ÉLETRAJZI VÁZLAT

[Ezen rövid vázlatot több ponton is módosította az azóta sallangmentesebbé vált kutatás. Néhány újabb forrás nyomán készítettem egy életrajzi összefoglalást – NF.]

SEMMELWEIS IGNÁCZ FÜLÖP 1818 julius 1-sején egy a XVII. században már kimutathatólag magyar család egyenes leszármazottjaként, Budán született. Elemi iskoláit és gymnasiumi tanulmányait idehaza végezte. Orvosi tanulmányait 1837-ban Bécsben kezdte meg; a harmadik és negyedik évet a pesti egyetemen hallgatta, az ötödik évet újra Bécsben s itt avatták doktorrá 1844 április hó 21-ikén. Ugyanezen év julius l-sején a szülészet s nehány nappal később a sebészet magisteri diplomáját nyerte el.

1846 február 27-ikén ideiglenes, julius 1-sején végleges minőségben a bécsi szülészeti klinika I. osztályának segédorvosává neveztetett ki, a hol október 20-ikáig működött. 1847 márczius 20-ikán újra átvette állását s azt 1849 márczius 20-ikáig töltötte be.

Áldásos felfedezését a gyermekágyi láz örökigaz kóroktanát illetőleg 1847 első felében tette meg. A prophylactikus chlormosásokat ugyanezen év május havának második felében honosította meg.

Miután azonban a második esztendő leteltével szolgálati idejét meg nem hosszabbitották, a docenturát első izben kereken megtagadták tőle, másodszori folyamodására pedig azzal a kikötéssel adták meg, hogy demonstrálnia csak phantomon szabad, ezen záradék tudomásvétele után öt nappal, 1850 októberében elhagyta Bécset s visszatért hazájába s itt működött, Pesten, egészen haláláig.

Mi tárt karokkal fogadtuk őt: 1851 májusában a Szt. Rókus-kórház szülészeti osztályának főorvosi állását nyerte el s 1855-ben a tudományegyetem szülészeti rendes tanszékét. Innen terjesztette hallgatóinak s bábáinak áldásos tanítását, míg csak 1865 julius utolsó napjaiban az elmebetegség tünetei nem mutatkoztak nála. Julius 31-ikén az alsó-ausztriai tébolydába kellett szállítani, a hol 14 nap múlva: 1865 augusztus 13-ikán kiszenvedett. Halálát sérülés következtében fellépett pyaemikus folyamat okozta, tehát ugyanaz a betegség, mely ellen életében nem szünt meg soha sem küzdeni.

Földi maradványait 1891-ben hazahoztuk. A budapesti temetőben, hazai földben, nyugoszsza örök álmát SEMMELWEIS.

Nevét a történelem az emberiség legnagyobb jóltevői sorába iktatta.