfa-termesztés terjedését megakadályozhatja, sőt Franczia- és Olaszországban már délebbre is szorította, az olajos

(1) Görögországban érett olivát is szokás becsinálni, fekete olivának nevezik s ünnepnapokon igen kedvelik.
(2) Egy olajfa évenként 18–25 kg olivát érlel, 100 kg olivából pedig 15 kg olajat kapni. Andalusiában 20.000 fából álló olajfa-ültetvény van, mely évenként 33.000 kg olajat ad.


94

szezam (Sesamum indicum). Minthogy e fűnemű növény magva legbőségesebben tartalmaz olajat (60%) s a vadon termő növény magva is felhasználható, valószínű, hogy a szezam-olaj régibb, mint az olajfa olaja. Eredeti hazája a Szunda-szigetek, hol most is vadon terem. Két-három ezer éve, hogy Indiába és az Eufrátesz mellékére bevitték, azután került Egyiptomba, innen elterjedt a Földközi-tenger környékén; jelenleg Oroszországban, Magyarország déli részében és Németország melegebb vidékein is művelik. Amerikába a portugálok vitték be Guinea partjairól. Legjobban kedvelik a szezam-olajat a Keleten, különösen Indiában, a hol igen fontos élelmi czikk.

35. kép. Az olajos szezam (Sesamum indicum) virágzó ága.

Már a legősibb időben a magját kenyérrel, vagy süteménynyel ették, Görögországban még most is szokás némely süteményt szezam-magvakkal behinteni, mint minálunk mákkal. A szezam-olaj világos színű, igen kellemes ízű, a miért különösen Amerikában az olajfa-olajnak nagy versenytársa. Kelet-Indiából, különösen Madrasból és Egyiptomból nagymennyiségű szezam-mag kerül részint Londonba, részint Marseillebe, hol a kereskedők maguk sajtolják ki, minthogy a termesztő országokban a bennszülöttek nem bánnak vele elég tisztán.

Az ázsiai szigettenger vidékén a kókuszpálma (Cocos nucifera) válik ki, mint olajtermő növény (36. kép). E növény egyébiránt nemcsak olajat ad,


95

36. kép. A kókuszpálma (Cocos nucifera).


97

hanem oly sokfélére használják, hogy a nevezett vidéken épp oly fontos, mint Dél-Amerikában a mauritia-pálma, vagy Arábiában és Afrika északi részeiben a datolyapálma. (1) A hinduk népmondája szerint 99 czélra szolgál s a kenyérfa és a banán adta mindennapi kenyérnek méltó kiegészítője.

E nagy hasznára való tekintetből éppen nem lehet csodálni, hogy még emberemlékezet előtti időben Amerikába is került, melynek trópusi vidékein mai nap már mint benntermőt lehet találni. (2)

A legnagyobb jelentőségű mégis az ázsiai és ausztráliai szigettenger lakóira nézve: bárhová kerüljön az ember, mindenütt talál kókuszpálmát, tövében a bennszülöttek kunyhóival. Indiában egész falvak és városok kókusz-pálmaerdőben épülnek, kivált a tengerparthoz közel; mert e növény a tengerpartot kedveli, úgy hogy beljebb a szárazföldön ritkán találni. Sőt Ceylon szigetén igen nagyban termesztik s a fa különböző részei oly nagy iparnak és kereskedelemnek vetették meg az alapját, hogy Indiából kénytelenek a mindennapi kenyér legfontosabb tényezőjét, a rizst bevinni; ez ugyanis a nép főeledele.

E pálmából kapott anyagok közül legfontosabb a kókusz-olaj, mely a vajat pótolhatja s a melyet a termés magbeléből állítanak elő. E magbél a termés rostos burkán belül levő ökölnyi nagyságú és csontkeménységű kókuszdió belsejét tölti ki; éretlen állapotban víztiszta folyadék, mely kókusz-tej néven ismeretes s igen kellemes hűsítő ital; e nedv erjedéséből és lepárlásából igen erős pálinka, az úgynevezett kelet-indiai arrak készül. Ha a magbél megérik, megszilárdul és tápláló eledelt ad; e magbél mégis olajtartalma miatt a legfontosabb. (3) Vajjon mikor jöttek rá az olaj előállítására, vajjon csakugyan igazuk van-e azoknak, kik szerint a kókuszdió-olaj a legrégebben ismert olaj, nehéz eldönteni. Az a körülmény, hogy ez az olaj igen könnyű szerrel készíthető és hogy mind a vadonban előforduló, mind a termesztett kókusz-pálma egyaránt bővelkedik olajban, csakugyan arra enged következtetni, hogy a kókuszdió-olaj a legősibb idők óta ismeretes. Ez olajnak legegyszerűbb és ennélfogva legjellemzőbb készítése az, a mely a Tahiti szigetbeli lakosok közt még most is dívik s abban áll,

