TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖNYVKIADÓ-VÁLLALAT
A M. TUD. AKADÉMIA SEGÍTKEZÉSÉVEL KIADJA
A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

XXV.


A MÁGNESSÉG
ÉS
ELEKTROMOSSÁG.

ÍRTA
AMÉDÉE GUILLEMIN.

FORDÍTOTTÁK
BARTONIEK GÉZA ÉS CZÓGLER ALAJOS.

AZ EREDETIVEL ÖSSZEHASONLÍTOTTA
SZILY KÁLMÁN.

579 RAJZZAL, XVIII TÁBLÁVAL ÉS SZINES MŰLAPPAL.

A V-IK. (1884–1886. ÉVI) CZIKLUS
ELSŐ KÖTETE
A KÖNYVKIADÓ-VÁLLALAT ALÁIRÓI SZÁMÁRA.

BUDAPEST, 1885.
KIADJA A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Franklin-Társulat könyvsajtója.Elektronikus kiadás:
Németh Ferenc, 2006.

Tömörítve

A szövegek
(!!! M)
A lapokon közvetlenül megjelenő, kisebb képek:
1. könyv 1. rész
(1,07 M)
1. könyv 2. rész 1-9
(2,05 M)
1. könyv 2. rész 10-13
(2,09 M)
2. könyv
(3,4 M)
Kattintással előhívható, nagyobb képek:
1. könyv 1. rész
(2,8 M)
1. könyv 2. rész 1-4
(2,8 M)
1. könyv 2. rész 5-9
(1,9 M)
1. könyv 2. rész 10-11
(3,2 M)
1. könyv 2. rész 12-13
(1,7 M)
2. könyv 1-4
(2,4 M)
2. könyv 5-7
(2 M)
2. könyv 8-11
(2,9 M)
2. könyv 12-13
(2,3 M)
2. könyv 14-függ
(2,9 M)
Külön a táblák:
1. könyv
(2,3 M)
2. könyv
(2,2 M)

TARTALOMJEGYZÉK.

Előszó a magyar kiadáshoz (V)
A tünemények és törvényeik (1)

ELSŐ KÖNYV.
ELSŐ RÉSZ. MÁGNESSÉG.

I. fejezet. A mágnesek
1. A mágnesség általános jelenségei (4)
2. A mágnesség a régieknél (9)
3. A poláros mágnesség; a mágnesek vonzása és taszítása (13)
4. A mágnesgerjesztés (inductio) tüneményei. – Mágnesezés megosztás (influentia) utján (16)
II. fejezet. A mágnesség elmélete
1. A két folyadék hipothézise (20)
2. A Föld hatása a mágnestűre mágnes hatásának tekinthető (26)
3. A mágnesek vonzásának és taszításának törvényei (32)
4. A mágnesség eloszlása a mágnesekben (35)
III. fejezet. A mágnesezés módjai
1. Mágnesezés természetes vagy mesterséges mágnesekkel (42)
2. Mágnesek szerkesztése. Mágnes-nyalábok. Fegyverzetek (45)
3. Jamin mágnesei. A mágnesek emelő képessége (48)
4. A Föld okozta mágnesezés (51)
IV. fejezet. A Föld mágnessége
1. Első fogalmak a földmágnesség tüneményeiről (54)
2. Mágnesi elhajlás (56)
3. Lehajlás és a mágnesi erősség (60)
4. A földmágnesség adatainak, a declinatio-, az inclinatio- és az intenzitásnak időszakos változásai (68)
5. A mágnestű esetleges háborgásai (74)
6. A mágnesség eloszlása a Föld felületén. Az izogón, izoklin és izodinám-vonalak (78)
V. fejezet. A földmágnesség. – Sarkfény
1. Az északi és a déli sarkfény. E tünemények leirása (86)
2. Történeti vázlat az északi fényről (89)
3. A sarkfény fizikai ismertető jelei: a sötét szelvény, ennek magassága, szélessége és parallaxisa (93)
4. A sarkfény fizikai ismertető jelei: fénye, szinei, íveinek és sugarainak mozgásai (101)
5. A sarkfény elmélete (111)


MÁSODIK RÉSZ. ELEKTROMOSSÁG.

