A  GYERMEKÁGYI  LÁZ
KÓROKTANA, FOGALMA ÉS PROPHYLAXISA

IRTA

SEMMELWEIS  IGNÁCZ  FÜLÖP
AZ ORVOSI TUDOMÁNYOK ÉS A SEBÉSZET DOCTORA, A SZÜLÉSZET MESTERE,
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI SZÜLÉSZET NY[ILVÁNOS] R[ENDES] TANÁRA
A PESTI MAGY.KIR. TUDOMÁNY-EGYETEMEN
STB. STB.

PEST, WIEN ÉS LEIPZIG
HARTLEBEN C. A. KIADÁSA
1861.

[valójában 1860. október]


[NÉMETBŐL FORDÍTOTTA:
GYŐRY TIBOR
1906
BUDAPEST
MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ-TÁRSULAT]


TARTALOM

Bevezetés 75

1. szakasz

A halandóság a bécsi I. szülészeti klinikán az I. sz. táblázatban feltüntetett időszakban átlag háromszorta nagyobb volt, mint a II. szülészeti klinikán 78
A halandóságnak ezen többlete a gyermekágyi láznak mindeddig érvényben volt kóroktanával nem magyarázható meg 79
Epidemikus befolyásokkal nem magyarázható meg 79
Az epidemikus befolyások ellen szóló érvek általánosságban 81
Epidemikus befolyásokkal nem magyarázható meg 84

2. szakasz

A gyermekágyi láz mindeddig érvényben állott egyéb kóroktani momentumaival sem magyarázható meg 104
A mellett, hogy a halandóság többletét a gyermekágyi láznak mindeddig érvényben volt kórtana meg nem magyarázta, az I. szülészeti klinikán olyan jelenségek voltak észlelhetők, melyeknek a magyarázata hiányzott 105
Ilyen jelenségek voltak:
Az anyák és gyermekeik megbetegedései elhúzódó tágulási időszak következtében
105
Az utczai szülőnők nem betegedtek meg 108
A koraszülő gyermekágyasok nem betegedtek meg 110
A gyermekágyasok sorszerint való megbetegedése 111
A hallgatók számának megapasztása nem csökkentette állandóan a halandóságot 112
Felfedezése az I. klinika halandósági többletét előidéző kóroktani momentumnak 115
Észleletek, melyek a gyermekágyi lázról megállapított kóroktanomat bővítették 120
A bécsi szülőháznak megnyitásától fogva napjainkig terjedő kimutatásai igazolják kóroktanom helyességét 121
A gyermekágyi láznak általam felfedezett kóroktanában rejlik a magyarázata annak, hogy miért betegszenek meg az anyák és gyermekeik az elhúzódó tágulási időszak következtében 125
Bednar dr. 127
Miért betegedtek meg ritkábban az utczai szülönők 127
Miért betegedtek meg ritkábban a gyermekágyasok koraszülés után 128
Miért betegedtek meg a gyermekágyasok sor szerint 128
Miért csökkent a halandóság a hallgatók számának apasztásával és miért emelkedett újra a halandóság a hallgatók számának apasztása daczára 128
Állatkisérletek 132
A pesti szt. Rókus-kórház szülészeti osztálya 137
A pesti egyetemi szülészeti klinika 139

3. szakasz

A gyermekágyi láz fogalma 153
A bomlott állati szerves anyagot, mely a gyermekágyi lázat okozza, vagy kivülről juttatják be az egyének szervezetébe vagy a megtámadt szervezetben képződik 153
A bomlott állati szerves anyag forrása, mely a külső fertőzést okozza 153
A bomlott állati szerves anyag vivője 154
A bomlott állati szerves anyag felszívódásának helye 154
A bomlott állati szerves anyag felszivódásának ideje 154
Az autoinfectio forrásai 155
A gyermekágyi láz nem kizárólag a gyermekágyasok jellegző betegsége 156
A gyermekágyi láz a pyaemia egyik válfaja 156
A gyermekágyi láz nem ragályos betegség 156
A gyermekágyi láz átvihető betegség 157
Hány gyermekágyas fog mindenkor elháríthatlan autoinfectio következtében meghalni 158

4. szakasz

Ujólagos megbirálása a gyermekágyi láz mindeddig érvényben volt kóroktanának, a bomlott állati szerves anyagra való tekintettel 163
Az epidemikus befolyások 164

