A REFORMÁCIÓ ÉS ELLENREFORMÁCIÓ KORÁNAK
EVANGÉLIUMI KERESZTYÉN (REFORMÁTUS ÉS EVANGÉLIKUS) EGYHÁZI ÍRÓI

SZERKESZTI ÉS KIADJA: DR. INCZE GÁBOR
IV. SZÁM

PRAXIS PIETATIS
azaz
KEGYESSÉG GYAKORLÁS

melybe befoglaltatik,
mint kelljen a hívő keresztyén embernek
az ISTEN és a maga igaz ismeretében nevekedni,
életét naponként Istennek félelmére intézni,
csendes lelkiismerettel költeni
és futásának eltöltése után boldogul végezni.

Fordíttatott angliai nyelvből
a magyar keresztyéneknek e szomorúságos utolsó időkben
kiváltképen való vígasztalásokra és hasznokra

MEDGYESI PÁL
Úr Jézus Krisztusnak együgyű szolgája által.
Debrecenben, 1636.

DR. RAVASZ LÁSZLÓ PÜSPÖK ELŐSZAVÁVAL.
Budapest, 1936.
Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest
Felelős vezető: Lombár László.


Besummáló LAJSTROMA e Könyvnek

ELSŐ SZAKASZ

I.

Az Istennek állatjában, (*) személyiben és tulajdonságiban való nyilvánságos kiírása, amennyire minden keresztyén embernek őtet illendőképen megtanulni és ismerni szükséges. Ezen való válogatott tanuságokkal együtt

22

II.

Istenével Krisztus által meg nem békéllett embernek életében és halálában való nyavalyásságiról szóló szent elmélkedések

61

III.

Az Istennel Krisztusban megbékéllett embernek életében és halálában való boldog állapotjáról írott szép elmélkedések, melyekben nem kevés dolgokat találhatni, olvasásra méltókat és igen hasznosakat

86

IV.

Kegyesség gyakorlástól bűnös embert tartóztató HÉT nagy AKADÁLYOKtól indított elmélkedések, melyek mindeneknek, de kiváltképen a testi bátorságban élő álorcásoknak igen szükségesek

128

MÁSODIK SZAKASZ

V.

Mint kelljen a reggelt kegyes elmélkedéseken és imádkozásokon kezdeni

166

VI.

Miképen olvashatni a Bibliát minden haszonnal által

171

VII.

Reggeli imádság
Más rövid reggeli imádság
Más, annál is rövidebb

176
185
189

VIII.

Mint kelljen minden naponként Istenünkkel járnunk
Nevezet szerint mi formán kellessék bírnunk gondolatinkat
Beszédinket
Cselekedetinket

190
191
197
203

IX.

Estéli elmélkedések

212

X.

Estéli imádság
Más, rövidebb estéli imádság

215
221

XI.

Levetkezéskori elmélkedések

224

XII.

Házigazdának kegyességéről

225

XIII.

Háznépnek reggeli könyörgése

229

XIV.

Ebéd s vacsora előtt s azutánra való elmélkedések és hálaadások

234

XV.

Zsoltáréneklésben megtartandó regulák

240

XVI.

Háznépnek estéli könyörgése

242

HARMADIK SZAKASZ

XVII.

Istenes szent tracta a szombatról, melyben az állíttatik meg, hogy a szombat a hetedik napról a hétnek első napjára változott, nem emberi találmányból, hanem Krisztus Urunknak és az ő apostolinak rendelésekből és hogy a negyedik parancsolat erkölcsökről való s mindenhai az Újtestamentomban is. Végezetre az is itt vagyon, mint kelljen igazán Isten parancsolatja szerint szombatot ülni

247

XVIII.

Vasárnapon mondandó reggeli könyörgés

293

XIX.

Vasárnap estéli könyörgés

308

XX.

Böjtölésnek és alamizsnálkodásnak igaz és Isten ígéje szerint való módjáról indított elmélkedések

313

XXI.

Igaz módja az ünneplésnek

331

XXII.

Úr vacsorájának méltó és becsedelmes vételére nézendő elmélkedések

332

XXIII.

Úr vacsorájával való élés előtt való gyónástétel

358

XXIV.

Édességes magában való beszélgetése a léleknek, melyet a kenyérnek áldása és osztogatása közt kell elmondani

374

XXV.

Úr vacsorájának vétele után való hálaadás

382

NEGYEDIK SZAKASZ

XXVI.

Megbetegedésednek idején való magadviseléséről irattatott szent elmélkedések

390

XXVII.

Betegségbe esésed elődedire tartozó imádság

392

XXVIII.

Mint tégy betegségedben testamentumot

397

XXIX.

Orvosság vétel előtt való imádkozás

401

XXX.

Betegségről való elmélkedések, melyek az Isten sanyargatásának végeiből (*) hozattatnak ki

402

XXXI.

Betegségből könnyebbedett ember elmélkedési
És hálaadása

412
414

XXXII.

Meghaló betegnek elmélkedési
És könyörgése

417
425

XXXIII.

Kétségbeesés ellen való vígasztalások

428

XXXIV.

Beteglátogatni indultaknak oktattatások

441

XXXV.

Betegért való könyörgés
És válogatott írások, melyeket előtte olvasni kell

443
446

XXXVI.

Békételenség ellen való vígasztalások a betegségben

447

XXXVII.

Halálnak félelme ellen való vígasztalások

451

XXXVIII.

Hét szentséges gondolati és azokon való lelki fohászkodási a meghaló betegnek

451

XXXIX.

Poenitentia-tartó betegnek kiköltözése tájban közlendő feloldozásának és (ha illendő) Úr vacsorájával való élésének vígasztalásos hasznairól

461

XL.