I. fejezet. Az elektromosság általános jelenségei
1. Elektromos vonzások és taszítások (118)
2. Elektromos vezetés (122)
3. Elektromos vonzások és taszítások. A kétféle elektromosság (128)
II. fejezet. Az elektromos vonzások és taszítások törvényei
1. Az ellenkező nevű elektromosságok semlegesítése (134)
2. Az elektromos fluidumok elméletei (136)
3. Az elektromos vonzások és taszítások törvénye (141)
4. Az elektromosság eloszlása a vezetők felületén (147)
III. fejezet. Elektromos megosztás vagy gerjesztés.
1. Az elektromos gerjesztés jelenségei. – Elektromozás megosztás utján (156)
2. A megosztás jelenségei rossz vezetők között. Az elektrofor (162)
3. A Lichtenberg-féle alakok (167)
IV. fejezet. Elektromozó gépek
1. Az első elektromozó gépek. – Történeti áttekintés (171)
2. Dörzsölve elektromozó gépek (175)
3. A megosztáson alapuló elektromozó gépek (183)
4. Különféle kisérletek az elektromozó gépekkel (193)
V. fejezet. A leydeni palaczk. Sűrítők
1. Cuneus és Muschenbroek kisérlete, a leydeni palaczk feltalálása (199)
2. Az elektromos sűrítés elmélete (202)
3. A leydeni palaczkokkal és az elektromos telepekkel végezhető különböző kisérletek (205)
4. Elektromosság-mutatók és elektromosság-mérők (215)
5. Az elektromos kisülések hatásai (222)
VI. fejezet. A Galván-oszlop
1. Galvani kisérletei. Volta felfödözései (230)
2. A Volta-oszlop különböző alakjai (236)
3. Állandó áramú galván-elemek (240)
4. A galván-elemek fizikai-chemiai elmélete (248)
VII. fejezet. Elektro-chemia. Thermo-elektromos és másodlagos áramok
1. Elektro-chemiai jelenségek. Elektrolízis, vegybontás (252)
2. Faraday törvényei (257)
3. Thermo-elektromos áramok és a thermo-elektromos oszlop (260)
4. Másodlagos áramok és elemek (265)
5. Planté rheostatikus gépe (271)
VIII. fejezet. Elektromágnesség
1. Az áramok hatása a mágnestűre (274)
2. Az áram-intenzitás mérése. A galvanométerek (277)
3. Mágnesek hatása a galván-áramokra (285)
4. Áramok hatása áramokra (288)
5. A föld hatása az áramokra. Ampère mágnességi elmélete (291)
6. Mágnesezés áramokkal (297)
7. Diamágnesség (303)
8. A mágnesség hatása a polározott fényre (309)
IX. fejezet. Áram-gerjesztés, inductio
1. Áram-gerjesztés áramokkal (312)
2. Áram-gerjesztés mágnesekkel (316)
3. A forgás-mágnesség (319)
4. A peripoláris gerjesztés (323)
X. fejezet. Inductio gépek
1. A galván-elektromos inductio-gépek (326)
2. Mágnes-elektromos inductio-gépek (332)
3. Dinamo-elektromos gépek (314)
XI. fejezet. Az elektromos fény
1. Az elektromos szikra (350)
2. Az elektromos fénypamatok (352)
3. Elektromos fény ritkított gázokban (358)
4. Az elektromos fény rétegessége (362)
5. A Volta-féle ív (365)
6. A mágnesség hatása az elektromos fényre (369)
7. A másodlagos telepek áramainak fénytüneményei (373)
8. Az elektromos fény szinképi elemzése (382)
9. Az elektromosság tovaterjedése és sebessége (385)
XII. fejezet. A légkör elektromos tüneményei
1. A villám és az elektromos jelenségek azonossága (391)
2. A villám és mennydörgés. A villámok különféle alakjai, szinei, tartama és hosszasága (397)
3. A villám fizikai, chemiai és fiziologiai hatásai (407)
4. Szent-Elmo tüze (415)
5. A jégeső. – A jelenség leirása (418)
6. A jégeső elmélete (423)
7. A tengeri és a szárazföldi viharok (433)
XIII. fejezet. A légkör elektromossága
1. A levegő elektromossága. – Eszközök és a megfigyelés módszerei (440)
2. A légkör elektromossága (445)
3. Elektromos vidékek (449)

MÁSODIK KÖNYV.
A MÁGNESSÉG ÉS AZ ELEKTROMOSSÁG TÜNEMÉNYEINEK ÉS TÖRVÉNYEINEK ALKALMAZÁSAI.