(1) A kókusz-pálma törzsét, levelét házépítésre használják; a levél erezete, a termés-burok rostjai "coir" néven ismeretesek és takarót, szőnyeget, hajókötelet, ruhakefét és más hasznos dolgot készítenek belőle. Ha a fiatal hajtásokat megsebesítik, édes nedv fakad belőlük, melyből erjedés útján pálmabor keletkezik; a pálma édes nedvéből czukrot is készítenek, a mely jagra néven a legősibb idők óta ismeretes. A csúcsrügy, kivágva kedvelt főzeléket, az úgynevezett pálmakáposztát adja; a kókusz-dió csonthéjas burkából különböző hasznos tárgyakat készítenek, belseje pedig kókusztejet tartalmaz.

(2) Általában úgy hiszik, hogy nem sz ember vitte át, hanem hogy a tengeráram sodorta magával az emberfej nagyságú termését, melynek külső burka 8 cm-nyi vastagságban könnyű rostokból áll, úgy, hogy a tenger vizében alá nem merül.

(3) E magbél "kopráh" néven a Dél-Ázsia és Ausztrália közti szigeteken fontos kereskedelmi czikk, melyet olajkészítésre használnak.


98

hogy a mag belét szétaprítják s lyukas teknőkben kiteszik a napfényre: a Nap hatására lassan-lassan kifolyik a zsír, a melyet bambuszcsőben felfognak.

Ilyen, vagy ehhez hasonló volt régebben máshol is a kókuszdió-olaj legegyszerűbb készítésének módja, a mely lényegében ma is ugyanaz, csakhogy a legtöbb helyen nagy gonddal végzik ezt a műveletet s az aprított magbelet kifőzik, azután pedig kisajtolják. A kókusz-pálma egyik jósága még az, hogy igen gyorsan nő és már 6–8. évétől kezdve teremni kezd; ettől kezdve az év minden részében nemcsak új levelet és virágot, hanem termést is hoz. Így tart ez körülbelül 90 évig. Egy virágszáron egyszerre 10–30 termés fejlődik s minthogy évenként 4–5-ször hoz termést, ennek száma egy évben körülbelül 150-re tehető s ez 10–15 kg zsiradékot foglal magában. (1)

E néhány adatból fogalmunk lehet az említett szigetvilág lakosainak megélhetéséről: az év legnagyobb részében a kenyérfa, a banán és más növények adnak nekik mindennapi kenyeret, a kókusz-pálma pedig az év minden részében a megélhetésre szükséges friss zsiradékot, azonfelül pedig sok más hasznos terméket nyujtja; ebből érthető, ha a kókusz-pálmát sok nép föntartójának tekintik. Ausztráliának csak azon vidékei nem szűkölködtek mindennapi kenyérben, a hol a kenyérfa és kókusz-pálma nő, miért is a lakosok műveltsége nem áll alacsonyabb fokon, mint az amerikai indiánoké (VOLZ). (2)

Az afrikai honosságú olajtermő növények közül első helyen említendő az olajpálma (Elaeis guineensis), mely különösen Guineában nagy mennyiségben nő (37. kép) s a melyet jelenleg már Nyugat-Indiában is termesztenek. A fa 6–9 méter magas; egy-egy virágkocsánon 600–800 tyúktojás nagyságú termés fejlődik, a melyből, ha fiatal fáról származik, a négerek igen jóízű levest, úgynevezett pálma-levest főznek, ha pedig idősebb fáról való pálmaolajat készítenek. E czélra vízben főzik a termést s a húsából kiszabaduló olajat, mely a víz felszínén összegyűl, leszedik. A pálmaolaj készítésének ez egyszerű módja a mellett bizonyít, hogy a négerek régóta ismer hetik; ibolyaíze és illata miatt nagyon kedvelik.

(1) A kókuszdió-olaj fehér s már +18°-on megszilárdul. Igen nagy tömegekben hozzák Európába, hol szappan- és gyertyagyártásra használják. A legtöbb Ceylon szigetéről kerül. Angolországba 1866-ban körülbelül 7 millió q-t hoztak belőle.