Utolsó szava az istenes kimúló embernek

471

XLI.

Martyromság felől való szent elmélkedések, melyekben megbizonyíttatik, hogy valakik a pápistaságért halált szenvednek, nem Krisztus martyri

472

XLII.

A lélek és annak Idvezítője között indíttatott istenes közlés-beszélgetés a Krisztus keserves kínszenvedésének hathatósságos érdemessége felől

480

XLIII.

Lélek Soliloquiuma, a Krisztussal ő Idvezítőjével való beszélgetése

490

ELŐSZÓ

Beletelt majdnem száz esztendő, míg a keresztyén vallás megtisztított tanításai elterjedtek s megnyerték Európa műveltebb és nemesebb gondolkozású nemzeteit. Kemény munka volt. Ez alatt az idő alatt a keresztyén hit igazságait a legnagyobb elmék vitatták, bizonyítgatták, védelmezték és rendszerezték. Még a legjelentéktelenebb kérdésnél is a legnagyobb gondossággal állították szembe a római és az evangéliumi felfogást. Mindebből az következett, hogy a reformáció nagyszerű üzenete és ajándéka pontos, részletes, iskolás theologiává változott.

Baj lett volna, ha mindenestől fogva theologia lett volna belőle. Ezért szükség volt arra, hogy leírják, hirdessék és gyakorolják a megtisztított vallás igaz tanításait, úgy, mint élő kegyességet. Nemcsak azt hirdették, hogy mit hisz a kegyes ember, hanem azt is megmondották, miképen lehet magukban ezt a hitet táplálni, növelni és gyümölcsét szüretelni. Megtanítottak arra, mit kell tennünk, hogy Isten igaz ismeretébet naponként előbbre haladjunk, hogy ó-emberünk óráról-órára: megöldököltessék és új-emberünk szakadatlanul épüljön. Ezek a kegyesség gyakorlására tanító könyvek több hasznot hajtottak az anyaszentegyháznak, mint a legfélelmetesebb cáfolatok és a legtündöklőbb hitbizonyítások.

E kegyességben gyakoroltató, igaz keresztyén vallásos életre elvezérlő s abban naponként kalauzoló munkák között egyike volt a leghíresebbeknek az a könyv, amelyet Medgyesi Pál ezelőtt háromszáz évvel magyar nyelven közrebocsátott s most másodszor kerül a magyar olvasó kezébe. Külsejére nézve ódon munka, tartalma azonban friss és örökké új. Olyan, mintha antik kupában friss forrás kristályitalát nyujtanák felénk. Nem vitatkozik, nem cáfol, nem bírál, hanem egyszerűen kezünkbe olvassa, nekünk koldus embereknek, az Ige aranypénzét. Nemcsak azt mondja, hogy a keresztyén embernek imádkozni kell, hanem közli az imádságot is. Nemcsak azt mondja, hogy a keresztyén embernek Isten dolgaival kell foglalkoznia, hanem mindjárt megmondja, hol kezdjük, hogyan folytassuk, miként végezzük ezt a szent foglalkozást. Nemcsak azt hirdeti, hogy a keresztyén embernek közösségben kell lennie Urával és Királyával, a Krisztussal, hanem mindjárt elé is számolja, mit mond az együgyű lélek az ő Fejedelmének különböző alkalmakkor és különböző helyzetekben és milyen feleletet vesz reá.

Mindebből újra előttünk áll az a tanítás, hogy a földi élet a Krisztus iskolája, ahol naponkénti lecke vár minket s ahol csak a helyes és folytonos munka árán haladhatunk előre. A kegyességet épúgy tanulni és gyakorolni kell, mint akármiféle művészetet, tudományt, ügyességet, vagy mesterséget. Nem azért, hogy elsajátíthassuk, mint valami ipart, mert a kegyesség Isten ajándéka épúgy, mint a test, a lélek, a tehetség, hanem azért, hogy általa belegyökerezzünk és nagyra növekedjünk Krisztusban. Hiszen az élet sem egyéb, mint olyan művészet, amelyet a gyakorlással sajátítunk el, csakhogy a földi élet akkor fogy el, amikor már legjobban megtanuItuk. De a mennyei, a romolhatatlan élet e gyakorlás által szakadatlanul nő; földi életünkben még csak az elemi iskolát járjuk, oda át jutunk a magas iskolába.

Budapest, 1936. Pünkösd.

RAVASZ LÁSZLÓ


Azoknak a
PATRÓNUSOKNAK ÉS FAUTOROKNAK

névsora, akik előjegyzésökkel lehetővé tették a Praxis Pietatis-nak páratlan olcsó áron való megjelenését. Az egyszerű betűs nevek ref. és ev. lelkészek, vallásoktatók, a vastagabb betűs nevek nem egyházi emberek. A nevek utáni szám a megrendelt példányszám.

Ádor Sándor, Ipacsfa
Aizenpreisz Dezső, Hidas
Angyán János, Pécs
Antal Gábor, Csurgó
Antal Z., B.-gyarmat (10)
Apostol E., Hajdunánás (10)
Arany Dénes, Decs
Arany Ilona, Bpest
Asztalos Jenő, Bpest
Avass Ferenc, Körmend
Bagossy Béla, Bánhida