I. fejezet. Az iránytű
1. Az elhajlós iránytű. Alkalmazása a tengerészetben (457)
2. Az elhajlós iránytű alkalmazása a földrajzra s a földmérésre (464)
3. Az iránytű és a vasbányák fürkészése (467)
II. fejezet. A villámhárítók
1. A villámhárítók szerkesztésének alapelvei (469)
2. A villámhárítók leírása és elhelyezése (473)
3. A többhegyű villámhárítók rendszere (479)
III. fejezet. Az elektromos telegrafia
1. Az elektromos telegráf feltalálása (482)
2. Az elektromos telegráf. – Általános elmélet (485)
3. Az elektromos tűs telegráfok (487)
4. A mutatólapos elektromos telegráfok. – Breguet rendszere (496)
5. A mutatólapos telegráfok. – A Siemens-Halske és a Froment-féle rendszer (504)
IV. fejezet. Az elektromos telegráfia
1. Az iró-telegráfok. – A Morse- és Morse-Digney-féle telegráfok (509)
2. A nyomtató-telegráfok. – Hughes rendszere (517)
3. Az autográf-telegráfok. – Caselli, Mayer és Edison rendszere (525)
V. fejezet. Az elektromos telegráfia. – A rohamosan áttevő készülékek
1. Az önműködő áttevés. – Wheatstone elektromos jacquardja (535)
2. Egyidejű áttevés. – A duplex- és quadruplex-rendszerek (544)
3. Egyidejű áttevés. – Gray harmonikus telegráfja (548)
4. Többszörös áttevés. – A Meyer-féle s a Baudot-féle telegráf (553)
VI. fejezet. Telegráfvonalak
1. Telegráfvonalak a levegőben. Földalatti vonalak (570)
2. Tengeralatti telegráfvonalak. – Oczeánon túli kábelek (576)
3. A telegráfiában alkalmazott telepek (585)
4. A csengetyük (588)
5. A villámhárítók (591)
6. A nemzetközi telegráfhálózat (596)
VII. fejezet. A telefon és a mikrofon
1. A telefon eredete és feltalálása (600)
2. A zenei telefonok (601)
3. Szókiejtő vagy beszélő telefonok (604)
4. Különböző alakú beszélő telefonok (614)
5. Telepes telefonok (618)
VIII. fejezet. A mikrofon. – A fotofon
1. A mikrofon (622)
2. A telefon és a mikrofon különböző alkalmazásai (631)
3. Színházi előadások meghallgatása (635)
4. A radiofonia. Graham Bell fotofonja (641)
IX. fejezet. Az elektromos óraművek
1. Az elektrochronométeres számlálók (652)
2. A tulajdonképeni elektromos órák (657)
3. Az elektromos időközlés (663)
4. Chronográfok és chronoskópok (668)
X. fejezet. Az elektromos mótorok
1. Himbáló elektromos mótorok (672)
2. A folytonos forgású elektromos mótorok (675)
3. A jelenlegi elektromos mótorok (678)
4. Az elektromos mótorok különböző alkalmazásai (686)
XI. fejezet. Az elektromos erő-átvitel
1. Az erő-átvitel (688)
2. Elektromos szántás és egyéb mezei munkák (691)
3. Elektromos vaspályák és közúti vasutak (694)
4. Az elektromos erő-átvitel alkalmazása bányákban (699)
XII. fejezet. Az elektromos fény
1. Az elektromos ív-lámpák szabályozói (702)
2. Szétosztó vagy többfényü regulátorok (714)
3. Elektromos gyertyák (720)
4. Elektromos izzó-lámpák (729)
5. A világító gépek (733)
XIII. fejezet. Az elektromos világítás
1. A világító tornyok elektromos világítása (742)
2. Az elektromos világítás az iparban (737)
3. A kikötők, alagutak, vaspályák s gőzhajók világítása (753)
4. Városok, utczák, terek, nyilvános épületek s magánházak elektromos világítása (763)
XIV. fejezet. Az elektromosság a háborúban
1. Az elektromos telegráfia a hadműveletekben (765)
2. Az elektromos fény a harcztéren. – Ostromok. – Kémszemlék szárazon és vizen (772)
3. Torpédók s aknák felrobbantása (779)
XV. fejezet. A galvanoplasztika
1. A galvanoplasztika föltalálása; történelmi vázlat (787)
2. A tulajdonképeni galvanoplasztika (790)
3. A galvanoplasztika különböző alkalmazásai (793)
4. Elektrochemia. – Galvános aranyozás és ezüstözés (798)
5. Az elektrochemiai áramok alkalmazása a szeszfinomításra s kohászatra (803)
XVI. fejezet. Az elektromosság különféle alkalmazásai
1. Orvosi elektromos készülékek (808)
2. Az elektromosság alkalmazása meteorológiai észleletekre (812)
3. Az elektromosság különféle alkalmazásai (819)