(2) A kókusz-pálmával kapcsolatosan említem a kettős kókusz-pálmát (Lodoicea Sechellarum), mely a Sechelles-szigetek partjain nő s sokrendbeli haszna mellett főleg a termésének alakjával és nagyságával vonta magára a lakosok figyelmét. Termése ugyanis az összes termések közt a legnagyobb (10–13 kg) s olyan, mintha két kókuszdióból volna összenőve, innen származik a neve. A jávai lakosoknak sok babonája fűződik e terméshez, a miért a termésnek s a belőle készített ivóedényeknek csudahatást tulajdonítanak s a termést nagy becsben tartják. Hazájában halálos büntetés mellett tilos az ilyen termést magának megtartani: ehhez csak a fejedelemnek van joga, a ki azután elajándékozza, vagy eladja. Az első ilyen termést, mely Európába került, HERMANSON admirális kapta egy indiai fejedelemtől. II. RUDOLF egy ilyen dióból készített serlegért 12000 márkát adott.


99

37. kép. Az olajpálma (Elaeis guineensis).

A pálmaolaj csak akkor tett szert nagyobb fontosságra, mikor az európaiak megismerték, de az a körülmény, hogy a pálmaolaj nagyon könnyen megavasodik, nagy akadály volt. Végre rájöttek, hogy nagyon alkalmas stearin-gyertya gyártására; ettől fogva igen fontos kereskedelmi czikk lett. Különösen a Niger folyó vidékéről évről-évre nagyobb mennyiségű pálmaolajat hoznak kereskedésbe. E folyó vidékéről 1849-ben 1.800,000 métermázsa, 1862-ben, tehát 13 évvel később, 4.329,450 métermázsa pálma-olajat vittek ki. Jelenleg az olajpálmából készült olaj kivitele egész Közép-Afrikára nézve oly nagyfontosságú, mint a rabszolgával, vagy elefántcsonttal való kereskedés. Újabban Nyugat-Indiából is forgalomba hozták s Angolország l866-ban egymaga 7.433,000 métermázsa pálmaolajat vitt be, tehát több olajpálma-, mint kókuszdió-olajat. Nemcsak a kész pálmaolaj kerül kereskedésbe, hanem a pálma termése is, a melyből Európában készítenek olajat.


100

Afrika más zsírtermő növényei közül a vajfa (Bassia több faja) emelendő ki. A magból sajtolás útján kapott vajszerű zsiradék zöldes, vagy sárgás színű; Nyugat-Afrikában és Kelet Indiában ételbe használják. E vajat MUNGO PARK (1771–1805), híres afrikai utazó is ismerte, de még csak az újabb időben kezd az előbb említett zsiradékokkal, különösen a kókuszdió- és pálmaolajjal versenyre kelni. A vajfa magvait megpörkölik, megőrlik s csak azután lehet belőlük a vajat kisajtolni.

Afrika egyáltalában nagyon bővelkedik növényi zsírokban, melyeket a bennszülöttek ételül használnak s a melyek újabb időben ipari czélra kereskedésbe is kerülnek. Ezek egyikét Guinea franczia birtokain állítják elő, még pedig az Irvingia Barteri (Amyrioleae) terméséből. E zsiradék a kakaóvajhoz hasonlít; szappan-, de szilárdsága miatt különösen gyertya-gyártásra használják. Magvaiból csokoládészerű tömeget, az úgynevezett dikakenyeret szokás készíteni.

Afrika északi, s úgyszintén Európa déli részeiben van még egy növény, mely fontossága miatt e helyen említésre méltó, ez az ehető cziprus-sás (Cyperus esculentus). E növény sok helyen vadon nő, de Afrika északi részeiben, úgy szintén Olaszországban általánosan termesztik. A növény gyökér-törzsén néha 100 darab tojasdad, husos, kellemes ízű, olajban bővelkedő gumót találni, melyek "földi mandola" néven ismeretesek. E gumók fontos élelmi czikket adnak, megpörkölve pótlókávénak használják, sajtolás útján pedig olajat készítenek belőlük, a melyet ételbe, de világításra is igen nagyon használnak. Afrika északi részeiben oly tömegesen fordul elő e földi mandola, hogy egész karaván szállítja a fontosabb kereskedelmi helyekre, pl. Kairóba, vagy Alexandriába. Az arabok "mann"-nak nevezik; erre támaszkodva sokan a zsidók mannájával tartják azonosnak. Arábiában, Egyiptomban és Görögországban a mandolatejre emlékeztető italt készítenek belőle; ez az úgynevezett sörbet, melyet mint kellemes hűsítő italt az utczán árulnak.