Bakos Lajos, Balatonarács
Balassa Sándor, Kisbér (2)
Bálint János, Tab

Balla A., Büdszentmihály
Balogh József, Nagykőrös
Balogh Lajos, Bpest
Balogh Vilmos, Bp. (10)
Baráth Pál, Nemescsó (2)
Baráti József, Kispeterd
Bartha Béla, Benk
Bartók György, Szeged (2)
Basa Sándor, Kajdacs
Bede Gyula, Esztár
Benedek László, Ordas
Benkó Ferenc, Bp.
Benkó V., Kúnszentmárton
Bereczky László, Csajág
Bíró János, Hirics
Bocsa Lajos, Bp.
Boldizsár Endre, Bp.
Boross István, Kaposvár
Botyánszky János, Mezőtúr
Bödecs Károly, Súr
Böröczky Béla, Alsóörs
Böszörményi Jenő, Szentes
Bp. Baár-Madas Leányg. (10)
Bp. Ref. Főgimnázium (25)
Bp. Ref. Egyházmegye (50)
Bp. Ref. Egyházak:
 • Angyalföld (20)
 • Baross-tér (25)
 • Belső-Lipót-Terézváros (50)
 • Buda (50)
 • Buda-Hegyvidék (20)
 • Fasor (50)
 • Józsefváros (5)
 • Kálvin-tér (50)
 • Kelenföld–Lágymányos (50)
 • Kőbánya (25)
 • Külső-Józsefváros (15)
 • Külső-Lipót-Terézváros (50)
 • Óbuda (25)
 • Tisztviselőtelep (25)
 • Zugló (50)
  Czakó Jenő, Cegléd
  Császár I. Kaposvár (2)
  Császár József, Miskolc,
  Csávássy Erzsébet, Stoob
  Csépán Elemér, Sásd
  Csetry Károly, Bp.
  Csokonai Vitéz Mihály [!], Győr
  Csonka Jenő, Alsok (5)
  Csűrös I., Klotildtelep

 • Darányi Kálmán, Bp.
  Darányi L., Sárospatak (2)
  Debreceni Egyház (100)
  Debreceni Főgimnázium (40)
  Debreczeny András, Bp.
  Demeter József, Bp.
  Dersy Lajos, Bp.
  Dobrossy Zoltán, Vértes
  Döbrössy Lajos, Bp. (10)
  Drenyovszky János, Kispest
  Dunamelléki Egyh. ker. (50)
  Durkó Gábor, Szeged (12)
  Eördögh Árpád, Bp.
  Eőri Szabó Jenő, Bp.
  Eperjessy M. Hódmvhely (7)
  Erdős Károly, Debrecen
  Falábú D. Hódmvhely (20)
  Faragó János, Pápa
  Farkas Bálint, Mátyásföld
  Farkas Elek, Gönc
  Farkas István, Miskolc (15)
  Fazekas Gyula, Karcag
  Fehér József, Drávacsepely
  Fejes Sándor, Veszprém
  Fejszés Endre, Biharugra
  Fekete Antal, Mánd
  Ferenczy K. Nyíregyháza (50)
  Fintor Béla, Nyíregyháza
  Fodor Klára, Bp.
  Fogarassy Dezső, Lövőpetri
  Fogarassy István, Esztergom
  Forgács Gyula, Bp. (3)
  Fülep L. Zengővárkony
  Gál Lajos, Tiszaföldvár
  Gaál József, Bp.
  Geguss Dániel, Bp.
  Gerenday Antal, Bp.
  Gergely Sándor, Veszprém
  Gyenis János, Drávapalkonya
  Győr Sándor, Nagykanizsa
  Győry Elemér, Győr
  Gyulay T., Diósgyőrvasgyár
  Hajdúböszörm. Polg. Leányisk.
  dabasi Halász Lajos, Bp.
  Harsányi Gusztáv, Debrecen
  Héderváry-Konth Árpád, Bp.
  Hegyi Dezső, Bp.
  Hegyi Sándor, Nagykőrös (14)
  Herczegh L. Őrszentmiklós
  Hetey Pál, Vámospércs
  Hilscher Rezső, Ujpest
  Horeczky Béla, Cságárd
  Horémusz Pál, Orosháza
  Horváth Ákos, Balatonszepezd
  Horváth János, Zaláta
  Horváth L., Pestszentlőrinc
  Hörcsik Lajos, Nyiri
  Illésy Károly, Bácsalmás
  Illyés Endre, Debrecen (5)
  Ittzés Mihály, Győr
  i. Izsák Gyula, Bpest
  Jakabfalvy Zoltán, Bpest
  Jalsoviczky Sándor, Bpest (2)
  Janó Emma, Bpest
  Jánossy Gyula, Békéscsaba
  Jégh Gyula, Miskolc
  Jindra Teofil, Nemesdéd
  Joób Olivér, Nyíregyháza
  Kántor József, Debrecen (2)
  Kathona Géza, Csákberény
  Keresztes Ede, Bp.
  Keresztes Gyula, Kaposmérő
  Kertész Endre, Debrecen
  Kiskunhalasi Egyház (50)
  Kiss Antalné, Székesfehérvár
  Kiss Géza, Kákics
  Kiss György, Bp.
  Kiss István, Felsődobsza (2)
  Kiss József, Hejce
  Kocsis János, Szamoskér
  v. Komáromi J., L.-berény (10)
  Komjáthy Aladár, Tárkány
  Komlóssy Ernő, Drávafok
  Kondói Kiss József, Bp.
  Konkoly-Thege Sándor, Pápa
  Konrád Gy., Felsőmocsolád