Függelék a magyar kiadáshoz.
Jegyzetek a szöveghez (828)
Műszótár (840)
Betűrendes névmutató (846)
Betűrendes tárgymutató (860)


ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ.

Ha a természetvizsgálás jelenét alig egy század előtti multjával összehasonlítjuk, a legfőbb haladást, nézetünk szerint, nem az új eredmények nagy számában és gyümölcsöző voltában, nem is a módszerek és eszközök bámulatos hatalmában, de még nem is a csodával határos gyakorlati alkalmazásokban, hanem az egész természet együttes felfogásának mikéntjében, az emberi alapfogalmak gyökeres átalakulásában kell keresnünk.

Még alig száz éve a fizika az anyag tulajdonságait, egész minőségét változékonynak s az ember akarata szerint változónak tekintette. "A bölcsek köve jelenlétében és behatása alatt a nemtelen fém arannyá tökéletesedik, a tiszta lepárolt víz némi része tartós főzés közben földdé tömörűl, az elpárolgó folyadékból levegő lesz" – mindezen és számtalan más efféle állítás és magyarázat arról tanúskodik, hogy még a mult század fizikája is az anyag minőségének és mennyiségének változandóságát sarkalatos alapfogalmai közé számította. – Nem volt különb az erő [energia] fogalma sem. Öt-hat különféle titkú fluidum [folyadék], mind meg annyi egy-egy rejtelmes sajátság, űzi játékát a szenvedékeny természetű anyaggal: elrejtőznek, szétváladnak benne, hogy ismét kimeneküljenek, vagy újra összeelegyedjenek. Eme súlya mérhetetlen fluidumok – hő, fény, mágnesség, elektromosság – mennyisége külön-külön állandó és változatlan.

Csak egy változékony erő van, ez a mult század felfogása, t. i. a tömegek mozgásából származó mechanikai erő; ez végkép megsemmisülhet, nyom nélkül elenyészhetik s alkalmas gépezetek közbenjárásával határtalanul szaporítható is. A mult századok sok nagy lángelméje önmozgók és örökmozgók szerkesztésében epeszté el magát.

Mindezen alapfogalmakról a mai fizika ép az ellenkezőt tanítja. Az anyagnak mind a minősége, mind a mennyisége örök és változhatatlan. "A vas részecske mindig ugyanaz, akár a meteorban a mindenséget fussa át, akár a lokomotiv kerekében robogjon tova, akár a vértestecskékben a költő halánték-erein csörgedezzen; tulajdonságai öröktől valók, el nem idegeníthetők s át nem ruházhatók." Nem így az erő. Az anyag hatékonyságának nyilvánulás-módja – ma ezt nevezzük t. i. erőnek – a testek változandó csoportosulásaihoz képest szintén változandó. Mechanikai erő, tömegek, molekulák, atómok vonzása, fény, hő, elektromosság, mágnesség, lényegökre nézve nem, csak formájokra különbözők. Csak különféle formák ezek, a melyekben az anyag energiája nyilvánúl. Az egyik forma átalakúlhat a másikra, p. az elektromosság fénnyé, hővé, mechanikai erővé stb. és viszont. De ez az átalakulás sohasem jár értékváltozással; a mennyi eltűnik, elenyészik az egyik félékből, ép annyi, velök tökéletesen egyértékű keletkezik a többiekben. Az anyag energiájának minősége, alakja változékony; mennyisége azonban, összeségben véve, ép oly örök és változhatatlan, mint az anyag maga. Az összes természettudomány feladata nem több és nem kevesebb, mint az energia alakcseréinek nyomozása, törvényeiknek kipuhatolása.

