Róma-ellenes polémia

"Én a katolicizmust megtámadtam a protestantizmus minden hatalmával, de becsüléssel, mondhatnám tisztelettel, mivel az mégiscsak keresztény egyház. E Polemikát nem ügyvéd módjára írtam, aki előtt egyetlen feladat az ellenfél ügyét leverni, hanem mint teológus, aki mindenütt szívesen elismeri azt, ami Krisztustól származik. Mindazt, ami ezen egyházban jó és szép, kiemeltem, s támadóim között talán egy sincs, aki ne hivatkozzék egyre vagy másra, amit én elismertem vagy magasztaltam. Elismertem azt, ami benne derék – de hallgathattam volna róla, ha csak a harc lett volna a célom; s nem lett volna szükség saját egyházam hiányait is megnevezni, ha az igazságon kívül más érdekem lett volna."

Dr. Karl Hase Protestáns Polemika c. könyvének előszavából

Bár a régi világban kulturális okokból megkereszteltek a római katolikus anyaszentegyházban, ennek 18 éves koromig kevés hasznát láttam. Akkor pedig néhány "hites" keresztény volt az, aki személyes kapcsolatokon keresztül megismertetett az Isten Fiával. Bár a HGY szélsőségeitől már két-három év múlva elfordultam, protestáns és biblikus meggyőződésem miatt még mindig eléggé kritikusan méregetem a római katolikus egyházfelekezet némelyik dogmáját. Hogy azonban a dolognak színvonala is legyen, az interneten elég sokat leveleztem intelligens római katolikusokkal, hogy megismerjem a r.k. hitet és teológiát. 1994 és 1997 között angol, 1999-től magyar levelezőfórumokon folytattam párbeszédet. Emellett számos teológiai művet is elolvastam.

Klasszikusok

Dr. William Bright
The Roman See in the Early Church (1896)

A maga nemében utolérhetetlen vitairat, angol nyelven: egy anglikán egyháztörténész szedi ízekre Luke Rivington római konvertita pápaságról szóló könyvét. A könyv elsősorban tudósoknak íródott, és feltételez némi jártasságot a patrisztikus irodalomban és az egyháztörténetben. Megállapításainak nagy része ma is helytálló.

A papírkönyvnek ez a tanulmány csak egy részét alkotta: utána kevésbé vitázó cikkek sorakoznak a kalcedoni zsinat és az alexandriai szék viszonyáról, Szent Ambrus és a római birodalom együttéléséről, a nyugati egyház és a barbárok történetéről, továbbá az Erzsébet-korabeli angol vallási állapotokról. Ezeket itt nem közlöm.

Dr. Karl Hase
Protestáns polemika (1863, 1870 stb.)

Ez a magyar nyelvű vitairat a XIX. század végének sokat idézett klasszikusa. Szerzője neves egyháztörténész, egy Jézus életéről írt munka szerzője, a félliberális protestantizmus jeles alakja. Különösen érdekessé teszi művét az a megértő, szinte megbocsátó hangvétel, amely csak néha válik tüzesebbé, ahol az ellenfelekkel semmi megegyezés nem remélhető.

Végighalad a római katolikus felekezet dogmatikájának főbb fejezetein, és a korabeli legnagyobb r.k. vitairatokra és dogmatikákra (Möhler: Symbolik, Perrone: Praelectiones Theologicae stb.) való tekintettel bírálatot fűz hozzájuk. Lábjegyzeteiben tetemes mennyiségű latin nyelvű idézet található, de a törzsszöveget a teológiailag művelt nagyközönség is megértheti. Hibája a régies és nehézkes magyar nyelv, továbbá a helyenként liberális teológiai alapállás.

Saját vitáim különféle római katolikusokkal

Angolul, a "Usenet"-en

Amíg az egyetemre jártam, volt időm órákat a számítógép előtt ülni és ott különféle vallási kérdéseken vitázni a Usenet megfelelő hírcsoportjaiban (newsgroup). Ezek leginkább a "soc.religion.christian" és a "soc.religion.christian/bible-study" voltak. Máshová nem volt érdemes menni, mert moderátor nélkül minden vita anyázásba (flamewar) vagy oda nem való üzenetek tömkelegébe (offtopic, flood) szokott fulladni. Én magam nagyon sokat köszönhetek ennek a fórumnak: amikor 1994 végén beestem oda, még igen lendületes és felületes karizmatikus protestáns voltam – és kaptam is alaposan a fejemre a nálam tanultabbaktól.