  Kósa Réla, Tivadar
  Kósa Pál, Rákoskeresztúr
  Kovács E., Kiskúnfélegyháza
  Kováts J. István, Bp. (10)
  Kovács L., Fejérvárcsurgó
  Kölcsey Sándor, Debrecen
  Kövér Pál, Ziliz
  Krón Ferenc, Szarvas
  Kulin Imre, Debrecen
  Kurdi Sándor, Bp.
  Kurucz József, Szerencs
  Kúthy Dezső, Bp.
  Laky István, Monor
  László Zsigmond, Nagysáp
  Lechniczky Gyula, Bp.
  Leel-Össy Árpád, Sarkad
  Lichtmann Livia, Bp.
  Ligeti Ede, Sajókaza
  Madarassy Árpád, Pátyod
  Mády Gyula, Újpest (25)
  Maholányí László, Miskolc
  B. Major János, Orci
  Makár János, Esztergom
  Makay Miklós, Bp. (10)
  Makay Sándor, Nógrádverőce
  Makkai Jenő, Bp.
  Maller Kálmán, Sopron (2)
  Marjay G., Békésszentandrás
  Márkus Jenő, Tata
  Mészáros J., Balatonszabadi
  Mezey Béla, Debrecen (10)
  Mihályka J., Nádasdladány
  Mike Lajos, Kelebia
  Mikos Lajos, Dad
  Mirtse Árpád, Bp. (10)
  Mogán Ákos, Bp. (5)
  Molnár Lajos, Dunavecse
  Molnár Péter, Szentes
  v. técsői Móricz K., Fonyód
  Morvay Ferenc, Pécs
  Morvay-Lutár Sándor, Garé
  Nádas Gyula, Bp.
  g. Nagy Jolán, Bp.
  Nagy Erzsébet, Bp. (10)
  Nagy Gyula, Pátka
  Nagy József, Miskolc
  Nagy Kálmán, Érsekcsanád
  Nagy Kornél, Dunaalmás
  Nagy Kornél, Ócsa
  Nagy S. B., Bodrogkeresztúr
  Nagy Sándor, Pécs
  Nánássy Andor, Nagykálló (2)
  nemes Nagy Mihály, Budapest
  Németh Károly, Lébény
  Németh Károly, Putnok
  Németh Lajos, Becefa
  Neményi Imre, Budapest
  Noszvaji Egyház
  Nyáry Pál, Pécs (5)
  Oláh Károly, Paszab
  Olasz Sándor, Apostag
  Panka Károly, Bp.
  Pap F., Pesterzsébet (10)
  Pap G., Szalkszentmárton
  Papp Imre, Miskolc
  b. Papp Lstván, Bp. (2)
  Pápai Főiskola (50)
  Pásztor Dezső, Tabajd (2)
  Pataky László, Kerca
  Patonay Dezső, Nagykőrös
  Pereszlényi Manó, Mohács
  Perpéth Ferenc, Tatabánya
  Peti Zoltán, Bp.
  Pinkóczy Gusztáv, Tarpa
  Pintér Jenő, Pécs
  Poós István, Bp.
  Podmaniczky Pál br., Sopron
  Porcs István, Budapest
  Porzsolt István, Újfehértó
  Pógyor István, Bp.
  Pozsár L., Kétbodony (2)
  Prot. Tábori Püspökség (100)
  Puky Endre, Bp.
  Rácz Endre, Bp.
  Ráday Könyvtár, Bp.
  Raffay Sándor, Bp.


  Rákosligeti Egyház (10)
  Reif Pál, Bp.
  Sajó Margit, Bp. (59)
  Samu L., Hódmezővásárhely
  Sárospataki Theológusok (10)
  Sebők Tibor, Szob
  Sík Endre, Mórágy
  Siklósi Egyház
  Sikó Zoltán, Őrszentmiklós
  Sikter András, Soltvadkert
  Simon Ernő, Dunapataj
  Sipos Károly, Cégénydányád
  Sipos Károly, Nagyrábé
  Soltész Judit, Bp.
  Somogyi László, Bp.
  Somogyvári János, Szenta (2)
  Soós Ferenc, Áporka
  Soós Béla, Debrecen
  Soproni Theológusok (25)
  Szabó Ferenc, Debrecen
  Szabó Kálmán, Nagykőrös
  Szabó Károlyné, Bp.
  Szabó Sándor, Bp.
  Szakáll Rezső, Császár
  Szeberényi Zs., Rákoscsaba
  Szegedi Egyház (50)
  Szegedi-Maszák Aladár, Bp.
  Szelényí János, Szarvas
  Széles Sándor, Bp. (10)
  Szenczy Mihály, Komárom
  Szentgyörgyi Jolán, Okány
  Szigethy Kálmán, Nagypeterd
  Szigethy K., Siklósnagyfalu
  Szokody Gy., Tiszainoka
  Szurmó László, Csepel
  Szutor Imre, Bp.
  Szűcs József, Alsóőrs
  Szűcs Ernő, Szentlőrinc (2)
  Tomay Dezső, Derecske
  Tornyay József, Szeged
  Tóth Dezső, Tiszakürt
  Tóth Lajos, Bp.
  Tóth Kálmán, Sárkeresztes
  Tóth Miklós, Tata
  Tóth-Kása I., K.-K.-Félegyháza
  Török Pál, Bp.
  Újhelyi M., Törökszentmiklós
  Uray Sándor, Debrecen (5)
  Vajda László, Debrecen (10)
  Vámossy Katalin, Bp.
  Ványi Jenő, Bp.
  Várady Lajos, Szőny
  Varga Károly, Pécs
  Varga Sándor, Csákvár (20)
  Vecsery Lajos, Szentes
  Végh László, Kecskemét
  Victor Gabriella, Kkemét (10)
  id Victor János, Bp. (5)
  Victor Zsófia, Bp.
  Vincze Károly, Perth Amboy
  Vörös Kálmán, Bp. (2)
  Vrannay János, Balatonboglár
  Wehner Józsefné, Bp (22)
  Záborszky János, Paks
  Zimmermann János, Rajka
  Zsobrák János, Kaposvár

  Cum praeclarum huius libelli utilitatem, in
  eoque divinum divinae pietatis exercitium
  animadvertissem haec pauca ex charitate
  scribere debui.