Az elektromosság és az energia többi formáinak kölcsönös átalakulásai, vagyis az energiának azon alakcseréi, melyekben vagy az eltűnő vagy a keletkező alakok közt az elektromosság is szerepel, még száz évvel ezelőtt csakis szórványosan s akkor is inkább csak titkosságuk, mintsem gyakorlati jelentőségök kedvéért voltak tanulmányozva. Idevágó ismereteink javát és öregét [nagyját] mind a jelen [XIX.] századnak köszönjük. A fizikának ez az ága tette az újabb időkben, és teszi folyvást, a legóriásibb haladást. Gyakorlati alkalmazásai, túlzás nélkül mondhatjuk, átalakították a társadalmi életet, és a jövőben még jobban át fogják alakítani. E téren dolgozik most a legtöbb fizikus; ez most a fizika legérdekesebb része.

Ezek az okok indították a Természettudományi Könyvkiadó Vállalat bizottságát arra, hogy a jelen cziklusba egy az elektromosságra vonatkozó, bővebb terjedelmű, mélyebben beereszkedő s a mellett könnyen érthető művet is föl vegyen. A választás még az egész világirodalomban sem igen nagy. GUILLEMIN "Le monde physique"-jének Le Magnétisme et l'Électricité czimű kötetét találta a bizottság még leginkább megfelelőnek s ez okból választotta ezt a leforditásra.

A forditás (1-455. lapig.) Bartoniek Géza egyetemi tanársegéd úr, innentől végig Czógler Alajos szegedi főreáliskolai tanár úr tollából folyt. A Függelék, valamint a Név- és Tárgyjegyzék szintén Bartoniek úr műve.

Budapest 1885. julius 1-én.

Szily Kálmán.       


ELSŐ RÉSZ.
A TÜNEMÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEIK.

HÁROM századdal ezelőtt, a jelen műben leírandó tünemények egy-kettő híján teljesen ismeretlenek valának. Két magában álló tény, a vas vonzódása a mágneskőhöz és a közelben levő könnyű testeké a megdörzsölt gyantához (electrumhoz) – mindössze ez az, a mit a régiek a mágnességről és elektromosságról, a mai természettan eme nagyfontosságú két ágáról tudtak. Igaz ugyan, hogy az iránytű, messze keletről jöve, időszámításunk XI. vagy XII. százada táján már a Nyugat hajóin is beköszönt, de jóformán ez is az egyetlen haladás, a mit a THALES-től WILLIAM GILBERT-ig elfolyó két évezred a mágnességet illetőleg fölmutathat. Az a titkos erő hiába vakítgatta az égi háború villámfényével, hiába rémítgette mennydörgésével és lecsapásaival: az embernek sejtelme sem volt az elektromosságról!

Azt az erőt, mely a mágnességi és elektromossági tünemények sokféleségében működik, a mely annyiféle és oly különös alakokban nyilatkozik, ezt az erőt, a mely a természetben mai ismereteink szerint oly fontos és néha oly félelmetes szerepet játszik, sem az ókor bölcsei, sem a középkor theologusai még csak nem is gyanították. Amazoknál a mennydörgő Jupiter – Jupiter tonans – kézi fegyvere, emezeknél pedig semmi egyéb mint a vallásos félelem tárgya. Hála a tudománynak, a lángész, a türelmes megfigyelés s a leleményes kisérlettétel ezer erőfeszítésének, az elektromos erő ma már engedelmes eszköz az ember kezében és tetszése szerint vezethető. Majd a gondolatait szállíttatja villámsebességgel a messzeségbe, majd fémeket ezüstöztet, aranyoztat vagy a legfinomabb véseteket mesteri szabatossággal másoltatja vele, majd pedig oly élénk világosságot áraszt, melynek ragyogása a nap fényével versenyez, vagy oly hatalmas hőforrássá


2

válik, mely a legtömöttebb, a legkeményebb fémeket és a legmakacsabb anyagokat megolvasztja s elpárologtatja.