Még a mandolafáról (Amygdalus communis) is meg kell emlékeznünk. E fa Ázsia nyugati részeiből átszármazva, a Földközi-tenger vidékén a flórának egyik legfontosabb fája lett, melynek magját, valamint a belőle készült olajat eszik.

Miként láttuk, az ó-világ déli részeinek oly bőségesen jutott a növényi olajból, hogy a vaj egészen hátra szorult. Mind e vidékeken növényi olajat használnak ételbe, de az olajfa északi határán túl megszűnik ez állapot: ott megint az állati zsiradék lép előtérbe. Mindazáltal az északibb vidékeken is bőven találunk olaj termő növényeket, csakhogy e növényi olajokat ritkán eszik, hanem inkább világításra és egyéb czélokra használják.

Mint olajtermő növény az egy- és kétéves repcze (Brassica rapa oleifera (annua és biennis) első helyen említendő; e két repcze közül az utóbbi, az alföldi gazdának fontos növénye, már júniusban megérik és belőle kapja a gazda az első pénzt. Fontos a len, kender, mák, mogyoró, dió és sok más növény magvából kisajtolt olaj is.


101

3. Amerika olajtermő növényei.

Ha Amerikába tekintünk, több ó-világi származású olajtermő növényt találunk ott elterjedve, így az olajfát, a kókusz-pálmát, a Bassiát, mely Guinea partjairól került oda. E növények egyike-másika annyira meghonosodott, hogy némely amerikai növényt egészen hátraszorított. Így történt Dél-Amerikában (Chile) az úgynevezett olajos mádiával (Madia sativa); e növény (38. kép) azonban Európába áthozatván, jól bevált, úgy hogy Közép- és Dél-Németországban is nagyban termesztik magvainak zsíros olaja miatt, melyet ételbe használnak.

38. kép. Az olajos mádia (Madia sativa).

Van Amerikának egy fontos olajtermő növénye, mely az ó-világiakkal fölér s nemcsak Amerikában, de az ó-világban is nagy jelentőségre tett szert: ez a földi mogyoró (Arachis hypogaea), mely növény azzal is magára vonta a figyelmet, hogy a megtermékenyített virág a földbe fúrja be magát (39. kép) s ott érleli meg hüvelytermését. Eredeti hazája Brazília, Peru, Argentína, a hol ősi idők óta termesztik. Hogyan került Amerikából az


102

39. kép. A földi mogyoró (Arachys hypogaea); el a talaj szine.

ó-világ melegebb vidékeire, nem tudni biztosan; valószínű, hogy az első rabszolgakereskedők vitték át Guineába és hogy a XV. század vége óta a portUgálok szállítgatták Braziliából Dél-Ázsia szigeteire. Mai nap már Európa déli részeiben is termesztik, így különösen Spanyolországban és Dél-Francziaországban. Ez ország déli részében igen jövedelmező a földi mogyoró termesztése, a mennyiben egy hektár föld 2400–3000 kg termést ad, mely


103

nemcsak azért fontos, hogy a borsónagyságú magvak 43–50%-nyi olajat foglalnak magukban, hanem különbözőképen elkészítve, kitűnő eledel is.

Spanyolországban pirítva, az afrikai népek friss állapotban, vagy péppé főzve eszik. Az olaj kisajtolása után megmaradó lepényt ember és állat számára élelmiszerül, Spanyolországban pedig csokoládé-gyártásra is használják. Újabban e magvak "amerikai mogyoró" néven nálunk is kaphatók, még pedig olcsóbban, mint a mi mogyorónk, de az olaját, melyet közönségesen katjang-olajnak neveznek, s a mely jóság tekintetében az olivaolajjal vetekedik, nem hozzák mihozzánk, mert éghajlatunk alatt könnyen megsűrűsödik, sőt 30°-on már megmerevedik. Tekintve e növény fontos voltát, érthető, hogy oly rendkívüli módon elterjedt. Némely vidéken igen nagy arányokban termesztik; így pl. Madras (Kelet-India) egymaga évenként 425,000 kg katjang-olajat készít; Amerikából magvakat hoznak kereskedésbe, melyekből Angolországban, Francziaországban és Hamburgban olajat sajtolnak.