  BIBLIA post, LECTOR, praestat pietate libellus
  Hic cunctis chartis: ut doceare, lege.
  INVIDIA EST: Hunnis, sed si modo vera fatemur,
  Nemo dedit tantum RELLIGIONIS opus.

  UGYANAZON.

  Nincs oly írás a szent BIBLIA után,
  Mint e kis könyv kegyesség tanításban,
  Ha nem hiszed, olvasd által s azonban
  Megtapasztalsz nagy igazságot szómban.
  Sőt azt mondom (irigység legyen távol!):
  Nem adatott magyaroknak senkitől
  Istenesb könyv, csakhogy olvasásától
  Meg nem szünjék ember követésétől.

  Stephanus Medgyesi R. p. t. Sch. Deb.


  4

  In
  PRAXIN PIETATIS
  à Reverendo pietatisque amantissimo Viro.
  DN. PAULO MEDGYESI
  Ungarico idiomate donatem.

  Suavis ut armis est potior toga
  Longe duello gratior aspero
        Pax: Sermo, Controversiarum
        Dogmate, sic melior salutis.
  Quare libellus, bellus et optimus
  Istic fututrus, doctus in artibus
        Quem MEDGYESINUS veste linguae
        Induit Ungaricae nitenti.
  Hic namque dantur nulla loquatium
  Argutiarum plaustra; sophismatum
        Griphigne non solvuntur: arte
        Sed pietatís, homo docetur.
  Plerique vocum flumine codices
  Turgente pascunt lumina, frivolis
        Ac spiritum pugnis divexant;
        Neu specie pietatis ornant,
  Ast hoc pusillo corpore nunc recens
  Natum volumen, salvifica imbuit
        Christo dicatas luce mentes,
        Relligione docens salubri.
  Huc ergo motus flectito pectoris
  O quisquis aedes cernere vis Poli
        Nil, nosse per quam multa, prodest;
        Sola beat pietas in astris.

  ALIUD.

  Prae multís aliis librum hunc pervolvere oportet,
  Esse decet doctum sed magis esse pium.


  5

  Aliud.

  Gemmula grata magis prae magno pondere saxi:
  Gratior hic grandi est sic quoque mole liber.

  ALIUD.

  1. Mindenkor jó hírrel s névvel virágoznak,
      Mint a zöld cyprusfák ugyan illatoznak,
      Feledékenységbe soha nem is jutnak,
      Akik egyebeket írással oktatnak.
  2. Jó emlékezetben Augustinus leszen
      Valamig a nap, hold tündöklik az égen,
      Kálvin doctor is megmarad ép hírben,
      Mert sok szép könyveket írott életében.
  3. E könyvet is aki először formálta,
      Nagybritánniában világra bocsátta,
      Nevezetes lészen, míg fenn lesz Anglia,
      Még az egekben is szép jutalmát látja.
  4. Nagy jutalom követ téged. is, meglátod,
      Ki magyarul szólni e könyvet tanítod,
      Mert Istennek ügyét ezzel te támasztod,
      Nemzetségedet is igen gyámolítod.
  5. Óh, mely drága kincset e könyvvel szerzettél,
      Szegény magyar népnek munkáddal kerestél!
      Nincsen senki, ki megmondhassa nyelvével,
      Ámbár Ciceronak bírjon elméjével.
  6. Azért e könyvecskét szüntelen olvassad,
      Irást valaki tudsz, serényen forgassad,
      Ebből bús szívedet te megvígasztalhadd,
      Mennyország ajtaját te magad megnyithadd.
  7. De talán nem adhatsz hitelt beszédemnek?
      Kérlek olvasd által levelit e könyvnek,
      Megkóstolod higyjed ízit, mint jó méznek,
      Lelki vidámságot mely szerez szívednek.
  8. Kívánod-é szívből az Istent ismérni?
      Őtet alázatos lélekből tisztelni?


  6

      Akarod-é magad sorsát is megtudni?
      E könyv mindezekre kész utat mutatni.
  9. Az Isten minemű? Elődbe leírja.
      Ember állapotját elődbe számlálja.
      Estében s holtában micsodás ő sorsa,
      Pokol és mennyország, mint fizet? Megmondja.
  10. Micsoda rendet tarts az imádkozásban,
        Este, reggel, délben a szent szolgálatban,
        Magad cellájában, avagy a templomban,
        Innen megtanulhadd jeles regulákban.
  11. Mit kelljen teneked szombaton mívelned,
        Mint kell temagadat a bőjtben viselned,
        Mint kell a szent Jóbbal keresztet szenvedned,
        Innen, ha akarod, könnyű megértened.
  12. Ha betegségben vagy, s gyötrődöl ágyadban,
        Kísértő Sátánnal küzködöl nagy kínban,
        Itt fegyvert, tőrt, paist szerezhetsz harcodban,
        Orvosságot lelhetsz, mint bő patikában.
  13. Ne resteljed tehát e könyvet olvasni,
        Ha kegyesen akarsz e világon élni,
        Holtod után pedig mennyországban lakni,
        A szent angyalokkal örökké vígadni.

  Libro atque eius Interpreti
  gratulabundus, scripsit
  NICOLAUS WARI
  Rector p. t. Sch. Szatt.


  HIRREL, NÉVVEL S ELMÉVEL TÜNDÖKLŐ
  Tekintetes és Nemzetes Nagyságos
  LÓNYAI ZSIGMOND
  URAMNAK,

  a Felséges Római Császárnak, Német-, Magyar- és Csehországoknak Királyának etc. egyik tanácsának, igaz hazafiának és az Isten Anyaszentegyházának hűséges Patrónusának, nekem kegyelmes Uramnak etc. Istentől kegyelmet és békeséget kívánok a Jézus Krisztus által.