Az, a ki az utóbbi évek elektromos kiállításait meglátogatta, melyeken az elektromosság csodái egybegyűjtve valának; az, a ki a tudós készülékeit, a mérnök gépeit tanulmányozhatta és az elméletnek, valamint a gyakorlati alkalmazásnak eredményeit áttekinthette: ha az, mondom ezen eredményeket egyrészt ama szerény tényekkel összeveti, melyekből a tudomány alig három századdal ezelőtt kiindult; másrészt pedig a közel jövőbeli haladások reményével szembeállítja, melyeket teljes biztossággal megjósolni lehet, az bizonyára nem vonhatja meg mély csodálatát a modern fizika termékenységétől. De ha számot ohajt magának adni azon eszközök hatalmáról, melyek segélyével annyi bámulatos dolgot, mik még nem régiben csodának is beillettek volna, megvalósítottak: rá fog jönni, hogy e hatalom titka három szóba foglalható össze: e három szó a mai tudomány varázs-igéje, mesebeli terülj asztalkám-ja: megfigyelés, kisérlet, mathematikai számítás!

Az Elektromosság és a Mágnesség külön két neve alá, mint ismeretes, a tünemények két csoportját foglalják, melyeket sok ideig egymástól egészen távol eső dolgoknak gondoltak, de a melyeket ma már egy és ugyanazon okra vezetnek vissza. Legalább a kísérlet már megbizonyította, hogy a mágnesség és az elektromosság tüneményei egymást kölcsönösen befolyásolják és hogy az őket létesítő erők egy a mássá átalakíthatók. Igy támadt a tudománynak egy új ága, mely a két elsőből hajtván ki, ez okból az Elektromágnesség nevet kapta. Ama hatvan év alatt, a mióta az OERSTED-ek, és AMPÈRE-k lángesze a tudomány ezen specziális ágát a tudományos világ előtt feltárta, és az ARAGO-k, FARADAY-k s száz más fizikus kifejlesztette: haladása oly rohamos volt, hogy fontosságban tán a tudomány azon részeit is elérte, melyekből származott. A tér, melyet az elektromágnességre s alkalmazásaira vonatkozó fejezetek e könyvben elfoglalnak, állításunk helyességéről csakhamar megfogja győzni az olvasót.

Jóllehet az elektromosság és mágnesség elmélete, kivált e században nagy haladást tett, mégis távol van a szabatosság és a szigorúság azon fokától, melylyel a nehézségerő, a gravitáczio, a fény, vagy akár a melegség elméletében találkozunk. S lehet-e ezen csodálkoznunk? Nem elég meglepő-e már a látása a fölfedezések bámulatos fölhalmozódásának egy oly téren, mely 300 évvel ezelőtt még teljesen ismeretlen és járatlan volt!

Mindamellett már ez idő szerint is belátható, hogy az elektromos erő a többi fizikai erőkkel kapcsolatba hozható, nem is szólva arról, hogy már is be van bizonyítva, hogy a mágnesség csak különös esete az elektro-


3

mosságnak, valamint [miként] a földön tapasztaltató nehézségerő különös esete a gravitácziónak. Az elektromosság átalakulása meleggé, fénynyé, molekuláris vonzássá, chemiai rokonsággá az elmélet emberének tekintete előtt új horizonokat nyit meg, melyekből, reméljük, egyszerre világosság fog fellövelni, a mint azon hatalmas szellemek egyike megjelenik, a kik a tudományokat átalakítani szokták, mihelyt t. i. az ilyen átalakulás lehetőségének ideje megérkezett. NEWTON, a gravitáczio elméletének megalapítója előtt KEPLER és GALILEI jelentek meg; YOUNG és FRESNEL, a fény hullám-elméletének megalapítói előtt már maga NEWTON és HUYGHENS fölfedezték az optika alaptörvényeit; ROBERT MAYER előtt pedig RUMFORD, GAY-LUSSAC, FOURIER egyengették az utat, fölfedezvén azon törvényeket, melyeken később a hő mechanikai elmélete fölépülhetett. Az elektromosság most van az átalakulás azon stádiumában, mely a tisztán kisérleti tudományt a tüneményeket számítás alá vető mathematikai tudomány álláspontjára vezeti. Előrelátható, hogy a fizika ezen ágának pozitiv elmélete már nincsen távol.

Addig is a tünemények és törvényeik leirása s a belőlök levont számtalan hasznos alkalmazások ismertetése bőségesen kielégítheti a tudományszerető közönség tudásvágyát. Ez – a jelen mű feladata.