5. szakasz

A gyermekágyi láz endemikus okai 240

6. szakasz

A gyermekágyi láz prophylaxisa 280

7. szakasz

Levelezések és irodalmi nyilatkozatok tanításom mellett és ellene 285
A bécsi cs. k. orvosegyesület folyóiratának szerkesztősége 287
Haller 290
Simpson 292
Routh 292
Michaelis 294
Litzmann 297
Levy 298
Dietl 310
Tilanus 312
Skoda 315
Brücke 315

8. szakasz

Scanzoni 317

9. szakasz

Silberschmidt 382
Bamberger 383
Hammernjk 393
Liebig 398
Seyfert 398
Kiwisch 402
Silberschmidt 405
Lebert 407
Zipfl 409
Hayne 411
Lumpe 413
Arneth, a párisi Orvosi akadémia és Dubois 423
Schmidt 426
Everken 432
Virchow 433
Martin A. 441

10. szakasz

Braun Károly 44675

ELŐSZÓ

Két izben elvégezvén a gyakorlati szülészetnek a bécsi első szülészeti klinikán tartott tanfolyamát, 1844 julius 1-sején a néhai KLEIN dr. tanárnál mint a nevezett klinika majdan megüresedő tanársegédi állásának aspiransa jelentkeztem; az 1846 február 27-ikén kelt végzés értelmében ezen állásra ideiglenesen kineveztettem. 1846 julius 1-sején végleges minőségben vettem át a tanársegédi állást, azonban ugyanazon év október 20-ikán vissza kellett adnom elődömnek, BREIT dr.-nak. a kinek szolgálati idejét időközileg két évvel meghosszabbították. Könyvemben e négy hónapot, t. i. az 1846. év julius, augusztus, szeptember és október hónapjait – egyszerűség kedvéért – első szolgálati időmnek nevezem.

Az összes bécsi egyetemi tanszékek mellett két évben volt megállapítva a tanársegédek szolgálati ideje; valamennyi tanszéknél azonban az volt a szokás, hogy e két esztendőt ujabb két évvel meghosszabbítják; csak a szülészeten váltották fel rendszeresen egymást a tanársegédek két évenkint. BREIT dr. volt az első, a ki az említett kedvezményben részesült.

Azonközben kinevezték BREIT dr-t a tübingeni egyetem szülészeti tanszékére tanárnak, s én másodizben vettem át véglegesen 1847 márczius 20-ikán a tanársegédi állást s abban működtem két éven keresztül, t. i. 1849 márczius 20-ikáig. Nevezzük el ezt az időt második szolgálati időmnek.

Könyvemim czélja: klinikai szolgálatom ideje alatt tett tapasztalataimat történelmileg bemutatni az olvasónak, s feltárni előtte, mint lettem Tamássá a gyermekágyi láz keletkezése és fogalma felől mindaddig érvényben állott tanításban, mint erőszakolta reám a körülmények ellenállhatlansága jelenlegi


76

meggyőződésemet; hadd merítse ebből az olvasó is ugyanazt a meggyőződést az emberiség javára.

Természetemnél fogva minden tollharcztól irtózom, a minek elegendő bizonyítéka az, hogy annyi támadásra nem feleltem; az idők folyására véltem bizhatni, hogy az igazság utat törjön magának de ebbeli reményem 13 esztendőn át nem ment teljesedésbe, nem abban a mértékben, a mennyire az az emberiség boldogulására kivánatos volna.

Szerencsétlenségem úgy akarta, hogy az 1856/7- és az 1857/8-iki tanévekben oly tömegesen haltak el a gyermekágyasok pesti szülészeti klinikámon, hogy ellenfeleim ellenem fordithatnák e halandóságot: belső kényszer hajt rá megmutatnom, hogy a szerencsétlenség e két esztendeje mellettem szóló szomorú, véletlen és közvetlen bizonyítékokat szolgáltatott.

A sors letéteményesévé tett azoknak az igazságoknak, melyeket e könyv tartalmaz. Visszautasíthatlan kötelességem helyt állni érettük. Feladtam a reményt, hogy az ügy fontos és igaz volta feleslegessé tesz minden harczot. Nincs többé szó hajlamaimról, csupán azok élete jő számításba, kiknek abban a harczban, vajjon nékem vagy ellenfeleimnek van-e igazuk, semmi részük sincsen. Le kell gyürnöm természetemet, ki kell újra lépnem a nyilvánosság elé, mert a hallgatás rosszul vált be; a sok keserü óra, mely e miatt már reám nehezedett, nem szolgált intésül; kiállottam és elviseltem őket; azokért, a melyek még várnak reám, vigasztalást nyujt az a tudat, hogy a mit mondtam, meggyőződésemből fakadt.

Pest, 1860 augusztus 30.

A szerző