  NAGYSÁGOS URAM, nincs nekem arra szándékom, hogy vagy magamat, vagy e kis forgolódásocskámat nagy kerülő cifrás és hizelkedő beszéddel (mellyel sok szép és egyébként hasznos Irások az ő kezdetükben meg szoktak mocskoltatni) kellettessem vagy Nagyságodnak, vagy pedig egyebeknek. Mert csak neve is e könyvnek megcsúfolna és az lenne könyvemet könyvem ellen köszörülni, (*) az együgyű kegyességet alattomban való gőgösségben árulni. Azt mondják közbeszédben, hogy a jó bor elkél cégér nélkül is. A kegyesség maga commendálja magát eléggé, hasznos mindenre (1Tim 4,8) mindenben, úgyannyira, hogy az egész keresztyénség ezáltal (mint valami lélek által) lélegzik. Nem is szükségesb a testnek életére a lélek, mint a kegyesség a keresztyénségre, mert ezé mind e mos-


  12

  tani s mind pedig a jövendő világon való megajándékoztatás felől tett ígéret.

  Nem szükséges tehát itt a sok szóval való commendatio, hogy se a kegyesség tanuló meg ne késeltessék, se e könyvnek mindenfelé elterjedt dicsőséges neve elégtelen dicsérettételünkkel meg ne homályosodjék, se pedig napvilágnál gyertya ne gyujtassék. Elég egy szóval állatnom minden szín nélkül, hogy a keresztyén, idvezülni kivánó embernek az egy Biblián kivül könyv soha ennél hasznosb kezében nem volt. A hit dolgairól való veszekedéseknek tudományát csak a sok ellenkezések tették szükségessé, de a Kegyesség-Gyakorlás önön magában szükséges az idvességnek megszerzésére.

  Két dologban áll minden igaz tudomány: Istenünk és a mimagunk igaz ismeretében. Aki e kettőt nem tudja, mindent tudjon bár, de nem tud semmit, ellenben pedig semmit ne tudjon bár valaki e kettőnél egyebet, mindent tud az. Ez amit a keresztyén poeta állít: Qui Christum nescit, nihil est si caetera discit: Qui Christum bene scit, satis est si caetera nescit. Elég lesz (pro praeambulo), ha egy szóval e fordításomnak alkalmatosságáról és ennek Nagyságod nagy neve alatt kibocsáttató okai felől emlékezem röviden.

  Én e könyvet (az ő hasznos voltát Nemzetemmel közleni óhajtozó buzgóságomnak tüzétől gerjedeztemben) még Angliában, ama régi híres-neves és emlékezetes Cantabrigai Académiában kezdettem volt fordítani és az Istenről s az isteni tulajdonságokról s a meg nem tért emberi Nya-


  13

  valyásokról való Tractát jó részént meg is fordítottam volt, melyet ugyanott az én tökéletes Barátomnak, Ruszkai Andrásnak, mutattam is nem egyszer, de sok dolgaimtól s kiváltképen Hazámban való készülgetésimtől tartóztattatván, elébb akkor benne nem mehettem. Hanem aztán itthon Debreceni mesterségemnek első esztendejében, az Ágoston Doctor Vallását megfordítván, (*) a könyvnek bővebb voltáért, a typographus kérésére, e Praxisból némely szép Elmélkedéseket és Könyörgéseket kiszedegettem és az Ágoston Vallásával együtt a Keresztyén ISTEN-félő Debreceni Nemes Városnak, nékem az idegen országi Académiákban vett tudományomnak ISTEN után Okainak Patrónusainak Nevek alatt Anno Chr. 1632. ki is bocsátottam. Ez immár ebben lévén, következendő l633-ban b. e. Molnár Albert érkezék Erdélyből a keresztyén patrónus uraktól Collecta-gyüjteni (*) és itt kin jártában talál egy Gemmariusnál (*) e Praxisra német nyelven (mivel minden keresztyén nemzetek többire már ezt nyelvekre fordították). Midőn a könyvnek becsülhetetlen hasznosságát látná, mindjárt ugyan utában, Ecsedben mulattában, (*) fordításához kezd s az elein egy nehány levelet csakhamar meg is fordít. Azonban érkezék hozzánk is Debrecenbe és mikor a könyvnek mondhatatlan nagy hasznát beszélné, jelentém, hogy olvastam volna én is a Könyvet, sőt egynehány darabokat belőle egybe-szedegetvén ki is bocsátottam volna. Megörüle annál inkább a b. e. Jámbor s kére mindjárt, hogy a német fordítást az angliaival egy-két tekintettel vetnők össze. És


  14

  holott (*) a német fordításban nagy változások, csonkaságok és kiváltképen a levelek szélin feljegyzett Szentírás locusainak s régi paterek mondásinak (melyekből méh módon gyüjtögette e könyvnek első szerzője e méznél édesebb munkát) elhagyási tapasztaltatnak vala, felette igen kezde engem kérni, hogy az angliai nyelvből fordítanám meg egészen e könyvet szintén oly formában, amint ott vagyon. És több ilyetén beszédink után egyet az elébbiek közül tőlem elvivén, hogy Erdélybe még visszament, nemsok idő mulva, halála előtt, csakhamar, mostani Püspök Uramat levele által találta meg, hogy az egész könyvnek fordítására engem ő Kegyelme kényszerítene, a maga felül említett fordításocskáját is cum Nominum sui et mei Inscriptione (melyet most is nálam tartok) kiküldötte s így fogtam aztán derekasan a fordításhoz. Ezeket pedig nem azért számlálom elő, hogy e dologhoz való fogásomat kényszerítés által löttnek jelentsem. Távol legyen az! Hanem, hogy a fordításnak alkalmatosságát, kezdetit, folyását és annak a Hazája hasznára született b. embernek is újabb és végsőbb jó igyekezetit emlékezetben hagyhassam. Én, ha senki rája nem kért volna is, jó alkalmatossággal e könyvet megfordítottam volna. Mert ugyan fogadásom is tartotta, mivel midőn Braszlóban (*) létemben Angliába vágyakoznám, több sok hasznokon kívül nyelvtanulásért is, fogadást töttem volt Istenemnek, hogy ha békével oda vinne s megáldana, ott való tanuságomnak (*) legelső zsengéjét is neki


  15

  szentelném. Bizony nem volt elfeledve fogadásom, noha e felindító jó alkalmatosság megelőzött.