Hamar rájöttem, hogy (az újhullámosokon kívül) egyedül a római katolikusok azok, akikkel komoly vitám van; ezt pedig igyekeztem papírból való és elektronikus forrásmunkák olvasásával is nyerőesélyesebbé tenni. Amikor 1997-ben elvégeztem az egyetemet, már elég kiforrott volt a teológiai álláspontom, amit ma reformátoriba oltott karizmatikusnak neveznék. Ebben a rovatban található az illető három év nyílt színi ill. levelezéses termésének java. Ki-ki épüljön belőle vagy próbálja megcáfolni.

Magyarul, az Internettón és az Indexen

1999 tavaszán akadtam rá az Internetto (1999 nyarától Index) nevű fórumra, ahol többek között vallási és filozófiai témákról folyt a magasabb vagy alacsonyabb színvonalú vita. Ide már mint túlképzett protestáns apologéta léptem be. A magyar fórumokon általában nem olyan kiegyenlítettek a viták, mint az egész világra kiterjedő angol nyelvű fórumokon, nyilván a kevesebb használó miatt. Előfordulnak egészen kirívó esetek is, de alapjában véve mégis emberi a hang.

Sajnos a harcos ateisták miatt legderekabb ellenfeleim, a római katolikus vitázók 2006-ra nagyon megritkultak itt, s talán az egyetlen dolog, ami még itt tart (2008-ban), az a volt HGY-sekből összeállt topikos társaság. A honlaplinkek folytonosságának igénye azonban arra kényszerít, hogy minden magyar nyelvű vitámat (a HGY ellenieken kívül) ebben a könyvtárban helyezzem el - legalábbis egy ideig.

Vegyes anyag

 • Megjegyzések a Káldi-Neovulgáta (új r.k. bibliafordítás) lábjegyzeteihez
 • Scott Hahn amerikai laikus r.k. hitvédő engedély és jogdíj nélkül lemásolt angol nyelvű írása a purgatórium védelmében, cáfoló megjegyzésekkel.
 • Előregyártott angol nyelvű cáfolat a tisztítótűz ellen
 • Magyar nyelvű idézetek Baurtól és Harnacktól a vértanúkultusz és az ereklyék dolgában
 • Cáfolat a római mise-tan ellen, Maurice de la Taille r.k. teológus írása alapján.
 • Egy érdekes fejezet Roger Peyrefitte "Szent Péter kulcsai" című könyvéből
 • A bemerítés mint "valóságos engesztelőáldozat." (Tulajdonképpen a mise r.k. bizonygatásainak paródiája.)
 • Hová jutnak a kereszteletlenül elhalt csecsemők a r.k. teológia szerint?

  További tervek

 • Rombolás

  Rövid távon folytatni kívánom a tridentista római katolikus álláspont rombolását. Ha lesz időm és kedvem, akkor a következő írók és műveik ellen veszem fel a harcot:

 • Horváth Sándor OP, Badalik Bertalan OP, Tarnóczi János: Máriáról írott műveik, különösen az "Istenszülő" címmel kapcsolatban.
 • Jáki Szaniszló: Az ország kulcsai, Erre a sziklára, A cölibátus teológiája, rövidebb ultramontán cikkek.
 • Pezenhoffer Antal: A magyar nemzet történelme a mohácsi vésztől napjainkig (a katolikus egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepének védelmében írott apologetika). Csak a protestantizmust elméletileg gyalázó részekre térek ki.
 • Építés

  A rombolás nem lehet öncél. Ahogy öregszem (1973-ban születtem), egyre inkább az építésnek kell átvennie a döntő szót. Én ezt az ún. reformkatolikusság fogalmának bevezetésével gondolom megvalósítani. Reformkatolikusnak tartok mindenkit, aki komolyan gondolja a II. Vatikáni Zsinatot. Néhány szerzőtől szeretnék idézni:

 • Bernard Häring: Másképp is lehetne
 • Karl Rahner: Egyházreform
 • Bulányi György: Egyházrend
 • Kamarás István: Júdások vagy Péterek?
 • Ralph Wiltgen: A Rajna a Tiberisbe ömlött
 • Papini: VI. Celesztin pápa levelei az emberekhez

  stb.