Ez tehát az egyetlen amerikai származású növény, mely a mi szempontunkból is figyelmet érdemel, azonban oly nagy jelentőségű, hogy az ó-világiak bármelyikével kiállja a versenyt. Rajta kívül van még más olajos növény is, így az Amphalea diandra és triandra, mely az Euphorbiaceákhoz tartozik, s a melynek magvából a mandolaolajjal egyértékű és használatú olajat készítenek; hasonlóképen lehetne még másokat is említeni, de fontosság dolgában egyikök sem állja ki a versenyt az előbb említettekkel.

4. Az olaj és zsír mint táplálék.

Módunkban volt meggyőződni, hogy a növényvilág rendkívül bővelkedik ételbe használható olajban. Önkénytelenül felmerül a kérdés, nem lehetne-e az olajat a szervezet táplálásában mint főanyagot értékesíteni?

Erre nézve azonban a mindennapi tapasztalat, és a sok tudományos kísérlet ís határozottan tagadó választ ad. Többek közt J. RANKE a következő kisérletet tette emberen: (1) 34 óra lefolyása alatt 150 g zsírral, 300 g keményítővel és 100 g czukorral táplálta; e táplálék egészen nitrogéntől mentes, s 25468 g szént tartalmaz. RANKE megvizsgálván egyúttal az ez idő alatt a testből távozó anyagokat, 222.9 g szenet és 8.16 g nitrogént mutatott ki bennök. Minthogy ez utóbbi anyag, t. i. a nitrogén, az izomzat leglényegesebb alkotó része s a jelzett táplálkozás idején állandóan távozik a testből, a nélkül, hogy pótoltatnék: a következménye nem lehet más, mint az izomzat folytonos bomlása és elernyedése.

Ezek és hasonló kísérletek kétségtelenné teszik, hogy a zsiradék nem alkalmas főeledelnek, de meg azt is, hogy nagyon tévednek azok, kik azt

(1) "Die Ernährung der Menschen", München, 1876.


104

hiszik, hogy a gyermeket csupán czukros vízzel és keményítővel (arrowroot, több forróvidéki növény gyökértörzséből készült keményítő) föl lehet nevelni. A kik pedig azzal állanak elő, hogy a czukornádültetvényeken alkalmazott rabszolgák vagy szabad munkások úgyszólván kizárólag czukornádból élnek, azok ellen az a körülmény szól, hogy mind a czukornád, mind pedig a czukornádból készített nyers czukor több-kevesebb fehérjét, azaz nitrogéntartalmú táplálékot tartalmaz, a mely legalább némileg pótolja a test munkája következtében elhasznált nitrogént, tehát nitrogén nélkül szűkölködő táplálékot nem nélkülözhet az ember.

E szerint a zsiradék nem lehet az ember főeledele, táplálékának kiegészítése czéljából pedig nem használhatja fel az összes növényzsirokat s ha mégis évről-évre emelkedik a növényi olaj mennyisége, ennek oka az, hogy a növényi olaj a kereskedelemnek és az iparnak rendkívül fontos tárgya; éppen azért még most is iparkodnak más-más magvakból újabb olaj-forrásra szert tenni. Így szokás most már a szőlő, sőt a pamutcserjének sokáig hasznavehetetlennek vélt magvaiból is ételbe való olajat készíteni.

A finomabb zsíros olajok általában az ételbe kerülnek, a rosszabbak pedig a nagy iparnak szolgáltatnak anyagot. Ez olaj-bőség Francziaországban és Angolországban a milli- és stearin-gyertya-, valamint a szappan-gyártást igen magas fokra emelte; ez ipar a nevezett országokban most már oly nagy, hogy Európa északi részének összes állati zsírja sem elégíthetné ki; azért kénytelen újabb források után nézni.

Így használja ki az ember részint táplálására, részint ipari és más czélokra azt az anyagot, melyből a természet a legtöbb (leginkább a czukrot, vagy tejnedvet tartalmazó) növénynek juttatott.

Olaj van különben úgyszólván minden érett termésben, még a burgonya gumójában és a répa gyökerében is, habár csak kis mennyiségben. Ez az olaj a növények nagyfontosságú tartaléktápláléka, de az ember táplalekának csak kiegészítő része lehet.