  Hogy pedig Nagyságos Uram a Nagyságod emlékezetes neve alatt bocsátani szem eleibe e könyvet, háládatosságom az oka, mivel engem Nagyságod nemcsak azzal a közönséges jóakaratjával fogad és fogadott eleitől fogva, mellyel az Ecclesiában lévő igaz Lelki Tanítókhoz vagyon közönséggel, (*) hanem ugyan kiváltképen is részeltetett jótéteményiben. Ide való az, hogy gyermekkori állapotomban a Nemes és Nemzetes ifjú Lónyai István Urammal a bártfai Scholában együtt taníttatott, mely nékem mennyit használt légyen, mostani állapotomban tetszik meg. De még ma sem szűnt Nagyságod meg hozzám való szeretetitől, melynek egy ahány szép jelenségit is nevezgethetném, ha nem volnának akik azokat elégségesképen tudják. Ide járul ez is a Dedicálásban, hogy Nagyságodat e világnak ily sok szorgalmatoskodási között (melyek sokakban nem kevésszer akadályi a kegyességnek) ez idvességes Könyvnek figyelmetes olvasgatása által a mennyei dolgoknak kedvekért valamiben megkéseltethetném (*) és Jonathasként mint valami ellőtt nyíl által meginteném Dávidot, hogy magát megóvná (1Sám 20,20 etc.), mert ez árnyékként múló életnek veszélyes és idvesség akadályoztató gondjainak tövises bokrai között való magaelfeledése embernek, ha látjuk, hogy nem a Saulnak, hanem ama lelkeink után éjjel-nappal sívó-rívó [!] oroszlán módjára leselkedő gonosznak tőribe ejt sokakat. Én meghajtom térdemet a mi Urunk Jézus Krisz-


  16

  tusnak szent Atyja előtt (Ef 3,14), hogy adjon Nagyságodnak sok gondjai között annyira való ürességet, (*) melyben haladék nélkül igen figyelmetesen ez idvességes könyvet általolvashassa és a Nagyságod istenes józan életét a mennyei idvességes jóknak tüzével inkább-inkább gerjegesse és fényesgesse; mind magát naponként a Pietasban nevelje mindaddig, míg tökéletes kegyesség-gyakorlóvá teszi a Krisztus megöröködött (*) állapotjának mértéke szerint (Ef 4,13), s mind pedig egyebeket (*) a Nagyságod kegyes életének példájával hasonló istenességre indítson. Melyet amint hogy meg is fog e könyv által cselekedni sokakban, azonképen ennek kinyomtatására való bő költségét sok úton vissza is mérje ISTEN Nagyságodnak és a Nagyságodéinak. Ámen.

  Sz. Váralján (*) 20. napján Bőjtmás (*) havának, 1635. esztendőben.

  Nagyságodnak alázatos szolgája
  MEDGYESI PÁL.


  A KERESZTYÉN OLVASÓHOZ

  A szép módos rendet a tanításban tanúság lelkének nevezi Plato s igazán is. Mert ámbár ugyan nagyságos dolgokról légyen is valamely tanításban, akár élő nyelv, akár pedig írás által a tracta, (*) mindazáltal, ha a tanúságok jó rendben, a tanuló elmének természeti járása szerint nem állattatnak, (*) kiki azok közül maga helyén nem lévén, az elme rútul megtébolyodik, semmit, avagy igen keveset s azt is nehezen és sokára vészi eszébe. Ez alkalmatlanságnak elkerüléseért az eszes írásoknak (*) első gondjuk is az, hogy írásokat jó karban állassák, egész könyveknek (*) minden írását, mint valami arany láncszemeket egymásbafoglalván és egyiket a más után szép renddel következtetvén, mint a feltött fundamentumból a tanuló elme kireméli és várja. Hogy azért mindeneknek előtte én is e könyvnek methodusáról szóljak, énnekem a rend itt igen tetszik. Kegyesség-gyakorlás e Könyvnek neve, mely egészen az embernek életét nézi. Hogy azért az egész életnek kegyes viselését a kegyesség óhajtóknak megmutogathassa, ama nagy fundamentumot veti fel (*) legelsőben is a könyvnek felosztására, tudniillik az istenes Embernek magaismerését. Először azért az ÚRNAK idvességes ismeretiről tanítván, annakutánna az embert ís megismérteti, először is természeti veszettségében (*) és abból folyó nyavalyásságában születésétől fogva az életnek minden idejében haláláig, azután halálában és (ha meg nem tér) elkárhozásában, utolsó napi (*) állapotjában s annakutánna örök kárhozatjában. Ez meglévén, még az újonnan született embernek mind életében, halálában s idvezülésében, mind pedig az utolsó ítéletkori és azután az örökéletben való boldog állapotjáról tanít, melyekkel az embert a kegyes életre csudálatosképen felindítja. És az ellenvaló akadályokat elhárítván, embernek mindennemű állapotja szerint szent elmélkedéseket és imádko-


  18

  zásokat ír eleíbe, úgy mint egyes-állapotjában akárhol lévén, reggelre, estére, éjszakára. Azután megint házanépestől, reggelre, ebéd- és vacsorakorra, estére, templombamenésére, prédikáció hallgatására, vasárnapjára, bőjtölésére, inneplésére, ÚR vacsorája vételére. Ezeket az egészséges állapotra intézi. A beteg állapotban gyakorlandó kegyességről is mind a lélek kibocsátásáíg tanítást tészen. És végezetre, ha martyrumság találná a kegyes embert, abban is illendő kegyességet tanít. Mindezeket a Jézus kínszenvedése felől való két igen szép áhitatosságokkal fejezi be. E methódust a következendő Lajstromból megtekinthetni.

  II. Amely szók Cursiva-val, folyás-nyomással (*) gyakoroltattak, nagy részét mind Szentírás szavai, a 1ocusok többire mind a könyv karéján vannak. Ahol pedig a bizonyítások bővebbek, hogy a kegyesség tanuló meg ne vétkeznék, (*) a. b. c. rendi szerint jegyeztetik fel a concordantia. (*) Aminemű különös betűt azért ott benn a contextusban (*) látsz, kinn a levél szélin is olyant keress ugyanottan ellenben s ott találod a locust, melyet ott benn olvassz.

  III. Az akadályokban és a léleknek s testnek nyavalyásságiról való elmélkedésekben nem a töredelmes szívű Bűnösöknek beszélnek, hanem az Istennel játszadozóknak és a térhetetleneknek. (*)

  IV. Mivel az angliaiak könyörgésükben királyokat és a királyi maradékot ugyan neveken nevezik: a mostani KÁROLY Királyt és a b. e. Friderik palatinati fejedelmet, (*) Erzsébet fejedelemasszonnyal (ki megnevezett KÁROLY Királlyal egy) mindenütt neveken említik, én itt a hypothesist thesisre szabtam, a kinevezést elhagyván csak közönséggel (*) említem a Királyokat és Fejedelmeket.

  V. A régi Doctorok-nak Mondási, (melyekből s a Szentírásból e könyvnek szerzője méh módjára gyűjtögette e PRAXIST), szóról-szóra, úgy, amint az author citálja, le vannak írva, melyekben ha hol (*) görög ige fordul elő, deák betűkkel kellett leírnuak, a görög betűknek typographiáinkban való szűk (*) voltok miatt.


  19

  VI. Mivel e PRAXIS az ő hasznos voltáért minden esztendőnként Angliában kinyomtattatik, ennekokáért kiváltképen a Szentírás locusi-nak feljegyzésében sok változás, egyeledés (*) etc. esett; ahol sok dolgaimtól érkeztem (*), a megegyeledett és elváltoztatott citálásokat, főképen az Isten felől s egyebet is, sok helyen helyre állattam. (*)

  VII. Ha kitől lehetne (*) a fordításnak (ahol a szókat nem annyira kell vizsgálni) az én ítéletem szerint úgy kellene esni, hogy ne ismernék fordításnak, (*) fonákul az írás ne esnék, azaz amit magyarra kellene fordítani, annak nem deák, német, anglus formán, hanem magyar módon kellene esni. Igazán mondom, igyekeztem ezen, aholott reája nem érkeztem, (*) legyen a jó igyekezet elég neven. (*)

  VIII.. Lehetnek oly emberek, (hallottam magam is) kik csak szájok ízént akarnak, hogy esnének mindenek, nevezet szerint pedig a virgulákban, (*) ama fülek gyönyörködtető gyermeki énekes egybenzengést megkívánnák; udvari pipere nélkül akármit is semminek tartanak, semmit a dolognak mivoltára nem figyelmezvén. (*) Akik ilyenek, énnékem úgy tetszik, hogy a írásnak különb-különb formái és módjai között különbséget tenni nem tudnak. Hallod-é nem egy ruha illeti a királyt és a koldust, a szegényt és a boldogot, a kevélyt s az alázatost. Egykor Lysias Socrates oltalmára egy jeles Oratiot declamál (*) (Erasm. l. 3. Apoph.); Socrates végighallgatja az Oratiot s mond: Praeclara et elegans Oratio est, sed non convenit Socrati, azaz: Szép és jeles Oratio, de nem Socratesnek való. Miért? – úgy mond – Lysias. Felel Socrates s mond: Nonne fieri potest, ut amictus aut calceus elegans fit aut pulcer, qui tamen alicui non conveniat, azaz: Nemde, nem lehet-é Lysias, hogy valamely öltözet, avagy saru ám akármely jeles és szép légyen is, mindazáltal nem minden lábra illik. – Nevetséges dolog volna bizonyára Szentírás felől procátori piperével (*) szólani, csak (*) a Philosophia sem szereti a törvényben való hímezett-hámozott beszédet, s hát a Theologia hogy szenvedhetné? PRAXIS PIETATIS e Könyv! Igen rút dolog volna azért a Pietasról affectate (*) írnunk, az alázatost


  20

  gőgös köntösbe öltöztetnünk. Nem szókat, hanem hasznos dolgokat adnak itt elődbe. Egyébként, ha helye lett volna, rhythmicákat (*) is netalán írhattunk volna. Ha nem tetszik, nem néked írtuk. Aki kegyes életet szeret, az nem annyira a szókra, mint az idvességes tanúságokra vigyáz. (*) Te pedig kegyes élet óhajtó istenfélő Olvasó, élj e munkával idvességesen és ha mi (*) hasznod lészen, Istenednek, a fogyatkozást pedig nékünk idvességed szomjúhozó munkások gyarlóságának tulajdonítsad.

  Légy egészségben!
  MEDG. PÁL